Správa o VVČ 2016/2017

   

SPRÁVA

o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  školy za školský rok 2016/2017

 

 

 1. Základné identifikačné údaje o škole:

   

   

  1.  Názov školy: Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho

   

 1. Adresa školy: Vazovova 12, 811 07  Bratislava

   

 2. Telefónne a faxové číslo školy: 02/55575979, 02/55573141, fax. 02/55575979

 

 1. Internetová a elektronická adresa školy: www.csose.sk,  csose@csose.sk

   

 2. Zriaďovateľ CSOŠE P.G.Frassatiho: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92  Bratislava

   

 3. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:

  Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová – riaditeľka školy

  Mgr. Anna Švorcová – zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie

  Igor Lonček – hlavný majster pre praktické vyučovanie

  Ing. Ivana Potocká – zástupkyňa riaditeľky pre materiálno-technické a finančné zabezpečenie školy

   

 4. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

   

  Rada školy – v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z.z. bola Rada školy CSOŠE P.G.Frassatiho konštituovaná na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 10.oktobra 2012.

  V školskom roku 2016/2017 pracovala pri CSOŠE P.G.Frassatiho Rada v zložení:

   

 1.  Ing. Lukáš Žido    - predseda rady školy

 2.  Ing. Ivana Zolotová

 3.  Vdp. Mgr. Ján Hudec

 4.  dp. Mgr. Martin Šafárik

 5.  dp. Mgr. Stanislav Čúzy

 6.  dp. Mgr. Peter Drbohlav

 7.  Eva Bolemanová

 8.  Zsolt Kiss

 9.  Dušan Vrbík

 10.  Filip Mrllá

 11. Jessica Bédyová

   

   Rodičovské spoločenstvo – je zložené z triednych zástupcov z jednotlivých tried v zložení :

I.MPS – Bc. Jana Horňáková

I.GDME – Valent Peter

II.MPS – Eva Bolemanová

II.GDME – Andrea Kukučková

          III. GDMPS – Ing. Miroslava Barániová  

          IV.MPS – Mgr. Mária Laškodyová

          IV.ME – Mgr. Eva Krtová

          IV.GDMPS – Ľubica Piláková

                                                

     Žiacka školská rada

          Predseda: Jessica Bédyová – III.GDMPS

          Podpredseda: Denis Kukučka – II.GDME

Členovia:

I.GDME – Simona Mikšíková, Štefan Bugár

I.MPS – Daniel Marek, Martin Šubín

II.GDME – Denis Kukučka, Diana Chmelová

II.MPS – Edmund Pošvanc, Dominik Múčka

III.GDMPS – Jessica Bédyová, Peter Méry

IV.MPS – Alex Szalay, Tomáš Cecko

IV.GDMPS – Lukas Maňák, Robert Smolka

IV.ME  – Peter Šebík, Jakub Kolesár

 

 

 1. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

   

  V školskom roku 2016/2017 sme mali 219 žiakov, z toho 39 žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a 32 žiakov externého štúdia – diaľkového vzdelávania.

   

  Počet žiakov k 15. 9. 2016                              219 (z toho 32 žiakov v externej forme štúdia)

   

  Počet tried:                                                          8  (denná forma štúdia) 

       3 triedy študijného odboru                                                                                

  (2682 K mechanik počítačových sietí)

       2 triedy študijného odboru

  (3447 K grafik digitálnych médií/2682 K mechanik počítačových sietí)

       1 trieda študijného odboru

  (2697 K mechanik elektrotechnik)

       2 triedy študijného odboru

  (3447 K grafik digitálnych médií/2697 K mechanik elektrotechnik)

     

       Priemerný počet žiakov v triede: 23,4 žiakov         

   

  Počet tried:                                                             5 (externá forma štúdia)

  1 trieda učebného odboru

  (2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika)  

  1 trieda študijného odboru                                                                       

  (2682 K mechanik počítacích sietí/3447 K grafik digitálnych médií)

  1 trieda študijného odboru                                                                       

  (3447 K grafik digitálnych médií)

   

  2 triedy nadstavbového študijného odboru

  (2675 L elektrotechnika zameranie na 03 elektronické zariadenia)

     

      Priemerný počet žiakov v triede: 6,4 žiakov

   

 2. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka

           

  V školskom roku 2016/2017 bolo prijatých 48 žiakov a to: do študijného odboru 2682 K  bolo prijatých 14 žiakov, do študijného odboru 3447 K bolo prijatých 12 žiakov, do študijného odboru 2697 K bolo prijatých 10 žiakov a do externej formy štúdia – študijný odbor 2675 L 03 diaľkového vzdelávania 6 žiakov, študijný odbor 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 6 žiakov.

         

   

 3. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

   

Škola sa riadila pedagogicko - organizačnými pokynmi (POP) pre školy, školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve SR a pokynmi a nariadeniami zriaďovateľa - Arcibiskupského školského úradu v Bratislave.

 

     Analýza dosiahnutých výsledkov a hlavných problémov výchovy a vzdelávania v školskom roku 2016/2017

 

V školskom roku 2016/2017 bola činnosť školy orientovaná na plnenie úloh v duchu deklarácie Gravissimum educationis o kresťanskej výchove.

 

Tabuľka č. 1: Počet žiakov a tried v posledných rokoch:

 

 

Školský rok

Počet žiakov

Počet tried

Pokles/rast

Priemerný počet žiakov v triede

1.       

2000/2001

180

7

-18

25,71

2.       

2001/2002

198

8

+18

24,75

3.       

2002/2003

214

8

+16

26,75

4.       

2003/2004

246

9

+32

27,33

5.       

2004/2005

253

10

+7

25,30

6.       

2005/2006

236

9

- 17

26,22

7.       

2006/2007

201

9

- 35

22,34

8.       

2007/2008

199

9

- 2

22,11

9.       

2008/2009

177

9

- 22

19,66

10.   

2009/2010

183/26

9/1

+16/26

20,3/20,9

11.   

2010/2011

188/34

10/5

+5/+8

18,8/6,8

12.   

2011/2012

192/51

10/6

+4/+17

19,2/8,5

13.   

2012/2013

191/49

9/7

-1/-2

21,2/7

14.   

2013/2014

188/45

8/2

-3/-4

23,5/22,5

15.   

2014/2015

176/32

7/2

-12/-13

25,1/16

16.   

2015/2016

196/30

8/5

+20/-2

24,5/6

17.   

2016/2017

187/32

8/5

-9/+2

23,4/6,4

 

Počet žiakov denného štúdia poklesol v školskom roku 2016/2017 o 9 oproti predchádzajúcemu školskému roku. Rodičia žiakov 9.ročníka prejavili záujem len o študijné odbory. Otvorili sme jednu triedu odboru mechanik počítačových sietí /MPS/ a jednu triedu zloženú z 2 odborov - mechanik elektrotechnik /ME/ a grafik digitálnych médií /GDM/. Nakoľko legislatíva umožňuje diaľkové štúdium, ponúkli sme verejnosti tak, ako aj v predošlom školskom roku, možnosť získať vzdelanie aj touto formou. V tomto druhu štúdia sme prijali žiakov do študijného odboru elektrotechnika /E/ a učebného odboru elektromechanik /EM/, nakoľko sa do ostatných odborov prihlásilo málo záujemcov. V diaľkovom štúdiu sa každý odbor aj ročník vyučoval samostatne. Žiaci rovnakého ročníka sa spájali len na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov. Počet žiakov diaľkového štúdia stúpol o 2 žiakov.

 

Analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov dopĺňa aj priložená tabuľka. (príloha č.1)  

 

Prospech

V školskom roku 2016/2017 v 2. polroku po opravných skúškach prospelo 166 zo 182 (počet žiakov na konci šk. roka) žiakov denného štúdia a 25 z 26 (počet žiakov na konci šk. roka) žiakov diaľkového štúdia. Percentuálne vyjadrené prospelo 91,21 % žiakov denného štúdia a 96,15 % žiakov diaľkového štúdia. V porovnaní s minulým školským rokom nastalo zhoršenie v dennej forme štúdia (vlani prospelo 96,88 % žiakov denného štúdia), v diaľkovej forme nastalo tiež zhoršenie (vlani prospelo 100 % žiakov diaľkového štúdia).

V školskom roku 2016/2017 v 2. polroku neprospelo 16 žiakov denného štúdia, z nich sa 13 rozhodlo opakovať ročník na našej škole v dennom štúdiu, jeden bude študovať na inej škole, dvaja nemajú záujem opakovať ročník. Žiak diaľkového štúdia, ktorý neprospel sa rozhodol opakovať 4.ročník na našej škole v dennom štúdiu.

Prospechový priemer 2,41 v 2. polroku školského roka je v porovnaní s predošlým rokom (Ф 2,45 ) lepší. Najlepší prospech mala trieda I. GDME (Ф 2,22) – trieda  zložená zo študijných odborov mechanik elektrotechnik a grafik digitálnych médií, v diaľkovom štúdiu trieda II.DE (Ф 1,85) - trieda  nadstavbového študijného odboru elektrotechnika. Najhorší prospech mala trieda IV.ME (Ф 2,81) – trieda  študijného odboru mechanik elektrotechnik, v diaľkovom štúdiu trieda IV.DGDM2,78) – trieda študijného odboru grafik digitálnych médií. 

