• Slovak version

    • Videopozvánka na VÝSTAVU PRÁC ŽIAKOV CSOŠE - ERASMUS+

     CSOŠE v projekte Realistic Education Among Digital Youth

     Naša CSOŠE od 1. októbra 2020 začína pracovať v ďalšom medzinárodnom projekte Erasmus+, ide o KA 229 zameraný na školské výmenné partnerstvá.


     V rámci tohto medzinárodného projektu navštívili štyria naši študenti v termíne od 26.9. do 2.10.2021 partnerskú školu v meste Muğla v Turecku. Po práci na projektových zadaniach v škole spoznávali zaujímavé miesta a prírodné krásy oblasti Antálye. Vo videu účastníci projektovej aktivity hovoria o svojich dojmoch z pobytu.


     Na čo sa v projekte zameriavame?

     V dnešnom svete, bez ohľadu na to, z ktorej profesie sme, stretávame sa s faktami ako digitálne kompetencie, digitálna gramotnosť, výpočtové myslenie, rozšírená a virtuálna realita, hlboké učenie, emočná inteligencia, strojové učenie, cloudové technológie, internet vecí a veľké dáta. Do roku 2025 sa predpovedá deľba práce medzi človekom a strojom tak, že má byť 48% ľudí a 52% strojov. Existujúce profesie sa postupne transformujú a objavia sa aj nové profesie, pričom 90% týchto profesií si bude vyžadovať zručnosti digitálneho veku.

     Digitálna transformácia spoločností a ekonomík znamená, že kompetencie budúcich profesií sú odlišné od dnešných. V tomto zmysle CSOŠE ako moderná vzdelávacia inštitúcia chce v tomto duchu pripravovať a vychovávať svojich žiakov s týmito nevyhnutnými  kompetenciami aj vďaka spolupráci s ďalšími vzdelávacími inštitúciami na medzinárodnej úrovni.

     S kým a v čom budeme spolupracovať?

     Spolupracovať budeme s piatimi partnerskými strednými školami v Turecku, Portugalsku, Česku, Nórsku a Poľsku.

     V projekte sme si stanovili dôležité časti procesu digitalizácie, ktoré sme si určili ako kľúčové tituly jednotlivých mobilít nasledovne:

     • Digitalizácia a podnikateľské zručnosti,
     • Digitalizácia a vzdelávacie technológie,
     • Digitalizácia a pracovné zručnosti,
     • Digitalizácia a špeciálne zručnosti pre podnikanie,
     • Digitalizácia a vyučovacie technológie,
     • Digitalizácia a kultúra & svet.

     Na uľahčenie kontaktu a výmenu informácií medzi študentmi a učiteľmi v rámci projektu budeme využívať aj platformu eTwinning.  

     Predpokladaný záver projektu je 30. september 2022.

     Projektový časopis: https://erasmus.zsg-t.pl/emagazine/


     Sprava_z_pracovnej_staze_v_Portugalsku_-_Erasmus_.pdf


     Poľsko 2021

     V rámci projektu s názvom Počítačové zručnosti pre lepšie zamestnanie sa - Computer Skills for Better Employment sa naši študenti odboru Mechanik počítačových sietí zúčastnili v termíne od 26.9. do 9.10. 2021 dvojtýždennej pracovnej stáže v partnerskej škole v meste Bytom v Poľsku. Po úspešnej obhajobe záverečnej práce získali študenti Certifikát o účasti ako aj Europass Mobilita.

     Sprava_z_pracovnej_staze_v_Polsku_-_Erasmus_.pdf


     Lisabon 2019

     Video o voľnočasových aktivitách našich študentov odboru Grafik digitálnych médií, ktorí sa v rámci projektu Počítačové zručnosti pre lepšie zamestnanie sa - Computer Skills for Better Employment v termíne od 23.9. do 4.10.2019 zúčastnili dvojtýždennej pracovnej stáže v partnerskej škole v hlavnom meste Portugalska, v Lisabone.


     Zdalo sa Vám niekedy, že každodenné vyučovanie je jednotvárne alebo únavné?

     Nemusí to tak byť.

          Naša škola poskytuje svojim žiakom popri zaujímavých študijných odboroch, krúžkoch a iných mimoškolských aktivitách aj možnosť zapájať sa do projektovej činnosti na medzinárodnej úrovni, čo je vítaným spestrením  a obohatením života žiakov na našej škole. Čo to presne znamená?

     • Spolupracujeme so zahraničnými strednými školami v oblasti všeobecno-vzdelávacích, ako aj odborných predmetov. V rámci programu Erasmus+, v sekcii eTwinning - elektronické partnerstvá škôl žiaci vypracúvajú rôzne zaujímavé zadania a svoje výsledky zdieľajú elektronicky so žiakmi z partnerských škôl v zahraničí. S rovesníkmi si pritom precvičujú angličtinu, pretože komunikačným jazykom je práve angličtina.

