• Správa

    •    SPRÁVA

     o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  školy za školský rok 2019/2020

      

      

     1. Základné identifikačné údaje o škole:

      

      

     1.  Názov školy: Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho

      

     1. Adresa školy: Vazovova 12, 811 07  Bratislava

      

     1. Telefónne a faxové číslo školy: 02/55575979, 02/55573141, fax. 02/55575979

      

     1. Internetová a elektronická adresa školy: www.csose.sk,  csose@csose.sk

      

     1. Zriaďovateľ CSOŠE P.G.Frassatiho: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92  Bratislava

      

     1. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:

     Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová – riaditeľka školy

     Mgr. Anna Švorcová – zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie

     Igor Lonček – zástupca riaditeľky pre praktické vyučovanie

     Ing. Ivana Potocká – zástupkyňa riaditeľky pre materiálno-technické a finančné zabezpečenie školy

      

     1. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

      

     Rada školy – v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z.z. bola Rada školy CSOŠE P.G.Frassatiho konštituovaná na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 12.októbra 2016.

     V školskom roku 2019/2020 pracovala pri CSOŠE P.G.Frassatiho  v zložení:

      

     1.  Ing. Lukáš Žido    - predseda rady školy
     2.  Ing. Ivana Potocká
     3.  vdp. Mgr. Ján Hudec
     4.  vdp. PaedDr. Mgr. Marián Bér
     5.  vdp. Mgr. Benjamín Kosnáč
     6.  Mgr. Juraj Čaniga
     7.  Natália Gehriová
     8.  Zsolt Kiss
     9.  Zuzana Lisá

     10. Filip Mrllák

                  11. Lea Kovárová

      

     Rodičovské spoločenstvo – je zložené z triednych zástupcov z jednotlivých tried       v zložení :

     I.GDME – Soňa Turčanová

     I.GDMPS – Ing. Sulamit Bukovinská

     IIA.GDMPS – MUDr. Jana Oravcová

     IIB.GDMPS – Ibolya Jašeková

     III.GDME – Karin Kašparová

     III.GDMPS – Katarína Treščanská

     IV.MPS – Michaela Čibová

     IV.GDME – Peter Valent

                                                     

          Žiacka školská rada

               Predseda:       Lea Kovárová – I. GDME

               Podpredseda: Patrik Riegler – I. GDMPS                                                                                       

     Členovia:                     

     I.GDME – Lea Kovárová, Erik Eliáš

     I.GDMPS – Jakub Vacek, Patrik Riegler

     IIA.GDMPS – Richard Hronský, Samuel Oravec

     IIB.GDMPS – Dominik Urban, Filip Bakič

     III.GDME – Dávid Hajdin, Sebastian Lašak

     III.GDMPS – Matúš Petrinec, Dávid Lisý

     IV.GDME – Dominik Orbán, Mário Nágel

     IV.MPS – Radoslav Ďurky, Erik Cséfalvay

      

      

      

     1. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

      

     V školskom roku 2019/2020 sme mali 225 žiakov, z toho 58 žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a 40 žiakov externého štúdia – diaľkového vzdelávania.

      

     Počet žiakov k 15. 9. 2019                               224 (z toho 29 žiakov v externej forme                         štúdia)

      

     Počet tried:      

                                               (denná forma štúdia) 

          4 triedy študijného odboru                                                                                

     (2682 K mechanik počítačových sietí + 3447 K grafik digitálnych médií)

          1 trieda študijného odboru

     (2682 K mechanik počítačových sietí)

          3 triedy študijného odboru

     ( 2697 K mechanik elektrotechnik + 3447 K grafik digitálnych médií)

                     

     Počet tried:                       4 (externá forma štúdia)

     1 trieda učebného odboru

     (2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika)  

     1 trieda študijného odboru - 2.ročník                                                                  

     (2682 K mechanik počítačových sietí + 3447 K grafik digitálnych médií)

     1 trieda študijného odboru - 3.ročník                                                                  

     (3447 K grafik digitálnych médií)

     1 trieda študijného odboru - 3.ročník                                                                  

     (2682 K mechanik počítačových sietí)

        

      

     1. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka

              

     V školskom roku 2019/2020 bolo prijatých 54 žiakov a to: do študijného odboru 2682 K - 20 žiakov, do študijného odboru 3447 K -  24 žiakov, do študijného odboru 2697 K – 10 žiakov. Do externej formy štúdia – učebný odbor 2683 H 15 diaľkového vzdelávania 11 žiakov.

            

      

     1. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

      

     Škola sa riadila pedagogicko-organizačnými pokynmi (POP) pre školy, školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve SR a pokynmi a nariadeniami zriaďovateľa - Arcibiskupského školského úradu v Bratislave.

      

          Analýza dosiahnutých výsledkov a hlavných problémov výchovy a vzdelávania v školskom roku 2019/2020

      

         V školskom roku 2019/2020 bola činnosť školy orientovaná na plnenie úloh v duchu deklarácie Gravissimum educationis o kresťanskej výchove.

      

     Počet žiakov a tried v posledných rokoch:

      

      

     Počet žiakov denného štúdia narástol v školskom roku 2019/2020 o 10 oproti predchádzajúcemu školskému roku. Rodičia žiakov 9.ročníka prejavili záujem len o študijné odbory. Rastie záujem o odbor grafik digitálnych médií. Otvorili sme dve triedy zložené z dvoch odborov – jedna trieda zložená z odborov mechanik počítačových sietí /MPS/ a grafik digitálnych médií /GDM/ a druhá z odborov mechanik elektrotechnik /ME/ a grafik digitálnych médií /GDM/. Nakoľko legislatíva umožňuje diaľkové štúdium, ponúkli sme verejnosti tak, ako aj v predošlom školskom roku, možnosť získať vzdelanie aj touto formou. V tomto druhu štúdia sme prijali žiakov do učebného odboru elektromechanik /EM/, ktorý je žiadúci. O študijné odbory MPS a GDM bol v tomto roku malý záujem a tak sa trieda s týmito odbormi neotvorila. Rovnako sa nepodarilo otvoriť triedu nadstavbového študijného odboru elektrotechnika. V diaľkovom štúdiu sa každý odbor aj ročník vyučoval samostatne. Žiaci rovnakého ročníka sa spájali len na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov.

      

     Analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov dopĺňa aj priložená tabuľka. (príloha č.1)  

      

     Prospech

     V školskom roku 2019/2020 v 2. polroku po opravných skúškach prospelo 182 zo 186 (počet žiakov na konci šk. roka) žiakov denného štúdia a 26 z 27 (počet žiakov na konci šk. roka) žiakov diaľkového štúdia. Percentuálne vyjadrené prospelo 97,85 % žiakov denného štúdia a 96,30 % žiakov diaľkového štúdia. V porovnaní s minulým školským rokom nastalo zlepšenie v dennej forme štúdia (vlani prospelo 93,92 % žiakov denného štúdia), v diaľkovej forme nastalo zhoršenie (vlani prospelo 96,67 % žiakov diaľkového štúdia).

     V školskom roku 2019/2020 v 2. polroku neprospeli 4 žiaci denného štúdia, všetci sa rozhodli opakovať ročník na našej škole v dennom štúdiu, zároveň požiadali o zmenu odboru z MPS na GDM. Z diaľkového štúdia neprospel 1 žiak.

     Prospechový priemer 2,36 v 2. polroku školského roka je v porovnaní s predošlým rokom (Ф 2,44 ) lepší. Najlepší prospech mala trieda IV. GDME (Ф 2,25) – trieda  zložená zo študijných odborov mechanik elektrotechnik a grafik digitálnych médií, v diaľkovom štúdiu trieda II.DGDM (Ф 1,46) - trieda  študijného odboru grafik digitálnych médií. Najhorší prospech mala trieda I.GDMPS (Ф 2,51) – trieda  zložená zo študijných odborov mechanik počítačových sietí a grafik digitálnych médií, v diaľkovom štúdiu trieda I.DEM (Ф 1,68) – trieda učebného odboru elektromechanik. 

     Priemer maturitných tried IV.MPS a IV.GDME (Ф 2,30) je v porovnaní s  predošlým rokom (Ф 2,38) lepší.

     Priemer tried prvého ročníka I.GDMPS a I.GDME (Ф 2,40) je horší v porovnaní s predošlým rokom (vlani 2,36).

     Celkovo sa priemerný prospech žiakov zlepšil.

     Je naďalej nevyhnutné posnažiť sa v tejto oblasti žiakov motivovať ku vzdelávaniu, ukázať im potrebu vzdelávať sa a nevyhnutnosť nadobúdať nové vedomosti a poznatky. Snažiť sa naštartovať žiakov správnym smerom a dobehnúť nedostatky, s ktorými prichádzajú zo základných škôl.

      

     Dochádzka

     Priemerný počet ospravedlnenej absencie v školskom roku 2019/2020 je 131,16 a 6,34 neospravedlnenej absencie na žiaka. V porovnaní s predchádzajúcim rokom (206,59 hod. ospravedlnenej a 6,51 hod. neospravedlnenej absencie na žiaka) sa celková absencia zlepšila. No musíme podotknúť, že žiaci od marca nenavštevovali vyučovanie v škole, ale učili sa online z domu. Nakoľko je absencia dosť veľká bude potrebné zlepšiť spoluprácu triednych učiteľov a majstrov OV s rodičmi, s ostatnými vyučujúcimi a výchovnou poradkyňou. Znížiť absenciu by malo pomôcť aj zavedenie dochádzkového systému, ktorý je v škole sprevádzkovaný a rodičia si môžu kontrolovať dochádzku svojich detí cez IŽK. Je však potrebné rodičom túto možnosť neustále pripomínať.

      

     Správanie

     Počet znížených známok zo správania je celkovo nižší ako v predošlom školskom roku:  2. stupeň bol udelený na konci školského roka 1 žiakovi, čo predstavuje 0,54 % (vlani 12; 6,63 %) a 3. stupeň 4 žiakom, čo je 2,15 % (vlani 5; 2,76 %). 4. stupeň zo správania nebol na konci šk. roka udelený (vlani 0). Znížené známky zo správania boli žiakom udelené hlavne za nadobudnutú neospravedlnenú absenciu a porušovanie školského poriadku.

     Počas školského roka bol zo štúdia vylúčený jeden žiak (0,54 %). Vlani nebol zo štúdia vylúčený žiadny žiak (0 %). Jeden žiak nemohol pokračovať v štúdiu na našej škole, nakoľko nesplnil podmienky prestupu (nevyhovel na rozdielových skúškach).

     Podmienečne vylúčení zo štúdia  počas školského roka boli 7 žiaci, čo je o troch viac ako v minulom školskom roku (4).

     Aj v tejto oblasti je ďalej potrebné zlepšovať spoluprácu s rodičmi, prácu výchovného poradcu, evanjelizačnú činnosť a dôslednejšie konať vo výchovnom pôsobení všetkých zamestnancov školy.

      

      

     1. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov:

      

     Zoznam študijných odborov:

          3447 K grafik digitálnych médií

          2697 K mechanik elektrotechnik

          2682 K mechanik počítačových sietí

          2675 L 03 elektrotechnika, zameranie 03 elektronické zariadenia, blok D spotrebná elektronika

      

     Zoznam učebných odborov:

          2683 K 15 elektromechanik – úžitková technika

      

     Zoznam Školských vzdelávacích programov s uplatňovanými učebnými plánmi schválených od 1.9.2013

          Mechanik elektrotechnik    

          Mechanik počítačových sietí

          Grafik digitálnych médií

          Elektrotechnika

          Elektromechanik

      

     Zoznam Školských vzdelávacích programov s uplatňovanými učebnými plánmi schválených od 1.9.2015

          Mechanik elektrotechnik    

          Mechanik počítačových sietí

          Grafik digitálnych médií

      

     Zoznam Školských vzdelávacích programov s uplatňovanými učebnými plánmi schválených od 1.9.2016

          Mechanik elektrotechnik    

          Mechanik počítačových sietí

          Grafik digitálnych médií

      

         

      

     Prehľad metodických združení a ich členov v školskom roku 2019/2020

      

      

     Predmety

      

     1. metodické združenie humanitných predmetov:

     1

     Židová Veronika – predsedníčka

     SJL,DEJ

     2

     Ľubica Londarevová, Mgr.

     ANJ

     3

     Cariková Katarína, Mgr.

     KNB, OBN

     4

     Hlavačková Oľga, PaedDr.

     SJL, ANJ

     5

     Géczy Jozef, PaedDr.

     OBN, DEJ

      

     2. metodické združenie prírodovedných predmetov a TSV:

     1

     Anna Švorcová Mgr. – predsedníčka

     MAT, FYZ

     2

     Roumiana Karaivanová, Ing. Mgr.

     MAT, INF

     3

     Jozef Géczy, PaedDr.

     TSV

     4

     Miglierini Marko, Mgr. Ing.

     FYZ, INF

     5

     Andel Ján, Bc.

     INF

      

     3. metodické združenie odboru MPS:

     1

     Michaláč Rudolf, Ing. – predseda

     Odborné predmety

     2

     Miglierini Marko, Ing. Mgr.

     Odborné predmety

     3

     Andel Ján, Bc.

     OVY

     4

     Lonček Igor

     OVY

      

     4. metodické združenie odborov ME, EM, E:

     1

     Lonček Igor – predseda

     OVY

     2

     Michaláč Rudolf, Ing.

     Odborné predmety

     3

     Blažek Štefan, Ing.

     Odborné predmety

     4

     Almásiová Zuzana

     OVY

      

     5. metodické združenie odboru GDM:

     1

     Mrllák Filip – predseda

     OVY

     2

     Szenczi Németh Zsuzsa, Ing., ArtD.

     Odborné predmety

     3

     Žido Lukáš, Ing.

     Odborné predmety

     4

     Lonček Igor

     OVY

      

      

     Činnosť metodických združení počas školského roka bola zameraná najmä na:

      

     1. Metodické združenie humanitných predmetov:
     • prípravu a spracovanie ŠkVP, spracovanie kritérií hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov
     • prípravu a spracovanie tematických plánov, vyhodnocovanie ich plnenia
     • účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní
     • prípravu žiakov na maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka
     • priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, návrh opatrení na zlepšenie prospechu a zefektívnenie výučby
     • zakúpenie potrebnej literatúry pre vyučovanie predmetov v rámci MZ, objednanie dostupných učebníc pre žiakov
     • prípravu duchovných aktivít školy
     • využívanie IKT, didaktických pomôcok, filmových DVD, slovníkov, anglických časopisov na vyučovacích hodinách
     • zabezpečenie prípravky zo SJL na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na našej škole
     • zabezpečenie účasti žiakov na súdnych pojednávaniach
     • zabezpečenie účasti žiakov na olympiáde z anglického jazyka
     • zabezpečenie besedy na témy ľudské práva, život nevidiacich, atď.