Priemer maturitných tried IV.MPS, IV.ME a IV.GDMPS (Ф 2,69) je v porovnaní s  predošlým rokom (Ф 2,77) lepší.

Priemer tried prvého ročníka I.MPS a I.GDME (Ф 2,40) je lepší v porovnaní s predošlým rokom (vlani 2,54).

Celkovo sa priemerný prospech žiakov zlepšil.

Je naďalej nevyhnutné posnažiť sa v tejto oblasti žiakov motivovať ku vzdelávaniu, ukázať im potrebu vzdelávať sa a nevyhnutnosť nadobúdať nové vedomosti a poznatky. Snažiť sa naštartovať žiakov správnym smerom a dobehnúť nedostatky, s ktorými prichádzajú zo základných škôl.

 

Dochádzka

Priemerný počet ospravedlnenej absencie v školskom roku 2016/2017 je 180,188,93 neospravedlnenej absencie na žiaka. V porovnaní s predchádzajúcim rokom (188,05 hod. ospravedlnenej a 10,06 hod. neospravedlnenej absencie na žiaka) sa celková absencia mierne zlepšila. Nakoľko je absencia dosť veľká bude potrebné zlepšiť spoluprácu triednych učiteľov a majstrov OV s rodičmi, s ostatnými vyučujúcimi a výchovnou poradkyňou. Znížiť absenciu snáď pomôže aj zavedenie dochádzkového systému, ktorý je v škole sprevádzkovaný a rodičia si môžu kontrolovať dochádzku svojich detí cez IŽK. 

 

Správanie

Počet znížených známok zo správania je vyšší ako v predošlom školskom roku:  2. stupeň bol udelený na konci školského roka 9 žiakom, čo predstavuje 4,95 % (vlani 10; 5,21 %) a 3. stupeň 12 žiakom, čo je 6,59 % (vlani 13; 6,77 %). 4. stupeň zo správania nebol na konci šk. roka udelený (vlani 0). Znížené známky zo správania boli žiakom udelené hlavne za nadobudnutú neospravedlnenú absenciu a porušovanie školského poriadku.

Počas školského roka nebol zo štúdia vylúčený žiadny žiak (0 %). Vlani boli vylúčení 3 žiaci (1,56 %).

Podmienečne vylúčených zo štúdia  bolo 7 žiakov, čo je rovnaký počet ako v minulom školskom roku.

Aj v tejto oblasti je ďalej potrebné zlepšovať spoluprácu s rodičmi, prácu výchovného poradcu, evanjelizačnú činnosť a dôslednejšie konať vo výchovnom pôsobení všetkých zamestnancov školy.

 

Hodnotenie práce predmetových komisií

Počas školského roka pracovali na škole 4 predmetové komisie a to PK spoločenskovedných predmetov, PK prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy, PK odborných predmetov a PK odborného výcviku a odbornej praxe. Predmetové komisie sa priebežne stretávali, prerokovávali výchovno-vzdelávacie výsledky, plánovali aktivity a účasť žiakov na rôznych súťažiach, účasť pedagógov na vzdelávaniach.

Nová koncepcia vzdelávania prostredníctvom Školských vzdelávacích programov, vyžaduje neustále sledovanie zmien v Štátnom vzdelávacom programe, ich zapracovávanie do Školských vzdelávacích programov, čo sa týka všetkých vyučujúcich. Je teda dôležité usmerňovanie a kontrolovanie práce PK vedením školy a tiež vytváranie spoluprácu medzi nimi.

 

 

 1. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov:

 

Zoznam študijných odborov:

     3447 K grafik digitálnych médií

     2697 K mechanik elektrotechnik

     2682 K mechanik počítačových sietí

     2675 L 03 elektrotechnika, zameranie 03 elektronické zariadenia, blok D spotrebná elektronika

Zoznam učebných odborov:

     2683 K 15 elektromechanik – úžitková technika

 

Zoznam Školských vzdelávacích programov s uplatňovanými učebnými plánmi schválených od 1.9.2013

     Mechanik elektrotechnik    

     Mechanik počítačových sietí

     Grafik digitálnych médií

     Elektrotechnika

     Elektromechanik

 

Zoznam Školských vzdelávacích programov s uplatňovanými učebnými plánmi schválených od 1.9.2015

     Mechanik elektrotechnik    

     Mechanik počítačových sietí

     Grafik digitálnych médií

 

Zoznam Školských vzdelávacích programov s uplatňovanými učebnými plánmi schválených od 1.9.2016

     Mechanik elektrotechnik    

     Mechanik počítačových sietí

     Grafik digitálnych médií

 

    

 

Prehľad predmetových komisií a ich členov v školskom roku 2016/2017:

 

Predmetová komisia

Predmety

 

1. humanitných predmetov:

1

Faboková Alexandra, Mgr. – vedúca PK

SLJ, ANJ

2

Súderová Iveta,  PaedDr.

NEJ

3

Eugénia Walachová, Mgr.

ANJ

4

Péterová Jarmila, PhDr.

ANJ

5

Cariková Katarína, Mgr.

KNB

6

Géczy Jozef, PaedDr.

DEJ

7

Židová Veronika, Mgr.

SLJ

 

2. prírodovedná a telesnej a športovej výchovy:

1

Anna Švorcová Mgr. – vedúca PK

MAT, FYZ

2

Roumiana Karaivanová, Ing. Mgr.

MAT, INF

3

Jozef Géczy, PaedDr.

TSV

4

Lukáš Žido, Ing.

INF, MAT

5

Blažek Štefan, Ing.

FYZ

 

3. odborných predmetov:

1

Valuška Juraj, Ing. – vedúci PK

HWW, TPVP, ZEN, EKN, ELE, ELZ, ELR

2

Michaláč Rudolf, Ing.

PCI, SWW, ČIS

3

Blažek Štefan, Ing.

ZAE, TEC, ZAEC, ELR, ČIS, ESH, EOT, AUT, GRS, TCK, ELZ

4

Lukáš Žido, Ing.

EPU, APT, SSK

5

Szenczi Németh Zsuzsa, Ing. ArtD.

DGM, SOX, GDD, DEU, PIM

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť predmetových komisií počas školského roka bola zameraná najmä na:

 

 1. Predmetová komisia humanitných predmetov:
 • prípravu a spracovanie ŠkVP, spracovanie kritérií hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov

 • prípravu a spracovanie tematických plánov, vyhodnocovanie ich plnenia

 • účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní

 • prípravu žiakov na maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického a nemeckého jazyka

 • priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, návrh opatrení na zlepšenie prospechu a zefektívnenie výučby

 • zakúpenie potrebnej literatúry pre vyučovanie predmetov v rámci PK, objednanie dostupných učebníc pre žiakov

 • prípravu duchovných aktivít školy

 • využívanie IKT, didaktických pomôcok, filmových DVD, slovníkov, anglických a nemeckých časopisov na vyučovacích hodinách

 • zabezpečenie prípravky zo SJL na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na našej škole

 • zabezpečenie účasti žiakov na súdnych pojednávaniach

 • zabezpečenie účasti žiakov na olympiáde z anglického jazyka

 • zabezpečenie besedy na témy ľudské práva, život nevidiacich, atď.

   

 1. Predmetová komisia prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy:
 • prípravu a spracovanie ŠkVP, spracovanie kritérií hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov

 • prípravu a spracovanie tematických plánov, vyhodnocovanie ich plnenia

 • účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní

 • prípravu žiakov na maturitnú skúšku z matematiky

 • zabezpečenie prípravky z MAT na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na našej škole

 • priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, návrh opatrení na zlepšenie prospechu a zefektívnenie výučby

 • zabezpečenie účasti žiakov na športových súťažiach, organizáciu školských kôl športových súťaží

 • zabezpečenie účasti žiakov v matematickej súťaži KLOKAN a zabezpečenie jej realizácie

 • zakúpenie odmien pre žiakov úspešných v jednotlivých súťažiach

 • zakúpenie potrebnej odbornej literatúry pre vyučovanie MAT, FYZ, INF a elektronického prístupu k učebným materiálom

 • zabezpečenie športových potrieb na vyučovanie telesnej a športovej výchovy

   

 1. Predmetová komisia odborných predmetov:
 • úpravu ŠkVP, spracovanie kritérií hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov

 • prípravu a spracovanie tematických plánov, vyhodnocovanie ich plnenia

 • príprava maturitných zadaní pre odbor mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, grafik digitálnych médií, elektrotechnika

 • účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní

 • priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, návrh opatrení na zlepšenie prospechu a zefektívnenie výučby

 • prípravu žiakov na maturitnú skúšku z odborných predmetov

 • zabezpečenie účasti žiakov na súťaži ZENIT, spoluprácou pri organizovaní školského kola súťaže ZENIT

 • zakúpenie potrebnej odbornej literatúry pre vyučovanie odborných predmetov, objednanie dostupných učebníc pre žiakov

 • spoluprácu predmetovej komisie s predmetovou komisiou pre odborný výcvik a zosúladenie učebných osnov odborných predmetov s odborným výcvikom

 • zabezpečenie účasti žiakov a učiteľov na prezentácii stredných odborných škôl - JUVYR

 • zabezpečenie účasti žiakov na dni otvorených dverí na Elektrotechnickom ústave SAV

 • zabezpečenie účasti žiakov v grafických súťažiach a na výstavách súvisiacich s uvedeným odborom

 

 

Vyhodnotenie plánu práce predmetovej komisie pre OVY a PRX na školský rok 2016/2017

 

  Členovia predmetovej komisie:

  Predseda:     Igor Lonček

 

  Ostatní členovia:   - Adamec Anton

                                - Mgr. Matúš Fedor

                                - Ing. Hrebeň Dušan

                                 -Krasoň Dušan

                                - Lonček Igor

                                - Ing. Mikláš Ján

                                - Mrllák Filip

                                - Ing. Szenczi Németh Zsuzsa, ArtD.