     To ale nie je všetko.

     • V mobilitných projektoch Erasmus+  majú naši žiaci v rámci odbornej praxe možnosť zadarmo vycestovať na odbornú stáž do zahraničia, kde v partnerských školách získajú nové zručnosti a kompetencie vo svojom študijnom odbore.

     Výhody účasti na projektoch:

      

     • zahraničné odborné skúsenosti vo svojom študijnom odbore,
     • zlepšenie komunikačných zručností v anglickom jazyku,
     • výhody pri uplatnení sa v budúcom zamestnaní,
     • vyššie sebavedomie,
     • spoznávanie života v iných krajinách a nové priateľstvá,
     • nezabudnuteľné zážitky.

          Našim žiakom ponúkame projektovú činnosť na medzinárodnej úrovni. Spolupracujeme so zahraničnými strednými školami v oblasti všeobecno-vzdelávacích, ako aj odborných predmetov.

          Od septembra 2018 sa zapájame do programu Erasmus+, v sekcii eTwinning - elektronické partnerstvá škôl, kde žiaci vypracúvajú rôzne zaujímavé zadania a svoje výsledky zdieľajú elektronicky so žiakmi z partnerských škôl v zahraničí. Komunikačným jazykom je angličtina.

          V rámci tohto programu sa v termíne od 22.11. do 25.11.2018 uskutočnilo medzinárodné stretnutie pedagógov stredných škôl v poľskom meste Wroclaw pod názvom eTwinning Contact Seminar, Entrepreneurship. Zúčastnili sa ho zástupcovia  z Česka, Poľska, Nemecka, Francúzska, Portugalska a Malty. Naša škola mala na tomto významnom a podujatí tiež svoje zastúpenie.  

          Počas seminára sme boli oboznámení s možnosťami podnikateľského vzdelávania žiakov pomocou IKT a s využitím 3D tlačiarní. Boli nám predstavené príklady dobrej praxe v eTwinningových projektoch. Odzneli tiež informácie o možnostiach v programe Erasmus+ pre školské vzdelávanie a stredné odborné vzdelávanie.

          Seminár bol výbornou príležitosťou nadviazať kontakty s kolegami z rôznych škôl z iných krajín a rozvinúť spoluprácu na projektoch nielen v rámci eTwinningu, ale aj v programe Erasmus+, ktorý umožňuje žiakom a pedagógom vycestovať na stáže do zahraničia, a tak získať cenné skúsenosti vo svojom odbore a zdokonaľovať sa v anglickom jazyku.  

          Práca na medzinárodných projektoch je vítaným spestrením a obohatením života žiakov na našej škole a prispieva k ich lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce. Naša škola sa dostala na úroveň tých škôl, ktoré už v eTwinningu rozvíjajú svoju činnosť a získala zároveň pridanú hodnotu v porovnaní so školami, ktoré v tejto oblasti nepracujú.

          Dovoľujeme si touto cestou vyjadriť naše poďakovanie Národnej službe pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá je súčasťou rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline za umožnenie a zabezpečenie našej účasti na tomto dôležitom seminári.


     POD OCHRANOU PANNY MÁRIE 

     ÚSPEŠNÁ PRACOVNÁ STÁŽ NAŠICH ŽIAKOV A PEDAGÓGOV V PORTUGALSKU

     V rámci nášho dvojročného projektu s názvom Počítačové zručnosti pre lepšie zamestnanie sa máme naplánované tri zahraničné pracovné stáže pre žiakov  a ich pedagógov.

     V termíne od 23.9. do 4.10.2019 sa uskutočnila mobilita v partnerskej škole v Lisabone. Zúčastnilo sa jej prvých desať žiakov študijného odboru Grafik digitálnych médií na dva týždne a dvaja pedagógovia - majstri odborného výcviku po jednom týždni. Ďalšie dve mobility nás ešte čakajú.

     Cieľom pracovnej stáže bolo získať nové zručnosti v práci s počítačovými programami, s ktorými naša škola ešte nedisponuje, ale ich znalosť trh práce vyžaduje.

     Vyučovanie v partnerskej škole prebiehalo vo výbornej atmosfére, vyučujúci sa žiakom a majstrom OV venovali s maximálnou pozornosťou a ústretovosťou. Naši žiaci pracovali na jednotlivých zadaniach v skupinkách spolu s domácimi žiakmi, pričom celá komunikácia prebiehala v anglickom jazyku. Po dvoch týždňoch intenzívnej práce žiaci prezentovali svoje výstupné produkty pred skúšobnou komisiou, ktorá zhodnotila ich prácu nielen verbálne, ale aj percentuálne na základe vopred dohodnutých požiadaviek ECVET (Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave). Po príchode domov boli ich výsledky akceptované našou školou. 

