Správa o VVČ 2015/2016

 

 

 

 1. Základné identifikačné údaje o škole:

 

 

1.  Názov školy: Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho

 

 1. Adresa školy: Vazovova 12, 811 07  Bratislava

 

 1. Telefónne a faxové číslo školy: 02/55575979, 02/55573141, fax. 02/55575979

 

 1. Internetová a elektronická adresa školy: www.csose.sk,  csose@csose.sk

 

 1. Zriaďovateľ CSOŠE P.G.Frassatiho: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92  Bratislava

 

 1. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:

Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová – riaditeľka školy

Mgr. Anna Švorcová – zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie

Igor Lonček – hlavný majster pre praktické vyučovanie

Ing. Ivana Potocká – zástupkyňa riaditeľky pre materiálno-technické a finančné zabezpečenie školy

 

 1. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

Rada školy – v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z.z. bola Rada školy CSOŠE P.G.Frassatiho konštituovaná na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 10.oktobra 2012.

V školskom roku 2015/2016 pracovala pri CSOŠE P.G.Frassatiho Rada v zložení:

 

 1.  Ing. Rudolf Michaláč    - predseda rady školy
 2.  Ing. Ivana Zolotová
 3.  Vdp. Mgr. Branislav Čaniga
 4.  dp. Mgr. Ján Sitár
 5.  dp. Mgr. Stanislav Čúzy
 6.  Juraj Čaniga
 7.  Mgr. Katarína Šimovčeková
 8.  Margita Polláková
 9.  Eva Krumpálová

10. Igor Lonček

             11. Lukas Maňák

 

   Rodičovské spoločenstvo – je zložené z triednych zástupcov z jednotlivých tried

Predseda: Eva Krtová, – III.ME

Členovia:

I.MPS – Eva Bolemanová

I.GDME – Kukučková Andrea

II.GDMPS – Miroslava Barániová

III.ME – Eva Krtová

          III.MPS – Mgr. Mária Laškodyová  

          III.GDMPS – Ľubica Piláková

          IV.MPS – Ivan Kreibich

          IV.GDME – Margita Poláková

                                                

     Žiacka školská rada

          Predseda: Lukas Maňák – III.GDMPS

          Podpredseda: Jessica Bédyová – II.GDMPS

Členovia:

I.MPS – Pošvanec Edmund, Ginzeri Tomáš

I.GDME – Kukučka Denis, Chmelová  Diana

II.GDMPS - Jessica Bédyová, Méry Peter

III.GDMPS – Lukas Maňák, Róbert Smolka

III.ME – Peter Šebík, Jakub Kolesár

III.MPS – Alex Szalay, Tomáš Cecko

IV.GDME – Šimon Čutka, Anton Lassl

IV.MPS – Erik Mydla, Chen Weiwei

 

 

 1. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

 

V školskom roku 2015/2016 sme mali 226 žiakov, z toho 32 žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a 30 žiakov externého štúdia – diaľkového vzdelávania.

 

Počet žiakov k 15. 9. 2015                    226 (z toho 30 žiakov v externej forme štúdia)

 

Počet tried:                                              (denná forma štúdia) 

     3 triedy študijného odboru                                                                 

(2682 K mechanik počítačových sietí)

     2 triedy študijného odboru

(3447 K grafik digitálnych médií/2682 K mechanik počítačových sietí)

     1 trieda študijného odboru

(2697 K mechanik elektrotechnik)

     2 triedy študijného odboru

(3447 K grafik digitálnych médií/2697 K mechanik elektrotechnik)

   

     Priemerný počet žiakov v triede:                   24,5 žiakov

 

 

Počet tried:                                                  5 (externá forma štúdia)

1 trieda učebného odboru

(2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika)  

2 triedy študijného odboru                                                           

(2682 K mechanik počítacích sietí/3447 K grafik digitálnych médií)

2 triedy nadstavbového študijného odboru

(2675 L elektrotechnika zameranie na 03 elektronické zariadenia)

   

    Priemerný počet žiakov v triede:                  6 žiakov

 

 1. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka

         

V školskom roku 2015/2016 bolo prijatých 60 žiakov a to: do študijného odboru 2682 K  bolo prijatých 21 žiakov, do študijného odboru 3447 K bolo prijatých 17 žiakov do študijného odboru 2697 K bolo prijatých 9 žiakov a do externej formy štúdia – študijný odbor 2675 L 03 diaľkového vzdelávania 5 žiakov, študijný odbor 3447 K diaľkového vzdelávania 6 žiakov a študijný odbor 2682 K diaľkového vzdelávania 2 žiaci.

       

 1. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

 

Škola sa riadila pedagogicko - organizačnými pokynmi (POP) pre školy, školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve SR a pokynmi a nariadeniami zriaďovateľa - Arcibiskupského školského úradu v Bratislave.

 

    Analýza dosiahnutých výsledkov a hlavných problémov výchovy a vzdelávania v školskom roku 2015/2016

 

V školskom roku 2015/2016 bola činnosť školy orientovaná na plnenie úloh v duchu deklarácie Gravissimum educationis o kresťanskej výchove.

Škola sa riadila Pedagogicko-organizačnými pokynmi (POP) pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve SR a pokynmi a nariadeniami Arcibiskupského školského úradu a zriaďovateľa.

 

Tabuľka č. 1: Počet žiakov a tried v posledných rokoch:

 

 

Školský rok

Počet žiakov

Počet tried

Pokles/rast

Priemerný počet žiakov v triede

 1.  

2000/2001

180

7

-18

25,71

 1.  

2001/2002

198

8

+18

24,75

 1.  

2002/2003

214

8

+16

26,75

 1.  

2003/2004

246

9

+32

27,33

 1.  

2004/2005

253

10

+7

25,30

 1.  

2005/2006

236

9

- 17

26,22

 1.  

2006/2007

201

9

- 35

22,34

 1.  

2007/2008

199

9

- 2

22,11

 1.  

2008/2009

177

9

- 22

19,66

 1.  

2009/2010

183/26

9/1

+16/26

20,3/20,9

 1.  

2010/2011

188/34

10/5

+5/+8

18,8/6,8

 1.  

2011/2012

192/51

10/6

+4/+17

19,2/8,5

 1.  

2012/2013

191/49

9/7

-1/-2

21,2/7

 1.  

2013/2014

188/45

8/2

-3/-4

23,5/22,5

 1.  

2014/2015

176/32

7/2

-12/-13

25,1/16

 1.  

2015/2016

196/30

8/5

+20/-2

24,5/6

 

 

Počet žiakov denného štúdia narástol v školskom roku 2015/2016 o 20 oproti predchádzajúcemu školskému roku. Rodičia žiakov prejavili záujem len o študijné odbory. Otvorili sme jednu triedu odboru mechanik počítačových sietí /MPS/ a jednu triedu zloženú z 2 odborov - mechanik elektrotechnik /ME/ a grafik digitálnych médií /GDM/. Nakoľko legislatíva umožňuje diaľkové štúdium, ponúkli sme verejnosti tak, ako aj v predošlom školskom roku, možnosť získať vzdelanie aj touto formou. V tomto druhu štúdia sme prijali žiakov do odboru elektrotechnika /E/, mechanik počítačových sietí /MPS/ a grafik digitálnych médií /GDM/, nakoľko sa do ostatných odborov prihlásilo málo záujemcov. V diaľkovom štúdiu sa každý odbor aj ročník vyučoval samostatne. Žiaci rovnakého ročníka sa spájali len na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov. Počet žiakov diaľkového štúdia klesol o 2 žiakov.

 

Analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov dopĺňa aj priložená tabuľka. (príloha č.1)  

 

Prospech

V školskom roku 2015/2016 v 2. polroku po opravných skúškach prospelo 186 zo 192 (počet žiakov na konci šk. roka) žiakov denného štúdia a 26 z 26 (počet žiakov na konci šk. roka) žiakov diaľkového štúdia. Percentuálne vyjadrené prospelo 96,88 % žiakov denného štúdia a 100 % žiakov diaľkového štúdia. V porovnaní s minulým školským rokom nastalo zlepšenie v dennej forme štúdia (vlani prospelo 95,95 % žiakov denného štúdia), v diaľkovej forme nastalo tiež zlepšenie (vlani prospelo 92,31 % žiakov diaľkového štúdia).

V školskom roku 2015/2016 v 2. polroku neprospelo 6 žiakov denného štúdia, z nich sa päť rozhodlo opakovať ročník na našej škole v dennom štúdiu, jeden bude študovať na inej škole. Z diaľkového štúdia prospeli všetci žiaci.