                                - Ing. Žido Lukáš

 

 

 • Predložiť a schváliť formy PČOZMS pre  školský rok 2016/2017.

                                                                                               T: 30.8.2016-úloha splnená

   

 • Predložiť a schváliť tematické výchovno – vzdelávacie plány pre jednotlivé ročníky denného a externého štúdia pre školský rok 2016/2017.

                                                                                               T: 02.9.2016-úloha splnená

   

 • Predložiť a schváliť témy PČOZMS pre  školský rok 2016/2017 forma : obhajoba vlastného projektu.

                                                                                                T: 14.10.2016-úloha splnená

   

 • Predložiť, vybrať a schváliť prácu pre školské kolo súťaže odborných zručnosti ZENIT na školský rok 2016/2017.

                                                                                                T: 02.11.2016-úloha splnená

   

 • Pripraviť priebeh prezentácie školy na výstave 24.ročníka CELOSLOVENSKÉHO PODUJATIA  ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL – JUVYR

                                                                                             T: október 2016-úloha splnená

   

 • Pripraviť školské kolo odbornej činnosti SOČ po stránke výberu žiakov a organizačnej, dokumentačnej a materiálnej.

                                                                                             T: október 2016-úloha splnená

   

 • Pripraviť priebeh  „ Dňa otvorených dní “ na úseku PV( odborné učebne, činnosť žiakov, ukážky prác, informovanosť zákonných zástupcov, nábor žiakov), ktoré sa budú konať v dvoch termínoch.

                                                                    T: november 2016, január 2017-úloha splnená

   

 • Predložiť a schváliť témy, formy, harmonogram a hodnotenie pre PČOZMS

  na školský rok 2016/2017. Zabezpečiť hladký priebeh skúšok po stránke organizačnej, dokumentačnej, materiálnej prístrojovom vybavení.

                                                                                             T: február 2017-úloha splnená

   

 • Pripomienkovať a aktualizovať doplnené a inovované ŠkVP študijných a učebných odborov.

                                                                                             T: apríl 2017-úloha splnená

   

 • Spolupracovať s predmetovou komisiou odborných predmetov . Informovať MOV  o činnosti predmetovej komisie odborných predmetov.

                                                                                           T: priebežne-úloha splnená

   

 • Predložiť a schváliť témy, harmonogram a hodnotenie pre PČZS na školský rok 2015/2016. Zabezpečiť hladký priebeh skúšok po stránke organizačnej, dokumentačnej, materiálnej a prístrojovom vybavení.

                                                                                            T: apríl 2017-úloha splnená

   

 • Predložiť a schváliť testy a okruh otázok z vyhlášky 508/2009 Z.z. §21 pre overenie odbornej spôsobilosti žiakov končiacich ročníkov.

                                                                                            T: máj 2017-úloha splnená

   

 • Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie OVY a PRX za školský rok 2016/2017.

                                                                                            T: jún  2017-úloha splnená

   

   

  Odborný výcvik a odborná prax sú základnými vyučovacími predmetmi v Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P.G. Frassatiho, prostredníctvom ktorých sa uskutočňujú ciele odbornej prípravy žiakov. Sú zamerané na získavanie odborných vedomostí, zručností a návykov pre výkon povolania, pre ktoré sa žiak v učebnom, alebo študijnom odbore pripravuje. Uskutočňujú sa v súlade s učebnými osnovami, najmä produktívnou, súbornou a cvičnou prácou. Svojim charakterom zodpovedajú hlavným rysom budúcej pracovnej činnosti. Žiaci si v nich na základe cvičných a súborných prác pod vedením majstrov odbornej výchovy (ďalej len MOV) osvojujú pracovné zručnosti, návyky, základné pracovné a typické práce učebného, alebo študijného odboru, pre ktorý sa pripravujú. Odborný výcvik a odborná prax v súčasnom období prudkého prenikania vedy a techniky do výroby nemajú charakter nácviku manuálnych pracovných činností, ale sú predmetmi, v ktorom žiaci využívajú osvojené si teoretické vedomosti na úspešné riešenie zložitých pracovných úloh. Práve úzke spojenie teoretických poznatkov o technike, technológii a organizácii práce vo výrobe je charakteristickým rysom vyučovacích predmetov odborný výcvik a odborná prax.

   

      Vo výchovno-vzdelávacom procese sa počas celého školského roka postupovalo v zmysle učebných plánov a učebných osnov pre dané ročníky a odbory. V priebehu školského roka boli pripravované a doplňované ŠkVP v rámci ŠVP pre študijné  odbory. Úloha bola pravidelne sledovaná kontrolami a hospitáciami hlavným majstrom (viď zápisy z kontrol a hospitácii) a zároveň zhodnocovaná na pravidelných predmetových komisiách pre OVY a PRX.

          MOV vytvárali priaznivú klímu v skupinách žiakov. Počas školského roka boli problémoví žiaci prípadne s ich zákonnými zástupcami pozývaní  na osobné pohovory k hlavnému majstrovi spolu s príslušným MOV. Týmito krokmi sa predchádzalo vo väčšine prípadov pred opakovanými priestupkami. Tvorivo - humanistické vyučovanie bolo zabezpečované tým, že MOV zadávali žiakom vo veľkej miere problémové úlohy,  súborné  tímové práce, čo u žiakov rozvíjalo tvorivosť, samostatnosť a zároveň aj schopnosť pracovať v tímoch.

         MOV vo svojich výchovno - vzdelávacích postupoch sa zameriavali na neštandartné prístupy k riešeniu pedagogických problémov, zameriavali sa na zavádzanie nových vyučovacích metód, foriem a materiálnych prostriedkov. Vo veľkej miere využívali názorné vyučovanie pomocou výukových softwarov MULTISIM, EAGLE, PACKET TRACER.  MOV sa v priebehu školského roka zúčastnili viacerých odborných školení, kde získali nové poznatky a tieto vhodnou formou zavádzali do vyučovacieho procesu, hlavne čo sa týka výpočtovej techniky. Treba si uvedomiť, že všetko nové motivuje človeka k tvorivosti a iniciatíve. V tejto úlohe budeme neustále pokračovať.

        Vzdelávacie štandardy pre jednotlivé ročníky sú rozpracované a sústavne sa doplňujú a inovujú. V tejto úlohe je potrebné pokračovať a sústavne sa s ňou zaoberať i v školskom roku 2017/2018 v rámci Školských vzdelávacích programoch.

       

   Žiaci týchto ročníkov sa zúčastnili exkurzii :

  PPA Control                                                                            II.GDME

  TV Markíza                                                                             II.MPS

  Digitalis                                                                                   III. MPS

  Motor – car                                                                              II. MPS

  SBA agency                                                                             IV.GDMPS

   

  V tejto úlohe sme sa zamerali hlavne na to, aby žiaci poznávali predmety, javy a procesy priamo v pôvodnom prostredí a v typických podmienkach.

   

         Pre žiakov sme zabezpečili návštevy výstav, ktoré úzko súvisia s našimi odbormi ako napríklad :

  Vodárenské múzeum

  Múzeum pedagogiky a školstva

  Kunsthalle

  Autosalón

  Mesiac fotografie

   

        

  V tomto školskom roku sa upravovali a doplňovali  odborné učebne pre I., II. a III. ročník študijného odboru mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí a grafik digitálnych médií.  V tejto práci je nutné pokračovať (je veľmi náročná táto úloha z finančného hľadiska).

         Formou pohovoru s rodičmi žiakov našej školy, právnickými a fyzickými osobami bola poskytnutá pomoc škole a to:

  - silnoprúdový materiál (PPA control)

  - zľavy na nákup súčiastok  a el. materiálu ( firma GM, SOS electronic s.r.o.)

  - komponenty pre študijný odbor MPS ( firmy V net, NetCom, Maschiny, Motor – car )

  Za túto pomoc môžeme byť veľmi vďační. Zariadenia takto získané, nám umožnili vytvárať so žiakmi viac cvičných prác, ktoré budú vykonávať i v nasledujúcom školskom roku.

   

         Doučovanie bolo hlavne u žiakov, ktorí v priebehu školského roku prestúpili na našu školu. MOV ich pripravovali na úspešné zvládnutie komisionálnych skúšok, ukončenie ročníkov a hlavne celého štúdia – praktickej časti odbornej zložky maturitných skúšok.

