• História školy

    •    Naša škola vznikla v roku 1994 po zrušení Stredného odborného učilišťa elektrotechnického na Teplickej ulici v Bratislave. Zriaďovateľom CSOŠE P.G. Frassatiho je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza. Škola pôsobí v lokalite Rímsko-katolíckej farnosti BLUMENTÁL. Naša cirkevná škola nesie meno blahoslaveného mladého talianskeho inžiniera - kresťana, priateľa mládeže a trpiacich spoluobčanov Piera Georgia FRASSATIHO. Pri vzniku našej školy sme začínali len s dvoma triedami, zapožičaným inventárom, starou budovou, ktorú bolo potrebné prispôsobiť potrebám nutným pri výchovno-vzdelávacom procese. Bolo to obdobie intenzívnych prác, kedy pomáhali všetci zamestnanci školy tak, aby sme mohli školu otvoriť k 1.9.1994. A stalo sa. K tomuto termínu sme slávnostne otvorili našu Cirkevnú strednú odbornú školu elektrotechnickú s dvoma triedami žiakov. V tom čase sa o nás hovorilo, že zanikneme, že nemáme šancu konkurovať renomovaným stredným odborným školám elektrotechnickým. Dnes máme 10 tried. Je to hlavne preto, že škola má dobré meno.
      
        Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho sídli v centre mesta Bratislavy v dvoch budovách na Vazovovej ulici v tejto budove prebieha teoretické vyučovanie a zároveň v nej pôsobí aj riaditeľstvo školy  a v blízkej budove na Radlinského 28 prebieha praktické vyučovanie.
      
        Škola sa riadi Pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve SR a pokynmi a nariadeniami Arcibiskupského školského úradu a zriaďovateľa. Vyučujeme podľa platných učebných dokumentov schválených naším zriaďovateľom a Ministerstvom školstva SR. Štúdium je bezplatné pre všetkých našich žiakov.