Prospechový priemer 2,45 v 2. polroku školského roka je v porovnaní s predošlým rokom (Ф 2,32 ) horší. Najlepší prospech mala trieda I. GDME (Ф 2,24) – trieda  zložená zo študijných odborov mechanik elektrotechnik a grafik digitálnych médií, v diaľkovom štúdiu trieda I.DGDM (Ф 1,69) - trieda  študijného odboru grafik digitálnych médií. Najhorší prospech mala trieda I.MPS (Ф 2,83) – trieda  študijného odboru mechanik počítačových sietí, v diaľkovom štúdiu trieda III.DEM (Ф 3,20) – trieda  učebného odboru elektromechanik. 

Priemer maturitných tried IV.MPS a IV.GDME (Ф 2,77) je v porovnaní s  predošlým rokom (Ф 2,70) horší.

Priemer tried prvého ročníka I.MPS a I.GDME (Ф 2,54) je horší v porovnaní s predošlým rokom (vlani 2,48).

Celkovo sa priemerný prospech žiakov zhoršil, čo je jednoznačne nežiadúce.

Je naďalej nevyhnutné posnažiť sa v tejto oblasti žiakov motivovať ku vzdelávaniu, ukázať im potrebu vzdelávať sa a nevyhnutnosť nadobúdať nové vedomosti a poznatky. Snažiť sa naštartovať žiakov správnym smerom a dobehnúť nedostatky, s ktorými prichádzajú zo základných škôl.

 

Dochádzka

Priemerný počet ospravedlnenej absencie v školskom roku 2015/2016 je 188,05 a 10,06 neospravedlnenej absencie na žiaka. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa celková absencia zhoršila (180,26 hod. ospravedlnenej a 6,14 hod. neospravedlnenej absencie na žiaka). Nakoľko je absencia dosť veľká bude potrebné zlepšiť spoluprácu triednych učiteľov a majstrov OV s rodičmi, s ostatnými vyučujúcimi a výchovnou poradkyňou. Znížiť absenciu snáď pomôže aj zavedenie dochádzkového systému, ktorý bude od nasledujúceho školského roka na škole v prevádzke. 

 

Správanie

Počet znížených známok zo správania je vyšší ako v predošlom školskom roku:  2. stupeň bol udelený na konci školského roka 10 žiakom, čo predstavuje 5,21 % (vlani 4; 2,31 %) a 3. stupeň 13 žiakom, čo je 6,77 % (vlani 10; 5,78 %). 4. stupeň zo správania nebol na konci šk. roka udelený (vlani 0). Znížené známky zo správania boli žiakom udelené hlavne za nadobudnutú neospravedlnenú absenciu a porušovanie školského poriadku.

Počas školského roka boli zo štúdia vylúčení 3 žiaci (1,56 %). Vlani boli vylúčení 7 žiaci (3,98 %).

Podmienečne vylúčených zo štúdia  bolo 7 žiakov, čo je o 1 viac ako v minulom školskom roku.

Aj v tejto oblasti je ďalej potrebné zlepšovať spoluprácu s rodičmi, prácu výchovného poradcu, evanjelizačnú činnosť a dôslednejšie konať vo výchovnom pôsobení všetkých zamestnancov školy.

 

Hodnotenie práce predmetových komisií

Počas školského roka pracovali na škole 4 predmetové komisie a to PK spoločenskovedných predmetov, PK prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy, PK odborných predmetov a PK odborného výcviku a odbornej praxe. Predmetové komisie sa priebežne stretávali, prerokovávali výchovno-vzdelávacie výsledky, plánovali aktivity a účasť žiakov na rôznych súťažiach, účasť pedagógov na vzdelávaniach.

Nová koncepcia vzdelávania prostredníctvom Školských vzdelávacích programov, vyžaduje neustále sledovanie zmien v Štátnom vzdelávacom programe, ich zapracovávanie do Školských vzdelávacích programov, čo sa týka všetkých vyučujúcich. Je teda dôležité usmerňovanie a kontrolovanie práce PK vedením školy a tiež vytváranie spoluprácu medzi nimi.

 

 1. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov:

 

Zoznam študijných odborov:

     3447 K grafik digitálnych médií

     2697 K mechanik elektrotechnik

     2682 K mechanik počítačových sietí

     2675 L 03 elektrotechnika, zameranie 03 elektronické zariadenia, blok D spotrebná elektronika

Zoznam učebných odborov:

     2683 K 15 elektromechanik – úžitková technika

 

Zoznam Školských vzdelávacích programov s uplatňovanými učebnými plánmi schválených od 1.9.2008

     Mechanik elektrotechnik

 

Zoznam Školských vzdelávacích programov s uplatňovanými učebnými plánmi schválených od 1.9.2009

     Mechanik počítačových sietí

     Elektromechanik

 

Zoznam Školských vzdelávacích programov s uplatňovanými učebnými plánmi schválených od 1.9.2012

     Grafik digitálnych médií

 

Zoznam Školských vzdelávacích programov s uplatňovanými učebnými plánmi schválených od 1.9.2013

     Mechanik elektrotechnik    

     Mechanik počítačových sietí

     Grafik digitálnych médií

     Elektrotechnika

     Elektromechanik

 

Zoznam Školských vzdelávacích programov s uplatňovanými učebnými plánmi schválených od 1.9.2015

     Mechanik elektrotechnik    

     Mechanik počítačových sietí

     Grafik digitálnych médií

    

 

Prehľad predmetových komisií a ich členov v školskom roku 2015/2016:

 

Predmetová komisia

Predmety

 

1. humanitných predmetov:

1

Iveta Súderová, PaedDr. – predsedkýňa PK

ANJ, NEJ, DEJ, OBN

2

Faboková Alexandra, Mgr.

SJL

3

Eugénia Walachová, Mgr.

ANJ

4

Péterová Jarmila, PhDr.

ANJ

5

Cariková Katarína, Mgr.

KNB

 

2. prírodovedná a telesnej a športovej výchovy:

1

Anna Švorcová Mgr. – predsedkýňa PK

MAT, FYZ

2

Roumiana Karaivanová, Ing. Mgr.

MAT, INF

3

Jozef Géczy, PaedDr.

TSV

4

Lukáš Žido, Ing.

INF

5

Blažek Štefan, Ing.

FYZ, INF

 

3. odborných predmetov:

1

Valuška Juraj, Ing. – predseda PK

HWW, TPVP, ZEN, EKN, ELE, ELZ, ELR, ČIS

2

Michaláč Rudolf, Ing.

PCI, SWW, ČIS

3

Blažek Štefan, Ing.

ZAE, TEC, ZAEC, TCK, ČIS, ELR, ELRL, ESH, GRS, AUT, REL, ELZ

4

Lukáš Žido, Ing.

EPU, APT, SSK

5

Szenczi Németh Zsuzsa, Ing. ArtD.

DGM, SOX, GDD, DEU, PIM

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť predmetových komisií počas školského roka bola zameraná najmä na:

 

 1. Predmetová komisia humanitných predmetov:
 • prípravu a spracovanie ŠkVP, spracovanie kritérií hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov
 • prípravu a spracovanie tematických plánov, vyhodnocovanie ich plnenia
 • účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní
 • prípravu žiakov na maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického
 • priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, návrh opatrení na zlepšenie prospechu a zefektívnenie výučby
 • zakúpenie potrebnej literatúry pre vyučovanie predmetov v rámci PK, objednanie dostupných učebníc pre žiakov
 • prípravu duchovných aktivít školy
 • využívanie IKT, didaktických pomôcok, filmových DVD, slovníkov, anglických a nemeckých časopisov na vyučovacích hodinách
 • zabezpečenie účasti žiakov na súdnych pojednávaniach
 • zabezpečenie besedy na témy HIV – AIDS a obchodovanie s ľuďmi pre žiakov všetkých tried

 

 1. Predmetová komisia prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy:
 • prípravu a spracovanie ŠkVP, spracovanie kritérií hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov
 • prípravu a spracovanie tematických plánov, vyhodnocovanie ich plnenia
 • účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní
 • prípravu žiakov na maturitnú skúšku z matematiky
 • priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, návrh opatrení na zlepšenie prospechu a zefektívnenie výučby
 • zabezpečenie účasti žiakov na športových súťažiach, organizáciu školských kôl športových súťaží
 • zabezpečenie účasti žiakov v matematickej súťaži KLOKAN a zabezpečenie jej realizácie
 • zakúpenie odmien pre žiakov úspešných v jednotlivých súťažiach
 • zakúpenie potrebnej odbornej literatúry pre vyučovanie MAT, FYZ, INF a elektronického prístupu k učebným materiálom
 • zabezpečenie športových potrieb na vyučovanie telesnej a športovej výchovy

 