         Spôsob hodnotenia a klasifikácie bol sledovaný pri hospitáciách. Neboli zistené žiadne nedostatky. MOV dodržiavali zásady hodnotenia a klasifikácie.

         V priebehu školského roka boli sledovaní žiaci s poruchami učenia. Bol k nim zaujatý špeciálny prístup od jednotlivých MOV.

         MOV venovali zvýšenú pozornosť žiakom u ktorých boli zistené, alebo zaznamenané neurotické, alebo adaptačné problémy, alebo mali rôzne osobné problémy. Pristupovali k nim s individuálnym prístupom navrhovali spolu s výchovnou poradkyňou, školskou psychologičkou ako zabezpečiť, aby žiak ukončil daný ročník. Takýchto žiakov zaznamenávame stále viac. Je potrebné sa im venovať a pomáhať im prekonávať svoje problémy, ktoré niekedy nie sú pochopené ani vlastnými rodičmi.      

         MOV sa neustále starajú o výchovnú otázku. Sledujú správanie žiakov medzi sebou, medzi MOV a žiakom. Vedú ich k slušnému správaniu (ďakovať, prosiť, zdraviť, kultúrne komunikovať ...)

  Pri náhlych zmenách v správaní žiakov spolupracovali MOV s triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou a koordinátorom drogovej prevencie.

       Nakoľko na našu školu boli prijatí žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, pristupovalo sa k nim s individuálnym prístupom. Bolo zabezpečené a sledované spoločné VVZ žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami so zdravými žiakmi.

         Vzhľadom na to, že MOV má v skupine max. 12 žiakov venovali sa MOV vo zvýšenej miere pro sociálnemu správaniu, žiak - žiak, žiak - pedagóg, žiak - zamestnanec, žiak - starší človek.

         Zvýšenú mieru sme venovali špecifickému charakteru školy,  čo sa prejavilo úpravou spoločných priestorov a OU a zároveň aj výchovným pôsobením na žiakov v tomto duchu.

   (ranné modlitby, prosby v úvode vyučovacieho dňa).

         V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa zamerali i na výchovu k ľudským právam v duchu Deklarácie OSN, právam dieťaťa, prednáškami, ktoré boli zamerané na diskrimináciu, intoleranciu, rasizmus, xenofóbiu, antisemitizmus a ostatné prejavy intolerancie.

         V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme sledovali a chránili žiakov pred nežiaducimi javmi, ako sú záškoláctvo, agresívne správanie, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie delikvenciu, požívanie návykových látok, sexuálne zneužívanie a pod.

         V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu boli vytvorené aktivity, ktoré boli zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania žiakov. Aktivity boli realizované na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a pre sociálne cítenie.

         Vo všetkých OU v rámci environmentálnej výchovy bol zabezpečovaný zber druhotných surovín, triedenie druhotných surovín, elektro spotrebičov a elektro materiálu. Šetrenie elektrickej energie, úsporná prevádzka meracích prístrojov...

         Boli zorganizované dva  Dni otvorených dverí, propagačné výstavy, návštevy ZŠ, čo sa nám odzrkadlilo záujmom žiakov o štúdium na našej škole.

         V priebehu mesiaca máj 2017 prebehlo overovanie žiakov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 § 21 pre žiakov  IV.MPS, IV.ME a IV.GDMPS. Overovanie prebiehalo v rámci maturitných skúšok.

         Bol zorganizovaný cvičný požiarny poplach v budove Vazovova 10, 12, a v budove Radlinského 28, Bratislava.

   

         Exkurzie na  PV

   

 • Žiaci II.GDME sa zúčastnili odborných exkurzie vo firme PPA Control - zameranie exkurzie -  výroba rozvádzačov.
 • Žiaci II.MPS sa zúčastnili odbornej exkurzii v Markíze – zameranie exkurzií – štúdiová a počítačová technika, spracovanie obrazu a zvuku
 • Žiaci III.MPS sa zúčastnili odbornej exkurzii vo  firme Digitalis – skladba a prevádzkovanie serverov, poskytovanie služieb cez internet, úložiská 
 • Žiaci II.MPS sa zúčastnili odbornej exkurzii vo  firme Motor - car – skladba a prevádzkovanie serverov
 • Žiaci IV.GDMPS sa zúčastnili odbornej exkurzii vo  firme SBA agency

 

       Zamerali sme sa hlavne na to, aby žiaci poznávali predmety, javy a procesy priamo v pôvodnom prostredí a v typických podmienkach.

 

 

 1.  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy : 

 

Počet pedagogických zamestnancov:                           

  • učiteľov TV                                              14    

   (5 so zníženým úväzkom)

  • majstrov OV                                              10     

   (6 so zníženým úväzkom)

        Počet nepedagogických zamestnancov:                                     9

                              -     administratívnych zamestnancov                         3

                              -     prevádzkových zamestnancov                 6

                            

        Odbornosť vyučovania

        Teoretické vyučovanie:                                                 14 učiteľov

  • s kvalifikáciou                               14                   

  • nekvalifikovaní                              0

        Praktické vyučovanie:                                                   10 majstrov OV

                          -      s kvalifikáciou                             10

                          -      nekvalifikovaní                           0

                                                 

Prehľad počtu hodín TV a odbornosť vyučovania v školskom roku 2016/2017

P.č.

Predmet

počet hodín

povinné

nepovinné

odbornosť

1

KNB

22

22

 

22

2

SJL

24

24

 

24

3

ANJ

30

30

 

30

4

NEJ

3

3

 

3

5

DEJ

4

4

 

0

6

OBN

5

5

 

5

7

MAT

18

18

 

18

8

FYZ

5

5

 

5

9

TSV

24

24

 

24

10

INF

7

7

 

7

11

GRS

2

2

 

2

12

PCI

15

15

 

15

13

SWW

9

9

 

9

14

TEC

2

2

 

2

15

ESH

1

1

 

1

16

HWW

10

10

 

10

17

TPVP

1

1

 

1

18

ZEN

5

5

 

5

19

EKN

6

6

 

6

20

TCK

2

2

 

2

21

ELZ

2

2

 

2

22

ZAE

10,5

10,5

 

10,5

23

ZAEC

0,5

0,5

 

0,5

24

ELE

3

3

 

3

25

ELR

1

1

 

1

26

ČIS

2

2

 

2

27

EPU

7

7

 

7

28

DGM

2

2

 

2

29

APT

2

2

 

2

30

DEU

0,5

0,5

 

0,5

31

PIM

0,5

0,5

 

0,5

32

SOX

6

6

 

6

33

GDD

5

5

 

5

34

SSK

5

5

 

5

Vyučované hodiny spolu

242,0

242

 

238

Riaditeľka úväzok

 

6

 

 

Zástupkyňa riaditeľky úväzok

 

9

 

 

Úväzok učiteľov TV

 

227

 

 

Počet učiteľov + riad. + zást.

 

12,32

 

 

Vyučované hodiny spolu

242,0

242

 

238

 

Prehľad počtu hodín PV a odbornosť vyučovania v školskom roku 2016/2017

P. č.

Predmet

počet hodín

povinné

nepovinné

odbornosť

1

OVY

149

149

0

149

 

 

 1. Údaje o  vzdelávaní pedagogických zamestnancov na úseku PV a TV

   

   

Názov vzdelávania

Forma vzdelávania

Počet zamestnancov

Priebeh vzdelávania

Roadshow Moderný učiteľ 2016

 

konferencia

 

2 (Šv, Ka)

ukončené

Cez konkrétne prípady a vzory k vedomostiam o ochrane osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

školenie

1 (Šv)

ukončené

Učiteľ nie je Google4 - Raabe

konferencia

1 (Ka)

ukončené

Microsoft Roadshow 2016

konferencia

1 Ka)

ukončené

Práca s elektronickými schránkami škôl – eGovernment pre školy v praxi

školenie

2 (Ka, Šv)

ukončené

Organizácia lyžiarskeho alebo snoubordingového výcviku resp. kurzu – legislatívne podklady

odborno-metodický seminár

2 (Ka, Ge)

ukončené

Roadshow pro školy 2016

konferencia

1 (Ka)

ukončené

Metodické stretnutie výchovných poradcov – poruchy osobnostného vývinu u stredoškolákov

metodické stretnutie

1 (Fa)

ukončené

Odmeňovanie zamestnancov v školstve v r.2016-2017

seminár

1 (Ka)

ukončené

Ako byť úspešný pri čerpaní eurofondov?

