• Diaľkové štúdium 2021/2022

    • Diaľkové štúdium 2021/2022

      

     Odbory:

      

     Študijný / štvorročné štúdium/ : Mechanik počítačových sietí -2682 4 / 2682 K

     Učebný plán platný pre študentov so začiatkom štúdia od 1.9.2013

     Škola (názov, adresa)

      

     Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická elektrotechnické P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava

     Názov ŠkVP

     Mechanik počítačových sietí

     Kód a názov  ŠVP

     26 Elektrotechnika

     Kód a názov študijného odboru

     2682 K Mechanik počítačových sietí

     Stupeň vzdelania

     Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     Externá - diaľkové  vzdelávanie

     Druh školy

     Cirkevná

     Vyučovací jazyk

     Slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Všeobecné vzdelávanie

     95

     89

     70

     52

     306

     Jazyk a komunikácia

      

      

      

      

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     17

     17

     17

     16

     67

     Cudzí jazyk

     17

     17

     17

     16

     67

     Človek a hodnoty

      

      

      

      

      

     Katolícke náboženstvo

     12

     12

     12

     8

     44

     Človek a spoločnosť

      

      

      

      

      

     Dejepis

     12

     12

      

      

     24

     Občianska náuka

     12

     6

     6

      

     24

     Človek a príroda

      

      

      

      

      

     Fyzika

     9

     9

     8

     6

     32

     Matematika a práca s informáciami

      

      

      

      

      

     Matematika

     10

     10

     10

     6

     36

     Informatika

     6

     6

      

      

     12

     Odborné vzdelávanie

     101

     107

     126

     128

     462

     Počítačové siete d)

     9+2*

     9+2*

     9+2*

     13+2*

     48

     Programové vybavenie počítačov d)

     6

     11

     6

     10

     33

     Technické vybavenie počítačov 

     15

     13

     11

     9

     48

     Základy elektrotechniky

     17

     6

      

      

     23

     Technológia

     6

      

      

      

     6

     Elektrické merania d)

      

     11

      

      

     11

     Elektronika

     4

     13

      

      

     17

     Ekonomika

      

      

      

     10

     10

     Odborný výcvik  d)

     42*

     42*

     98*

     84*

     266

     Spolu

     196

     196

     196

     180

     768

     Účelové kurzy

      

      

      

      

      

     Elektrotechnická spôsobilosť  f)

      

      

      

     16

     16

      

     Študijný / štvorročné štúdium/ : Grafik digitálnych médií - 3447 K

     Učebný plán platný pre študentov so začiatkom štúdia od 1.9.2013

     Škola (názov, adresa)

      

     Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická elektrotechnické P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava

     Názov ŠkVP

     Grafik digitálnych médií

     Kód a názov  ŠVP

     34 Polygrafia a  médiá

     Kód a názov študijného odboru

     3447 K Grafik digitálnych médií

     Stupeň vzdelania

     Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     Externá - diaľkové  vzdelávanie

     Druh školy

     Cirkevná

     Vyučovací jazyk

     Slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Všeobecné vzdelávanie

     95

     89

     70

     52

     306

     Jazyk a komunikácia

      

      

      

      

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     17

     17

     17

     16

     67

     Cudzí jazyk

     17

     17

     17

     16

     67

     Človek a hodnoty

      

      

      

      

      

     Katolícke náboženstvo

     12

     12

     12

     8

     44

     Človek a spoločnosť

      

      

      

      

      

     Dejepis

     12

     12

      

      

     24

     Občianska náuka

     12

     6

     6

      

     24

     Človek a príroda

      

      

      

      

      

     Fyzika

     9

     9

     8

     6

     32

     Matematika a práca s informáciami

      

      

      

      

      

     Matematika

     10

     10

     10

     6

     36

     Informatika

     6

     6

      

      

     12

     Odborné vzdelávanie

     101

     107

     126

     128

     462

     Elektronické publikovanie

     6

     18

     12

     5

     41

     Dejiny umenia

     6

      

      

      

     6

     Písmo 

     6

      

      

      

     6

     Digitálne médiá

     6

     6

      

      

     12

     Aplikovaná výpočtová technika 

     6

     10

      

      

     16

     Spracovanie obrazu a textu

     12

     18

     6

      

     36

     Spracovanie sekvencií

      

      

     10

     15

     25

     Grafický dizajn digitálnych médií d)

     17

     13

      

     7

     38

     Ekonomika

      

      

      

     10

     10

     Odborný výcvik  d)

     42*

     42*

     98*

     90*

     272*

     Spolu

     196

     196

     196

     180

     768

      