      

     1. Metodické združenie prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy:
     • prípravu a spracovanie ŠkVP, spracovanie kritérií hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov
     • prípravu a spracovanie tematických plánov, vyhodnocovanie ich plnenia
     • účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní
     • prípravu žiakov na maturitnú skúšku z matematiky
     • zabezpečenie prípravky z MAT na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na našej škole
     • priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, návrh opatrení na zlepšenie prospechu a zefektívnenie výučby
     • zabezpečenie účasti žiakov na športových súťažiach, organizáciu školských kôl športových súťaží
     • zabezpečenie účasti žiakov v matematickej súťaži KLOKAN a zabezpečenie jej realizácie
     • zakúpenie odmien pre žiakov úspešných v jednotlivých súťažiach
     • zakúpenie potrebnej odbornej literatúry pre vyučovanie MAT, FYZ, INF a elektronického prístupu k učebným materiálom
     • zabezpečenie športových potrieb na vyučovanie telesnej a športovej výchovy

      

     1. Metodické združenia odborných predmetov:
     • úpravu ŠkVP, spracovanie kritérií hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov
     • prípravu a spracovanie tematických plánov, vyhodnocovanie ich plnenia
     • príprava maturitných zadaní pre odbor mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, grafik digitálnych médií, elektrotechnika
     • účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní
     • priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, návrh opatrení na zlepšenie prospechu a zefektívnenie výučby
     • prípravu žiakov na maturitnú skúšku z odborných predmetov
     • zabezpečenie účasti žiakov na súťaži ZENIT, spoluprácou pri organizovaní školského kola súťaže ZENIT
     • zakúpenie potrebnej odbornej literatúry pre vyučovanie odborných predmetov, objednanie dostupných učebníc pre žiakov
     • spoluprácu predmetovej komisie s predmetovou komisiou pre odborný výcvik a zosúladenie učebných osnov odborných predmetov s odborným výcvikom
     • zabezpečenie účasti žiakov na dni otvorených dverí na Elektrotechnickom ústave SAV
     • zabezpečenie účasti žiakov v grafických súťažiach a na výstavách súvisiacich s uvedeným odborom

      

     Vyhodnotenie vzdelávania a aktivít na úseku praktického vyučovania za školský rok 2019/2020

      

     Odborný výcvik a odborná prax sú základnými vyučovacími predmetmi v Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P.G. Frassatiho, prostredníctvom ktorých sa uskutočňujú ciele odbornej prípravy žiakov. Sú zamerané na získavanie odborných vedomostí, zručností a návykov pre výkon povolania, pre ktoré sa žiak v učebnom, alebo študijnom odbore pripravuje. Uskutočňujú sa v súlade s učebnými osnovami, najmä produktívnou, súbornou a cvičnou prácou. Svojim charakterom zodpovedajú hlavným rysom budúcej pracovnej činnosti. Žiaci si v nich na základe cvičných a súborných prác pod vedením majstrov odbornej výchovy (ďalej len MOV) osvojujú pracovné zručnosti, návyky, základné pracovné a typické práce učebného, alebo študijného odboru, pre ktorý sa pripravujú. Odborný výcvik a odborná prax v súčasnom období prudkého prenikania vedy a techniky do výroby nemajú charakter nácviku manuálnych pracovných činností, ale sú predmetmi, v ktorom žiaci využívajú osvojené si teoretické vedomosti na úspešné riešenie zložitých pracovných úloh. Práve úzke spojenie teoretických poznatkov o technike, technológii a organizácii práce vo výrobe je charakteristickým rysom vyučovacích predmetov odborný výcvik a odborná prax.

      

         Vo výchovno-vzdelávacom procese sa počas celého školského roka postupovalo v zmysle učebných plánov a učebných osnov pre dané ročníky a odbory. V priebehu školského roka boli pripravované a doplňované ŠkVP v rámci ŠVP pre študijné  odbory. Úloha bola pravidelne sledovaná kontrolami a hospitáciami hlavným majstrom (viď zápisy z kontrol a hospitácii) a zároveň zhodnocovaná na pravidelných predmetových komisiách pre OVY.

             MOV vytvárali priaznivú klímu v skupinách žiakov. Počas školského roka boli problémoví žiaci prípadne s ich zákonnými zástupcami pozývaní  na osobné pohovory k hlavnému majstrovi spolu s príslušným MOV. Týmito krokmi sa predchádzalo vo väčšine prípadov pred opakovanými priestupkami. Tvorivo - humanistické vyučovanie bolo zabezpečované tým, že MOV zadávali žiakom vo veľkej miere problémové úlohy,  súborné  tímové práce, čo u žiakov rozvíjalo tvorivosť, samostatnosť a zároveň aj schopnosť pracovať v tímoch.

            MOV sa vo svojich výchovno - vzdelávacích postupoch zameriavali na neštandardné prístupy k riešeniu pedagogických problémov, zameriavali sa na zavádzanie nových vyučovacích metód, foriem a materiálnych prostriedkov. Vo veľkej miere využívali názorné vyučovanie pomocou výukových softwarov MULTISIM, EAGLE, PACKET TRACER.  MOV sa v priebehu školského roka zúčastnili viacerých odborných školení, kde získali nové poznatky a tieto vhodnou formou zavádzali do vyučovacieho procesu, hlavne čo sa týka výpočtovej techniky. Treba si uvedomiť, že všetko nové motivuje človeka k tvorivosti a iniciatíve. V tejto úlohe budeme neustále pokračovať.

           Vzdelávacie štandardy pre jednotlivé ročníky sú rozpracované a sústavne sa doplňujú a inovujú. V tejto úlohe je potrebné pokračovať a sústavne sa s ňou zaoberať i v školskom roku 2020/2021 v rámci Školských vzdelávacích programov.

      

            Pre žiakov sme zabezpečili návštevy výstav, ktoré úzko súvisia s našimi odbormi ako napríklad :

     Mesiac fotografie

     Biela noc

      

           

     V tomto školskom roku sa upravovali a doplňovali  odborné učebne pre I., II. a III. ročník študijného odboru mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí a grafik digitálnych médií.  V tejto práci je nutné pokračovať (je to náročná  úloha z finančného hľadiska).

            Formou pohovoru s rodičmi žiakov našej školy, právnickými a fyzickými osobami bola poskytnutá pomoc škole a to:

     - silnoprúdový materiál (PPA control)

     - zľavy na nákup súčiastok  a el. materiálu ( firma GM, SOS electronic s.r.o.)

     - komponenty pre študijný odbor MPS ( firmy V net, Motor – car )

     Za túto pomoc môžeme byť veľmi vďační. Zariadenia takto získané, nám umožnili vytvárať so žiakmi viac cvičných prác, ktoré budú vykonávať i v nasledujúcom školskom roku.

      

            Doučovanie bolo hlavne u žiakov, ktorí v priebehu školského roka prestúpili na našu školu. MOV ich pripravovali na úspešné zvládnutie komisionálnych skúšok a ukončenie ročníkov.

            Spôsob hodnotenia a klasifikácie bol sledovaný pri hospitáciách. Neboli zistené žiadne nedostatky. MOV dodržiavali zásady hodnotenia a klasifikácie.

            V priebehu školského roka boli sledovaní žiaci s poruchami učenia. Bol k nim zaujatý špeciálny prístup od jednotlivých MOV.

            MOV venovali zvýšenú pozornosť žiakom u ktorých boli zistené, alebo zaznamenané neurotické, alebo adaptačné problémy, alebo mali rôzne osobné problémy. Pristupovali k nim s individuálnym prístupom, navrhovali spolu so špeciálnou pedagogičkou, ako zabezpečiť, aby žiak ukončil daný ročník. Takýchto žiakov zaznamenávame stále viac. Je potrebné sa im venovať a pomáhať im prekonávať svoje problémy, ktoré niekedy nie sú pochopené ani vlastnými rodičmi.      

            MOV sa neustále starajú o výchovnú otázku. Sledujú správanie žiakov medzi sebou, medzi MOV a žiakom. Vedú ich k slušnému správaniu (ďakovať, prosiť, zdraviť, kultúrne komunikovať ...)

     Pri náhlych zmenách v správaní žiakov spolupracovali MOV s triednymi učiteľmi, so špeciálnou pedagogičkou a koordinátorom drogovej prevencie.

          Nakoľko na našu školu boli prijatí žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, pristupovalo sa k nim s individuálnym prístupom. Bolo zabezpečené a sledované spoločné VVZ žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami so zdravými žiakmi.

            Vzhľadom na to, že MOV má v skupine max. 12 žiakov venovali sa MOV vo zvýšenej miere pro sociálnemu správaniu, žiak - žiak, žiak - pedagóg, žiak - zamestnanec, žiak - starší človek.

            Zvýšenú mieru sme venovali špecifickému charakteru školy,  čo sa prejavilo úpravou spoločných priestorov a OU a zároveň aj výchovným pôsobením na žiakov v tomto duchu.

      (ranné modlitby, prosby v úvode vyučovacieho dňa).

            V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa zamerali i na výchovu k ľudským právam v duchu Deklarácie OSN, právam dieťaťa, prednáškami, ktoré boli zamerané na diskrimináciu, intoleranciu, rasizmus, xenofóbiu, antisemitizmus a ostatné prejavy intolerancie.

            V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme sledovali a chránili žiakov pred nežiadúcimi javmi, ako sú záškoláctvo, agresívne správanie, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie delikvenciu, požívanie návykových látok, sexuálne zneužívanie a pod.

            V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu boli vytvorené aktivity, ktoré boli zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania žiakov. Aktivity boli realizované na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a pre sociálne cítenie.

            Vo všetkých OU v rámci environmentálnej výchovy bol zabezpečovaný zber druhotných surovín, triedenie druhotných surovín, elektro spotrebičov a elektro materiálu. Šetrenie elektrickej energie, úsporná prevádzka meracích prístrojov...

            Boli zorganizované dva  Dni otvorených dverí, propagačné výstavy, návštevy ZŠ, čo sa nám odzrkadlilo záujmom žiakov o štúdium na našej škole.

             Počas uzavretia školy vyučovanie prebiehalo mimoriadnym spôsobom podľa pokynov a nariadení Ministerstva školstva a hlavného hygienika dištančnou formou a online vzdelávaním. Pre vzdelávanie boli použité tieto online platformy: MS Teams,  Edupage,   Mail,  SMS, vo veľkej miere sa používali telefonické konzultácie.

            V priebehu mesiaca jún 2020, za špeciálnych podmienok prebehlo overovanie žiakov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 § 21 pre žiakov  IV.MPS a IV.GDME.

      

            Exkurzie na  PV

      

            Boli plánované viaceré exkurzie, zamerali sme sa hlavne na to, aby žiaci poznávali predmety, javy a procesy priamo v pôvodnom prostredí a v typických podmienkach. Zvyčajne sa uskutočňujú v druhom polroku, hlavne v čase maturitných skúšok. Tento rok nám situácia vzhľadom na šírenie nového vírusu neumožnila exkurzie vykonať.

      

      

     1.  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy : 

      

     Počet pedagogických zamestnancov:                             

      • učiteľov TV                                         13   

     (2 so zníženým úväzkom)

      • majstrov OV                                         9     

     (5 so zníženým úväzkom)

          Počet nepedagogických zamestnancov:                             9

                                -     administratívnych zamestnancov                     3

                                -     prevádzkových zamestnancov                         6

                                    

          Odbornosť vyučovania

          Teoretické vyučovanie:                                                   13 učiteľov

      • s kvalifikáciou                         12                   
      • nekvalifikovaní                        1

          Praktické vyučovanie:                                                     9 majstrov OV

                            -      s kvalifikáciou                               9

                            -      nekvalifikovaní                             0

                                          

      

     Prehľad počtu hodín TV a odbornosť vyučovania v školskom roku 2019-2020

      
              
        

     počet hodín

     povinné

     odbornosť - kvalifikovanosť

     1

     KNB

     22

     22

     22

     2

     SJL

     24

     24

     24

     3

     ANJ

     33

     33

     33

     4

     DEJ

     4

     4

     2

     5

     OBN

     6

     6

     4

     6

     MAT

     20

     20

     20

     7

     FYZ

     6

     6

     6

     8

     TSV

     24

     24

     24

     9

     INF

     8

     8

     8

     10

     GRS

     1

     1

     1

     11

     PCI

     11

     11

     11

     12

     SWW

     5

     5

     5

     13

     TEC

     2

     2

     2

     14

     ESH

     2

     2

     2

     15

     HWW

     10

     10

     10

     16

     TPVP

     1

     1

     1

     17

     ZEN

     3

     3

     3

     18

     EKN

     4

     4

     4

     19

     FIG

     2

     2

     2

     20

     TCK

     2

     2

     2

     21

     ELZ

     4

     4

     4

     22

     ZAE

     8,5

     8,5

     8,5

     23

     ZAEC

     0,5

     0,5

     0,5

     24

     ELE

     5

     5

     5

     25

     ELR

     0

     0

     0

     26

     ČIS

     1

     1

     1

     27

     EPU

     13

     13

     13

     28

     DGM

     4

     4

     2

     29

     APT

     4

     4

     0

     30

     DEU

     1

     1

     1

     31

     PIM

     1

     1

     1

     32

     SOX

     12

     12

     12

     33

     GDD

     9

     9

     9

     34

     SSK

     7

     7

     3

      

     Vyučované hodiny spolu

     260,0

     260

     246

      

     Hodín celkom

     260,0

     260

      

      

     Riad. úväzok

      

     4

      

      

     Zást. úväzok

      

     11

      

      

     Úväzok učiteľov TV

      

     245

      

      

     Počet učiteľov + riad. + zást.