školenie

1 (Ka)

ukončené

Škola 2016/2017

konferencia

2 (Šv,Ka)

ukončené

Erasmusplus

informačný seminár

1 (Ka)

ukončené

Medzinárodný kongres ITAPA

kongres

1 (Ka)

ukončené

Excel pre ekonómov, finančných a projektových manažérov

školenie

1 Ka)

ukončené

Oxford University Press – Engage your maturita students

seminár

2 (Wa, Fa)

ukončené

Metodické dni učiteľov náboženstva

metodické stretnutia

1 (Ca)

ukončené

CISCO konferencia

konferencia

2 (Mi, Lo)

ukončené

Metodické stretnutie koordinátorov prevencie SŠ

seminár

1 (Mr)

ukončené

Kontrolná činnosť v práci vedúceho pedagogického zamestnanca

vzdelávanie

1 (Lo)

ukončené

DPŠ

vzdelávanie

2 (Mr, Hr)

prebieha

Programobanie v Pythone

školenie

1 (Ka)

ukončené

 

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti

   

  Sme škola s technickým zameraním,  kde možno považovať za najväčšiu prezentáciu našej školy účasť na odborných súťažiach z toho dôvodu uvádzame údaje v danom poradí:

 • 33. ročník súťaže Z E N I T v elektronike – účasť žiakov

 

 • Grafické súťaže:
   • Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo tiež – krajské kolo – 1.miesto
   • Európa v škole – téma „Žiť spolčne v miery“– krajské kolo – 1.miesto
   • Svätomartinská výtvarná súťaž – téma „Zasvätený život“ – 1., 2. a 3. miesto
   • Zelený objektív
   • Hranice
   • Zelený svet
   • Slovensko, krajina v srdci Európy
   • Frassati – školská grafická súťaž

 

 • Olympiáda z anglického jazyka
   • Žiačka II.GDME triedy Diana Tomová sa umiestnila na okresnom kole na 2.mieste

 

 • športové súťaže

Pre žiakov našej školy organizujeme turnaje vo futbale, flórbale, v stolnom tenise a zároveň sa pravidelne zúčastňujeme na športových súťažiach obvodného a krajského charakteru vo  futsale, flórbale, basketbale a vo futbale, kde naši žiaci získavajú popredné umiestnenie. V  školskom roku 2016/2017 sa žiaci zúčastnili veľkého množstva športových súťaží. Školu reprezentovali žiaci rôznych tried. 

   • Futsal – 07.10.2016  o pohár predsedu BSK  - obvodné kolo – I. miesto                       
   • Stolný tenis – 21.10.2016  obvodné kolo – I. miesto                                                                                           
   • Futsal – krajské kolo o pohár predsedu BSK 25.10.2016, 10.11.2016, 22.11.2016, 08.12.2016, 12.01.,26.01.2017 - konečné V. miesto
   • Florbal – 24.11.2016- obvodné kolo o pohár predsedu BSK -  IV.miesto
   • Futsal – 12.12.2016 o pohár riaditeľa OA Dudova 4 – III. Miesto
   • Stolný tenis – 23.03.2017 krajské kolo – V. miesto
   • Basketbal – 29.03.2017 – o pohár predsedu BSK – III. miesto
   • Veľký futbal -10.04.2017 – o pohár predsedu BSK – II. Miesto
   •  Futbalový turnaj – Boj proti fajčeniu- TABACCO FREE DAY- 28.06.2017

 

 • matematická súťaž KLOKAN

V  školskom roku 2016/2017 sa naši žiaci zapojili do matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťažilo 25 žiakov (13 v kategórii Kadet O12 - 1. a 2. ročník a 12 v kategórii Junior O34 - 3. a 4. ročník). Najlepší percentil z našej školy dosiahol žiak Miroslav Čermák z III.GDMPS triedy a to 98,6. V poradí druhý bol Emil Eliáš z I.MPS triedy s percentilom 87,0. Obaja menovaní sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže. Všetci zúčastnení žiaci  dostali diplomy. Úspešní riešitelia aj vecné ceny od školy.

 

 • environmentálna výchova

   • Konali sa účelové cvičenia v mesiacoch: september 2014 program - prednáška: „Ekológia-ekologická kríza“ a aktivita „Čistenie životného prostredia“ a máj 2017  program - prednáška „Ochrana života a zdravia“ a kurz „Prvá pomoc“.
   • Zapojili sme sa do projektu Recyklohry, ktorého organizátorom je spoločnosť Asekol SR, ktorý je zameraný na triedenie a recykláciu odpadov.
   • Žiaci sa zapojili do prípravy podkladov pre ekologizáciu školy a jej okolia – úprava školského prostredia, šetrenie s energiou a materiálmi, hospodárenie s odpadom.
   • Zrealizovali sme školskú enviro – súťaž o najlepšiu prezentáciu a vytváranie grafických projektov s ekologickou tematikou: „Ekologická kríza“.
   • Zapojili sme sa do zberu vrchnákov z PET fliaš

 

 • 26. ročník školskej prezentačnej výstavy výrobkov a služieb žiakov stredných škôl – JUVYR

 

 • 1. ročník Vedecký veľtrh

 

 • exkurzie:
   • PPA Control                                                                           
   • TV Markíza                                                                             
   • Digitalis                                                                                  
   • Motor – car                                                                             
   • Firma SBA Agency

                                                         

 • účasť žiakov školy na Dni otvorených dverí v Elektrotechnickom ústave Slovenskej akadémie vied
 • žiaci školy sa zapojili do podujatia „Strojárska GRAND PRIX“ spojeného s DOD na Strojníckej fakulte
 • škola sa aktívne zúčastnila na Vedeckom veľtrhu
 • žiaci školy navštívili zážitkové centrum vedy Aurelium
 • škola sa zapojila do podujatia Európsky týždeň odborných zručností
 • žiaci počas školského roka navštívili Múzeum školstva a pedagogiky, workshopy v Slovenskej národnej galérii so zameraním na grafiku
 • výročie narodenia patróna našej školy Piera Giorgia Frassatiho sme si  uctili duchovnou obnovou, ktorú viedol kňaz Karol Kytka z rehole bratov Kazateľov
 • žiaci a učitelia sa zúčastnili púte žiakov a učiteľov katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy
 • oslavu stého výročia narodenia blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej sme prežili s rehoľnými sestrami Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach
 • v máji sme navštívili Kresťanské združenie pre liečbu závislosti Cenacolo v Kráľovej pri Senci
 • Marianku – najstaršie pútnické miesto sme si uctili v máji modlidbami a zároveň vyčistením kaplniek od nečistôt
 • žiaci s učiteľmi sa zúčastnili výchovného koncertu skupiny Clakson zameraného na tému ľudské práva
 • žiaci tretích ročníkov absolvovali Kurz prvej pomoci v rámci kurzu Ochrana života a zdravia 
 • spolupráca so štyridsiatimitroma odbornými firmami (právnickými alebo fyzickými osobami) v ktorých žiaci vykonávali odborný výcvik za účelom ich prehlbovania a rozširovania vedomostí a zručností a uplatňovaní teoretických vedomostí v praxi a zabezpečenie rýchleho zaradenia žiakov do pracovných kolektívov po ukončení školy. Veľká časť žiakov, ktorí sa nedostali na VŠ v týchto firmách sa zamestnala v trvalom pracovnom pomere
 • na základe kladných poznatkov o práci na praktickom vyučovaní nás požiadala SOŠ sluchovo postihnutej mládeže, Koceľova, o možnosť vykonávať odborný výcvik  v našich priestoroch, so zariadeniami našej školy a tiež s našimi majstrami odbornej výchovy, čím sme tiež prezentovali našu kvalitu vyučovacieho procesu na praktickom vyučovaní

 • uskutočnili sme dva Dni otvorených dverí

 • žiaci školy študujúci v odbore grafik digitálnych médií sa zúčastnili rôznych výstav a grafických súťaží, v ktorých získali nejedno ocenenie

 • škola úzko spolupracovala s  Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave:                        

  • v rámci profiorientácie – v oblasti poradenstva pri voľbe štúdia a povolania (pre žiakov maturitných ročníkov)

  • v rámci psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky v oblasti integrácie (začlenenia) žiakov a starostlivosti o nich

  • v oblasti skupinovej práce – pre žiakov prvých ročníkov

 • pre končiacich žiakov sme v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečili informačné stretnutie na tému „práva a povinnosti po ukončení SŠ“

 • organizovali sme na škole besedy pre prvé a druhé ročníky so zameraním na tému: „Život hendikepovaných“ s Jurajom Prágerom

 • už dlhodobo pracujeme s Okresným a krajským súdom v Bratislave I., kde sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili súdneho pojednávania (v rámci – občianskej náuky)

 • študenti našej školy sa zúčastnili na týždňovom lyžiarskom a snoubordingovom výcvikovom kurze v Tatranskej Lomnici

 • na úrovni medzipredmetových vzťahov katolíckeho náboženstva a odborného výcviku žiaci vytvárali grafické, výtvarné a literárne projekty na tému Pôstne obdobie a Veľká noc

 • žiaci a pedagógovia sa zúčastnili na púti Katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy v Národnej Svätyni -  Bazilika Sedembolestnej Panny Márie

 • žiaci  a pedagógovia sa stretli s tímom Katolíckeho projektu GODZONE, ktorý je zameraný na novú evanjelizáciu a prinášanie posolstva evanjelia moderným a zrozumiteľným spôsobom mladým ľuďom

 • žiaci boli v sprievode pedagogického dozoru hromadne počas školského roka darovať krv

 • žiaci školy sa zapojili do celonárodnej zbierky HODINA DEŤOM organizovanej charitatívnou organizáciou Nadácia pre deti Slovenska

 • žiaci školy sa zapojili do zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých BIELA PASTELKA na podporu ľudí so zrakovým postihnutím

 • žiaci školy sa zapojili do zbierky BELASÝ MOTÝĽ, ktorej cieľom je pomoc ľuďom so svalovou dystrofiou
 • žiaci školy sa v mesiaci september zapojili do podujatia „Bratislavský týždeň dobrovoľníctva“ aktivitou „chráňme si svoju prírodu“ čistením turistických trás a náučných chodníkov v Malých Karpatoch

 

           

 1. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila :

  

Škola je permanentne zapojená v projektoch:

 • Microsoft IT Academy Program
 • Cisco Networking Academy
 • Modernizácia vzdelávacieho procesu
 • Kariérový rast pedagogických zamestnancov
 • Recyklohry
 • Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

 

 

 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:

   

  Dňa 15.03.2017 bola na škole vykonaná školská inšpekcia s predmetom „Realizácia externej  časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v strednej odbornej škole“.