 1. Predmetová komisia odborných predmetov:
 • prípravu, úpravu a spracovanie ŠkVP, spracovanie kritérií hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov
 • prípravu a spracovanie tematických plánov, vyhodnocovanie ich plnenia
 • príprava maturitných zadaní pre odbor mechanik počítačových sietí
 • účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní
 • priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, návrh opatrení na zlepšenie prospechu a zefektívnenie výučby
 • prípravu žiakov na maturitnú skúšku z odborných predmetov
 • zabezpečenie účasti žiakov na súťaži ZENIT, spoluprácou pri organizovaní školského kola súťaže ZENIT
 • zakúpenie potrebnej odbornej literatúry pre vyučovanie odborných predmetov, objednanie dostupných učebníc pre žiakov
 • spoluprácu predmetovej komisie s predmetovou komisiou pre odborný výcvik a zosúladenie učebných osnov odborných predmetov s odborným výcvikom
 • zabezpečenie účasti žiakov a učiteľov na prezentácii stredných odborných škôl - JUVYR
 • zabezpečenie účasti žiakov na dni otvorených dverí na Elektrotechnickom ústave SAV
 • zabezpečenie účasti žiakov v grafických súťažiach a na výstavách súvisiacich s uvedeným odborom

 

 

Vyhodnotenie plánu práce predmetovej komisie pre OVY a PRX na školský rok 2015/2016

 

  Členovia predmetovej komisie:

  Predseda:     Bušinská Alena

 

  Ostatní členovia:  - Adamec Anton

                                 -Krasoň Dušan

                                - Lonček Igor

                                - Ing. Mikláš Ján

                           - Šmotlák Michal

                                - Mrllák Filip

                                - Ing. Szenczi Németh Zsuzsa, ArtD.

                                - Ing. Žido Lukáš

 

 

 • Predložiť a schváliť formy PČOZMS pre  školský rok 2015/2016.

                                                                                           T: 27.8.2015-úloha splnená

 

 • Predložiť a schváliť tematické výchovno – vzdelávacie plány pre jednotlivé ročníky denného a externého štúdia pre školský rok 2015/2016.

                                                                                           T: 02.9.2015-úloha splnená

 

 • Predložiť a schváliť témy PČOZMS pre  školský rok 2015/2016 forma : obhajoba vlastného projektu.

                                                                                           T: 30.9.2015-úloha splnená

 

 • Predložiť, vybrať a schváliť prácu pre školské kolo súťaže odborných zručnosti ZENIT na školský rok 2015/2016.

                                                                                          T: 30.9.2015-úloha splnená

 

 • Pripraviť priebeh prezentácie školy na výstave 23.ročníka CELOSLOVENSKÉHO PODUJATIA  ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL – JUVYR

                                                                                         T: október 2015-úloha splnená

 

 • Pripraviť školské kolo odbornej činnosti SOČ po stránke výberu žiakov a organizačnej, dokumentačnej a materiálnej.

                                                                                         T: október 2015-úloha splnená

 

 • Pripraviť priebeh  „ Dňa otvorených dní “ na úseku PV( odborné učebne, činnosť žiakov, ukážky prác, informovanosť zákonných zástupcov, nábor žiakov), ktoré sa budú konať v dvoch termínoch.

                                                                T: november 2015, január 2016 -úloha splnená

 

 • Predložiť a schváliť témy, formy, harmonogram a hodnotenie pre PČOZMS

na školský rok 2015/2016. Zabezpečiť hladký priebeh skúšok po stránke organizačnej, dokumentačnej, materiálnej prístrojovom vybavení.

                                                                               T: február 2016-úloha splnená

 

 • Spolupracovať s predmetovou komisiou odborných predmetov . Informovať MOV  o činnosti predmetovej komisie odborných predmetov.

                                                                              T: priebežne -úloha splnená

 

 • Predložiť a schváliť témy, harmonogram a hodnotenie pre PČZS na školský rok 2015/2016. Zabezpečiť hladký priebeh skúšok po stránke organizačnej, dokumentačnej, materiálnej a prístrojovom vybavení.

                                                                             T: marec  2016 -úloha splnená

 

 • Predložiť a schváliť testy a okruh otázok z vyhlášky 508/2009 Z.z. §21 pre overenie odbornej spôsobilosti žiakov (IV.GDME, IV.MPS, III.DEM, II.DE)

                                                                           T: apríl 2016-úloha splnená

 

 • Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie OVY a PRX za školský rok 2015/2016.

                                                                           T: jún  2016-úloha splnená

 

 

 • Vypracovanie plánu práce predmetovej komisie OVY a PRX na školský rok 2016/2017.

                                                                           T: august 2016- úloha prebieha

 

 

Odborný výcvik a odborná prax sú základnými vyučovacími predmetmi v Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P.G. Frassatiho, prostredníctvom ktorých sa uskutočňujú ciele odbornej prípravy žiakov. Sú zamerané na získavanie odborných vedomostí, zručností a návykov pre výkon povolania, pre ktoré sa žiak v učebnom, alebo študijnom odbore pripravuje. Uskutočňujú sa v súlade s učebnými osnovami, najmä produktívnou, súbornou a cvičnou prácou. Svojim charakterom zodpovedajú hlavným rysom budúcej pracovnej činnosti. Žiaci si v nich na základe cvičných a súborných prác pod vedením majstrov odbornej výchovy (ďalej len MOV) osvojujú pracovné zručnosti, návyky, základné pracovné a typické práce učebného, alebo študijného odboru, pre ktorý sa pripravujú. Odborný výcvik a odborná prax v súčasnom období prudkého prenikania vedy a techniky do výroby nemajú charakter nácviku manuálnych pracovných činností, ale sú predmetmi, v ktorom žiaci využívajú osvojené si teoretické vedomosti na úspešné riešenie zložitých pracovných úloh. Práve úzke spojenie teoretických poznatkov o technike, technológii a organizácii práce vo výrobe je charakteristickým rysom vyučovacích predmetov odborný výcvik a odborná prax.

 

    Vo výchovno-vzdelávacom procese sa počas celého školského roka postupovalo v zmysle učebných plánov a učebných osnov pre dané ročníky a odbory. V priebehu školského roka boli pripravované a doplňované ŠkVP v rámci ŠVP pre študijné  odbory. Úloha bola pravidelne sledovaná kontrolami a hospitáciami hlavným majstrom (viď zápisy z kontrol a hospitácii) a zároveň zhodnocovaná na pravidelných predmetových komisiách pre OVY a PRX.

        MOV čerpali zo školenia humanizácie a vytvárali priaznivú klímu v skupinách žiakov. Počas školského roka boli problémoví žiaci prípadne s ich zákonnými zástupcami pozývaní  na osobné pohovory k zástupkyni riaditeľky pre PV spolu s príslušným MOV. Týmito krokmi sa predchádzalo vo väčšine prípadov pred opakovanými priestupkami. Tvorivo - humanistické vyučovanie bolo zabezpečované tým, že MOV zadávali žiakom vo veľkej miere problémové úlohy,  súborné  tímové práce čo u žiakov rozvíjalo tvorivosť, samostatnosť a zároveň aj schopnosť pracovať v tímoch.

       MOV vo svojich výchovno - vzdelávacích postupoch sa zameriavali na neštandartné prístupy k riešeniu pedagogických problémov, zameriavali sa na zavádzanie nových vyučovacích metód, foriem a materiálnych prostriedkov. Vo veľkej miere využívali názorné vyučovanie pomocou výukových softwarov MULTISIM, EAGLE, PACKET TRACER.  MOV sa v priebehu školského roka zúčastnili viacerých odborných školení, kde získali nové poznatky a tieto vhodnou formou zavádzali do vyučovacieho procesu, hlavne čo sa týka výpočtovej techniky   (PACKET TRACER, Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní, Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní  ). Treba si uvedomiť, že všetko nové motivuje človeka k tvorivosti a iniciatíve. V tejto úlohe budeme neustále pokračovať.

      Vzdelávacie štandardy pre jednotlivé ročníky sú rozpracované a sústavne sa doplňujú a inovujú. V tejto úlohe je potrebné pokračovať a sústavne sa s ňou zaoberať i v školskom roku 2016/2017 v rámci Školských vzdelávacích programoch.

     

 Žiaci týchto ročníkov sa zúčastnili exkurzii :

PPA Control                                                                            I.GDME

TV Markíza                                                                             II.GDMPS

Digitalis                                                                                   III. MPS, III.GDMPS

Motor – car                                                                              III. MPS

Vydavateľstvo Pravda                                                             II.GDMPS

FabLab, Vedecký park UK                                                     I.GDME, II.GDMPS

Slovenský Rozhlas                                                                  I.GDME

 

V tejto úlohe sme sa zamerali hlavne na to, aby žiaci poznávali predmety, javy a procesy priamo v pôvodnom prostredí a v typických podmienkach.