      

     13,14

      

      

      

              

     Prehľad počtu hodín PV a odbornosť vyučovania v školskom roku 2019/2020

     P. č.

     Predmet

     počet hodín

     povinné

     nepovinné

     odbornosť

     1

     OVY

     144

     144

     0

     144

      

      

     1. Údaje o  vzdelávaní pedagogických zamestnancov na úseku PV a TV

      

      

     Názov vzdelávania

     Forma vzdelávania

     Počet zamestnancov

     Priebeh vzdelávania

     MS Teams

     aktualizačné vzdelávanie

     19

     ukončené

     Office 365 – MS Teams

     webináre

     16

     ukončené

     Indícia Roadshow 2019

     roadshow

     1 (Šv)

     ukončené

     Ako zorganizovať rodičovské združenie cez EduPage

     školenie online

     1 (Ma)

     ukončené

     Ako prideľovať žiakom materiály elektronicky v EduPage

     školenie online

     16

     ukončené

     ETK pre administrátorov - aSc

     školenie online

     1 (Šv)

     ukončené

     KPMG Business Institute Train the trainer – ako učiť online

     webinár

     1 (Ma)

     ukončené

     Profesijné štandardy – Portfólio - Atestácie

     vzdelávacie podujatie

     1 (Šv)

     ukončené

     Konferencia „Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku - To dá rozum“

     konferencia

     1 (Šv)

     ukončené

     VII.ročník konferencie k transformácii odborného vzdelávania a prípravy – „...Aby každý absolvent mal uplatnenie...“

     konferencia

     1 (Ka)

     ukončené

     Konferencia – Projekt ozdravenia slovenskej populácie

     konferencia

     1 (Ge)

     ukončené

     Humor vo vzdelávaní. Ako na to?

     webinár

     3 (Šv, Fr, Hl)

     ukončené

     Train the Trainer „Ako zaujať publikum“ - vzdelávací program

     webináre

     2 (Šv, Fr)

     ukončené

     Voll korrekt! – Jugendsprache im DaF-Unterricht

     seminár

     1 (Ln)

     ukončené

     Aktualizačné školenie – komplexná príprava na novú generáciu vzdelávania

     aktualizačné školenie

     2 (Mi, An)

     ukončené

     Network Programmabilityfor CCNA7

     workshop

     2 (Mi, An)

     ukončené

     CISCO výročná konferencia

     konferencia

     3 (Mi, An, Lo)

     ukončené

     Novinky v správe registratúry

     vzdelávanie

     Al

      

     CISCO kurz CCNA3

     kurz

     1(An)

     ukončené

     CISCO IT essentials

     kurz

     1(An)

     ukončené

     CISCO  APIC - EM

     workshop

     1(An)

     ukončené

     CISCO CCNA7 Bridge

     kurz

     1(An)

     ukončené

     CCNAv7: Bridging

     vzdelávanie formou workshopov

     1 (Mi)

     ukončené

     Programovanie mobilných zariadení v MIT App Ivertor 2

     vzdelávanie formou prednášok a workshopov

     1 (Mi)

     ukončené

     On-line vzdelávanie v ZOOM

     webináre

     1 (Mi)

     ukončené

     Textový editor a jeho použitie vo vyučovacom procese

     webinár

     1 (Mi)

     ukončené

     Tvorba videa v edukačnom procese

     webinár

     1 (Mi)

     ukončené

     Dokumenty, tabuľky a prezentácie v cloudovom prostredí a ich využitie vo vyučovaní

     webinár

     1 (Mi)

     ukončené

     Opakovanie vybraných kapitol a konfigurácia

     webinár

     1 (Mi)

     ukončené

     Nové trendy v počítačových sieťach – automatizácia, virtualizácia

     webinár

     1 (Mi)

     ukončené

     Pokročilé mechanizmy v počítačových sieťach – VPN, IPSes, QoS

     webinár

     1 (Mi)

     ukončené

     Bezdrôtová komunikácia – teoretické poznatky

     webinár

     1 (Mi)

     ukončené

     Bezdrôtová komunikácia – praktická konfigurácia

     webinár

     1 (Mi)

     ukončené

     Bezpečnosť v LAN siaťach – teoretické poznatky

     webinár

     1 (Mi)

     ukončené

     Bezpečnosť v LAN siaťach – praktická konfigurácia

     webinár

     1 (Mi)

     ukončené

     Technológie VLAN, DHCP, HSRP, ARP, CDP, STP

     webinár

     1 (Mi)

     ukončené

     Pokročilé úlohy z podsieťovania

     webinár

     1 (Mi)

     ukončené

     Komplexné sieťové technológie využiteľné pre výučbu inovovanej verzie CCNA

     webinár

     1 (Mi)

     ukončené

     Základy kybernetickej bezpečnosti

     kurz

     2 (Mi, An)

     ukončené

     Metodické stretnutie výchovných poradcov a koordinátorov prevencie

     metodické stretnutie

     1 (Vl)

     ukončené

     Zlepši uvedomenie učenia

     odborný seminár

     1 (Vl)

     ukončené

     Škola 2019/2020

     konferencia

     1 (Šv)

     ukončené

     Oxford University Press – Nebojme sa gramatiky

     seminár

     1 (Ln)

     ukončené

     Metodické dni učiteľov náboženstva

     metodické stretnutia

     1 (Ca)

     ukončené

     CISCO akadémia – zmeny vo vzdelávaní

     Informačné stretnutie inštruktorov

     1 (Mi)

     ukončené

     Informačné dni k výzve 2020 k predkladaniu návrhov projektov programu ERASMUS+

     seminár

     2 (Hl, Ka)

     ukončené

     Konferencia „ECVET – ako ďalej“

     konferencia

     1 (Hl)

     ukončené

     Inštruktážne semináre k predkladaniu návrhov projektov KA2

     seminár

     2 (Hl, Ca)

     ukončené

     Inštruktážny seminár KA2 - príprava prihlášok k Výzve 2020

     seminár

     2 (Hl, Ca)

     ukončené

     Vykonanie prvej atestácie

      

     1 (Ln)

     ukončené

     Vykonanie druhej atestácie

      

     1 (Ca)

     ukončené

     Medzinárodná konferencia KRIŽOVATKY XI - ADHD

     konferencia

     1 (Vl)

     ukončené

      

      

      

     1. Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti

      

     Sme škola s technickým zameraním,  kde možno považovať za najväčšiu prezentáciu našej školy účasť na odborných súťažiach z toho dôvodu uvádzame údaje v danom poradí:

     • 36. ročník súťaže Z E N I T v elektronike – účasť žiakov

      

     • Grafické súťaže:
       • V rámci školy na rôzne témy

      

     • Olympiáda z anglického jazyka
       • Žiak IV.GDME Filip Bajnok zvíťazil na školskom kole, na okresnom kole sa umiestnil na 2.mieste

      

     • športové súťaže

     Pre žiakov našej školy organizujeme turnaje vo futbale, flórbale, v stolnom tenise a zároveň sa pravidelne zúčastňujeme na športových súťažiach obvodného a krajského charakteru vo  futsale, flórbale, basketbale a vo futbale.

     V  školskom roku 2019/2020 sa žiaci zúčastnili veľkého množstva športových súťaží. Školu reprezentovali žiaci rôznych tried. 

     • Futsal – 08.10.2019 - obvodné kolo o pohár župana BSK  -– II. miesto                       
     • Stolný tenis – 25.10.2019 - obvodné kolo – IV. miesto
     • Futsal – 24.10.2019, 06.11.2019 a 19.11.2019 - krajské kolo o pohár predsedu BSK   - IV. miesto
     • Šach – 22.11.2019 – majstrovstvá Bratislavského kraja – VIII., IX. a XII. miesto
     • Florbal – 29.10.2019 - obvodné kolo -  V.miesto
     • Futsal – 12.12.2019 – turnaj o pohár riaditeľa OA Dudova 4 – IV. Miesto
     • Basketbal – 28.11.2019 – obvodné kolo o pohár predsedu BSK – IV. miesto

      

     • matematická súťaž KLOKAN

     V  školskom roku 2019/2020 sa naši žiaci zapojili do matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťaž sa konala online 8.6.2020 a 11.6.2020. Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov (14 v kategórii Kadet O12 - 1. a 2. ročník a 11 v kategórii Junior O34 - 3. a 4. ročník). Najlepší percentil z našej školy dosiahol žiak Richard Barčák z IIA.GDMPS triedy a to 89,7, v poradí druhý bol Dominik Požgay z I.GDMPS triedy s percentilom 86,8, tretí v poradí bol Viliam Sirkovský z I.GDME triedy s percentilom 85,0, štvrtý bol Dominik Kula s percentilom 82,4 a piaty bol Sebastian Lašak s percentilom 80,0. Všetci piati menovaní sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže.

      

     • environmentálna výchova
       • Konalo sa účelové cvičenie v mesiaci: september 2019.
       • Zapojili sme sa do projektu Recyklohry, ktorého organizátorom je spoločnosť Asekol SR, ktorý je zameraný na triedenie a recykláciu odpadov.
       • Žiaci sa zapojili do prípravy podkladov pre ekologizáciu školy a jej okolia – úprava školského prostredia, šetrenie s energiou a materiálmi, hospodárenie s odpadom.
       • Zrealizovali sme školskú enviro – súťaž o najlepšiu prezentáciu a vytváranie grafických projektov s ekologickou tematikou: „Ekologická kríza“.
       • Žiaci sa zapojili do akcie Národný týždeň charity

      

     • 4. ročník Vedecký veľtrh škola sa štvrtý krát úspešne zúčastnila na výstave                                                     
     • účasť žiakov školy na Dni otvorených dverí v Elektrotechnickom ústave Slovenskej akadémie vied
     • žiaci školy sa zapojili do podujatia „Strojárska GRAND PRIX“ spojeného s DOD na Strojníckej fakulte
     • škola sa aktívne zúčastnila na Vedeckom veľtrhu
     • škola sa zapojila do podujatia Európsky týždeň odborných zručností
     • žiaci a učitelia sa zúčastnili púte žiakov a učiteľov katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy
     • spolupráca so štyridsať jedna odbornými firmami (právnickými alebo fyzickými osobami) v ktorých žiaci vykonávali odborný výcvik za účelom ich prehlbovania a rozširovania vedomostí a zručností a uplatňovaní teoretických vedomostí v praxi a zabezpečenie rýchleho zaradenia žiakov do pracovných kolektívov po ukončení školy. Spolupráca bola dočasne prerušená v marci z dôvodu zavedenia dištančného vzdelávania. Veľká časť žiakov, ktorí sa nedostali na VŠ v týchto firmách sa zamestnala v trvalom pracovnom pomere
     • uskutočnili sme dva Dni otvorených dverí
     • žiaci školy študujúci v odbore grafik digitálnych médií sa zúčastnili rôznych výstav a grafických súťaží, v ktorých získali nejedno ocenenie
     • škola úzko spolupracovala s  Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave:                        
      • v rámci profi orientácie – v oblasti poradenstva pri voľbe štúdia a povolania (pre žiakov maturitných ročníkov)
      • v rámci psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky v oblasti integrácie (začlenenia) žiakov a starostlivosti o nich
      • v oblasti skupinovej práce – pre žiakov prvých ročníkov
     • pre končiacich žiakov sme v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečili informačné stretnutie na tému „práva a povinnosti po ukončení SŠ“
     • už dlhodobo pracujeme s Okresným a krajským súdom v Bratislave I., kde sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili súdneho pojednávania (v rámci – občianskej náuky)
     • študenti našej školy sa zúčastnili na týždňovom lyžiarskom a snoubordingovom výcvikovom kurze v Oravskej Lesnej
     • na úrovni medzi predmetových vzťahov katolíckeho náboženstva a odborného výcviku žiaci vytvárali grafické, výtvarné a literárne projekty na tému Pôstne obdobie a Veľká noc
     • žiaci a pedagógovia sa zúčastnili na púti Katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy v Národnej Svätyni -  Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
     • žiaci  a pedagógovia sa stretli s tímom Katolíckeho projektu GODZONE, ktorý je zameraný na novú evanjelizáciu a prinášanie posolstva evanjelia moderným a zrozumiteľným spôsobom mladým ľuďom
     • žiaci boli v sprievode pedagogického dozoru hromadne počas školského roka darovať krv
     • žiaci školy sa zapojili do celonárodnej zbierky HODINA DEŤOM organizovanej charitatívnou organizáciou Nadácia pre deti Slovenska, ktorá rieši aj problémy detí, ktorým zlyháva rodina
     • žiaci školy sa zapojili do zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých BIELA PASTELKA na podporu ľudí so zrakovým postihnutím
     • žiaci školy sa zapojili do zbierky BELASÝ MOTÝĽ, ktorej cieľom je pomoc ľuďom so svalovou dystrofiou
     • škola sa zapojila do kampane a boja proti AIDS „Červené stužky“ prednáškami a prezentáciou filmov
     • žiaci školy v sprievode pedagógov navštívili Komunitu Cenacolo v Kráľovej pri Senci. Je to kresťanské združenie ľudí, ktorí  sa starajú o tých, ktorí v minulosti podľahli rôznym druhom závislostí a mladým ľuďom vydávajú svedectvo o liečbe a uzdravení v komunite
     • žiaci sa opäť stretli s nevidiacim mladým mužom Jurajom Pragerom, ktorý vydáva svedectvo o živote, prijatí svojho handicapu a dosiahnutí veľkých  výziev života, ako napríklad zdolanie vrcholu Mont Blanc
     • v rámci charitatívnych aktivít študenti s učiteľmi navštívili Domov sociálnych služieb, kde seniorov zariadenia potešili naši študenti vianočným programom a darčekmi

      

      

     Projektová činnosť na CSOŠE P.G. Frassatiho v šk. roku 2019/2020

      

     Koordinátorka medzinárodných projektov v septembri 2018 vypracovala dokument Európsky plán rozvoja CSOŠE a stratégia jej modernizácie a internacionalizácie na obdobie šk. rokov 2018/2019 až 2021/2022.

      

     Škola sa zapojila do medzinárodných  projektov:

      

     •   Program: Erasmus+

     Kľúčová akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP (KA102)

     Názov projektu: Computer Skills for Better Employment                                            (Počítačové zručnosti pre lepšie zamestnanie sa)

     Číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA102-060491

     Začiatok projektu: 01.06.2019

     V rámci tohto projektu sa v termíne od 22.09.2019 do 05.10.2019 desať žiakov študijného odboru 3447 K Grafik digitálnych médií, dvaja pedagogickí zamestnanci    a jedna sprevádzajúca osoba zúčastnili odbornej stáže v rozsahu 10 pracovných dní           v partnerskej škole Magensinus-Empresa Promotora de Serviços de Ensino, S.A.                 v Lisabone, Portugalsko.