     Lisabonskí pedagógovia vysoko hodnotili prácu našich žiakov, čomu sa veľmi tešíme, žiakom blahoželáme a sme na nich právom hrdí.

     Pracovná stáž obohatila žiakov a pedagógov nielen o nové odborné vedomosti a zručnosti a zlepšila ich komunikačné schopnosti v angličtine, ale zvýšila aj ich sebavedomie. Výrazne sa tým zlepšili ich šance pri uplatnení sa na trhu práce. Nadviazali nové priateľstvá a získali nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budú radi spomínať.

     Voľný čas žiaci využili na spoznávanie Lisabonu a okolia, navštívili mnoho zaujímavých miest a pamiatok. Nezabudnuteľným obohatením žiakov bola návšteva pútnického miesta  Fátimy. V posvätnej atmosfére kostola sa skupinka účastníkov s pokorou a vďačnosťou modlila k Panne Márii, každý v tichosti predniesol svoje prosby k Nebeskej Matke a zapálil symbolickú sviečku.

     S pokojom v duši a s nesmiernou vďačnosťou nášmu Pánovi za úspech celej pracovnej stáže odchádzali mladí ľudia so svojimi pedagógmi domov na Slovensko.

                           


     Computer Skills for Better Employment

     Počítačové zručnosti pre lepšie zamestnanie sa

     Naša škola má schválený medzinárodný projekt ERASMUS+.

     Hurá, cestujeme na pracovné stáže!

     Začiatok projektu: 01-06-2019                                                                                                    

     Celkové trvanie projektu: 24 mesiacov                                                                                     

     Koniec projektu: 31-05-2021

          Projekt zahŕňa mobilitu 20 žiakov v študijnom odbore Grafik digitálnych médií, a to na desať pracovných dní vo dvoch etapách. Naša partnerská škola v Portugalsku im poskytne vynikajúcu príležitosť získať počas stáže potrebné zručnosti pri práci s novým programom Adobe Photoshop CC 2019, ktorým naša škola ešte nedisponuje.

          Žiaci v študijnom odbore Mechanik počítačových sietí sa v partnerskej škole v Poľsku naučia inštalovať operačný systém Windows Server 2008 a Linux a príslušné ovládače, ktoré im naša škola zatiaľ nemôže poskytnúť. Partnerská škola je (tak ako aj my) zapojená do Cisco Networking Academic Program. Mobility sa zúčastní sedem žiakov na desať pracovných dní.

          Ďalšou cieľovou skupinou sú majstri odborného výcviku. Na partnerských školách získajú informácie o tých programoch, ktoré na našej škole zatiaľ nemáme, ale sú potrebné pri vzdelávaní našich žiakov. Je nevyhnutné, aby pedagogickí zamestnanci ovládali prácu s novými programami, s ktorými sa oboznámia naši žiaci - účastníci stáží. Okrem toho sa na partnerských školách oboznámia tiež s vyučovacími metódami, ktoré sa aplikujú v zahraničí.

          Mobility budú prebiehať v anglickom jazyku. Tým si účastníci precvičia komunikačné zručnosti a rozšíria si svoju odbornú terminológiu.

          Projekt bude mať pozitívny dopad nielen na účastníkov mobilít, ale sa prejaví aj v motivácii ostatných žiakov školy, pedagógov, v zlepšení konkurencieschopnosti školy v regióne.

          Dlhodobým prínosom bude zavedenie nových programov do kurikula školy, zamestnávatelia v regióne získajú ako budúcich zamestnancov absolventov CSOŠE so skúsenosťami zo zahraničnej stáže vo svojom odbore, rozšíri sa sieť cirkevných stredných odborných škôl pracujúcich v projektoch, rodičia získajú ponukou CSOŠE širší výber študijných odborov pre svoje deti spolu s možnosťou účasti na mobilitných projektoch Erasmus+.

     Výber žiakov na mobilitu/pracovnú stáž v rámci programu Erasmus+

          Výberu sa môžu zúčastniť podľa dobrovoľného záujmu žiaci druhého až štvrtého ročníka v študijnom odbore Grafik digitálnych médií a druhého až štvrtého ročníka v študijnom odbore Mechanik počítačových sietí po splnení požadovaných kritérií a na odporučenie triedneho učiteľa. Potrebný je informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu žiaka.

     Kritériá výberu žiakov:

     • dobrý prospech na odbornom výcviku a v odborných predmetoch,
     • dobrý prospech v anglickom jazyku,
     • bezproblémové správanie,
     • vzorná dochádzka na teoretické vyučovanie a na odborný výcvik.

     Zmluva k projektu:

     Otvoriť dokument v PDF formáte.