 

       Pre žiakov sme zabezpečili návštevy výstav, ktoré úzko súvisia s našimi odbormi ako napríklad :

Vodárenské múzeum

Múzeum pedagogiky a školstva

Kunsthalle

Autosalón

Výstava Bienále ilustrácií Bratislava

Polygrafické múzeum Gutenberg

Mesiac fotografie

Výstava a workshop Jozef Dóka ml., Lautrec

Výstava a workshop Národná cena za komunikačný dizajn, v Galérii Satelit

 

      

V tomto školskom roku sa upravovali a doplňovali  odborné učebne pre I., II. a III. ročník študijného odboru mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí a grafik digitálnych médií.  V tejto práci je nutné pokračovať (je veľmi náročná táto úloha z finančného hľadiska).

       Formou pohovoru s rodičmi žiakov našej školy, právnickými a fyzickými osobami bola poskytnutá pomoc škole a to:

- silnoprúdový materiál (PPA control)

- zľavy na nákup súčiastok  a el. materiálu ( firma GM a firma ĎURČEK)

- komponenty pre študijný odbor MPS ( firmy V net, NetCom, Maschiny, Motor – car )

Za túto pomoc môžeme byť veľmi vďační. Zariadenia takto získané, nám umožnili vytvárať so žiakmi viac cvičných prác, ktoré budú vykonávať i v nasledujúcom školskom roku.

 

       Doučovanie bolo hlavne u žiakov, ktorí v priebehu školského roku prestúpili na našu školu. MOV ich pripravovali na úspešné zvládnutie komisionálnych skúšok, ukončenie ročníkov a hlavne celého štúdia – praktickej časti odbornej zložky maturitných skúšok.

       Spôsob hodnotenia a klasifikácie bol sledovaný pri hospitáciách. Neboli zistené žiadne nedostatky. MOV dodržiavali zásady hodnotenia a klasifikácie.

       V priebehu školského roka boli sledovaní žiaci s poruchami učenia. Bol k nim zaujatý špeciálny prístup od jednotlivých MOV.

       MOV venovali zvýšenú pozornosť žiakom u ktorých boli zistené, alebo zaznamenané neurotické, alebo adaptačné problémy, alebo mali rôzne osobné problémy. Pristupovali k nim s individuálnym prístupom navrhovali spolu s výchovnou poradkyňou, školskou psychologičkou ako zabezpečiť, aby žiak ukončil daný ročník. Takýchto žiakov zaznamenávame stále viac. Je potrebné sa im venovať a pomáhať im prekonávať svoje problémy, ktoré niekedy nie sú pochopené ani vlastnými rodičmi.      

       MOV sa neustále starajú o výchovnú otázku. Sledujú správanie žiakov medzi sebou, medzi MOV a žiakom. Vedú ich k slušnému správaniu (ďakovať, prosiť, zdraviť, kultúrne komunikovať ...)

Pri náhlych zmenách v správaní žiakov spolupracovali MOV s triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou, školskou psychologičkou a koordinátorom drogovej prevencie.

     Nakoľko na našu školu boli prijatí žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, pristupovalo sa k nim s individuálny prístupom. Bolo zabezpečené a sledované spoločné VVZ žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami so zdravými žiakmi.

       Vzhľadom na to, že MOV má v skupine max. 12 žiakov venovali sa MOV vo zvýšenej miere pro sociálnemu správaniu, žiak - žiak, žiak - pedagóg, žiak - zamestnanec, žiak - starší človek.

       Zvýšenú mieru sme venovali špecifickému charakteru školy,  čo sa prejavilo úpravou spoločných priestorov a OU a zároveň aj výchovným pôsobením na žiakov v tomto duchu.

 (ranné modlitby, prosby v úvode vyučovacieho dňa)

       V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa zamerali i na výchovu k ľudským právam v duchu Deklarácie OSN, právam dieťaťa, prednáškami, ktoré boli zamerané na diskrimináciu, intoleranciu, rasizmus, xenofóbiu, antisemitizmus a ostatné prejavy intolerancie.

       V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme sledovali a chránili žiakov pred nežiaducimi javmi, ako sú záškoláctvo, agresívne správanie, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie delikvenciu, požívanie návykových látok, sexuálne zneužívanie a pod.

       V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu boli vytvorené aktivity, ktoré boli zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania žiakov. Aktivity boli realizované na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a pre sociálne cítenie.

       Vo všetkých OU v rámci environmentálnej výchovy bol zabezpečovaný zber druhotných surovín, triedenie druhotných surovín, elektro spotrebičov a elektro materiálu. Šetrenie elektrickej energie, úsporná prevádzka meracích prístrojov...

       Boli zorganizované dva  Dni otvorených dverí, propagačné výstavy, návštevy ZŠ, čo sa nám odzrkadlilo záujmom žiakov o štúdium na našej škole.

       V priebehu mesiaca jún 2015 prebehlo overovanie žiakov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 § 21 pre žiakov  IV.MPS, IV. GDME a III. DEM. Overovanie prebiehalo v rámci maturitných skúšok a v rámci záverečných skúšok.

       Bol zorganizovaný cvičný požiarny poplach v budove Vazovova 10, 12, a v budove Radlinského 28, Bratislava.

 

       Exkurzie na  PV

 

 • Žiaci I.GDME sa zúčastnili odborných exkurzie vo firme PPA Control - zameranie exkurzie -  výroba rozvádzačov.
 • Žiaci II.GDMPS sa zúčastnili odbornej exkurzii v Markíze – zameranie exkurzií – štúdiová a počítačová technika, spracovanie obrazu a zvuku
 • Žiaci III.MPS a III.GDMPS sa zúčastnili odbornej exkurzii vo  firme Digitalis – skladba a prevádzkovanie serverov, poskytovanie služieb cez internet, úložiská 
 • Žiaci III.MPS sa zúčastnili odbornej exkurzii vo  firme Motor - car – skladba a prevádzkovanie serverov
 • Žiaci II.GDMPS sa zúčastnili odbornej exkurzii vo  firme Vydavateľstvo Pravda
 • Žiaci I.GDME, II.GDMPS sa zúčastnili odbornej exkurzii vo  firme FabLab, Vedecký park UK
 • Žiaci I.GDME sa zúčastnili odbornej exkurzii vo  firme Slovenský Rozhlas      

 

       Zamerali sme sa hlavne na to, aby žiaci poznávali predmety, javy a procesy priamo v pôvodnom prostredí a v typických podmienkach.

 

 

 1.  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy : 

 

Počet pedagogických zamestnancov:                    

 • učiteľov TV                                       13    

(4 so zníženým úväzkom)

 • majstrov OV                                   8     

(3 so zníženým úväzkom)

     Počet nepedagogických zamestnancov:                             9

                           -     administratívnych zamestnancov                     3

                           -     prevádzkových zamestnancov                6

                              

     Odbornosť vyučovania

     Teoretické vyučovanie:                                            13 učiteľov

 • s kvalifikáciou                          13             
 • nekvalifikovaní                       0

     Praktické vyučovanie:                                            8 majstrov OV

                       -      s kvalifikáciou                            8

                       -      nekvalifikovaní                        0

                                     

Prehľad počtu hodín TV a odbornosť vyučovania v školskom roku 2015/2016

P.č.

Predmet

počet hodín

povinné

nepovinné

odbornosť

1

KNB

24

24

 

24

2

SJL

27

27

 

27

3

ANJ

36

36

 

33

4

NEJ

7

7

 

7

5

DEJ

3

3

 

0

6

OBN

6

6

 

0

7

MAT

14

14

 

14

8

FYZ

6

6

 

6

9

TSV

26

26

 

26

10

INF

6

6

 

6

11

GRS

1

1

 

1

12

PCI

18

18

 

18

13

SWW

9

9

 

9

14

TEC

2

2

 

2

15

ESH

2

2

 

2

16

HWW

10

10

 

10

17

TPVP

2

2

 

2

18

ZEN

2

2

 

2

19

EKN

4

4

 

4

20

TCK

2

2

 

2

21

ELZ

4

4

 

4

22

ZAE

9,5

9,5

 

9,5

23

ZAEC

1

1

 

1

24

ELE

3

3

 

3

25

ELR+ELRL

3

3

 

3

26

ČIS

3

3

 

3

27

EPU

9

9

 

9

28

DGM

2

2

 

2

29

APT

4

4

 

4

30

DEU

0,5

0,5

 

0,5

31

PIM

0,5

0,5

 

0,5

32

SOX

6

6

 

6

33

GDD

6

6

 

6

34

SSK

5

5

 

5

Vyučované hodiny spolu

263,5

263,5

 

251,5

Riaditeľka úväzok

 

4

 

 

Zástupkyňa riaditeľky úväzok

 

9

 

 

Úväzok učiteľov TV

 

250,5

 

 

Počet učiteľov + riad. + zást.