     Riaditeľka CSOŠE v dňoch 30.9.2019 až 4.10.2019 návštívila partnerskú školu za účelom sledovania činnosti žiakov na mobilite ako aj získania poznatkov o pedagogickom procese a o podmienkach v partnerskej škole.

      

     • Program: Erasmus+

     Kľúčová akcia: Learning Mobility of Individuals – ErasmusPro 1 (KA1): Support For       Long-Term Mobility of Vet Learners or Recent Graduates

          Názov projektu: Sharing Skills in Europe 2019

     Dňa 08.01.2019 CSOŠE podpísala Zmluvu o spolupráci – Letter of Intent so strednou odbornou školou Magensinus-Empresa Promotora de Serviços de Ensino, S.A.                  v Lisabone, Portugalsko.

     V rámci spolupráce škola zabezpečila pre dve portugalské stážistky odbornú prax                 v termíne od 27.01. 2020 do 25.05.2020, ubytovanie a socio-kultúrnu adaptáciu.  

      

     • Dňa 15.06.2020 bola do Národnej agentúry SAAIC odoslaná Žiadosť o zmenu zmluvy       

     COVID-19 na základe aktuálnej situácie so šírením koronavírusu (2019-nCoV),  vyhlásením mimoriadnej situácie a usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 9.3.2020, ktorým sa rušia s okamžitou platnosťou " všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia". Uvedené sa vzťahuje aj na zamestnancov škôl. Z tohto dôvodu národná agentúra programu Erasmus+ uplatňuje inštitút vyššej moci.

      

     • Dňa 22.06.2020 bola prijatá akceptácia Žiadosti o zmenu zmluvy COVID-19 

              národnou agentúrou s predĺžením Zmluvy na 36 mesiacov, do 31. 05. 2022.

      

     Program: Erasmus+

     Kľúčová akcia: Školské výmenné partnerstvá (KA 229)

     Názov projektu: Realistic Education Among Digital Youth (R.E.A.D.Y.)

     Zmluva podpísaná 10.09.2020

     Číslo zmluvy: 2020-1-TR01-KA229-093973_5

     Začiatok projektu: 01.10.2020

     Koniec projektu: 30.09.2022

                 Hlavným cieľom projektu je: výmena skúseností dobrej praxe, zvyšovať povedomie o     procese digitálnej transformácie, rozvíjať kompetencie požadované digitálnou             spoločnosťou a hospodárstvom.

                 Zapojené krajiny: Turecko, Slovensko, Česká republika, Poľsko, Portugalsko, Nórsko.

                 Žiaci budú so svojimi pedagógmi spolupracovať s partnerskými školami v rámci     platformy eTwinning, čo je spolupráca cez internet a vycestujú tiež do partnerských     škôl, kde sa zúčastnia na workshopoch, prezentáciách, diskusiách na danú problematiku a tiež na exkurziách do podnikov zaoberajúcich sa počítačovou      technikou.   

      

      

              

     1. Údaje o ďalších projektoch do ktorých sa škola zapojila :

     Škola je permanentne zapojená v projektoch:

     • Cisco Networking Academy
     • Kariérový rast pedagogických zamestnancov
     • Recyklohry
     • Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu
     • eTwinning - elektronické partnerstvá škôl
     • Erasmus+
     • „Future me“ s firmou DELL
     • IT Academy

      

      

     1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:

      

     V školskom roku 2019/2020 nebola na našej škole vykonaná žiadna inšpekcia.

      

      

     1. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

      

      

     Odborný výcvik pre prvé až  tretie ročníky prebieha v 12 odborných učebniach. Odborné učebne prvých ročníkov sú vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, ktoré súvisia s plnením učebných osnov.

     Odborné učebne vyšších ročníkov sú vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, ktoré súvisia s plnením učebných osnov. Odborné učebne sú vybavené výpočtovou technikou a zároveň sú zasieťované a pripojené na Internet. Tu možno pripomenúť, modernizáciu prístrojového zariadenia, čo v súčasnosti realizujeme v rámci finančných možností vo všetkých učebniach. V školskom roku 2019/2020 boli úplne rekonštruované tri odborné učebne a jedna čiastočne.  Zborovňa je spoločná pre všetkých majstrov odbornej výchovy. Žiaci štvrtého ročníka všetkých odborov absolvovali odborný výcvik u zamestnávateľa a špecializovali sa podľa zamerania firmy.

      

      

     1. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

      

      

       Rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019 obdŕžala škola od Rímskokatolíckej cirkvi,  Bratislavskej arcidiecézy – Arcibiskupského školského úradu dňa 14.02.2019 v celkovej výške 696 069 €. Tento rozpočet bol v priebehu roka upravovaný zriaďovateľom niekoľkokrát na konečnú sumu 730 980 €.

     Rozpis účelovo určených finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2019 bol taktiež zaslaný Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou – Arcibiskupským školským úradom dňa 06.02.2019 v celkovej výške 4 800 €. Tento rozpočet bol v priebehu roka upravený a dosiahol celkovú výšku 5 107 €.

     Škola v školskom roku 2019/2020 získala nenormatívne finančné prostriedky na príspevok na kurz pohybových aktivít – lyžiarske kurzy 2020 vo výške  3 900 €.

     V roku 2019 škola prijala aj nenormatívne finančné prostriedky na odchodné vo výške  1 052 €.

     Finančné prostriedky, ktoré škola získala, stačili na prevádzku školy počas celého školského roka.

     Výnosy

     Hlavnú časť výnosov školy tvoria:

     • Rozpočet normatívnych finančných prostriedkov,
     • Rozpočet účelovo určených finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie,
     • Výnosy z prenájmu nebytových priestorov.

      

      

     Porovnanie výšky celkového rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov v rokoch 2010-2019

      

      

      

     Nárast normatívneho rozpočtu v roku 2019 oproti roku 2018 bol o 109 705 €. Z porovnania rokov 2010-2019 vyplýva, že škole každoročne narastá rozpočet normatívnych finančných prostriedkov, kvôli prírastku celkového počtu žiakov v jednotlivých rokoch. Z normatívneho rozpočtu finančných prostriedkov boli v roku 2019 hradené mzdy a odvody  zamestnancov, náklady spojené s prevádzkou školy. Prevažnú časť prevádzkových nákladov tvorili náklady na spotrebu zemného plynu, vody, elektrickej energie, údržby, revízie, materiálu, učebných pomôcok a potrieb. Medzi významné náklady patrilo vybudovanie dvoch grafických učební a jednej jazykovej učebne, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou, či už priestorovou (vymaľovanie priestorov, zakúpenie roliet, výmena PVC podlahy) ale aj materiálno-technickou (zakúpenie nových notebookov a počítačov, školského nábytku). Medzi ďalšie významné náklady patrilo zakúpenie nových projektorov do tried, ktoré nahradili pôvodné už menej výkonné projektory.

      

     Porovnanie výšky celkového rozpočtu finančných prostriedkov určených

     na záujmové vzdelávanie v rokoch 2010-2019

      

      

      

     V roku 2019 celková výška účelovo určených finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie vzrástla oproti roku 2018 o 51 €. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy na rok 2019 vo výške 5 158 € boli použité na úhradu miezd a odvodov pre pedagogických zamestnancov a to mzdy vo výške 2 945 €, poistné k mzdám vo výške 1 058 € a na nákup a drobného majetku súvisiaceho s činnosťou krúžkov vo výške 1 155 €.

      

     Mimorozpočtové finančné prostriedky – výnos z prenájmu

     za nebytové priestory 2019

      

     Výnos z prenájmu nebytových priestorov na základe platných nájomných zmlúv predstavoval čiastku 12 690 €. Z výnosu z prenájmu nebytových priestorov sa financovalo zakúpenie zariadenia pre chemickú úpravu vody nevyhnutnej pre chod kotolne, vymaľovanie časti fasády budovy školy, oprava odpadnutých častí fasády a zaplatili sa aj preddavky na daň z príjmu za prenájom priestorov.

      

     Nenormatívne finančné prostriedky na príspevok na kurz pohybových aktivít – lyžiarske kurzy 2019/2020

      

     Nenormatívne finančné prostriedky na rok 2020 – príspevok na lyžiarsky kurz tvorili    3 900€. Tento príspevok čerpalo 26 žiakov školy na lyžiarsky kurz, ktorý sa konal v čase od 02.02.2020 – 07.02.2020 v Oravskej Lesnej. Škola použila dané prostriedky na úhradu ubytovania a stravy pre daný počet žiakov.

      

      

     Nenormatívne finančné prostriedky na odchodné na rok 2019

      

     Nenormatívne finančné prostriedky na rok 2019 na odchodné vo výške 1 052 € boli vyplatené zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok.

      

     Náklady

     Celkové náklady účtovnej jednotky pred zdanením v roku 2019 tvorili čiastku 789 771,61 €.

     Náklady na spotrebu materiálu v celkovej výške 43 021,71 € predstavovali školské tlačivá vo výške 318,47 €, materiál na opravy a údržbu prestavoval 610,90 €, hygienické potreby činili čiastku 2 324,35 €, čistiace prostriedky predstavovali 2 676,59 €, prevod majetku z Občianskeho združenia P. G. Frassatiho na školu predstavoval 7 699,31 € ( z účtovného hľadiska je zaúčtovaný vo výnosoch aj nákladoch, teda nemá vplyv na výsledok hospodárenia), časopisy predstavovali 171 €, zakúpenie počítačov činilo čiastku 8 187,89 €, kancelárske potreby predstavovali 1 892,39 €, tonery predstavovali čiastku 1200,99 €, športové potreby činili 566,48 €, baterky predstavovali 52,96 €, žiarovky a lampy čiastku 177,57 €, náradie činilo 218,28 €, zhotovenie kľúčov a výmena zámkov činilo 263,72 €, odborná literatúra predstavovala 1 052,37 €, materiál na maľovanie činil 57,61 €, zakúpenie mobilných telefónov s príslušenstvom činilo 446,12 €, rolety na tienenie predstavovali čiastku 1 602,16 €, výmena SSD diskov a zakúpenie pamäťových diskov predstavovala čiastku 875,08 €, spotrebný materiál na cvičné práce na úseku praktického vyučovania činil čiastku 147,11 €, predlžovacie káble činili 28,35 €, zakúpenie stoličiek predstavovalo čiastku 2 147,57 €, lieky do lekárničiek na škole činili 88,76 €, výmena projektorov predstavovala čiastku 4 193,20 €, klimatizácia a ventilátory činili čiastku 1294,00 €, zakúpenie štátneho znaku a preambuly činilo 124,94 €, výmena dverí predstavovala čiastku 47,88 €, zakúpenie rohoží predstavovalo čiastku 237,20 €, zakúpenie skartovačiek činilo 212,39 €, vybavenie priestorov nábytkom činilo čiastku 1230,12 €, zakúpenie školských stoličiek a lavíc predstavovalo čiastku 1 669,28 €, vybavenie priestorov príslušenstvom predstavovalo 219,78 €, zakúpenie soli na zimnú údržbu chodníka činilo čiastku 102,24 €, upratovacie pomôcky predstavovali čiastku 157,57 €, zakúpené rádiomagnetofóny predstavovali čiastku 114,09 €, substrát na kvety činil čiastku 50,54 €, média pre mandátny certifikát a kvalifikovanú pečať prestavovali čiastku 201,03 €, dosky na školské lavice na výmenu činili čiastku 197,04 €, zakúpené hroty proti vtákom na parapety okien činili 66,66 € a ostatný spotrebný materiál predstavoval čiastku 34,95 €.

      

     Náklady na spotrebu energie činili v roku 2019 čiastku 19 856,22 €. Z toho:

     • Elektrická energia: 7 212,52 €
     • Vodné, stočné a odvod zrážkovej vody: 2 256,50 €
     • Zemný plyn: 10 387,20 €

     Oproti roku 2018 nastal pokles nákladov na energie o 975,48 €.

       Náklady na opravu a údržbu činili čiastku 39 588,21 €. Z toho revízie a kontroly kotolne tvorili čiastku 1 210,66 €, oprava PVC krytiny predstavovala 8 971,00 €, maľovanie priestorov činilo 14 015,93 €, čistenie kanalizácie predstavovalo čiastku 1 403,66 €, oprava kotolne tvorila 245,00 €, elektro práce predstavovali čiastku 6 284,00 € opravy fasády činili čiastku 4 796,00 €, kontrola požiarnych dverí činila 172,80 €, vodoinštalatérske práce činili čiastku 170,00 €, opravy a udržiavanie výpočtovej techniky predstavovali 126,29 €, opravy a udržiavanie strojov, náradia činili 62,90 €, revízia hasiacich prístrojov činila 344,17 €, revízia elektrických spotrebičov a náradia činila 915,80 €, revízia komínov predstavovala 120,00 a revízia náradia v posilňovni činila 120,00 a opravy striech a komínov predstavovali čiastku 630,00  €. Väčšinu porúch v rámci šetrenia sa škola snaží opraviť svojpomocnými silami, tým že zakúpi len materiál na údržbu a samotnú prácu vykonáva údržbár školy.

       Náklady na cestovné činili v roku 2019 čiastku 2 934,54 €. Z porovnania vyplýva, že náklady na cestovné v roku 2019 oproti roku 2018 vzrástli o 1 882,85 €.

       Náklady na ostatné služby činili čiastku 22 177,12 €. Tieto náklady tvorili náklady na poistenie osôb vo výške 935,74 € (žiaci + zamestnanci školy), cena za služby za stravné lístky čiastku 310,92 €, poštovné čiastku 475,45 €, počítačová sieť SANET čiastku 597,48 €, členské príspevky čiastku 345,00 €, deratizácia priestorov školy predstavovala čiastku 132,00 €, technik informačných technológií čiastku 2 520,00 €, upgrade programov činilo 470,70 €, lyžiarsky výcvik ubytovanie a strava predstavoval čiastku 4 350,00 €, poistenie účastníkov lyžiarskeho výcviku predstavovalo čiastku 54,47 €,  technikovi BOZP a PO škola zaplatila za jeho služby čiastku 1 440,00 €, sklenárske práce činili 30,00 €, poistenie budov predstavovalo 450,36 €, služby spojené s verejným obstarávaním elektriny a plynu predstavovali čiastku 120,00 €, poistenie počítačov činilo 674,60 €, výkon zodpovednej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov činil čiastku 93,60 €, online kurzy pre žiakov k vyučovaciemu procesu činili čiastku 191,20 €, časopisy predstavovali čiastku 67,76 €, služby spojené s obnovou domény a webhostingom predstavovali 102,00 €, osvedčenie pre kuriča predstavovalo 65,00 €, preprava tovaru na výstavy predstavovala čiastku 50,00 €, tlač poštových poukazov činila čiastku 4,43 €, služby spojené s podporou CISCO akadémie činili 240,00 €, upratovacie práce spojené s tepovaním kobercov predstavovali čiastku 46,00 €, telekomunikačné služby činili 790,15 €, školenia a semináre spojené s ďalším vzdelávaním zamestnancov predstavovali 3 264,22 €, náklady za zhotovené kópie kopírovacieho stroja predstavovali čiastku 1 019,64 €, služby spojené s likvidáciou a vývozom nepotrebného nábytku a odpadu na skládku  predstavovali čiastku 1 997,00 € a služby mediatelu – zverejnenie čísla strednej školy v telefónnom zozname činilo čiastku 339,60 €. V roku 2019 vzrástli klesli náklady oproti roku 2018 na ostatné služby o 420,55 €.

     V roku 2019  boli náklady na mzdy a odmeny vrátane dohôd vo výške 442 386,12 €. Účtovná jednotka vytvorila v roku 2019 aj rezervu na nevyčerpané dovolenky vo výške 20 975,69 €.

       Na škole pracovalo v roku 2019 celkovo 24,30 prepočítaných zamestnancov, z toho  16,30 pedagogických zamestnancov a zvyšok 8,00 nepedagogických zamestnancov. Pre porovnanie v roku 2018 bolo na škole zamestnaných celkovo 24,30 prepočítaných zamestnancov, z toho 16,98 pedagogických zamestnancov a 7,32 nepedagogických zamestnancov.

       Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie činili čiastku 156 969,09 €. V porovnaní s rokom 2018 vzrástli náklady na zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie o 26 087,78 €.

       Zákonné sociálne náklady predstavovali čiastku 18 289,56 €. Z toho tvorba sociálneho fondu bola vo výške 3 953,26 €, náhrada príjmu počas PN 814,83 €, stravné lístky a obedy pre zamestnancov 10 022,98 €, pracovné oblečenie činilo 309,49 €, odborné prehliadky u lekára preplácané zamestnávateľom tvorili 94,00 €, vyplatené odchodné predstavovalo čiastku 1 052,00 € a ostatné zákonné sociálne náklady činili čiastku 1 324 €.

       Odpisy dlhodobého hmotného  a dlhodobého nehmotného majetku činili čiastku 667,92 €.

       Ostatné dane a poplatky boli vo výške 1 779,36 € čo predstavovalo odvoz a likvidácia odpadu Hlavnému mestu SR Bratislavy, kolky a ostatné dane a poplatky. Ostatné pokuty a penále tvorili čiastku 10,00 €.

      

     Osobitné náklady predstavovali čiastku 20 188,61 €, táto čiastka zahŕňa náklady na ubytovanie a letenky v rámci realizácie projektu Erasmus +, ktorého je naša škola súčasťou.

      

       Iné ostatné náklady – poplatky za vedenie bankových účtov činili čiastku 927,46 € a daň z príjmov právnických osôb bola vo výške 2 931,04 €.

      

     Hospodársky výsledok

     Porovnávajúc výnosy a náklady dosiahla CSOŠE P. G. Frassatiho v roku 2019 stratu vo výške 6767,80 €.

      

     Stav finančných prostriedkov

     Stav finančných prostriedkov na účtoch a v pokladnici bol k 31.12.2019 nasledovný:

     Bankové účty spolu: 18 745,13 €

     • Bežný účet (príjem z prenájmu nebytových priestorov): 9 974,68 €
     • Dotačný účet: 3 002,25 €
     • Účet sociálneho fondu: 949,99€
     • Bežný účet – Projekt ERASMUS+:  31 331,50 €
     • Bežný účet: 21,08 €

      

     pokladnica 261,38 € a ceniny (stravné lístky) 912,00 €.

      

     Záver:

     Hospodárenie školy v roku 2019 ovplyvnila tak ako aj v ostatných rokoch celková modernizácia priestorov školy.

     Medzi významné náklady školy patrilo vybudovanie dvoch grafických učební a jednej jazykovej učebne, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou. Taktiež sa v triedach vymenili projektory, ktoré vymenili pôvodné už menej výkonné projektory. Škola sa zapojila aj do projektu ERASMUS+, ktorý vo výraznej miery obohatí žiakov školy v rámci výmenných pobytov, ktoré absolvujú.

     Počas roka 2019 si škola aj naďalej svoje záväzky voči dodávateľom za dodávky materiálu, energií a služieb ako i voči inštitúciám zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, daňovým úradom, zamestnancom a pod. uhrádzala po celý  rok v lehote splatnosti.

      

      

     1. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepcii rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:

      

     V školskom roku 2019/2020 sme mali ciele:

     • dopracovať a aktualizovať ŠkVP,
     • zmodernizovať vybavenie v učebniach,
     • zviditeľniť školu.

     Stanovené ciele boli splnené.

      

     1. XIII. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení:

      

        Dobré výsledky dosahujeme v týchto oblastiach:

     • starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
     • zabezpečenie rodinnej atmosféry a individuálny prístup k žiakom
     • zabezpečenie správneho fyzického vývoja žiakov – každodenne v popoludňajších     

     hodinách je posilňovňa otvorená pre všetkých žiakov, ktorí chcú cvičiť

     • lokálna Cisco akadémia
     • súťaž ZENIT
     • spolupráca s fyzickými alebo právnickými osobami v rámci praktického vyučovania – odborného výcviku našich žiakov

      

     Zoznam právnických osôb alebo fyzických osôb

     u ktorých žiaci vykonávajú odborný výcvik v školskom roku 2019/2020

      

      

               P. č.

     Názov a adresa právnickej osoby, alebo fyzickej osoby

     1.  

     ADIR

     Tomášikova 10, Bratislava

     2.

     AlfaPro

     Plynárenská 2, Bratislava

     3.

     ALLIANZ- Slovenská poisťovňa

     Dostojevského rad 4, Bratislava

     1.  

     AMSET s.r.o.

     Jakubovo námestie 3, Bratislava

     1.  

     AMEDIAL

     Bernolákova 5188/1A, Malacky

     1.  

     Boris Holečko

     K. Marxa 16, Levice

     1.  

     Capturing Reality s.r.o.

     Drieňová 3, Bratislava

     1.  

     Čau-Čau – Ján Dudáš

     Odeská 75, Bratislava

     1.  

     DELL

     Fazuľová 7, Bratislava

     1.  

     ESET spol. s.r.o.

     Einsteinova 24, Bratislava

     1.  

     Elektrostavby s.r.o.

     Láb 585, Láb

     1.  

     Electrosupport s. r. o.

     Karpatské nám. 10/A, Bratislava

     1.  

     Faxcopy a. s.

     Domkárska 15, Bratislava

     1.  

     FIT System s.r.o.

     Vajnorská 135, Bratislava

     1.  

     GASTRO PALAZZO

     Galvaniho 2/A, Bratislava

     1.  

     Gábriš s.r.o.

     Boldocká 7, Senec

     1.  

     HAPOS – Peter Hahn

     Muštová 11244/19, Bratislava

     1.  

     Chladenie a klimatizácia s.r.o.

     Drieňova 1/G, Bratislava

     1.  

     LIFEPARK

     A. Gwerkovej 10, Bratislava

     1.  

     LUCID BITS s.r.o.

     Kuneradská 9, Bratislava

     1.  

     MEDI PLUS SERVIS s.r.o.

     Lamačská cesta 3/B, Bratislava

     22.

     Medzinárodné Laserové Centrum

     Ilkovičova 3, Bratislava

     1.  

     MERINEO

     Michalská 7, Bratislava

     1.  

     MICROSYSTEM s.r.o.

     Pionierska 7, Bratislava

     25.

     Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.

     Heydukova 10, Bratislava

     1.  

     Pavol Székely, Servis plynových zariadení

     Železničná 40, Lozorno

     27.

     PHOTO STUDIO ZWENG

     Prešovská 45, Bratislava

     28.

     PPA ENERGO s. r. o.

     Vajnorská 137, Bratislava

     1.  

     PLOTBASE

     Pecnianska 5, Bratislava

     1.  

     REGONIK spol. s.r.o.

     Jarošova 2967, Bratislava

     1.  

     STAR PRODUCTION

     Moyzesova 934/4, Bratislava

     1.  

     SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

     Jeséniova 17, Bratislava

     1.  

     Slovak Telekom

     Bajkalská 28, Bratislava

     1.  

     Servis el. zariadení a výťahov Horváth

     Fraňa Krála 30, Senec

     1.  

     STROM ŽIVOTA, o.z.

     Jelenia 7, Bratislava

     1.  

     TALLUS, spol. s.r.o.

     Mlynské Nivy 73, Bratislava

     1.  

     TheDarkRoom s.r.o.

     Trnavská cesta 102, Bratislava

     1.  

     Vydavateľstvo NONA, spol. s.r.o.

     Obchodná 9, Bratislava

     1.  

     QUANTUMS TECHNOLOGIS s. r. o.

     Karpatské nám. 10/A,  Bratislava

     40.

     VNET a.s.

     Nám. Hraničiarov 39, Bratislava

     41.

     VTR

     Zelinárska 8, Bratislava

      

      

     • reprezentácia školy na športových súťažiach
     • hromadná účasť žiakov na darovaní krvi
     • rozširovanie a uskutočňovanie zaujímavých a prínosných projektov a aktivít na našej škole vo všetkých ročníkoch: Zdravá výživa a šport, Environmentálna kríza a jej možné riešenia, Ľudské práva.

      

     Starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

     V tejto oblasti úzko spolupracujeme s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

     Školská špeciálna pedagogička sa pravidelne stretáva so žiakmi so ŠVVP, konzultuje ich vzdelávanie a výsledky s učiteľmi.

      

     Lokálna Cisco akadémia

     Na školskej LCNA majú naši žiaci možnosť študovať pod vedením inštruktorov problematiku počítačových sietí, so zámerom rozšíriť možnosti výberu ponuky semestrov.

      

     Súťaž odborných zručností ZENIT

     V školskom roku 2019/2020 sme sa opäť zúčastnili tejto súťaže na krajskej úrovni.

      

     Spolupráca s právnickými alebo fyzickými osobami v rámci praktického vyučovania – odborného výcviku našich žiakov

      V rámci praktického vyučovania sme mali uzavreté dohody o zabezpečení praktického vyučovania – odborného výcviku s tridsiatimi právnickými alebo fyzickými osobami za účelom prehĺbenia a rozšírenia vedomostí a zručnosti žiakov v uplatňovaní teoretických vedomostí v praxi a zabezpečenie rýchleho zaradenia žiakov do pracovných kolektívov po ukončení školy.

      

      

     1. Výsledky úspešnosti pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na  pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

      

     V školskom roku 2019/2020 ukončilo štúdium 43 žiakov dennej formy štúdia.

      

     Z toho: študuje na VŠ 13 absolventov

               pracuje  27 absolventov

        na úrade práce sú 3 absolventi

                       

             

     Všetci žiaci, ktorí chceli ďalej študovať boli prijatí na vysoké školy. Ostatní žiaci dostali ponuku práce v odbore. Niektorí žiaci sa zamestnali vo firmách (u právnických alebo fyzických osôb), v ktorých vykonávali odborný výcvik. Škola spolupracuje s 41 firmami, ktoré ponúkajú našim absolventom po ukončení odborného rozvoja možnosť zamestnať sa u nich.

     Považujeme to za veľký úspech v súčasnom období pomerne veľkej nezamestnanosti mladých ľudí. 

      

     1. Správy o dištančnom vzdelávaní marec-jún 2020

      

     Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase pôsobenia Covid-19  marec – jún 2020

     za metodické združenie prírodovedných predmetov a TSV

      

      

     1. Metódy a formy práce:

     Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou a online vzdelávaním. Učitelia prostredníctvom EduPage zasielali žiakom elektronické učebné materiály, linky na materiály, videá, vzdelávacie portály, ktoré mohli žiaci využiť pre lepšie pochopenie či precvičenie učiva. Zároveň zadávali žiakom úlohy či projekty na vypracovanie, elektronické testy. Žiaci posielali učiteľom cez EduPage, alebo na e-mail, vypracované úlohy a projekty, ktoré následne učitelia hodnotili. Prípadné nejasnosti si žiaci odkonzultovali s učiteľmi prostredníctvom platforiem EduPage, e-mail, WhatsApp, Messenger, Discord, MS Teams. Z predmetu MAT vyučujúca Mgr. Švorcová uskutočňovala pravidelne online vyučovacie hodiny prostredníctvom MS Teams. Vyučujúci INF Bc. Andel vyučoval žiakov prostredníctvom aplikácie Discord. Na vyučovanie MAT bol využívaný aj portál b-akademia, na ktorý zabezpečila Ing. Mgr. Karaivanová bezplatný prístup. Vyučujúci TSV PaedDr. Géczy na motiváciu žiakov cvičiť, využíval videá z YouTube. Sám nahrával videá s cvičeniami podľa tematického plánu. Zadával sériu cvičení a fyzických testov. Žiaci dostávali aj odporúčanie na sledovanie videí zameraných na zdravú výživu a na zdravý životný štýl. Na vyučovanie predmetu FYZ bola použitá aj multimediálna učebnica fyziky od PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD., ktorá bola bezplatne sprístupnená učiteľom a žiakom. Niektoré témy boli zadané ako problémové s hľadaním odpovede na internete. Aktívnych žiakov tento typ úloh viac motivoval, lebo mali možnosť hľadať, objavovať originálne odpovede.

      

     1. Spôsob hodnotenia:

     V hodnotení sa bral do úvahy stav vedomostí a zručností žiakov pred prerušením výučby a akceptoval sa aj rozvoj žiakov v rôznych oblastiach počas domáceho vzdelávania.

     INF - Výsledné hodnotenie pozostávalo z hodnotení jednotlivých zadaných úloh k danému problému a online odpovede na platforme Discord a MS Teams (do hodnotenia bola zohľadnená aktivita žiaka a  hodnotenie na pol roka)

      

     MAT - Žiaci boli priebežne hodnotení prideľovaním bodov za vypracované domáce úlohy, zadané projekty. Ďalšou časťou hodnotenia bolo vypĺňanie jednoduchých online testov prostredníctvom EduPage, ktoré boli opäť hodnotené bodmi. Pevnou súčasťou hodnotenia boli aj body, ktoré žiaci získali pred uzavretím škôl a body za účasť v matematickej súťaži KLOKAN online. Pri celkovom hodnotení žiakov sa zohľadnila príprava žiakov počas domáceho vzdelávania, aktivita, kvalita vypracovania zadaných úloh, dodržiavanie stanovených termínov na odovzdanie úloh, aktivita počas online hodín, nadobudnuté body pred prerušením vzdelávania a hodnotenie žiaka počas dištančnej formy vzdelávania. Výsledná známka bola určená podľa počtu získaných bodov a tým nadobudnutých percent.

     FYZ – Žiaci boli hodnotení na základe výsledkov zaslaných dištančných úloh a testov. V celkovom hodnotení sa prihliadalo na dodržiavanie termínov a originalitu vypracovania úlohy.

     TSV – Žiaci boli klasifikovaní na základe výsledkov fyzických testov (kľuky, drepy, zhyby, sed-ľah, skoky z miesta), ktoré absolvovali ešte pred prerušením vyučovania. Ďalšou časťou hodnotenia bola fyzická aktivita žiakov počas online vzdelávania. Žiaci boli hodnotení aj podľa videí, ktoré si nahrávali a tak preukazovali svoju fyzickú a športovú aktivitu. Hodnotené boli aj odovzdané projekty o zdravej výžive.

     Všetci žiaci boli klasifikovaní známkou z predmetov MAT, FYZ, INF a TSV. Žiadny žiak nezostal na preskúšanie v auguste.

      

     1. Zamestnanci:

     Všetci vyučujúci sa s danou situáciou vysporiadali veľmi dobre. Zmobilizovali svoje sily a schopnosti a snažili sa čo najlepšie nastaviť vzdelávanie v jednotlivých predmetoch. Na začiatku absolvovali rôzne vzdelávania zamerané najmä na využívanie EduPage a MS Teams. Vyhľadávali vhodné zdroje informácií, vzdelávacích materiálov a videí. Pripravovali si vlastné elektronické materiály. Ak počas vzdelávania nastali problémy so žiakmi, ktorí neposielali vypracované úlohy ihneď túto skutočnosť oznámili triednemu učiteľovi a zároveň informovali zákonného zástupcu prostredníctvom EduPage. V prípade problémov so žiakmi s vývinovými poruchami učenia bola situácia komunikovaná so školskou špeciálnou pedagogičkou a so školskou výchovnou poradkyňou. Všetci vyučujúci pracovali z domu, mali na prácu k dispozícii školský notebook, internetové pripojenie si každý zabezpečoval z vlastných zdrojov.

     1. Materiálne podmienky:

     Všetci vyučujúci pracovali z domu, mali na prácu k dispozícii školský notebook, internetové pripojenie si každý zabezpečoval z vlastných zdrojov. Žiaci nemali problém pripojiť sa online a všetci mali k dispozícii počítač, notebook či telefón.

     1. Vyhodnotenie plnenia cieľov školy:

     Žiaci nadobudli počas online vzdelávania nové zručnosti, naučili sa samostatne plniť zadané úlohy, vyhľadávať informácie, vypracovávať projekty pomocou programov v balíku MS Office, využívať komunikačné nástroje Discord a MS Teams.

     Učitelia sa naučili vytvárať si testy v prostredí EduPage, pracovať s aplikáciami MS Teams a Discord. Pripravili si množstvo elektronických učebných materiálov, naučili sa viesť online hodiny.

     Toto všetko určite posunulo vzdelávanie na vyššiu úroveň a v budúcnosti, ak by nastala podobná situácia už budú žiaci aj učitelia lepšie pripravení a bude môcť online vzdelávanie prebiehať naplno od prvého dňa.

      

     1. Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie:

     Školská špeciálna pedagogička Mgr. Jana Valentová poskytovala v tomto období pomoc a podporu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičom pri ich vzdelávaní. Zároveň bola k dispozícii aj učiteľom, ktorým poskytovala rady ohľadom vzdelávania žiakov so ŠVVP. Výchovná poradkyňa Mgr. Katarína Cariková poskytovala tiež v tomto období konzultácie žiakom a rodičom, zároveň komunikovala s jednotlivými učiteľmi.

      

     1. Silné a slabé stránky:

     Silné stránky – spolupráca s triednymi učiteľmi a špeciálnym pedagógom (kontaktovanie nepracujúcich žiakov), využívanie nových foriem vzdelávania a učebných materiálov, zlepšenie využívania IKT, digitálnych zručností vyučujúcich.

     Slabé stránky – odozva zo strany niektorých žiakov, chýbajúci osobný kontakt žiaka

     s učiteľom ako aj priama spätná väzba, ktoré sú veľmi dôležité.

      

     1. Návrh opatrení:

     Ďalej rozvíjať digitálne zručnosti učiteľov, zabezpečiť kvalitnú techniku potrebnú na online vzdelávanie, spracovávať učivo do elektronickej formy, vytvárať testy v prostredí EduPage.

      

     1. Odučenie tematických celkov:

     INF – prebrané všetko učivo dané v ŠkVP

     MAT – prebrané všetko učivo dané v ŠkVP

     FYZ – prebrané všetko učivo dané v ŠkVP

     TSV – prebrané všetko učivo dané v ŠkVP

      

      

      

     Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase pôsobenia Covid-19  marec – jún 2020 za metodické združenie humanitných  predmetov

      

      

     V čase mimoriadnej situácie vyučovanie prebiehalo dištančnou formou, využívaním rôznych inovatívnych metód, digitálnych nástrojov a prostriedkov na zlepšenie učenia cez informačné technológie formou online vyučovania a  EduPage.

      

     1. Materiálne podmienky:

     Škola poskytla pedagógom technické vybavenie (notebooky) pri podpore dištančného vzdelávania žiakov. Zároveň zabezpečila vzdelávanie žiakov formou online vyučovania - cez MS Teams, EduPage.

     Počas prvého týždňa online vyučovania prebiehalo usmernenie žiakov a poučenie o novej forme vyučovania, zisťovanie úrovne digitálnych zručností žiakov a pedagógov, úrovne používania digitálnych technológií, technických možností práce počas online vyučovania. V nasledujúcich týždňoch, až do uzatvorenia známok, učitelia pracovali formou online vyučovania prostredníctvom MS Teams  a EduPage v súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a vedenia školy.

      

     1. Študijné materiály:

      Žiaci mali prístup na internet, online učebnice, podrobne spracované množstvo tém do videí s názornými príkladmi a postupmi, PowerPoint prezentácie a ďalšie študijné materiály v textovej forme, ktoré boli zasielané pravidelne ku konkrétnemu učivu.

     Študenti, ktorí nemali k dispozícii potrebnú techniku alebo problémy s online pripojením, mali k dispozícii pracovné listy a učebnice. 

     Škola zapožičala notebooky aj žiakom, ktorí nevlastnili potrebnú techniku.

     Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s Covid-19  pedagogickí zamestnanci absolvovali početné online školenia.

     Zúčastňovali sme sa online pedagogických porád, ktoré viedla riaditeľka školy Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová. 

      

     1. Spôsob hodnotenia:

     Pedagógovia vyhodnocovali klasifikované práce priebežne, žiakov hodnotili percentuálne, využívali bodový systém a známky. Overovanie vedomostí prebiehalo formou testov a pracovných listov prostredníctvom EduPage. V záverečnom hodnotení boli žiakom  pridelené  známky podľa stupnice schválenej MZ spoločenskovedných predmetov.

     Vyhodnotenie plnenia cieľov školy – všetky stanovené ciele školy sa podarilo naplniť.

     Silné a slabé stránky – Online vyučovanie, ktoré sme absolvovali počas mimoriadnej situácie, bolo časovo oveľa náročnejšie, ako tradičný spôsob výučby.

     Pozitívom dištančného vzdelávania je obohatenie pedagogickej praxe o nové digitálne zručnosti, ktoré nám ponúka 21. storočie, zlepšenie využitia internetových vzdelávacích nástrojov, rozvoj individuálneho plánovania v takýchto situáciách. Ďalším pozitívom je prehĺbenie vzťahu so žiakmi a ich rodičmi. Komunikácia bola nevyhnutná vzhľadom na mnohé technické, sociálne a vzťahové riešenia situácií, ktoré vyplynuli z aktuálnej situácie jednotlivých žiakov /poskytovanie pomoci morálnej aj finančnej/.

     Medzi slabé stránky dištančného vzdelávania u žiakov radíme nedostatočné využitie fondu pracovného času, jeho zlé rozdelenie, nedisciplinovanosť žiakov, nedodržiavanie stanovených termínov. Integrovaným žiakom chýbal individuálny prístup, klasický výklad učiva, podrobné vysvetlenie zložitejšieho učiva.

     Učivo spoločenskovedných predmetov bolo prebrané v súlade s tematickými plánmi.

     Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a riaditeľky školy dištančné vzdelávanie prebiehalo do 30.6.2020.

     Návrh na pokračovanie a vylepšenie opatrení zo strany pedagógov:  Mimoriadna situácia nastolila pedagógom nové výzvy, ktoré chcú napĺňať aj v  školskom roku 2020/2021, a to zlepšením digitálnych zručností pedagógov a  ich ďalším vzdelávaním v online vyučovaní.

      

      

     Dištančné vyučovanie v predmete Anglický jazyk                                                

     Ročník: druhý – štvrtý

     Vyučujúci: PaedDr. Oľga Hlaváčková

      

     1. Metódy a formy práce:

     využívanie EduPage,

     úlohy boli zadávané žiakom pravidelne, práca bola prideľovaná s dostatočným predstihom, aby mali žiaci dostatočný čas na vypracovanie úloh,

     v prípade potreby sme využívali individuálny prístup, formou mailovej                     a telefonickej konzultácie,

     práca vyučujúcej ANJ v II. až IV ročníku: na motiváciu vyučujúca ANJ využívala  videá, články z anglických časopisov, na expozíciu učiva vyučujúca pripravovala pre žiakov texty vo Worde, prezentácie v PowerPointe a posielala im videá s vysvetlením témy, na fixáciu učiva z gramatiky pripravovala pracovné listy, zadávala linky na online cvičenia s možnosťou kontroly odpovedí, na čítanie  s porozumením texty  s otázkami na dopĺňanie a tiež linky na počúvanie textov  s porozumením  s kontrolnými otázkami a možnosťou kontroly odpovedí,

     práca žiakov: žiaci vypĺňali cvičenia v pracovnom zošite New Headway                     v rôznych úrovniach náročnosti podľa ročníkov, vypracovávali úlohy zadané v pracovných listoch, riešili články na čítanie s porozumením                                  

     z rôznych anglických časopisov s kontrolnými otázkami sme vypracovávali gramatické cvičenia online s následnou kontrolou správnych odpovedí  a riešili čítanie s porozumením na internete spojené  s počúvaním daného textu a následnou kontrolou správnych odpovedí, riešili úlohy  a  konverzačné cvičenia v učebnici Yes!, čítali aktuálne texty súvisiace s konverzačnými maturitnými témami na rozšírenie slovnej zásoby z časopisu Bridge a Friendship, vypracovali prezentácie v PowerPointe na danú konverzačnú maturitnú tému, písali slohovú kompozíciu - esej,

     hodnotenie práce žiakov: žiaci vypracovávali zadané úlohy v priemere na 80%, vyskytli sa jednotlivé prípady, kedy bolo potrebné upozorniť žiaka na plnenie povinností, v ojedinelých prípadoch bola nutná intervencia triedneho učiteľa,

     v prípade problémov žiaci s vývinovými poruchami učenia riešili úlohy so školskou špeciálnou pedagogičkou a s výchovnou poradkyňou.

      

     1. Spôsob hodnotenia v predmete ANJ v II. až IV. ročníku: 

     Predmet bol hodnotený známkou; práce žiakov v ANJ boli hodnotené percentuálne, s následným pridelením známky podľa stupnice prijatej v rámci MZ spoločenskovedných predmetov,

     v prípade dočasných problémov s počítačom u dvoch žiakov z II.A GDMPS                 sa daná situácia zohľadnila, žiaci dostali dlhší čas na vypracovanie úloh.

      

     1. Materiálne podmienky zamestnanca:

     vyučujúca ANJ nepotrebovala zapožičať notebook zo školy, počas práce z   domu používala vlastný počítač, ako aj svoje multifunkčné zariadenie.

      

     1. Zhrnutie - opatrenia:

     istým pozitívom dištančného vyučovania je zlepšenie využívania internetových vzdelávacích nástrojov, digitálnych zručností vyučujúcej,

     slabou stránkou dištančného vyučovania je nedostatočné vysvetlenie náročnejšieho učiva z gramatiky prostredníctvom počítača, najmä pre slabších žiakov - osobný kontakt s učiteľom ako aj spätná väzba sú pre nich veľmi dôležité,

     všetky naplánované tematické celky boli prebrané,

     gramatické učivo (predminulý čas v II. ročníku), bude preberané na začiatku ďalšieho ročníka v rámci hodín určených na opakovanie učiva z predošlého ročníka.

      

      

      

      

      

      

      

     Dištančné vyučovanie v predmete Slovenský jazyk a literatúra v čase mimoriadnej situácie

     Ročník: prvý - štvrtý

     Vyučujúci: Mgr. Jarmila Franková

      

     V čase mimoriadnej situácie prebiehalo vyučovanie dištančnou formou cez EduPage a formou online vyučovania. Študijné materiály mali žiaci  prístupné v prostredí internetu v elektronickej podobe, využívali sme online učebnice a študijné materiály v  textovej forme, ktoré boli zasielané pravidelne, vždy ku konkrétnemu učivu formou PowerPoint prezentácií, v PDF a vo Worde prostredníctvom EduPage.

      

     Vyučovacie metódy využívané v predmete

     Motivačné: ukážky literárnych diel na  vzbudenie záujmu o učivo                                                                                                 Expozičné: projekty, práca s knihou, štúdium literárnych diel                                                                                                                                                                                                                       Fixačné metódy: opakovanie a precvičovania vedomostí a zručností, písomné opakovanie, práca s pracovným listom, čítanie s porozumením 

     Diagnostické a klasifikačné: didaktické testy.

     Vo vyučovaní  sa uplatňovala samostatná práca žiakov, diferencovaná forma výučby a e-learning.

