• Štatút žiackej školskej rady

    • Štatút žiackej školskej rady pri

     CSOŠE P.G. Frassatiho
     Vazovova 12, 81107  Bratislava

      

     Preambula

     V zmysle ustanovenia paragraf 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

     Článok I.

     Základné ustanovenie

     1. Názov: Žiacka školská rada pri CSOŠE P.G.Frassatiho

     2. Adresa sídla: Vazovova 12, 81107 Bratislava

     Článok II.

     Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

      1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa paragrafu 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

     Článok III.

     Činnosť žiackej školskej rady

      1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

     2. Žiacka školská rada komunikuje s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

     3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

     4. Iniciuje školskú záujmovú činnosť.

     5. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady.

     6. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica obsahujúca tiež prezenčnú listinu účastníkov zasadnutia.

     Článok IV.

     Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

      1. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní žiaci všetkých tried školy.  

     2. V každej triede sa zvolia hlasovaním predseda a podpredseda triedy, ktorí budú aj členmi žiackej školskej rady. 

     3. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu tajným hlasovaním.

     4. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý získa najväčší počet hlasov v tajnom hlasovaní.

     5. Z každej voľby sa robí zápisnica.

     6. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členom žiackej rady a zástupcom svojej triedy sa stane ďalší žiak podľa najvyššieho počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.

     Článok V.

     Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

      1. Člen žiackej školskej rady má právo:

     a)   voliť a byť volený,

     b) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,

     c) hlasovať o všetkých uzneseniach žiackej školskej rady,

     d) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

     2. Člen žiackej školskej rady je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutiach.

     3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     Článok VI.                                                                       

     Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

      1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

     2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva zvolených zástupcov , pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

      

     Článok VII.

     Účinnosť štatútu žiackej školskej rady

      Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 1. 10. 2018 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

      

     V Bratislave 01.10.2018                                       ....................................................................

                                                                                          Podpis predsedu žiackej školskej rady

      

     Schválil:  ....................................................

                            Podpis riaditeľky školy