 

13,39

 

 

Vyučované hodiny spolu

263,5

263,5

 

251,5

 

Prehľad počtu hodín PV a odbornosť vyučovania v školskom roku 2015/2016

P. č.

Predmet

počet hodín

povinné

nepovinné

odbornosť

1

OVY

195

195

0

195

 

 

 1. Údaje o  vzdelávaní pedagogických zamestnancov na úseku PV a TV

 

 

Názov vzdelávania

Forma vzdelávania

Počet zamestnancov

Priebeh vzdelávania

Roadshow Moderný učiteľ 2015

 

konferencia

 

2 (Šv, Ka)

ukončené

Zadávanie dát do Centrálneho zberu pre RIS

školenie

1 (Šv)

ukončené

Učiteľ nie je Google3 – nemôže ani nemusí vedieť všetko - Raabe

konferencia

1 (Šv)

ukončené

Microsoft Roadshow 2015

konferencia

2 (Šv, Ka)

ukončené

Škola 2015/2016

konferencia

1 (Ka)

ukončené

Oxford University Press – What is there for „weaker students“?

seminár

2 (Wa, Pe)

ukončené

Metodické dni učiteľov náboženstva

metodické stretnutia

1 (Ca)

ukončené

CISCO konferencia

konferencia

1 (Mi)

ukončené

Metodické stretnutie výchovných poradcov

seminár

1 (Fa)

ukončené

Metodické stretnutie koordinátorov prevencie SŠ

seminár

1 (Lo)

ukončené

Školenie PŠMK a PPMK

školenie

7 (Bl, Wa, Ka, Pe, Mr, Ži, Sz)

ukončené

Máme radi matematiku

školenie

1 (Šv)

ukončené

Zo života Zelenej školy

seminár

1 (Šv)

ukončené

Cesty k dobrej škole

konferencia

1 (Ka)

ukončené

Učiteľ nie je Google

konferencia

1 (Šv)

ukončené

Verejné vystupovanie

školenie

1 (Ka)

ukončené

Funkčné vzdelávanie

vzdelávanie

1 (Lo)

ukončené

Ako skvalitniť stredné odborné vzdelávanie

 

seminár

 

1 (Ka)

ukončené

 

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti

 

Sme škola s technickým zameraním,  kde možno považovať za najväčšiu prezentáciu našej školy účasť na odborných súťažiach z toho dôvodu uvádzame údaje v danom poradí:

 • 30. ročník súťaže Z E N I T v elektronike – účasť žiakov

 

 • Grafické súťaže:
  • Európa v škole – téma „Žiť spolčne v miery“– krajské kolo – 1.miesto
  • Svätomartinská výtvarná súťaž – téma „Zasvätený život“ – 1., 2. a 3. miesto
  • Zelený svet
  • Škola ide na Slovan
  • Heritage SK-AT

 

 • športové súťaže

Pre žiakov našej školy organizujeme turnaje vo futbale, flórbale, v stolnom tenise a zároveň sa pravidelne zúčastňujeme na športových súťažiach obvodného a krajského charakteru vo  futsale, flórbale, basketbale a vo futbale, kde naši žiaci získavajú popredné umiestnenie. V  školskom roku 2015/2016 sa žiaci zúčastnili veľkého množstva športových súťaží. Školu reprezentovali žiaci rôznych tried. 

 • V dňoch 09.09.2015 (Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja)  a 02.06.2016 sa konal futbalový medzitriedny turnaj žiakov našej školy o putovný pohár blahoslaveného P. G. Frassatiho na športovisku na Kuchajde.
 • Dňa 12.10.2015 sa  žiaci školy zúčastnili obvodného kola turnaja žiakov SŠ vo futsale o pohár predsedu BSK organizovanom Ministerstvom školstva. Umiestnenie 4. miesto.
 • Dňa 13.11.2015 sa žiaci školy zúčastnili obvodného kola stolnotenisového turnaja žiakov SŠ. Umiestnenie 4., 5. a 6. miesto.
 • Dňa 18.11.2015 sa žiaci školy zúčastnili obvodného kola turnaja žiakov SŠ vo florbale organizovanom Ministerstvom školstva. Umiestnenie 4. miesto.
 • Dňa 22.03.2016 sa žiaci školy zúčastnili obvodného kola žiakov SŠ o pohár predsedu BSK v basketbale. Umiestnenie žiakov: 1. miesto.
 • Dňa 06.04.2016 sa žiaci školy zúčastnili obvodného kola žiakov SŠ o pohár predsedu BSK vo futbale. Umiestnenie žiakov: 3. miesto.
 • Dňa 07.04.2016 sa žiaci školy zúčastnili krajského kola žiakov SŠ o pohár predsedu BSK v basketbale. Umiestnenie žiakov: 1. miesto. Žiaci postúpili na celoslovenské kolo.

 

 • matematická súťaž KLOKAN

V  školskom roku 2015/2016 sa naši žiaci zapojili do matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťažilo 25 žiakov (13 v kategórii Kadet O12 - 1. a 2. ročník a 12 v kategórii Junior O34 - 3. a 4. ročník). Najlepší percentil z našej školy dosiahol žiak Lukáš Haviar z III.ME triedy a to 89,7. V poradí druhý bol Miroslav Čermák z II.GDMPS triedy s percentilom 89,6. Obaja menovaní sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže. Všetci zúčastnení žiaci  dostali diplomy. Úspešní riešitelia aj vecné ceny od školy.

 

 • environmentálna výchova
  • Konali sa účelové cvičenia v mesiacoch: september 2014 program - prednáška: „Ekológia-ekologická kríza“ a aktivita „Čistenie životného prostredia“ a máj 2015  program - prednáška „Ochrana života a zdravia“ a kurz „Prvá pomoc“.
  • Zapojili sme sa do projektu Recyklohry, ktorého organizátorom je spoločnosť Asekol SR, ktorý je zameraný na triedenie a recykláciu odpadov.
  • Žiaci sa zapojili do prípravy podkladov pre ekologizáciu školy a jej okolia – úprava školského prostredia, šetrenie s energiou a materiálmi, hospodárenie s odpadom.
  • Žiaci sa zúčastnili prednášky o skautingu – „Desať bodov skautského zákona“, ukážky praktických zručností skautingu.
  • Zrealizovali sme školskú enviro – súťaž o najlepšiu prezentáciu v Power Pointe s ekologickou tematikou: „Ekologická kríza“.
  • Zapojili sme sa do zberu vrchnákov z PET fliaš

 

 • 25. ročník školskej prezentačnej výstavy výrobkov a služieb žiakov stredných škôl – JUVYR

 

 • exkurzie:
  • PPA Control                                                                           
  • TV Markíza                                                                             
  • Digitalis                                                                                  
  • Motor – car                                                                             
  • Vydavateľstvo Pravda                                                             
  • FabLab, Vedecký park UK                                                    
  • Slovenský Rozhlas  

                                                        