  Záver: V kontrolovanej SŠ bola EČ a PFIČ MS z cudzieho jazyka pripravená v súlade s centrálnymi pokynmi NÚCEM-u. Školský koordinátor si plnil úlohy zodpovedne.

   

   

   

 2. Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach školy

 

Teoretické vyučovanie:

Teoretické vyučovanie prebieha v 8 klasických triedach vybavených keramickou tabuľou a dataprojektorom, posilňovni, kaplnke, troch odborných počítačových učebniach a multimediálnej učebni. Jedna z odborných učební slúži prevažne na vyučovanie odborných predmetov odboru mechanik počítačových sietí. Je v nej vytvorených 20 pracovných miest pre žiakov a jedno pre učiteľa. Druhá a tretia odborná učebňa majú 12 pracovných miest a slúžia na vyučovanie odborných predmetov odboru grafik digitálnych médií. Multimediálnu učebňu môžu využívať vyučujúci na ľubovoľný predmet. Nachádza sa v nej interaktívna tabuľa, 18+1 notebookov a 30 miest pre žiakov.

Posilňovňa je vybavená športovým náradím ako sú posilňovacie stroje, rebriny, stolný tenis, lopty, švihadlá, florbalová súprava, bedminton, petang, atď. Žiaci cvičia v prípade priaznivého počasia aj na školskom dvore na Vazovovej 12 a ihriskách v okolí školy.

Kaplnka je využívaná počas hodín katolíckeho náboženstva.

Zborovňa TV je spoločná pre všetkých 12 učiteľov, ktorí majú k dispozícii 12 pracovné PC a notebook miesta, tlačiareň a skener.

V budove teoretického vyučovania na Vazovovej 12 je  kancelária riaditeľky školy, zástupkyne riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie a sekretariát. Tieto miestnosti sú vybavené PC, tlačiarňami a telefonickým pripojením, na sekretariáte sa nachádza kopírovacie zariadenie, ktoré môžu využívať všetci zamestnanci a žiaci školy.

Na konzultácie učiteľov s rodičmi či žiakmi slúži aj jedna samostatná miestnosť, ktorá je aj kancelária výchovnej poradkyne.

Počas vyučovania učitelia využívajú IKT techniku ako sú notebooky, projektory, CD prehrávače.

Všetky miestnosti teoretického vyučovania majú pokrytie internetom. V škole funguje WIFI pre žiakov a zamestnancov školy.

 

Praktické vyučovanie:

Odborný výcvik, odborná prax pre prvé až  štvrté ročníky prebieha v 11 odborných učebniach. Odborné učebne prvých ročníkov sú vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, ktoré súvisia s plnením učebných osnov.

Odborné učebne vyšších ročníkov sú vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, ktoré súvisia s plnením učebných osnov. Odborné učebne sú vybavené výpočtovou technikou a zároveň sú zasieťované a pripojené na Internet. Tu možno pripomenúť, modernizáciu prístrojového zariadenia, čo v súčasnosti realizujeme v rámci finančných možností. Zborovňa je spoločná pre všetkých majstrov odbornej výchovy.

 

 

 1. Údaje o  finančnom a  hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti  školy :

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti v CSOŠE P. G. Frassatiho

 

            Rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2016 obdŕžala škola od Rímskokatolíckej cirkvi,  Bratislavskej arcidiecézy – Arcibiskupského školského úradu dňa 10.02.2016 v celkovej výške 519 439 €. Tento rozpočet bol v priebehu roka upravovaný zriaďovateľom niekoľkokrát na konečnú sumu 539 048 €.

Rozpis účelovo určených finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2016 bol taktiež zaslaný Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou – Arcibiskupským školským úradom dňa 10.02.2016 v celkovej výške 3 844 €. Tento rozpočet bol v priebehu roka upravený a dosiahol celkovú výšku 4 514 €.

Škola taktiež v roku 2016 získala nenormatívne finančné prostriedky na príspevok na kurz pohybových aktivít – lyžiarske kurzy 2016 vo výške 7 800 €.

V roku 2016 sa škola taktiež zapojila do rozvojového projektu – Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016, kde získala finančné prostriedky za zabezpečenie daného projektu vo výške 2 375 €.

Tieto finančné prostriedky, ktoré škola získala stačili na prevádzku školy počas celého školského roka.

Výnosy

Hlavnú časť výnosov školy tvoria:

 • Rozpočet normatívnych finančných prostriedkov,

 • Rozpočet účelovo určených finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie,

 • Výnosy z prenájmu nebytových priestorov.

 

 

Porovnanie výšky celkového rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov v rokoch 2010-2016

 

 

 

 

Nárast normatívneho rozpočtu v roku 2016 oproti roku 2015 bol o 63 315 €. Z porovnania rokov 2010-2016 vyplýva, že škole každoročne narastá rozpočet normatívnych finančných prostriedkov, kvôli prírastku celkového počtu žiakov v jednotlivých rokoch. Z normatívneho rozpočtu finančných prostriedkov boli v roku 2016 hradené mzdy a odvody  zamestnancov, náklady spojené s prevádzkou školy. Prevažnú časť prevádzkových nákladov tvorili náklady na spotrebu zemného plynu, vody, elektrickej energie, údržby, revízie, materiálu, zakúpenie školského nábytku - 40 ks nových školských lavíc, ktorými sa vybavili tri triedy na teoretickom vyučovaní. V dvoch triedach pre teoretické vyučovanie a v jednej dielni pre praktické vyučovanie škola vymenila svietidlá, z dôvodu modernizácie, ale aj lepšej viditeľnosti na vyučovacom procese pre žiakov. Do každej triedy v rámci teoretického vyučovania sa zakúpili tieniace rolety. Škola vymenila na dvoch schodiskách a v jednej triede PVC podlahu a vymaľovala triedy na teoretickom vyučovaní. Na vy budovanie modernej vyučovacej učebne škola zakúpila lichobežníkové stoly a stoličky. Pre zvýšenie motivácie a kreativity žiakov na vyučovacom procese a v snahe o vnášanie moderných technológií do vyučovacieho procesu škola zakúpila 12 ks tabletov. Z dôvodu zvýšenia fyzickej zdatnosti a možnosti rozvíjania pohybových aktivít na škole, škola zakúpila pre žiakov 2 ks basketbalových košov, ktoré sa využívajú nielen na hodinách telesnej výchovy ale aj počas prestávok vo vyučovacom procese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnanie výšky celkového rozpočtu finančných prostriedkov určených

na záujmové vzdelávanie v rokoch 2010-2016

 

 

 

V roku 2016 celková výška účelovo určených finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie vzrástla oproti roku 2015 o 1 532 €. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy na rok 2016 vo výške 4 514 € boli použité na úhradu miezd a odvodov pre pedagogických zamestnancov a to mzdy vo výške 2 513 €, poistné k mzdám vo výške 848 € a na nákup a drobného majetku súvisiaceho s činnosťou krúžkov vo výške 1 153 €.

 

 

 

 

Porovnanie výšky mimorozpočtových prostriedkov – výnos z prenájmu

za nebytové priestory v rokoch 2010-2016

 

 

 

Výnos z prenájmu nebytových priestorov na základe platných nájomných zmlúv poklesol v roku 2016 oproti roku 2015 o 1 013 €. Z výnosu z prenájmu nebytových priestorov sa financovali prevažne náklady na prevádzku školy ako sú: materiál, cestovné náhrady, energie, cestovné, revízie, zakúpenie kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb a ďalšieho vzdelávania zamestnancov. Taktiež sa financovalo úrazové poistenie žiakov a zamestnancov školy.

 

Nenormatívne finančné prostriedky na príspevok na kurz pohybových aktivít – lyžiarske kurzy 2016

Nenormatívne finančné prostriedky na rok 2016 – príspevok na lyžiarsky kurz tvorili 7 800 €. Tento príspevok čerpalo 52 žiakov školy na lyžiarsky kurz, ktorý sa konal v čase od 14.02.2016 – 20.02.2016. Škola použila dané prostriedky na úhradu ubytovania, stravy a skipasov pre daný počet žiakov.