     Žiaci pracovali priebežne, v týždňových intervaloch preberali učivo literatúry v súlade s učebnými osnovami, didaktické ciele boli zamerané na príjem literárneho textu, čitateľskú zručnosť, pochopenie a porozumenie čítaného textu a literárno-historické fakty. Významnou zložkou vyučovacieho procesu bola aktualizácia poznatkov o literatúre na základe externých kultúrnych podnetov – porovnávanie adaptácií diela s dielom samým. Uplatňovali sme zážitkové modely osvojovania si literárneho textu.

     Hodnotenie žiakov: Žiaci boli hodnotení priebežne, na základe vypracovaných úloh (čitateľský denník, čítanie s porozumením, práca s literárnym textom, testové úlohy, samostatná práca -  komiks, modlitba, kaligram, vlastná tvorba.....) a záverečnému testu na konci klasifikačného obdobia. Žiaci boli hodnotení známkou, podľa stupnice prijatej v rámci MZ spoločenskovedných predmetov.

      

     Dištančné vyučovanie v predmete Dejepis

     Ročník: druhý

     Vyučujúci: Mgr. Jarmila Franková

      

     V čase mimoriadnej situácie prebiehalo vyučovanie dištančnou formou a formou online vyučovania. Študijné materiály mali žiaci  prístupné v prostredí internetu v elektronickej podobe, ako aj vo forme online učebníc a ďalších študijných materiálov v textovej forme, ktoré boli zasielané pravidelne, vždy ku konkrétnemu učivu formou PowerPoint prezentácií, PDF a vo worde prostredníctvom EduPage.

     Vyučovacie metódy využívané v predmete počas mimoriadnej situácie:

     Motivačné: filmové ukážky na vzbudenie záujmu o učivo                                              Expozičné: projekty                                                                                                

     Fixačné: písomné opakovanie, práca s pracovným listom.

      

     Vo vyučovaní  sa uplatňovala samostatná práca žiakov, diferencovaná forma výučby a e-learning.

      

     Žiaci pracovali priebežne, v týždňových intervaloch  preberali  učivo  v súlade s učebnými osnovami, didaktické ciele boli zamerané na poznávanie minulosti prostredníctvom historických faktov, zamerané na hlbšie pochopenie vzťahov.

     Hodnotenie: Žiaci boli  priebežne hodnotení známkou, na základe vypracovaných úloh podľa stupnice prijatej v rámci MZ spoločenskovedných predmetov.

      

     Dištančné vyučovanie Katolícke náboženstvo

      

     Ročník:  prvý -  štvrtý

     Vyučujúci: Mgr. Katarína Cariková

      

     Dištančné vyučovanie prebiehalo online, domáce úlohy zadávané cez informačné technológie odovzdávali žiaci v týždňových intervaloch. Všetky inštrukcie k úlohám boli žiakom zasielané cez EduPage, cez internet v elektronickej podobe, aj vo forme online učebníc a ďalších študijných materiálov v textovej forme formou prezentácií.

     Domáce úlohy z KNB  boli zadávané v súlade s tematickými plánmi.

     Motivačné metódy - videá, články, online linky.

     Expozičné metódy - vypracované projekty, prefotené učebné texty práce v PowerPointe.

     Fixačné metódy - opakovanie a precvičovania vedomostí formou otázok a odpovedí, písomné opakovanie, audiotechnika, priame vysvetlenia a priame odpovede - hlasové nahrávky.

     Okrem domácich úloh som pravidelne informovala o duchovných aktivitách, ktoré ponúkali rôzne kresťanské médiá, dianie v cirkvi, vyjadrenia pápeža Františka a iných duchovných predstaviteľov Cirkvi. 

      

     Hodnotenie žiakov: Overovanie vedomostí prebiehalo cez EduPage. Žiaci boli hodnotení priebežne, na základe vypracovaných úloh a záverečných testov na konci klasifikačného obdobia. Škola prijala hodnotenie známkou; výsledky práce žiakov z KNB boli hodnotené pridelením známky podľa stupnice prijatej v rámci MZ spoločenskovedných predmetov.

      

     Vzhľadom na náročnosť situácie som ponúkla žiakom toľko učebných textov a materiálov z tematických plánov, aby zvládali nové, prezentované učivo a spätnú väzbu som získala formou písomných odpovedí,  čo svedčilo o pochopení a zvládnutí preberaného učiva.

     Pre integrovaných žiakov boli úlohy zostavované z ohľadom na ich postihnutie.

     Tento spôsob vyučovania bol pre žiakov náročnejší, ako vyučovanie v škole. Museli sa naučiť správne zadeliť pracovný čas na štúdium a odosielanie vypracovaných úloh. Táto situácia pre žiakov znamenala samostatný, zodpovedný prístup a väčšie úsilie porozumieť predkladaným učebným materiálom.

     Záver: učivo nebolo možné prebrať do takej miery, ako v školských laviciach. Pozitívum - zdokonalenia internetových a digitálnych zručností.

     Učivo KNB bolo prebrané v súlade s tematickým plánom.

      

     Dištančné vyučovanie v predmete Občianska náuka

      

     Ročník:  druhý a tretí

     Vyučujúci: Mgr. Katarína Cariková

      

     Dištančné vyučovanie prebiehalo online, domáce úlohy boli zadávané cez informačné technológie, žiaci  odovzdávali pridelené učivo v týždňových intervaloch. Všetky inštrukcie k úlohám boli študentom posielané cez EduPage, cez internet v elektronickej podobe, aj vo forme online učebníc a ďalších študijných materiálov v textovej forme, aj formou prezentácii.

     Domáce úlohy z  OBN boli zadávané v súlade s tematickými plánmi.

     Motivačné metódy - videá, články, online linky.

     Expozičné metódy - vypracované projekty, prefotené učebné texty z učebníc.

     Fixačné metódy - opakovanie a precvičovania vedomostí formou otázok a odpovedí, písomné opakovanie, audiotechnika, priame vysvetlenia a priame odpovede-hlasové nahrávky.

      

     Hodnotenie žiakov: Overovanie vedomostí prebiehalo cez EduPage. Žiaci boli hodnotení priebežne, na základe vypracovaných úloh a záverečných testov na konci klasifikačného obdobia. Hodnotilo sa známkou; výsledky práce žiakov z  OBN boli hodnotené podľa stupnice prijatej v rámci MZ spoločenskovedných predmetov.

     Vzhľadom na náročnosť situácie pre Covid-19, som ponúkla žiakom toľko učebných textov a materiálov z tematických plánov, aby zvládali nové, prezentované učivo.

     Pre integrovaných žiakov boli úlohy zostavované tak, aby ich dokázali ľahko pochopiť a vypracovať.

     Tento spôsob vyučovania a overovania vedomostí bol pre žiakov náročnejší, ako vyučovanie v škole. Museli sa naučiť prispôsobiť si určený čas na štúdium a odosielanie vypracovaných úloh. Táto situácia pre žiakov znamenala samostatný, zodpovedný prístup a zvýšené úsilie porozumieť a pochopiť predkladaný učebný materiál.

     Záver:  náročnejšie učivo nebolo možné prebrať do takej miery,  ako v školských laviciach. Pozitíva - zdokonalenie a prehĺbenie  internetových a digitálnych zručností.

     Učivo OBN bolo prebrané v súlade s tematickým plánom.

      

     Dištančné vyučovanie Anglický jazyk

      

     Ročník:  prvý

     Vyučujúci: Mgr. Ľubica Londarevová

      

     Vyučovanie prebiehalo formou prezentácií a zadávania úloh cez informačné technológie. Všetky inštrukcie k úlohám boli študentom posielané cez EduPage. Každý deň, v čase riadneho vyučovania anglického jazyka, dostali úlohy na vypracovanie. Súčasťou zadaní boli inštrukcie, ako majú jednotlivé cvičenia vypracovať. Nové učivo bolo vysvetlené v prezentáciách. Úlohy im boli pridelené ako „domáce vyučovanie“ a „domáca úloha“. Domáce vyučovanie obsahovalo zadania a vysvetlenie úloh. Domáce úlohy obsahovali zadanie prevažne z pracovného zošita, ktoré žiaci vypracovali na základe porozumenia učiva. K posluchovým cvičeniam boli k inštrukciám pridané aj audio-nahrávky.

     Overenie správnosti jednotlivých cvičení si študenti mohli skontrolovať v zverejnenom kľúči.

     Overovanie vedomostí prebiehalo formou testov cez EduPage.  Žiaci mali  spätnú väzbu, ako zvládli prezentované učivo. Otázky a úlohy v testoch boli koncipované tak, aby boli vhodné aj pre integrovaných žiakov a zároveň umožnili všetkým  overiť si svoje vedomosti jednoducho a rýchlo. Úlohy mali formu výberu správnej odpovede z viacerých možností, zoraďovanie do správneho poradia, priraďovanie do skupín a dopisovanie slova do viet.

     Hlavnou prácou študentov počas dištančného vzdelávania bolo vypracovať cvičenia a poslať fotokópiu vypracovanej úlohy, na základe toho im boli pridelené body. Podľa počtu bodov im bola udelená záverečná známka, podľa platnej stupnice schválenej MZ.

     Prezentácie a úlohy boli zadávané v súlade s tematickým plánom. Prebrali sme celú tretiu a štvrtú lekciu. Vzhľadom na náročnosť úloh sme boli nútení vynechať konverzačné cvičenia, dialógy a niektoré časti vyžadujúce rozprávanie. Niektoré cvičenia rozvíjajúce komunikačné kompetencie sme pretransformovali na písomné, žiaci ich odovzdali v písomnej forme. Časť vyučovania prebiehala aj formou online vyučovania  - prostredníctvom MS Teams.

     Väčšina žiakov hodnotila tento spôsob vyučovania ako oveľa náročnejší. Vyžadoval si väčšiu disciplínu a plánovanie. Niektorí to zvládali veľmi dobre, pracovali priebežne, pravidelne posielali úlohy. Niektorí študenti využívali pravidelne vyučovanie cez MS Teams, pomáhal im vizuálny kontakt a spoločné vypracovanie úloh.

     Učivo bolo prebrané v súlade s tematickým plánom.

      

      

     Dištančné vyučovanie Dejepis

      

     Ročník: prvý

     Vyučujúci: PaedDr. Jozef Géczy

                  

     Metódy a formy práce: Prostredníctvom EduPage boli úlohy  zadávané žiakom pravidelne každý pondelok, vypracovanie a odovzdanie úloh bolo tiež raz týždenne, vždy do konca týždňa.  Využívali sme  individuálny prístup pri práci, na základe mailovej a telefonickej konzultácie so žiakmi alebo cez stránku danej triedy.

     Na motiváciu vyučujúci DEJ využíval videá, dokumenty z YouTube, z TV kanálov Viasat History, Prima Zoom Cz History články z wikipédie. Okrem zadanej práce každý týždeň dostali odporučenie na sledovanie  dokumentárneho videa. Posielané texty vo Worde, prezentácie v PowerPointe a videá s vysvetlením témy.

     Hodnotenie práce žiakov: Žiaci s vývinovými poruchami učenia komunikovali so školskou špeciálnou pedagogičkou a so školskou výchovnou poradkyňou.

     Škola prijala hodnotenie známkou; výsledky práce žiakov z DEJ boli hodnotené  pridelením adekvátnej známky. Všetci žiaci splnili podmienky na postup do II. ročníka. V prípade dočasných problémov s počítačom u žiakov sa daná situácia zohľadnila, žiaci dostali dlhší čas na vypracovanie úloh.

     Pozitívom dištančného vyučovania bolo lepšie využívanie internetových vzdelávacích nástrojov. Negatívum - chýbajúci osobný kontakt s učiteľom.

     Učivo dejepisu bolo prebrané v plnom rozsahu.

      

     Dištančné vyučovanie Občianska náuka

     Ročník: prvý

     Vyučujúci: PaedDr. Jozef Géczy

      

     Na EduPage boli úlohy zadávané žiakom pravidelne každý pondelok, vypracovanie a odovzdanie úloh bolo raz týždenne.  Uplatňoval sa individuálny prístup na základe mailovej a telefonickej konzultácie.

     Na motiváciu vyučujúci v OBN využíval videá, dokumenty z YouTube, články z wikipédie a dokumentárneho videá, texty vo Worde, prezentácie v PowerPointe.

     Žiaci s vývinovými poruchami učenia konzultovali svoje práce so školskou špeciálnou pedagogičkou a výchovnou poradkyňou.

     Žiaci boli hodnotení známkou; všetci splnili podmienky na postup do II. ročníka. V prípade dočasných problémov s počítačovou technikou bola žiakom situácia zohľadnená, žiaci dostali dlhší čas na vypracovanie úloh.

     Pozitívom dištančného vyučovania je zlepšenie využívania internetových vzdelávacích nástrojov, digitálnych zručností vyučujúceho. Negatívom bol chýbajúci osobný kontakt s učiteľom, ako aj spätná väzba, ktoré sú aj pre žiaka a učiteľa veľmi dôležité.

     Učivo občianskej náuky bolo prebrané v súlade s TVVP.

      

      

      

      

      

      

      

     Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase pôsobenia Covid-19  

     marec – jún 2020 za metodické združenie odboru GDM

      

      

     1. Metódy a formy vyučovania :

     Vyučovanie prebiehalo nasledovne :

     • Poslanie a vypracovanie praktických a písomných zadaní.
     • Online hodiny vyučovacích predmetov v odbore grafik digitálnych médií.
     • Osobné konzultácie v čase distančného vzdelávania, prostredníctvom ktorého sme boli dostupný pre študentov počas každého vyučovacieho dňa.

     Využívané platformy pre dištančné vzdelávanie :

     • Edupage – zadávanie úloh a komunikácia so študentami, rodičmi.
     • Email – písomná komunikácia so študentami, rodičmi a triednymi učiteľmi a školskou špeciálnou pedagogičkou.
     • Discord, MS Teams – online hodiny a konzultácie so žiakmi v jednotlivých predmetoch v odbore GDM.
     • Messenger – písomná komunikácia a konzultácie so žiakmi.

     Online hodiny a osobné konzultácie sa vykonávali počas každého vyučovacieho dňa, cez online hodiny sme vysvetľovali potrebnú učebnú látku ktorú sme im sprostredkovali pomocou poznámok, prezentácií alebo iných učebných materiálov.  Následne sme zadali na dané učivo praktické zadania. Konzultácie slúžili na objasnenie a nasmerovanie študentov k vyriešeniu problému pri vypracovávaní praktických zadaní. Na každú online hodinu alebo konzultáciu si každý pedagóg pripravil učebné materiály ktoré odprezentoval a vysvetlil danú učebnú látku. Praktické zadania boli zameraná na všeobecné znalosti v odborných predmetoch a na danú problematiku v predmetoch. Niektoré úlohy mali vypracovávať cez daný grafický softvér, zopár úloh bolo spracované ručne napr. písanie projektu, poznámok a pod. Veľa študentov zo začiatku nemalo nainštalované potrebné grafické softvéri tak sme museli vyhľadať a nájsť iné programy ktoré sa dajú stiahnuť zadarmo alebo sa využívala verzia programov ktorá mala platnosť na 14.dní alebo 30.dní. Tieto typy programov nám pomohli pomocou ktorých sme mohli zadávať pre žiakov aj úlohy kde využijú svoju kreativitu a estetické cítenie. Preverenie praktických a teoretických znalostí študentov sme preverovali cez praktické zadania, písomné práce, elektronické testy ktoré sme zadali počas vyučovania v čase mimoriadnej situácie. Študenti sa zapájali aktívne, odovzdávali pravidelne svoje vypracované zadania, písomky alebo testy.

     Edukačné portály –  pedagógovia využívali rôzne internetové zdroje, v našom odbore hlavne internetové zdroje zo zahraničia napr. prostredníctvom infografiky, edukačných hier a učebné texty na danú problematiku v danom predmete pre lepšie pochopenie učebnej látky. Ďalšie učebné materiály ktoré sa používali boli odborné knihy, časopisy a vytvorené vlastné prezentácie alebo poznámky pre každý jednotlivý predmet.

      

     1. Spôsob hodnotenia:

     Hodnotenie pozostávalo z vypracovaných praktických zadaní, písomných prác alebo elektronických testov. Hodnotili sme bodovacím systémom kde priemerná známka je v percentách a podľa odsúhlasenej stupnice sme zadávali konečnú známku.  Ďalším spôsobom hodnotenia bolo hodnotenie adekvátnou známkou.

     Na preskúšanie na konci augusta 2020 idú  3 študenti v predmetoch SOX, DEU. Študenti a rodičia boli oboznámení  o preskúšaní a bolo im zadané potrebné učebné materiály a praktické zadania z ktorých budú študenti preskúšaný v auguste.

      

     1. Silné a slabé stránky:

     Silné stránky :

     • Výborná spolupráca s triednymi učiteľmi a školskou špeciálnou pedagogičkou.
     • Aktivita študentov počas online hodín a konzultácií.
     • Nová forma vzdelávania e-learning.
     • Využitie inovatívnych učebných materiálov a didaktických prostriedkov.
     • Zlepšenie digitálnej a počítačovej gramotnosti.

     Slabé stránky :

     • Horšia dostupnosť grafických softvérov.
     • Slabá aktivita a odozva niektorých študentov počas mimoriadnej situácie.

      

     1. Špecifická podpora (integrovaný žiaci)
     • V prípade problému s integrovanými žiakmi sme komunikovali so školskou špeciálnou pedagogičkou – Mgr. Jana Valentová.
     • Komunikácia bola kvôli integrovaným žiakom v prípade keď neodovzdali úlohy alebo bolo s nimi ťažšia komunikácia alebo skôr žiadna komunikácia. Po konzultácií so školskou špeciálnou pedagogičkou s daným žiakom sa daný  žiaci začali aktívnejšie zapájať do vyučovania aj odovzdávali pravidelne úlohy a písomky.
     • Integrovaný žiaci mali predlžený čas na daných úlohách aj na písomkách.

      

     1. Materiálne prostriedky žiakov:
     • Väčšina študentov mala zabezpečené materiálne prostriedky v čase dištančného vyučovania (počítač, internet).
     • Keď niektorý študenti mal problém s materiálnymi prostriedkami škola umožnila zapožičať na toto obdobie študentovi počítač alebo notebook.
     • Pri našom odbore bol problém s horšou dostupnosťou grafických softvérov.
     •  
     1. Návrh opatrení pre zmiernenie následkov mimoriadnej situácie :
     • Zlepšiť dostupnosť grafických softvérov pre učiteľov a študentov.
     • Vypracovanie online materiálov pre jednotlivé predmety.
     • Vypracovanie názorných príkladov pre lepšie pochopenie učebnej látky napr. prostredníctvom nahratia video materiálu.
     • Odovzdávať si skúsenosti s kolegami ako vyučovať v čase mimoriadnej situácie.
     • Navrhnúť si v rámci MZ metodické dni a navrhnúť si systém vyučovania počas online vzdelávania, spätná väzba a spolupráca na organizácií vyučovanie pre odbor GDM.
     • Vytvorenie elektronických testov pre jednotlivé predmety v odbore GDM.

      

     1. Obsah učiva:
     • Prebraté celky – preberali sa všetky bloky, ale v obmedzenom rozsahu. Hlavne tie, ktoré sú kostrou predmetu a bolo ich možné vyučovať neprezenčným spôsobom.

      

      

     Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase pôsobenia Covid-19  

     marec – jún 2020 za metodické združenie odboru ME, EM a E

      

      

     1. Metódy a formy vyučovania:  
     • Počas uzavretia školy vyučovanie prebiehalo mimoriadnym spôsobom podľa pokynov  a nariadení Ministerstva školstva a hlavného hygienika dištančnou formou a online vzdelávaním.
     • Pre vzdelávanie boli použité tieto online platformy: MS Teams,  Edupage,   Mail,  SMS, telefonické konzultácie.
     • Úlohy boli zadávané cez edupage, MS Teams a mailom. Nové učivo bolo vysvetľované cez online platformu MS Teams a platformy Edupage – Interaktívna tabuľa, skicár.  Študijné materiály posielané mailom.
     • V počiatočnej fáze sme sa museli adaptovať na podstatnú zmenu  formy vyučovania. Prinieslo to so sebou technické aj organizačné problémy na strane vyučujúcich aj žiakov. Bolo potrebné technické vybavenie a internetové pripojenie. Muselo sa prihliadať aj na zaťaženie žiakov a ich možnosti spolupráce.
     1. Spôsob hodnotenia:
     • Priebežné hodnotenie bolo buď automatické cez Edupage alebo ručne zadávané. Niektorí vyučujúci hodnotili známkami iní pomocou bodového a percentuálneho hodnotenia prepočítaného do známky. Konečné hodnotenie známkou podľa dosiahnutého priemeru  zaokrúhlením. Vo výslednom hodnotení bola zohľadnená aktivita žiaka, jeho práce, získané hodnotenia do marca 2020 a  známka za prvý polrok. Žiakom končiacich ročníkov bola známka na maturitnom vysvedčení udelená podľa rozhodnutia Ministerstva školstva vytvorením priemeru a zaokrúhlením, započítavali sa známky všetkých odborných predmetov.

      

     1. Silné a slabé stránky:
     • Slabé stránky – nezáujem zo strany niektorých žiakov, prípadne technické problémy zo strany niektorých žiakov, plagiátorstvo vypracovaných zadaní, nedodržiavanie termínov, časová náročnosť na prípravu vyučujúceho, nemožnosť nácviku manuálnych zručností na odbornom výcviku viazaných na špecifické materiálové vybavenie. Nedostatky v znalosti užívania softvéru na strane žiakov aj vyučujúcich, nutnosť rýchleho samoštúdia v tejto oblasti.
     • Silné stránky – Osvojenie si nových foriem hlavne online vzdelávania. Možnosť venovať sa žiakovi aj mimo bežných častí dňa venovaných vyučovaniu. Veľmi dobrá spolupráca s triednymi učiteľmi a špeciálnym pedagógom, nové formy vzdelávania a formy učebných materiálov. Odhalili sa pozitíva ale aj nedostatky zaužívaných, dovtedy používaných foriem vzdelávania. Nutnosť prehodnotiť rozsah učiva a vytriediť podstatné veci.

      

     1. Špecifická podpora (integrovaný žiaci)
     • V prípade problému s integrovanými žiakmi sme komunikovali so školskou špeciálnou pedagogičkou.
     • Po konzultácií so školskou špeciálnou pedagogičkou a žiakmi sa  žiaci začali aktívnejšie zapájať do vyučovania aj odovzdávali pravidelne úlohy a písomky.

      

     1. Materiálne prostriedky žiakov:
     • Väčšina študentov mala zabezpečené materiálne prostriedky v čase dištančného vyučovania (počítač, internet).
     • Niektorým študentom škola umožnila zapožičať si  na toto obdobie počítač alebo notebook.

      

     1. Návrh opatrení pre zmiernenie následkov mimoriadnej situácie:
     • Vypracovať viac materiálov použiteľných na online vyučovanie a názorných príkladov pre lepšie pochopenie učiva. V prípade odborného výcviku je to náročné a v niektorých prípadoch takmer nemožné.

      

     1. Obsah učiva:
     • Prebraté celky – preberali sa všetky bloky, ale v rozdielnom rozsahu. Hlavne tie, ktoré sú kostrou predmetu a bolo ich možné vyučovať neprezenčným spôsobom.

      

      

      

      

     Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase pôsobenia Covid-19  

     marec – jún 2020 za metodické združenie odboru MPS

      

     1. Metódy a formy vyučovania:  

     V uvedenom období prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

          Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou a webinárovým online vzdeláva-

           ním.  Využívali sme tieto platformy pri komunikácii:

     • MS Teams, 
     •  Webex
     • Discord
     • Edupage, 
     • Mail,  
     • Telefonické konzultácie so žiakmi i rodičmi.

     Úlohy boli zadávané cez Edupage, MS Teams a u žiakov diaľkového vzdelávania aj e-mailom. Nové učivo bolo vysvetľované cez online webinárovú platformu spojením možností MS Teams a platformy Edupage – Interaktívna tabuľa, skicár.

     V počiatočnej fáze sme sa museli vyrovnať s mnohými technicko-organizačnými problémami vyplývajúcimi z nových foriem a metód  práce súvisiacich s distančným vzdelávaním. Tieto problémy mali svoje špecifiká aj na strane vyučujúcich aj na strane žiakov – rodičov. Vyžadovalo sa určité minimálne hardvérové, ale i softvérové vybavenie, samozrejme s dostatočne kvalitným internetovým pripojením. Učitelia si museli koordinovať kalendárny plán pripojení. Bolo treba rešpektovať mieru zaťaženia žiakov a tým samozrejme i rodičov, bez participácie ktorých by bola efektivita vyučovania

     často na hrane únosnosti.

      

     1. Spôsob hodnotenia:

     Buď automatické – cez Edupage, nastavením parametrov bodového a percentuálneho hodnotenia prepočítaného do známky, alebo ručné priebežné hodnotenie známkou, napr. testov, zadávaných a bodovo hodnotených cez MS Teams. Výsledné konečné hodnotenie sa určovalo známkou podľa dosiahnutého priemeru  zaokrúhlením. U končiacich maturitných ročníkoch výsledná známka na maturitnom vysvedčení reflektovala priemer všetkých odborných predmetov za štyri roky štúdia.

     Na praktickom vyučovaní majstri OV hodnotili v sumáre 12 zadaní k daným témam pričom bola zohľadnená aktivita žiaka a hodnotenie aj za prvý polrok.

     Na teórii sa vyhodnocovali výsledky Cisco – testov, ktoré sa žiakom sprístupňovali po preštudovaní príslušných kapitol v rámci curricula. Okrem toho cez MS Teams bolo žiakom zadaných 11 doplnkových testov a cez Edupage 70 testov. V priemer 10 testov na triedu.

     Testy mali časové limity na vypracovanie. Tu sme rešpektovali špecifiká školopovinných viacdetných rodín a umožňovali dodatočné časové okná na ich vypracovanie. Žiakom bola zadaná i rozsiahlejšia úloha na podsieťovanie, ktorá odhalila viacero medzier v portfóliu ich vedomostí. Na ich prekonanie mali k dispozícii 2 webinárové stretnutia s dobrovoľnou účasťou kde online, spolu s vyučujúcim, mali možnosť podrobne prebrať jednotlivé úskalia tejto úlohy.

      

     1. Silné a slabé stránky :

      

     Slabé stránky – počiatočné problémy s využívaním možností ponúkaných vzdelávacími platformami Edupage a MS Teams. Prejavujúci sa nezáujem, prípadne technické problémy zo strany niektorých žiakov. Mnohé prípady jasného opisovania – priam kopírovania odpovedí na zadávané úlohy. Nedochvíľnosť – nezodpovednosť mnohých žiakov dodržať stanovené termíny. Pocit značnej únavy pri viachodinovom sedení za počítačom pri príprave študijných materiálov, ako aj stresových situácii v online priestore keď dačo nefungovalo tak, ako malo.

      

     Silné stránky – Naučili sme sa ďaleko efektívnejšie pracovať s Edupage . Realizovali sme webinárové stretnutia so žiakmi využitím MS Teams. Mali sme možnosť využívať širokú platformu webinárových vzdelávacích aktivít, mnohých workshopov organizovaných pre učiteľov prostredníctvom viacerých projektov, hlavne projektu IT Akadémia. Veľmi dobrá spolupráca s triednymi učiteľmi a špeciálnym pedagógom. Mali sme možnosť vyskúšať nové formy vzdelávania s využitím neštandardných učebných materiálov. Vynaložená námaha nám otvorila nový level v prostriedkoch a nástrojoch pútavého, názorného a veľmi efektívneho spôsobu vyučovania. Vytvára priestor pre kladnú, priam súťaživú motiváciu žiakov

      

     1. Návrh opatrení (pre zmiernenie následkov mimoriadnej situácie):

      

     Využiť ponuku a skúsenosti z dištančného vzdelávania k príprave vzdelávacích materiálov na nasledujúce obdobia. Je to výzva k zlepšeniu digitálnych zručností pedagógov. Bude treba vypracovať viac online materiálov a názorných príkladov vedúcich  k lepšiemu pochopenie učiva, hlavne využívať interaktivitu, ktorá v konečnom dôsledku umožňuje online sledovať úroveň pochopenia vyučovanej látky.

     Obsah učiva:

     Prebraté celky – Vo všetkých predmetoch sa preberali bloky učiva, ktoré tvoria základnú nosnú štruktúru náplne konkrétneho predmetu a na ktorú sa bude nadväzovať v nasledujúcom, či nasledujúcich  ročníkoch.

      

      

      

                                                                                                                                                                      Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová

           01.12.2020                                                                                                                                          riaditeľka CSOŠE P.G.Frassatiho