 • účasť žiakov školy na Dni otvorených dverí v Elektrotechnickom ústave Slovenskej akadémie vied
 • účasť žiakov školy na akcii „Deň Európy“
 • žiaci školy sa aktívne zúčastnili na eko-festivale Hory a mesto
 • žiaci počas školského roka navštívili Vodárenské múzeum, Múzeum školstva a pedagogiky, výstavy na Bratislavskom hrade (Slovensko od praveku, Liturgia, Ľ. Štúr, Veľká Morava, I. svetová vojna), výstavu v Primacionálnom paláci (Mária Terézia)
 • zástupcovia školy si uctili relikvie patróna našej školy Piera Giorgia Frassatiho vo Františkánskom kostole v Bratislave
 • žiaci tretích ročníkov absolvovali Kurz prvej pomoci v rámci kurzu Ochrana života a zdravia 
 • vybraní žiaci sa zúčastnili školského kola recitačnej súťaže kresťanskej poézie a prózy „... a Slovo bolo u Boha...“
 • spolupráca s tridsiatimi odbornými firmami (právnickými alebo fyzickými osobami) v ktorých žiaci vykonávali odborný výcvik za účelom ich prehlbovania a rozširovania vedomostí a zručností a uplatňovaní teoretických vedomostí v praxi a zabezpečenie rýchleho zaradenia žiakov do pracovných kolektívov po ukončení školy. Veľká časť žiakov, ktorí sa nedostali na VŠ v týchto firmách sa zamestnala v trvalom pracovnom pomere
 • na základe kladných poznatkov o práci na praktickom vyučovaní nás požiadala SOŠ sluchovo postihnutej mládeže, Koceľova, o možnosť vykonávať odborný výcvik  v našich priestoroch, so zariadeniami našej školy a tiež s našimi majstrami odbornej výchovy, čím sme tiež prezentovali našu kvalitu vyučovacieho procesu na praktickom vyučovaní
 • uskutočnili sme dva Dni otvorených dverí
 • žiaci školy študujúci v odbore grafik digitálnych médií sa zúčastnili rôznych výstav a grafických súťaží, v ktorých získali nejedno ocenenie.
 • škola úzko spolupracovala s  Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave:                        
  • v rámci profiorientácie – v oblasti poradenstva pri voľbe štúdia a povolania (pre žiakov maturitných ročníkov)
  • v rámci psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky v oblasti integrácie (začlenenia) žiakov a starostlivosti o nich
  • v oblasti skupinovej práce – pre žiakov prvých ročníkov
 • pre končiacich žiakov sme v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečili informačné stretnutie na tému „práva a povinnosti po ukončení SŠ“
 • organizovali sme na škole besedy pre druhé a tretie ročníky so zameraním na tému: „Život hendikepovaných“ s Jurajom Prágerom
 • ako škola sme sa zapojili do kampane: „Červené stužky“ – bola to akcia pre všetky ročníky na škole a každá trieda prispela do tejto akcie – špeciálnymi aktivitami a prácou – dotazníky AIDS, PPP prezentácie
 • už dlhodobo pracujeme s Okresným a krajským súdom v Bratislave I., kde sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili súdneho pojednávania (v rámci – občianskej náuky)
 • študenti našej školy sa zúčastnili na týždňovom lyžiarskom a snoubordingovom výcvikovom kurze na Donovaloch
 • nočnou adoráciou v školskej kaplnke sa učitelia so študentmi duchovne pripravovali na spoločné očakávanie narodenia nášho Spasiteľa na svet
 • žiaci vytvárali grafické, výtvarné a literárne projekty na tému ľudské práva a Mimoriadny svätý rok milosrdenstva
 • žiaci a pedagógovia sa zúčastnili na púti Katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy v Národnej Svätyni -  Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
 • žiaci  a pedagógovia sa stretli s tímom Katolíckeho projektu GODZONE, ktorý je zameraný na novú evanjelizáciu a prinášanie posolstva evanjelia moderným a zrozumiteľným spôsobom mladým ľuďom
 • žiaci boli v sprievode pedagogického dozoru hromadne počas školského roka darovať krv
 • žiaci školy sa zapojili do celonárodnej zbierky HODINA DEŤOM organizovanej charitatívnou organizáciou Nadácia pre deti Slovenska
 • žiaci školy sa zapojili do zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých BIELA PASTELKA na podporu ľudí so zrakovým postihnutím
 • žiaci školy sa zapojili do Tesco zbierky potravín a hygienických potrieb pre sociálne odkázaných a charitných klientov

 

           

 1. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila :

  

Škola je permanentne zapojená v projektoch:

 • Microsoft IT Academy Program
 • Cisco Networking Academy
 • Modernizácia vzdelávacieho procesu
 • Kariérový rast pedagogických zamestnancov
 • Recyklohry
 • Červené stužky
 • Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

 

 

 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:

 

Dňa 16.03.2016 bola na škole vykonaná školská inšpekcia s predmetom „Realizácia   externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v strednej odbornej škole“.

Záver inšpekcie bol, že EČ a PFIČ MS z cudzieho jazyka bola pripravená v súlade s centrálnymi pokynmi NÚCEM-u, školský koordinátori si plnil úlohy zodpovedne, pri organizácii a priebehu MS bol časový harmonogram dodržaný.

 

Dňa 22.03.2016 bola na škole vykonaná školská inšpekcia s predmetom „Kontrola odpoveďových hárkov z externej  časti maturitnej skúšky v strednej odbornej škole“. Kontrolované boli odpoveďové hárky z EČ MS predmet ANJ v roku 2015.

Inšpekciou bolo odporučené zabezpečiť podmienky administrácie EČ MS tak, aby nedochádzalo k podozreniam na možnú spoluprácu žiakov v skupinách, v ktorých sa realizuje testovania. Inšpekcia uložila škole do 30.6.2016 prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri rozdávaní testov v skupine žiakov. Škola poslala ŠŠI prijaté opatrenia na začiatku júna 2016.

 

 

 1. Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach školy

 

Teoretické vyučovanie:

Teoretické vyučovanie prebieha v 8 klasických triedach vybavených keramickou tabuľou a dataprojektorom, posilňovni, kaplnke, troch odborných počítačových učebniach a multimediálnej učebni. Jedna z odborných učební slúži prevažne na vyučovanie odborných predmetov odboru mechanik počítačových sietí. Je v nej vytvorených 20 pracovných miest pre žiakov a jedno pre učiteľa. Druhá a tretia odborná učebňa majú 12 pracovných miest a slúžia na vyučovanie odborných predmetov odboru grafik digitálnych médií. Multimediálnu učebňu môžu využívať vyučujúci na ľubovoľný predmet. Nachádza sa v nej interaktívna tabuľa, 18+1 notebookov a 30 miest pre žiakov.

Posilňovňa je vybavená športovým náradím ako sú posilňovacie stroje, rebriny, stolný tenis, lopty, švihadlá, florbalová súprava, bedminton, petang, atď. Žiaci cvičia v prípade priaznivého počasia aj na školskom dvore na Vazovovej 12 a ihriskách v okolí školy.

Kaplnka je využívaná počas hodín katolíckeho náboženstva.

Zborovňa TV je spoločná pre všetkých 12 učiteľov, ktorí majú k dispozícii 12 pracovné PC a notebook miesta, tlačiareň a skener.

V budove teoretického vyučovania na Vazovovej 12 je  kancelária riaditeľky školy, zástupkyne riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie a sekretariát. Tieto miestnosti sú vybavené PC, tlačiarňami a telefonickým pripojením, na sekretariáte sa nachádza kopírovacie zariadenie, ktoré môžu využívať všetci zamestnanci a žiaci školy.

Na konzultácie učiteľov s rodičmi či žiakmi slúži aj jedna samostatná miestnosť, ktorá je aj kancelária výchovnej poradkyňe.

Počas vyučovania učitelia využívajú IKT techniku ako sú notebooky, projektory, meotary, CD prehrávače.

Všetky miestnosti teoretického vyučovania majú pokrytie internetom. V škole funguje WIFI pre žiakov a zamestnancov školy.

 

Praktické vyučovanie:

Odborný výcvik, odborná prax pre prvé až  tretie ročníky prebieha v 11 odborných učebniach. Odborné učebne prvých ročníkov sú vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, ktoré súvisia s plnením učebných osnov.

Odborné učebne vyšších ročníkov sú vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, ktoré súvisia s plnením učebných osnov. Odborné učebne sú vybavené výpočtovou technikou a zároveň sú zasieťované a pripojené na Internet. Tu možno pripomenúť, modernizáciu prístrojového zariadenia, čo v súčasnosti realizujeme v rámci finančných možností. Zborovňa je spoločná pre všetkých majstrov odbornej výchovy.

 

 

 1. Údaje o  finančnom a  hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti  školy :

 

Príloha  č. 2.

 

 

 1. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepcii rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:

 

V  školskom roku 2015/2016 sme mali ciele:

 • dopracovať a aktualizovať školské vzdelávacie programy,
 • zmodernizovať vybavenie v učebniach.
 • zviditeľniť školu

Stanovené ciele boli splnené.

 

 

 1. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky  a treba  úroveň  výchovy  a  vzdelávania  zlepšiť  vrátane  návrhov opatrení:

 

     Dobré výsledky dosahujeme v týchto oblastiach:

 

 • starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • zabezpečenie rodinnej atmosféry a individuálny prístup k žiakom
 • zabezpečenie správneho fyzického vývoja žiakov – každodenne v popoludňajších hodinách je posilňovňa otvorená pre všetkých žiakov, ktorí chcú cvičiť.
 • lokálna Cisco akadémia
 • súťaž odborných zručností ZENIT v elektronike
 • spolupráca s fyzickými alebo právnickými osobami v rámci praktického vyučovania – odborného výcviku našich žiakov

Zoznam právnických osôb alebo fyzických osôb u ktorých žiaci vykonávali odborný výcvik v školskom roku 2015/2016:

 

P. č.

Názov a adresa právnickej osoby, alebo fyzickej osoby

 

AB Comp, s.r.o.

Továrenská 3/B, Malacky 901 01

 

ADIR

Tomášikova 10, Bratislava

 

AlfaPro

Plynárenská 2 Bratislava

 

AMSET s.r.o.

Jakubovo námestie 3, Bratislava 811 04

 

AXASOFT a.s.

Radničné námestie 4, Bratislava 821 05

 

Bittner print s.r.o.

Ivánska Cesta 2/C, Bratislava 821 04

 

BEZ TRANSFORMÁTORY as

Rybničná 40, Bratislava 835 54

 

Bobo Publicita

Lesná 4, Marianka 900 33

 

Computers HAPOS

Muštová 19, Bratislava

 

Europea grup spol. s r.o.

