Odbory denného štúdia - Vzdelávací program

    • 3447 K Grafik digitálnych médií - študijný odbor

    • Celé znenie školského vzdelavacieho programu je k nahliadnutiu na sekretariáte školy.

     Dĺžka štúdia:

     4 roky 

     Forma štúdia: 

     denné  štúdium pre absolventov základnej školy

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     -     podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpisov prijímacom konaní na stredné školy,

     -     zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

     Spôsob ukončenia štúdia:

     maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

     -      vysvedčenie o maturitnej skúške

     -      výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania: 

      

     Úplné stredné odborné vzdelanie

     ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti pracovníka v tlačiarni, vydavateľstve, redákcií, grafickom štúdiu, reklamnej agentúre a iné

     Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

     - pomaturitné štúdium

      vysokoškolské štúdium

      


     Škola (názov, adresa)

     Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická elektrotechnické P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava

     Názov ŠkVP

     Grafik digitálnych médií  

     Kód a názov  ŠVP

     34 Polygrafia a médiá

     Kód a názov študijného odboru

     3447 K Grafik digitálnych médií

     Stupeň vzdelania

     Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     Denná

     Druh školy

     Cirkevná

     Vyučovací jazyk

     Slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Všeobecné vzdelávanie

     17

     17

     14

     12

     60

     Jazyk a komunikácia

      

      

      

      

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     Cudzí jazyk

     3

     3

     3

     3

     12

     Človek a hodnoty

      

      

      

      

      

     Katolícke náboženstvo

     2

     2

     2

     2

     8

     Človek a spoločnosť

      

      

      

      

      

     Dejepis

     1

     1

      

      

     2

     Občianska náuka

     1

     1

     1

      

     3

     Človek a príroda

      

      

      

      

      

     Fyzika

     1

     1

     1

      

     3

     Matematika a práca s informáciami

      

      

      

      

      

     Matematika

     3

     3

     2

     2

     10

     Informatika

     1

     1

      

      

     2

     Zdravie a pohyb

      

      

      

      

      

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

     Odborné vzdelávanie

     17

     17

     20

     21

     75

     Elektronické publikovanie

     2

     2

     2

     1

     7

     Dejiny umenia

     0,5

      

      

      

     0,5

     Písmo a farba

     0,5

      

      

      

     0,5

     Digitálne médiá

     1

     1

      

      

     2

     Aplikovaná výpočtová technika

     2

      

      

      

     2

     Spracovanie obrazu a textu

     2

     3

     1

      

     6

     Spracovanie sekvencií

      

      

     2

     3

     5

     Grafický dizajn digitálnych médií

     3

     1

      

     1

     5

     Finančná gramotnosť     1   1

     Ekonomika

      

      

      

     2

     2

     Odborný výcvik 

     6

     10

     14

     14

     44

     Spolu

     34

     34

     34

     33

     135

     Účelové kurzy

      

      

      

      

      

     Kurz pohybových aktivít v prírode

     15

     15

      

      

     30

     Kurz na ochranu života a zdravia

      

      

     3 x 6

      

     18

      

      

      

      

      

      

     Účelové cvičenia/ súčasť prierezovej témy Ochrana života a zdravia

     2x6

     2x6

      

      

     24

     Maturitná skúška

      

      

      

      

      

      

     Prehľad využitia týždňov

     Činnosť

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     Vyučovanie podľa rozpisu

     33

     33

     33

     30

     Maturitná skúška

     -

     -

     -

     1

     Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie atd.)

     7

     6

     6

     6

     Účasť na odborných akciách

     -

     1

     1

     -

     Spolu týždňov

     40

     40

     40

     37

      

     Poznámky k učebnému plánu

     1. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy.

     2. Cudzí jazyk - vyučuje sa len anglický jazyk.

     3. Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     4. Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do viachodinových celkov.

     5. Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností i činností formou praktických cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) odbornej praxe alebo odborného výcviku. Na praktických cvičeniach a odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V študijných odboroch možno okrem vysvedčenia o maturitnej skúške vydať aj výučný list. Výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 1 400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1 200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik alebo odborná prax. Počet žiakov na jedného učiteľa alebo majstra odbornej výchovy sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     6. Účelové kurzy sa môžu realizovať v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci praktickej prípravy, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu odborný výcvik.

     7. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom:  riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy).

     8. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.

     9. Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.