 

Nenormatívne finančné prostriedky na rok 2016 – rozvojové projekty

V roku 2016 sa škola zapojila do projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016 kde získala nenormatívne finančné prostriedky na finančné zabezpečenie rozvojového projektu celkovo vo výške 2 375 €. Finančné prostriedky boli čerpané plne v súlade s rozpisom rozpočtu k projektu.

 

 

Náklady

Celkové náklady účtovnej jednotky pred zdanením v roku 2016 tvorili čiastku 587 828,36 €.

Náklady na spotrebu materiálu v celkovej výške 30 582,19 € predstavovali materiál na opravy a údržbu na škole vo výške 306,75 €, hygienické potreby vo výške 646,40 €, čistiace prostriedky vo výške 941,36 €, školské tlačivá tvorili čiastku 309,70 €, bezodplatný prevod majetku z Občianskeho združenia na školu bol vo výške 3 547,54 € (z účtovného hľadiska je zaúčtovaný na výnosoch aj nákladoch, teda nemá vplyv na výsledok hospodárenia), časopisy predstavovali 286,23 €, zakúpené počítače a IKT materiál činili 2289,99 €, kancelárske potreby činili 1416,56 €, učebné pomôcky zakúpené v rámci vzdelávacích poukazov tvorili 1153,28 €, športové potreby tvorili 1182,48 €, tonery 736,43 €, baterky 87,74 €, žiarovky 32,42 €, náradie tvorilo čiastku 82,78 €, zhotovenie kľúčov a výmena zámkov činilo 177,26 €, aktualizácia odbornej literatúry predstavovala čiastku 212,33 €, zakúpenie materiálu a potrieb v rámci rozvojového projektu predstavovalo čiastku 1640,00 €, zakúpené kalendáre a diáre činili 103,83 €, odborná literatúra predstavovala 1088,13 €, maturitné plátno činilo 68,80 €, zakúpenie mobilných telefónov a ich príslušenstva predstavovalo čiastku 1764,21 €, vybavenie tried roletami na tienenie činilo 2785,66 €, materiál na hodiny praktického vyučovania predstavoval čiastku 488,69 €, ostatné učebné pomôcky tvorili čiastku 128,00 €, vybavenie priestorov nábytkom a príslušenstvom činilo 3 449,14 €, vybavenie priestorov strojmi a prístrojmi predstavovalo 688,37 €, zakúpenie školských stoličiek, lavíc a násteniek tvorili čiastku 4734,88 €, náplne do pečiatok čiastku 21,80 €  a ostatný spotrebný materiál tvoril 46,80 €.

Náklady na spotrebu energie činili v roku 2016 čiastku 22 515,25 €. Z toho:

 • Elektrická energia: 8 164,84 €

 • Vodné, stočné a odvod zrážkovej vody: 2 311,96 €

 • Zemný plyn: 12 038,45 €

Oproti roku 2015 nastal pokles nákladov na energie o 1 885,05 €.

            Náklady na opravu a údržbu činili čiastku 23 984,26 €. Z toho revízie a kontroly kotolne tvorili čiastku 1 210,66 €, bežné opravy budovy činili čiastku 2 056,00 €, výmena PVC krytiny v triede U1 a na chodbách školy činila čiastku 6 702,00 €, maľovanie priestorov školy tvorilo čiastku 11 244,40 €,  oprava a udržiavanie výpočtovej techniky čiastku 566,83 €, revízia hasiacich prístrojov tvorila čiastku 88,51 €, revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia predstavovala čiastku 898,70 €,  revízia komínov čiastku 120,00 €, revízia náradia v posilňovni čiastku 85,00 €, oprava strechy čiastku 1 012,16 €. Väčšinu porúch v rámci šetrenia sa škola snaží opraviť svojpomocnými silami, tým že zakúpi len materiál na údržbu a samotnú prácu vykonáva údržbár školy.  Oproti roku 2015 vzrástli náklady na opravy a údržbu o 19 107,84 €, čo zapríčinili značné rekonštrukčné práce v budove (maľovanie, výmena PVC, výmena svietidiel).

            Náklady na cestovné činili v roku 2016 čiastku 547,93 € a náklady na reprezentáciu v ktorých je zahrnuté propagovanie školy ku dňu otvorených dverí, odmeny žiakov za dobrý prospech, ocenenia za zúčastnenia sa žiakov rôznych súťaží činili čiastku 2 720,79 €. Náklady na reprezentáciu sú financované výlučne z mimorozpočtových prostriedkov. Z porovnania vyplýva, že náklady na cestovné sa v roku 2016 oproti roku 2015 klesli o 112,09 € a náklady na reprezentáciu vzrástli v roku 2016 oproti roku 2015 o 969,79  €.

            Náklady na ostatné služby činili čiastku 21 738,23 €. Tieto náklady tvorili náklady na: poistenie osôb vo výške 862,09 € (žiaci + zamestnanci školy), cena za služby za stravné lístky čiastku 273,29 €, poštovné čiastku 15,10 €, počítačová sieť SANET čiastku 630,48 €, členské príspevky čiastku 329,00 €, deratizácia priestorov školy predstavovala čiastku 180,00 €, technik informačných technológií čiastku 1 915,00 €, prevoz počítačov a iného materiálu čiastku 175,00 €, upgrade programov činilo 407,70 €, autobusová doprava žiakov čiastku 336,00 €, lyžiarsky výcvik ubytovanie a strava predstavovalo čiastku 6 480,00 €, vleky na lyžiarskom výcviku činili čiastku 1820,00 € a poistenie osôb lyžiarskeho výcviku čiastku 125,64 €, technikovi BOZP, PO a PZS škola zaplatila za jeho služby čiastku 1200,00 €, lektorovanie rozvojového projektu, ktorého sa škola zúčastnila činilo 500,00 €, poistenie počítačov činilo 662,88 €, telekomunikačné služby činili 1536,18 €, školenia a semináre čiastku 992,60 €, prenájom kopírovacieho stroja čiastku 2 850,99 € a ostatné služby tvorili čiastku 446,28 €. V roku 2016 vzrástli náklady oproti roku 2015 na ostatné služby o 9 060,40 €, čo zapríčinilo aj konanie lyžiarskeho výcviku na ktorý však škola dostala nenormatívne finančné prostriedky, čo je zohľadnené vo výnosoch.

V roku 2016  boli náklady na mzdy a odmeny vrátane dohôd vo výške 343 691,28 €. Účtovná jednotka vytvorila v roku 2016 aj rezervu na nevyčerpané dovolenky vo výške 17 903,78 €.

            Na škole pracovalo v roku 2016 celkovo 23,52 prepočítaných zamestnancov, z toho 15,68 pedagogických zamestnancov a zvyšok 7,84 nepedagogických zamestnancov. Pre porovnanie v roku 2015 bolo na škole zamestnaných celkovo 25,20 prepočítaných zamestnancov, z toho 18,00 pedagogických zamestnancov a 7,20 nepedagogických zamestnancov.

            Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie činili čiastku 114 349,29 €. V porovnaní s rokom 2015 vzrástli náklady na zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie o 9 046,61 €.

            Zákonné sociálne náklady predstavovali čiastku 13 055,84 €. Z toho tvorba sociálneho fondu bola vo výške 2 890,05 €, náhrada príjmu počas PN 1 496,75 €, stravné lístky a obedy pre zamestnancov 8 148,68 €, pracovné oblečenie činilo 480,36 € a odborné prehliadky u lekára preplácané zamestnávateľom tvorili 40,00 €.

Ostatné sociálne náklady tvorilo v roku 2016 zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov vo výške 26,76 €.

            Odpisy dlhodobého hmotného  a dlhodobého nehmotného majetku činili čiastku 2 601 €. Z toho odpis automatického ovládania kotla tvoril 11,00 €, odpis licencie Adobe CS6 Design end Web činil 910,00 €, odpis rekonštrukcie elektroinštalácie posilňovne tvoril 456 € a odpis rekonštrukcie kúrenia, kde sa gamatky v škole vymenili za radiátory činil čiastku 1 224 € (tento odpis nemá vplyv na výsledok hospodárenia, nakoľko má protiúčet vo výnosoch).

            Ostatné dane a poplatky boli vo výške 1 725,36 € čo predstavovalo odvoz a likvidácia odpadu Hlavnému mestu SR Bratislave. Osobitné náklady tvorili čiastku 331,00 €.

            Iné ostatné náklady – poplatky za vedenie bankových účtov činili čiastku 784,75 € a daň z príjmov právnických osôb bola vo výške 5733,39 €.

 

Hospodársky výsledok

Porovnávajúc výnosy a náklady dosiahla CSOŠE P. G. Frassatiho v roku 2016 zisk po zdanení vo výške 1 664,89 €.

 

Stav finančných prostriedkov

Stav finančných prostriedkov na účtoch a v pokladnici bol k 31.12.2016 nasledovný:

Bankové účty spolu: 9 112,63 €

 • Bežný účet (príjem z prenájmu nebytových priestorov): 13 307,17 €

 • Dotačný účet: 817,32 €

 • Účet sociálneho fondu: 778,88 €

 • Bežný účet:  39,08 €

 • Bežný účet: 21,08 €

 

pokladnica 118,48 € a ceniny (stravné lístky) 510,00 €.

 

Záver:

Hospodárenie školy v roku 2016 ovplyvnila celková modernizácia priestorov školy.  Do tried sa zakúpil nový školský nábytok - 40 ks nových školských lavíc, ktorými sa vybavili tri triedy na teoretickom vyučovaní. V dvoch triedach pre teoretické vyučovanie a v jednej dielni pre praktické vyučovanie škola vymenila svietidlá pre zlepšenie viditeľnosti pre žiakov na vyučovacom procese a taktiež zlepšenia celkového vzhľadu predmetných miestností. Do každej triedy v rámci teoretického vyučovania sa zakúpili tieniace rolety. V rámci zlepšenia podmienok priestorového vybavenia škola vymenila na dvoch schodiskách a v jednej triede PVC podlahu a vymaľovala triedy na teoretickom vyučovaní. Z dôvodu neustálej snahy o modernizáciu škola zakúpila do jednej triedy lichobežníkové stoly a stoličky, ktoré chce použiť na vybudovanie modernej vyučovacej učebne. Pre zvýšenie motivácie a kreativity žiakov na vyučovacom procese a v snahe o vnášanie moderných technológií do vyučovacieho procesu škola zakúpila 12 ks tabletov. Z dôvodu zvýšenia fyzickej zdatnosti a možnosti rozvíjania pohybových aktivít na škole, škola zakúpila pre žiakov 2 ks basketbalových košov, ktoré sa využívajú nielen na hodinách telesnej výchovy ale aj počas prestávok na školskom dvore.

Počas roka 2016 si škola aj naďalej svoje záväzky voči dodávateľom za dodávky materiálu, energií a služieb ako i voči inštitúciám zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, daňovým úradom, zamestnancom a pod. uhrádzala po celý  rok v lehote splatnosti.

 

 

 

 1. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepcii rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:

 

V  školskom roku 2016/2017 sme mali ciele:

 • dopracovať a aktualizovať školské vzdelávacie programy,

 • zmodernizovať vybavenie v učebniach.

 • zviditeľniť školu

  Stanovené ciele boli splnené.

   

   

 1. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky  a treba  úroveň  výchovy  a  vzdelávania  zlepšiť  vrátane  návrhov opatrení:

 

     Dobré výsledky dosahujeme v týchto oblastiach:

 

 • starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • zabezpečenie rodinnej atmosféry a individuálny prístup k žiakom

 • zabezpečenie správneho fyzického vývoja žiakov – každodenne v popoludňajších hodinách je posilňovňa otvorená pre všetkých žiakov, ktorí chcú cvičiť.

 • lokálna Cisco akadémia

 • súťaž odborných zručností ZENIT v elektronike

 • spolupráca s fyzickými alebo právnickými osobami v rámci praktického vyučovania – odborného výcviku našich žiakov

  Zoznam právnických osôb alebo fyzických osôb u ktorých žiaci vykonávali odborný výcvik v školskom roku 2016/2017:

   

P. č.

Názov a adresa právnickej osoby, alebo fyzickej osoby

1.         

Aariadne Solutions, s.r.o.

Kráľová pri Senci 900 50

 

ADIR

Tomášikova 10, Bratislava

 

AlfaPro

Plynárenská 2 Bratislava

4.         

ALGEM s.r.o.

Mánesovo nám. 1231/4, Bratislava 851 01

5.         

AMSET s.r.o.

Jakubovo námestie 3, Bratislava 811 04

6.         

Bachmann s.r.o.

Na Pántoch 18, Bratislava 831 06

7.         

Čau-Čau

8. mája 20, Bratislava 821 08

 

Bactor&Wirney s.r.o.

Raketová 4, Bratislava 821 02

 

Bobo Publicita

Lesná 4, Marianka 900 33

 

Computers HAPOS

Muštová 19, Bratislava

11.      

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou- Bratislava, Oddelenie informačných technológií

Limbova 1, Bratislava 833 40

12.      

DODOG ENGINEERING INC

Gazdovský rad 25, Šamorín 931 01

13.      

Elektroklinika

Láb 585

14.      

Elektronic-star a.s.

Grösslingova 6-8, Bratislava 811 09

15.      

EL-SEC- SYSTEMS s.r.o.

Bazova 120, Chorvátsky Grob

 

Europea grup spol. s r.o.

Šípová 3/A, Bratislava

17.      

FIT SYSTEM s.r.o.

Prešovská 38/A, Bratislava 821 01

18.      

Chladenie a Klimatizácia

Martinčekova 5, Bratislava 821 09

19.      

iThings, s.r.o.

Jurigovo nám. 436/3, Bratislava

20.      

Kolly s.r.o.

Hraničiarska 60, 85110 Bratislava

 

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Bratislavská 1/A, Záhorská Bystrica

 

MASHINY

Žarnovická 3, Bratislava

 

Meret s.r.o.

Púchovská 2, Bratislava 831 06

 

MICROSYSTEM s.r.o.

Pionierska 7, Bratislava

25.      

MMTel servis s.r.o.

Trenčianska 17, Bratislava 821 09

26.      

Monako Game, s.r.o.

Račianska 156, Bratislava 831 02

27.      

M:zone

Radlinského 26

 

N.NETCOM

Floriánske nám. 2, Bratislava

29.      

NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV- Klenová 1, Bratislava 833 10

 

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.

Heydukova 10, Bratislava

 

Petit Press a.s.

Lazaretská 12, Bratislava 811 08

 

Proex

Rozvodná 15, Bratislava 831 01

 

RadioLAN s.r.o

Československých tankistov 83,

Bratislava

 

Regonik

Jarošova 1 Bratislava 831 03

35.      

Rhea s.r.o.

Elektrárenská 1, Bratislava 831 04

 

Slovak Telekom

Bajkalská 28, Bratislava 817 62

37.      

Treva s.r.o.

Malá 13,prev. Hálova 14, Bratislava 811 02

 

Vami výťahy výťahy s.r.o.

Bulíkova 2679/3, Bratislava 851 04

 

VNET a.s.

Nám. Hraničiarov 39, Bratislava

 

VTR

Zelinárska 8, Bratislava

41.      

Xtech s.r.o.

Stavbárska 46, Bratislava 821 07

 

ZEVA s.r.o.

Beckovská 38, Bratislava

43.      

ZKV Slovakia s.r.o.

Bedzianská cesta 679/375, Krušovce 956 31

 

 • reprezentácia školy na športových súťažiach

 • hromadná účasť žiakov na darovaní krvi

 • rozširovanie a uskutočňovanie zaujímavých a prínosných projektov a aktivít na našej škole vo všetkých ročníkoch: Zdravá výživa a šport, Environmentálna kríza a jej možné riešenia, Ľudské práva.

   

   

   

  Starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  V tejto oblasti úzko spolupracujeme s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

  Zaviedli sme informačné stretnutia medzi školskou výchovnou poradkyňou a žiakmi so ŠVVP (minimálne dvakrát ročne).

   

  Lokálna Cisco akadémia

  Na školskej LCNA majú naši žiaci možnosť študovať pod vedením inštruktorov problematiku počítačových sietí, so zámerom rozšíriť možnosti výberu ponuky semestrov.

   

  Súťaž odborných zručností ZENIT

  V školskom roku 2016/2017 sme sa opäť zúčastnili tejto súťaže.

   

  Spolupráca s právnickými alebo fyzickými osobami v rámci praktického vyučovania – odborného výcviku našich žiakov

   V rámci praktického vyučovania sme mali uzavreté dohody o zabezpečení praktického vyučovania – odborného výcviku s tridsiatimi právnickými alebo fyzickými osobami za účelom prehĺbenia a rozšírenia vedomostí a zručnosti žiakov v uplatňovaní teoretických vedomostí v praxi a zabezpečenie rýchleho zaradenia žiakov do pracovných kolektívov po ukončení školy.

   

   

 1. Výsledky úspešnosti pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na  pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

 

V školskom roku 2016/2017 ukončilo štúdium 52 žiakov dennej formy štúdia

 

z toho: študuje na VŠ 17 absolventov

            pracuje  32 absolventov

            na úradu práce : 3 absolventi

 

Možno konštatovať, že časť žiakov bola prijatá aj na vysoké školy. Niektorí žiaci, ktorí sa neprihlásili na VŠ, zamestnali sa vo firmách (u právnických alebo fyzických osôb), v ktorých vykonávali odborný výcvik. Škola spolupracuje s viacerými firmami, ktoré ponúkajú našim absolventom po ukončení odborného rozvoja možnosť zamestnať sa u nich. Považujeme to za veľký úspech v súčasnom období pomerne veľkej nezamestnanosti mladých ľudí. 

Smutným zistením je, že niektorí žiaci sa evidujú na úrade práce napriek tomu, že je na trhu práce dostatok voľných pracovných miest. Jedným z dôvodov je aj nízka mzda, ktorú ponúkajú zamestnávatelia absolventom. Časť žiakov sa eviduje na úrade práce, lebo chce využiť možnosť získania príspevku na založenie živnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa
  +421 901 707 796 - riaditeľka

Fotogaléria