Šípová 3/A, Bratislava

 

KVANT s. r. o.

FMFI UK

Mlynská dolina, Bratislava, 842 48

 

Lovva s.r.o.

Hattalova 12/C, Bratislava, 831 03

 

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Bratislavská 1/A, Záhorská Bystrica

 

MASHINY

Žarnovická 3, Bratislava

 

Meret s.r.o.

Púchovská 2, Bratislava 831 06

 

MICROSYSTEM s.r.o.

Pionierska 7, Bratislava

 

N.NETCOM

Floriánske nám. 2, Bratislava

 

Niko Slovakia spol.s r.o.

Údernícka 9 Bratislava 851 01

 

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.

Heydukova 10, Bratislava

 

Petit Press a.s.

Lazaretská 12, Bratislava 811 08

 

PD ELEKTRIC S.R.O.

Štúrova 1515/64, Malacky 901 01

 

ProMINENT Slovensko s.r.o.

Roľnícka 21, Bratislava

 

RadioLAN s.r.o

Československých tankistov 83,

Bratislava

 

Realtime

Pažitková 1, Bratislava 821 01

 

Regonik

Jarošova 1 Bratislava 831 03

 

Slovak Telekom

Bajkalská 28, Bratislava 817 62

 

Vantage s.r.o

Bosákova 7, Bratislava 851 04

 

VNET a.s.

Nám. Hraničiarov 39, Bratislava

 

VTR

Zelinárska 8, Bratislava

 

ZEVA s.r.o.

Beckovská 38, Bratislava

 

 • reprezentácia školy na športových súťažiach
 • hromadná účasť žiakov na darovaní krvi
 • rozširovanie a uskutočňovanie zaujímavých a prínosných projektov a aktivít na našej škole vo všetkých ročníkoch: Zdravá výživa a šport, Environmentálna kríza a jej možné riešenia, Ľudské práva, PPP prezentácie.

 

Starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

V tejto oblasti úzko spolupracujeme s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

Zaviedli sme informačné stretnutia medzi školskou výchovnou poradkyňou a žiakmi so ŠVVP (minimálne dvakrát ročne).

 

Lokálna Cisco akadémia

Na školskej LCNA majú naši žiaci možnosť študovať pod vedením inštruktorov problematiku počítačových sietí, so zámerom rozšíriť možnosti výberu ponuky semestrov.

 

Súťaž odborných zručností ZENIT

V školskom roku 2015/2016 sme sa opäť zúčastnili tejto súťaže.

 

Spolupráca s právnickými alebo fyzickými osobami v rámci praktického vyučovania – odborného výcviku našich žiakov

 V rámci praktického vyučovania sme mali uzavreté dohody o zabezpečení praktického vyučovania – odborného výcviku s tridsiatimi právnickými alebo fyzickými osobami za účelom prehĺbenia a rozšírenia vedomostí a zručnosti žiakov v uplatňovaní teoretických vedomostí v praxi a zabezpečenie rýchleho zaradenia žiakov do pracovných kolektívov po ukončení školy.

 

 

 1. Výsledky úspešnosti pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na  pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

 

V školskom roku 2015/2016 ukončilo štúdium 43 žiakov dennej formy štúdia v dvoch triedach:  

 

IV. MPS

21 žiakov – z toho: študuje na VŠ 5 absolventov

                                    práca v odbore bola ponúknutá všetkým ostatným 16 absolventom  

IV.GDME

22 žiakov – z toho: študujú na VŠ 3 absolventi

                                    práca v odbore bola ponúknutá všetkým ostatným 19 absolventom

 

Možno konštatovať, že časť žiakov bola prijatá aj na vysoké školy. Niektorí žiaci, ktorí sa neprihlásili na VŠ, zamestnali sa vo firmách (u právnických alebo fyzických osôb), v ktorých vykonávali odborný výcvik. Škola spolupracuje s viacerými firmami, ktoré ponúkajú našim absolventom po ukončení odborného rozvoja možnosť zamestnať sa u nich. Považujeme to za veľký úspech v súčasnom období pomerne veľkej nezamestnanosti mladých ľudí. 

Smutným zistením je, že niektorí žiaci sa evidujú na úrade práce napriek tomu, že je na trhu práce dostatok voľných pracovných miest. Jedným z dôvodov je aj nízka mzda, ktorú ponúkajú zamestnávatelia absolventom. Časť žiakov sa eviduje na úrade práce, lebo chce využiť možnosť získania príspevku na založenie živnosti. 

 

Príloha č. 2

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti v CSOŠE P. G. Frassatiho

 

         Rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 obdŕžala škola od Rímskokatolíckej cirkvi,  Bratislavskej arcidiecézy – Arcibiskupského školského úradu dňa 11.02.2015 v celkovej výške 436 278 €. Tento rozpočet bol v priebehu roka upravovaný zriaďovateľom niekoľkokrát na konečnú sumu 475 732 €.

Rozpis účelovo určených finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2015 bol taktiež zaslaný Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou – Arcibiskupským školským úradom dňa 20.02.2015 v celkovej výške 2 550 €. Tento rozpočet bol v priebehu roka upravený a dosiahol celkovú výšku 2 982 €.

Tieto finančné prostriedky, ktoré škola získala stačili na prevádzku školy počas celého školského roka.

Výnosy

Hlavnú časť výnosov školy tvoria:

 • Rozpočet normatívnych finančných prostriedkov,
 • Rozpočet účelovo určených finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie,
 • Výnosy z prenájmu nebytových priestorov.

 

 

Porovnanie výšky celkového rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov v rokoch 2010-2015

 

 

Nárast normatívneho rozpočtu v roku 2015 oproti roku 2014 bol o 22 385 €. Z porovnania rokov 2010-2015 vyplýva, že škole každoročne narastá rozpočet normatívnych finančných prostriedkov, kvôli prírastku celkového počtu žiakov v jednotlivých rokoch. Z normatívneho rozpočtu finančných prostriedkov boli v roku 2015 hradené mzdy a odvody  zamestnancov, náklady spojené s prevádzkou školy: energia, voda a komunikácie, údržba školy, kancelárske, hygienické a čistiace potreby, pomôcky a materiál na výchovno – vzdelávací proces,  zakúpenie školského nábytku – školské stoličky a stoly, kompletná modernizácia CISCO učebne, kde sa vymenilo 14 ks žiackych počítačov, 1 ks učiteľského a 1 ks dataprojektora, zakúpenie meracích strojov na úsek praktického vyučovania školy, dovybavenie posilňovne modernými cvičiacimi strojmi, výmena PVC podlahy na dvoch chodbách, oprava časti zatekajúcej strechy nad posilňovňou, zakúpenie reproduktorov k PC do každej triedy a zavedenie dochádzkového systému pre žiakov.

 

Porovnanie výšky celkového rozpočtu finančných prostriedkov určených

na záujmové vzdelávanie v rokoch 2010-2015

 

 

V roku 2015 celková výška účelovo určených finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie vzrástla oproti roku 2014 o 878 €. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy na rok 2015 vo výške 2 982 € boli použité na úhradu miezd a odvodov pre pedagogických zamestnancov a to mzdy vo výške 1 589 €, poistné k mzdám vo výške 559 € a na nákup a drobného majetku súvisiaceho s činnosťou krúžkov vo výške 834 €.

 

Porovnanie výšky mimorozpočtových prostriedkov – výnos z prenájmu

za nebytové priestory v rokoch 2010-2015

 

 

Výnos z prenájmu nebytových priestorov na základe platných nájomných zmlúv vzrástol v roku 2015 oproti roku 2014 o 3 439 €, čo spôsobilo obsadenie nevyužije miestnosti v škole nájomníkom.

 

 

Náklady

Celkové náklady účtovnej jednotky pred zdanením v roku 2015 tvorili čiastku 518 753,62 €.