       

     Učebný /trojročné štúdium/:  Elektromechanik – úžitková technika 2683 H 15

     Učebný plán platný pre študentov so začiatkom štúdia od 1.9.2013

      

     Škola (názov, adresa)

      

     Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava

     Názov ŠkVP

     Elektromechanik

     Kód a názov  ŠVP

     26 Elektrotechnika

     Kód a názov učebného odboru

     2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika

     Stupeň vzdelania

     Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

     Dĺžka štúdia

     3 roky

     Forma štúdia

     Externá - diaľkové  vzdelávanie

     Druh školy

     Cirkevná

     Vyučovací jazyk

     Slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích oblastí a predmetov

     Počet vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     Spolu

     Všeobecné vzdelávanie

     74

     52

     32

     158

     Jazyk a komunikácia

      

      

      

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     10

     10

     5

     25

     Cudzí jazyk

     18

     18

     16

     52

     Človek a hodnoty

      

      

      

      

     Katolícke náboženstvo

     6

     6

     5

     17

     Človek a spoločnosť

      

      

      

      

     Občianska náuka

     16

     -

     -

     16

     Človek a príroda

      

      

      

      

     Fyzika

     8

     8

     -

     16

     Matematika a práca s informáciami

      

      

      

      

     Matematika

     8

     10

     6

     24

     Informatika

     8

     -

     -

     8

     Odborné vzdelávanie

     122

     144

     150

     418

     Technické kreslenie 

     6

     -

     -

     6

     Elektrotechnické  materiály

     12

     -

     -

     12

     Základy elektrotechniky

     20

     12

     -

     32

     Elektrické merania a merania na elektronických zariadeniach

     -

     12

     -

     12

     Elektronika

     -

     12

     14

     26

     Automatizácia

     -

     6

     -

     6

     Rádioelektronika

     -

     -

     10

     10

     Elektronické zariadenia

     -

     12

     14

     26

     Ekonomika

     -

     6

     10

     16

     Odborný výcvik g)

     84*

     84*

     104*

     272

     Spolu

     196

     196

     184

     576

     Účelové kurzy

      

      

      

      

     Elektrotechnická spôsobilosť i)

      

      

     16

     16

      

      

     Študijný /dvojročné nadstavbové štúdium/: Elektrotechnika - 2675 L 03 so zameraním na elektronické zariadenia – blok D spotrebná elektronika

     Učebný plán platný pre študentov so začiatkom štúdia od 1.9.2013

     Škola (názov, adresa)

      

     Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická  P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava

     Názov ŠkVP

     Elektrotechnika

     Kód a názov  ŠVP

     26 Elektrotechnika

     Kód a názov študijného odboru

     2675 L 03 elektrotechnika  

     Stupeň vzdelania

     Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     2 roky

     Forma štúdia

     Externá - diaľkové  vzdelávanie

     Druh školy

     Cirkevná

     Vyučovací jazyk

     Slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     Spolu

     Všeobecné vzdelávanie

     94

     81

     175

     Jazyk a komunikácia

      

      

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     20

     22

     42

     Cudzí jazyk

     20

     22

     42

     Človek a hodnoty

      

      

      

     Katolícke náboženstvo

     12

     10

     22

     Človek a spoločnosť

      

      

      

     Dejepis

     6

     4

     10

     Občianska náuka

     6

      

     6

     Človek a príroda

      

      

      

     Fyzika

     8

     8

     16

     Matematika a práca s informáciami

      

      

      

     Matematika

     16

     10

     26

     Informatika

     6

     5

     11

     Odborné vzdelávanie

     104

     105

     209

     Ekonomika

     -

     10

     10

     Elektronika

     14

     14

     28

     Elektrické merania

     11

     14

     25

     Automatizácia

     6

     -

     6

     Elektronické zariadenia

     26

     24

     50

     Číslicová technika

     13

     12

     25

     Odborná prax g)

     34

     31

     65

     Spolu

     178

     160

     338

     Účelové kurzy

      

      

      

     Elektrotechnická spôsobilosť i)

      

     16

     16

      


     Je potrebné vyplniť  prihlášku a priniesť  /poslať/ ju spolu s  potvrdením od lekára, že  budúci žiak môže študovať elektrotechnický odbor.

     Vyučovanie sa začína v septembri a prebieha každý pondelok podľa rozvrhu.

     Žiakom budú zapožičané učebnice po uhradení zálohy, ktorá bude po odovzdaní učebníc na konci šk.roka vrátená.

     pre info: 02/55575979 alebo csose@csose.sk