Z 29 623,30 € na spotrebu materiálu najväčšie čiastky predstavovali materiál na opravy a údržbu na škole vo výške 720,17 €, hygienické potreby vo výške 380,85 €, čistiace prostriedky vo výške 1 027,98 €, učebné pomôcky tvorili čiastku 3 563,97 €, kancelárske potreby čiastku 792,13 €, vybavenie CISCO učebne novými počítačmi a projektorom 4748,38 €, dovybavenie posilňovne cvičiacimi prístrojmi 3075,66 €, tonery predstavovali čiastku 536,25 €, športové potreby čiastku 1 782,06 €, bezodplatný prevod majetku z Občianskeho združenia na školu bol vo výške 5605,49 € (z účtovného hľadiska je zaúčtovaný na výnosoch aj nákladoch, teda nemá vplyv na výsledok hospodárenia),odborná literatúra činila čiastku 1 237,10 €, vybavenie priestorov nábytkom a príslušenstvom 1037,18 €, spotrebný materiál na praktické vyučovanie činil čiastku 274,47 €, vybavenie priestorov strojmi prístrojmi na úsek praktického vyučovania pre žiakov 1811,62 €, zakúpenie školských lavíc a stoličiek s 3D opierkami predstavovalo čiastku 1366,20 €, časopisy predstavovali 111,92 €, školské tlačivá čiastku 208,33 €, spotreba materiálu teoretický úsek 181 €, zakúpenie IKT materiálu čiastku 681,43 €, materiál na BOZP a PO čiastku 17,60 €, vybavenie lekárničiek čiastku 19,92 €, stroje a prístroje na čistenie školy čiastku 225,00 € a ostatný spotrebný materiál tvoril 56,88 €.

Náklady na spotrebu energie činili v roku 2015 čiastku 24 400,30 €. Z toho:

 • Elektrická energia: 7 317,39 €
 • Vodné, stočné a odvod zrážkovej vody: 2 137,65 €
 • Zemný plyn: 14 954,26 €

Oproti roku 2014 nastal pokles nákladov na energie o 65,36 €.

         Náklady na opravu a údržbu činili čiastku 4 876,42 €. Z toho revízie a kontroly kotolne tvorili čiastku 1 210,66 €, bežné opravy budovy činili čiastku 729,69 €, výmena PVC krytiny na časti chodieb čiastku 1086,48 €, oprava a udržiavanie výpočtovej techniky čiastku 353,06 €, revízia hasiacich prístrojov tvorila čiastku 121,48 €, revízia komínov čiastku 120,00 €, revízia náradia v posilňovni čiastku 85,00 €, oprava strechy nad posilňovňou čiastku 1170,05 Väčšinu porúch v rámci šetrenia sa škola snaží opraviť svojpomocnými silami, tým že zakúpi len materiál na údržbu a samotnú prácu vykonáva údržbár školy.  Oproti roku 2014 poklesli náklady na opravy a údržbu o 3 000,89 €.

         Náklady na cestovné činili v roku 2015 čiastku 660,02 € a náklady na reprezentáciu v ktorých je zahrnuté propagovanie školy ku dňu otvorených dverí, odmeny žiakov za dobrý prospech, ocenenia za zúčastnenia sa žiakov rôznych súťaží, činili čiastku 1 751,00 €. Náklady na reprezentáciu sú financované výlučne z mimorozpočtových prostriedkov. Z porovnania vyplýva, že náklady na cestovné sa v roku 2015 oproti roku 2014 klesli o 502,93 € a náklady na reprezentáciu poklesli v roku 2015 oproti roku 2014 o 502,93 €.

         Náklady na ostatné služby činili čiastku 12 677,83 €. V týchto nákladoch najvýraznejšiu časť tvorili nasledovné náklady: prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Konica Minolta 1 824,78 €, telekomunikácie vo výške 2 332,67 €, technik BOZP vo výške 1628,11 €, technik v oblasti správy a údržby počítačovej siete vo výške 1 350,00 €, služby počítačovej siete SANET vo výške 630,48 €, školenia a semináre vo výške 870,90 € a poistenie počítačov vo výške 148,49 €, poistenie osôb/žiaci + zamestnanci/ predstavovalo čiastku 848,12 €, poštovné činilo 132,87 €, cena za služby spojené s dodaním stravných lístkov 228,76 €, členské príspevky školy predstavovali 241,00 €, deratizácia priestorov školy činila 96,00 €, upgrade programov čiastku 486,20 €, autobusová doprava žiakov čiastku 100,00 €, ročný paušálny poplatok školy za ISIC preukazy čiastku 49,50 €, študijné cesty – študijný pobyt Fínsko čiastku 1 200,00 €, licencie programov čiastku 359,81 € a ostatné služby čiastku 150,14 €. V roku 2015 poklesli náklady oproti roku 2014 na ostatné služby o 1 866,66 €.

€.

V roku 2015  boli náklady na mzdy a odmeny vrátane dohôd vo výške 316 835,21 €. Účtovná jednotka vytvorila v roku 2015 aj rezervu na nevyčerpané dovolenky vo výške 14 462,74 €.

         Na škole pracovalo v roku 2015 celkovo 25,20 prepočítaných zamestnancov, z toho 18 pedagogických zamestnancov a zvyšok 7,20 nepedagogických zamestnancov. Pre porovnanie v roku 2014 bolo na škole zamestnaných celkovo 26,95 prepočítaných zamestnancov, z toho 19 pedagogických zamestnancov a 7,95 nepedagogických zamestnancov.

         Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie činili čiastku 75 034,90 €. V porovnaní s rokom 2014 vzrástli náklady na zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie o 4 842,81 €.

         Zákonné sociálne náklady predstavovali čiastku 12 862,14 €. Z toho tvorba sociálneho fondu bola vo výške 2664,01 €, náhrada príjmu počas PN 1870,20 €, stravné lístky a obedy pre zamestnancov 8 005,21 €, pracovné oblečenie činilo 255,72 € a odborné prehliadky u lekára preplácané zamestnávateľom tvorili 67,00 €.

         Odpisy dlhodobého hmotného  a dlhodobého nehmotného majetku činili čiastku 4 140,00 €. Z toho odpis automatického ovládania kotla tvoril 204,00 €, odpis licencie Adobe CS6 Design end Web činil 2 256 €, odpis rekonštrukcie elektroinštalácie posilňovne tvoril 456 € a odpis rekonštrukcie kúrenia, kde sa gamatky v škole vymenili za radiátory činil čiastku 1 224 € (tento odpis nemá vplyv na výsledok hospodárenia, nakoľko má protiúčet vo výnosoch).

         Ostatné dane a poplatky boli vo výške 1 725,36 € čo predstavovalo odvoz a likvidácia odpadu Hlavnému mestu SR Bratislave. Zmluvné pokuty a penále a ostatné pokuty a penále predstavovali čiastku 105,72 €. Osobitné náklady tvorili čiastku 348,48 €.

         Iné ostatné náklady – poplatky za vedenie bankových účtov činili čiastku 791,18 € a daň z príjmov právnických osôb bola vo výške 5 475,84 €.

 

 

Hospodársky výsledok

Porovnávajúc výnosy a náklady dosiahla CSOŠE P. G. Frassatiho v roku 2015 stratu vo výške 9 671,92 €.

 

Stav finančných prostriedkov

Stav finančných prostriedkov na účtoch a v pokladnici bol k 31.12.2015 nasledovný:

Bankové účty spolu: 9 112,63 €

 • Bežný účet (príjem z prenájmu nebytových priestorov): 8 357,89 €
 • Dotačný účet: 123,75 €
 • Účet sociálneho fondu: 570,83 €
 • Bežný účet:  39,08 €
 • Bežný účet: 21,08 €

 

a pokladnica: 22,48 €.

 

Záver:

Hospodárenie školy v roku 2015/16 ovplyvnila kompletná modernizácia CISCO učebne, kde sa vymenilo 14 ks žiackych počítačov, 1 ks učiteľského počítača a 1 ks dataprojektora čo trvalo prispeje ku skvalitneniu a modernizácii vyučovacieho procesu. V rámci zlepšenia výučby škola zakúpila na úsek praktického vyučovania pre žiakov rôzne potrebné meracie prístroje ako generátory funkcií - 3 ks, merače kapacity – 10 ks, sady náradia – 2 balenia a digitálne multimetre – 27 ks, taktiež  scenery – 2 ks, routre – 3 ks a farebné atramentové multifunkčné zariadenia – 2 ks. V dôsledku zlepšenia vybavenia posilňovne cvičiacimi prístrojmi škola zakúpila 2 ks bežeckých pásov, sedacie vaky a stolný futbal pre žiakov. V rámci skvalitnenia podmienok priestorového vybavenia škola vymenila na dvoch chodbách PVC podlahu a v dôsledku zatekania do priestorov posilňovne opravila časť strechy nad priestormi posilňovne, tak aby ju žiaci aj naďalej mohli plnohodnotne využívať na hodinách telesnej výchovy. Do každej triedy sa zakúpili reproduktory k PC, ktoré sa budú využívať na rôznych hodinách. Škola v tomto roku zaviedla aj dochádzkový systém pre žiakov a do jednej triedy zakúpila školské stoličky s 3 D opierkami a stoly.

Počas roka 2015/2016 si škola aj naďalej svoje záväzky voči dodávateľom za dodávky materiálu, energií a služieb ako i voči inštitúciám zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, daňovým úradom, zamestnancom a pod. uhrádzala po celý  rok v lehote splatnosti.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová

                                                                      riaditeľka CSOŠE P.G.Frassatiho

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria