Správa o VVČ 2018/2019

   

 

 

 

 

SPRÁVA

o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  školy za školský rok 2018/2019

 

 

 1. Základné identifikačné údaje o škole:

 

 

1.  Názov školy: Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho

 

 1. Adresa školy: Vazovova 12, 811 07  Bratislava

 

 1. Telefónne a faxové číslo školy: 02/55575979, 02/55573141, fax. 02/55575979

 

 1. Internetová a elektronická adresa školy: www.csose.sk,  csose@csose.sk

 

 1. Zriaďovateľ CSOŠE P.G.Frassatiho: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92  Bratislava

 

 1. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:

Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová – riaditeľka školy

Mgr. Anna Švorcová – zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie

Igor Lonček – zástupca riaditeľky pre praktické vyučovanie

Ing. Ivana Potocká – zástupkyňa riaditeľky pre materiálno-technické a finančné zabezpečenie školy

 

 1. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

Rada školy – v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z.z. bola Rada školy CSOŠE P.G.Frassatiho konštituovaná na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 12.októbra 2016.

V školskom roku 2018/2019 pracovala pri CSOŠE P.G.Frassatiho  v zložení:

 

 1.  Ing. Lukáš Žido    - predseda rady školy
 2.  Ing. Ivana Potocká
 3.  vdp. Mgr. Ján Hudec
 4.  PaedDr. Mgr. Marián Bér
 5.  vdp. Mgr. Benjamín Kosnáč
 6.  vdp. Ing. Vladimír Mikulec
 7.  Eva Bolemanová
 8.  Zsolt Kiss
 9.  Zuzana Lisá

10. Filip Mrllák

             11. Patrik Noga

 

Rodičovské spoločenstvo – je zložené z triednych zástupcov z jednotlivých tried       v zložení :

 IA.GDMPS –  Ing. Ladislav Oravec

 IB.GDMPS –  Mgr. Zuzana Végfalviová

 II.GDME    –  Karin Kašparová

 II.GDMPS  –  Katarína Treščanská

          III. MPS      –  Michaela Čibová

          III.GDME   –  Peter Valent

          IV.MPS       -  Michal Ginzeri

          IV.GDME  –   Andrea Kukučková

                                                

     Žiacka školská rada

          Predseda:       Patrik Noga – III. GDME

          Podpredseda: Lukáš Csomor – III. GDME                                                                                        

Členovia:

IA.GDMPS – Hronský Richard, Oravec Samuel

IB.GDMPS – Végfalvi František, György Robert

II.GDME –    Chmelíček Peter, Lašák Sebastian

II.GDMPS –  Petrinec Matúš, Csenkey Lukács

III.MPS –      Ďurky Radoslav, Matkovčík Adam

III. GDME -  Csomor Lukáš, Noga Patrik

IV. GDME – Denis Kukučka, Diana Chmelová

IV. MPS -     Dominik Múčka, Tomáš Ginzeri

 

 

 1. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

 

V školskom roku 2018/2019 sme mali 225 žiakov, z toho 58 žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a 40 žiakov externého štúdia – diaľkového vzdelávania.

 

Počet žiakov k 15. 9. 2018                               225 (z toho 40 žiakov v externej forme                         štúdia)

 

Počet tried:                                                           (denná forma štúdia) 

     3 triedy študijného odboru                                                                                

(2682 K mechanik počítačových sietí + 3447 K grafik digitálnych médií)

     2 triedy študijného odboru

(2682 K mechanik počítačových sietí)

     3 triedy študijného odboru

( 2697 K mechanik elektrotechnik + 3447 K grafik digitálnych médií)

                

Počet tried:                                                             7 (externá forma štúdia)

1 trieda učebného odboru

(2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika)  

2 triedy študijného odboru                                                                        

(2682 K mechanik počítačových sietí)

3 triedy študijného odboru                                                                       

(3447 K grafik digitálnych médií)

1 trieda nadstavbového študijného odboru

(2675 L elektrotechnika zameranie na 03 elektronické zariadenia)

   

   

 

 1. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka

         

V školskom roku 2018/2019 bolo prijatých 47 žiakov a to: do študijného odboru 2682 K - 23 žiakov, do študijného odboru 3447 K -  24 žiakov. Do externej formy štúdia – študijný odbor 2675 L 03 diaľkového vzdelávania 6 žiakov, študijný odbor 3447 K diaľkového vzdelávania 10 žiakov a študijný odbor 2682 K diaľkového vzdelávania 7 žiakov.

       

 

 1. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

 

Škola sa riadila pedagogicko-organizačnými pokynmi (POP) pre školy, školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve SR a pokynmi a nariadeniami zriaďovateľa - Arcibiskupského školského úradu v Bratislave.

 

     Analýza dosiahnutých výsledkov a hlavných problémov výchovy a vzdelávania v školskom roku 2018/2019

 

    V školskom roku 2018/2019 bola činnosť školy orientovaná na plnenie úloh v duchu deklarácie Gravissimum educationis o kresťanskej výchove.

 

 

Počet žiakov denného štúdia narástol v školskom roku 2018/2019 o 1 oproti predchádzajúcemu školskému roku. Rodičia žiakov 9.ročníka prejavili záujem len o študijné odbory. Rastie záujem o odbor grafik digitálnych médií. Otvorili sme dve triedy zložené z dvoch odborov - mechanik počítačových sietí /MPS/ a grafik digitálnych médií /GDM/. Nakoľko legislatíva umožňuje diaľkové štúdium, ponúkli sme verejnosti tak, ako aj v predošlom školskom roku, možnosť získať vzdelanie aj touto formou. V tomto druhu štúdia sme prijali žiakov do študijných odborov mechanik počítačových sietí /MPS/ a grafik digitálnych médií /GDM/. O učebný odbor elektromechanik bol v tomto roku malý záujem a tak sa trieda s týmto odborom neotvorila. Rovnako sa nepodarilo otvoriť triedu nadstavbového študijného odboru elektrotechnika. V diaľkovom štúdiu sa každý odbor aj ročník vyučoval samostatne. Žiaci rovnakého ročníka sa spájali len na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov. Počet žiakov diaľkového štúdia klesol o 2 žiakov.

 

Analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov dopĺňa aj priložená tabuľka. (príloha č.1)  

 

Prospech

V školskom roku 2018/2019 v 2. polroku po opravných skúškach prospelo 170 zo 181 (počet žiakov na konci šk. roka) žiakov denného štúdia a 29 z 30 (počet žiakov na konci šk. roka) žiakov diaľkového štúdia. Percentuálne vyjadrené prospelo 93,92 % žiakov denného štúdia a 96,67 % žiakov diaľkového štúdia. V porovnaní s minulým školským rokom nastalo zhoršenie v dennej forme štúdia (vlani prospelo 97,19 % žiakov denného štúdia), v diaľkovej forme nastalo zlepšenie (vlani prospelo 86,21 % žiakov diaľkového štúdia).

V školskom roku 2017/2019 v 2. polroku neprospelo 11 žiakov denného štúdia, z nich sa 5 rozhodli opakovať ročník na našej škole v dennom štúdiu, jeden zmenil odbor štúdia a opakuje prvý ročník, piati budú študovať na inej škole. Z diaľkového štúdia neprospel 1 žiak.

Prospechový priemer 2,44 v 2. polroku školského roka je v porovnaní s predošlým rokom (Ф 2,54 ) lepší. Najlepší prospech mala trieda IA. GDMPS (Ф 2,34) – trieda  zložená zo študijných odborov mechanik počítačových sietí a grafik digitálnych médií, v diaľkovom štúdiu trieda II.DMPS (Ф 1,21) - trieda  študijného odboru mechanik počítačových sietí. Najhorší prospech mala trieda III.MPS (Ф 2,67) – trieda  študijného odboru mechanik počítačových sietí, v diaľkovom štúdiu trieda I.DGDM (Ф 2,56) – trieda študijného odboru grafik digitálnych médií. 

Priemer maturitných tried IV.MPS a IV.GDMPS (Ф 2,38) je v porovnaní s  predošlým rokom (Ф 2,71) lepší.

Priemer tried prvého ročníka IA.GDMPS a IB.GDMPS (Ф 2,36) je lepší v porovnaní s predošlým rokom (vlani 2,42).

Celkovo sa priemerný prospech žiakov zlepšil.

Je naďalej nevyhnutné posnažiť sa v tejto oblasti žiakov motivovať ku vzdelávaniu, ukázať im potrebu vzdelávať sa a nevyhnutnosť nadobúdať nové vedomosti a poznatky. Snažiť sa naštartovať žiakov správnym smerom a dobehnúť nedostatky, s ktorými prichádzajú zo základných škôl.

Dochádzka

Priemerný počet ospravedlnenej absencie v školskom roku 2018/2019 je 206,59 a 6,51 neospravedlnenej absencie na žiaka. V porovnaní s predchádzajúcim rokom (190,83 hod. ospravedlnenej a 11,58 hod. neospravedlnenej absencie na žiaka) sa celková absencia zhoršila. Nakoľko je absencia dosť veľká bude potrebné zlepšiť spoluprácu triednych učiteľov a majstrov OV s rodičmi, s ostatnými vyučujúcimi a výchovnou poradkyňou. Znížiť absenciu by malo pomôcť aj zavedenie dochádzkového systému, ktorý je v škole sprevádzkovaný a rodičia si môžu kontrolovať dochádzku svojich detí cez IŽK. Je však potrebné rodičom túto možnosť neustále pripomínať.

 

 

Správanie

Počet znížených známok zo správania je celkovo nižší ako v predošlom školskom roku:  2. stupeň bol udelený na konci školského roka 12 žiakom, čo predstavuje 6,63 % (vlani 9; 5,06 %) a 3. stupeň 5 žiakom, čo je 2,76 % (vlani 17; 9,55 %). 4. stupeň zo správania nebol na konci šk. roka udelený (vlani 0). Znížené známky zo správania boli žiakom udelené hlavne za nadobudnutú neospravedlnenú absenciu a porušovanie školského poriadku.

Počas školského roka nebol zo štúdia vylúčený žiadny žiak (0 %). Vlani tiež nebol zo štúdia vylúčený žiadny žiak (0 %). Jeden žiak nemohol pokračovať v štúdiu na našej škole, nakoľko nesplnil podmienky prestupu (nevyhovel na rozdielových skúškach).

Podmienečne vylúčení zo štúdia  počas školského roka boli 4 žiaci, čo je o dvoch menej ako v minulom školskom roku (6).

Aj v tejto oblasti je ďalej potrebné zlepšovať spoluprácu s rodičmi, prácu výchovného poradcu, evanjelizačnú činnosť a dôslednejšie konať vo výchovnom pôsobení všetkých zamestnancov školy.

 

 

 1. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov:

 

Zoznam študijných odborov:

     3447 K grafik digitálnych médií

     2697 K mechanik elektrotechnik

     2682 K mechanik počítačových sietí

     2675 L 03 elektrotechnika, zameranie 03 elektronické zariadenia, blok D spotrebná elektronika

Zoznam učebných odborov:

     2683 K 15 elektromechanik – úžitková technika

 

Zoznam Školských vzdelávacích programov s uplatňovanými učebnými plánmi schválených od 1.9.2013

     Mechanik elektrotechnik    

     Mechanik počítačových sietí

     Grafik digitálnych médií

     Elektrotechnika

     Elektromechanik

 

Zoznam Školských vzdelávacích programov s uplatňovanými učebnými plánmi schválených od 1.9.2015

     Mechanik elektrotechnik    

     Mechanik počítačových sietí

     Grafik digitálnych médií

 

Zoznam Školských vzdelávacích programov s uplatňovanými učebnými plánmi schválených od 1.9.2016

     Mechanik elektrotechnik    

     Mechanik počítačových sietí

     Grafik digitálnych médií

 

    

 

Prehľad metodických združení a ich členov v školskom roku 2018/2019

 

 

Predmety

 

1. metodické združenie humanitných predmetov:

1

Židová Veronika – predsedníčka

SJL,DEJ

2

Eugénia Walachová, Mgr.

ANJ

3

Cariková Katarína, Mgr.

KNB, OBN

4

Hlavačková Oľga, PaedDr.

SJL, ANJ

5

Géczy Jozef, PaedDr.

OBN, DEJ

 

2. metodické združenie prírodovedných predmetov a TSV:

1

Anna Švorcová Mgr. – predsedníčka

MAT, FYZ

2

Roumiana Karaivanová, Ing. Mgr.

MAT, INF

3

Jozef Géczy, PaedDr.

TSV

4

Miglierini Marko, Mgr. Ing.

FYZ

5

Andel Ján, Bc.

INF

 

3. metodické združenie odboru MPS:

1

Michaláč Rudolf, Ing. – predseda

Odborné predmety

2

Miglierini Marko, Ing. Mgr.

Odborné predmety

3

Andel Ján, Bc.

OVY

4

Lonček Igor

OVY

 

4. metodické združenie odborov ME, EM, E:

1

Blažek Štefan, Ing. – predseda

Odborné predmety

2

Michaláč Rudolf, Ing.

Odborné predmety

3

Lonček Igor

OVY

4

Adamec Anton

OVY

 

5. metodické združenie odboru GDM:

1

Mrllák Filip – predseda

OVY

2

Szenczi Németh Zsuzsa, Ing., ArtD.

Odborné predmety

3

Žido Lukáš, Ing.

Odborné predmety

4

Lonček Igor

OVY

 

 

Činnosť metodických združení počas školského roka bola zameraná najmä na:

 

 1. Metodické združenie humanitných predmetov:
 • prípravu a spracovanie ŠkVP, spracovanie kritérií hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov
 • prípravu a spracovanie tematických plánov, vyhodnocovanie ich plnenia
 • účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní
 • prípravu žiakov na maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka
 • priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, návrh opatrení na zlepšenie prospechu a zefektívnenie výučby
 • zakúpenie potrebnej literatúry pre vyučovanie predmetov v rámci MZ, objednanie dostupných učebníc pre žiakov
 • prípravu duchovných aktivít školy
 • využívanie IKT, didaktických pomôcok, filmových DVD, slovníkov, anglických časopisov na vyučovacích hodinách
 • zabezpečenie prípravky zo SJL na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na našej škole
 • zabezpečenie účasti žiakov na súdnych pojednávaniach
 • zabezpečenie účasti žiakov na olympiáde z anglického jazyka
 • zabezpečenie besedy na témy ľudské práva, život nevidiacich, atď.

 

 1. Metodické združenie prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy:
 • prípravu a spracovanie ŠkVP, spracovanie kritérií hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov
 • prípravu a spracovanie tematických plánov, vyhodnocovanie ich plnenia
 • účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní
 • prípravu žiakov na maturitnú skúšku z matematiky
 • zabezpečenie prípravky z MAT na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na našej škole
 • priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, návrh opatrení na zlepšenie prospechu a zefektívnenie výučby
 • zabezpečenie účasti žiakov na športových súťažiach, organizáciu školských kôl športových súťaží
 • zabezpečenie účasti žiakov v matematickej súťaži KLOKAN a zabezpečenie jej realizácie
 • zakúpenie odmien pre žiakov úspešných v jednotlivých súťažiach
 • zakúpenie potrebnej odbornej literatúry pre vyučovanie MAT, FYZ, INF a elektronického prístupu k učebným materiálom
 • zabezpečenie športových potrieb na vyučovanie telesnej a športovej výchovy

 

 1. Metodické združenia odborných predmetov:
 • úpravu ŠkVP, spracovanie kritérií hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov
 • prípravu a spracovanie tematických plánov, vyhodnocovanie ich plnenia
 • príprava maturitných zadaní pre odbor mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, grafik digitálnych médií, elektrotechnika
 • účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní
 • priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, návrh opatrení na zlepšenie prospechu a zefektívnenie výučby
 • prípravu žiakov na maturitnú skúšku z odborných predmetov
 • zabezpečenie účasti žiakov na súťaži ZENIT, spoluprácou pri organizovaní školského kola súťaže ZENIT
 • zakúpenie potrebnej odbornej literatúry pre vyučovanie odborných predmetov, objednanie dostupných učebníc pre žiakov
 • spoluprácu predmetovej komisie s predmetovou komisiou pre odborný výcvik a zosúladenie učebných osnov odborných predmetov s odborným výcvikom
 • zabezpečenie účasti žiakov na dni otvorených dverí na Elektrotechnickom ústave SAV
 • zabezpečenie účasti žiakov v grafických súťažiach a na výstavách súvisiacich s uvedeným odborom

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie vzdelávania a aktivít na úseku praktického vyučovania za školský rok 2018/2019

 

Odborný výcvik a odborná prax sú základnými vyučovacími predmetmi v Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P.G. Frassatiho, prostredníctvom ktorých sa uskutočňujú ciele odbornej prípravy žiakov. Sú zamerané na získavanie odborných vedomostí, zručností a návykov pre výkon povolania, pre ktoré sa žiak v učebnom, alebo študijnom odbore pripravuje. Uskutočňujú sa v súlade s učebnými osnovami, najmä produktívnou, súbornou a cvičnou prácou. Svojim charakterom zodpovedajú hlavným rysom budúcej pracovnej činnosti. Žiaci si v nich na základe cvičných a súborných prác pod vedením majstrov odbornej výchovy (ďalej len MOV) osvojujú pracovné zručnosti, návyky, základné pracovné a typické práce učebného, alebo študijného odboru, pre ktorý sa pripravujú. Odborný výcvik a odborná prax v súčasnom období prudkého prenikania vedy a techniky do výroby nemajú charakter nácviku manuálnych pracovných činností, ale sú predmetmi, v ktorom žiaci využívajú osvojené si teoretické vedomosti na úspešné riešenie zložitých pracovných úloh. Práve úzke spojenie teoretických poznatkov o technike, technológii a organizácii práce vo výrobe je charakteristickým rysom vyučovacích predmetov odborný výcvik a odborná prax.

 

    Vo výchovno-vzdelávacom procese sa počas celého školského roka postupovalo v zmysle učebných plánov a učebných osnov pre dané ročníky a odbory. V priebehu školského roka boli pripravované a doplňované ŠkVP v rámci ŠVP pre študijné  odbory. Úloha bola pravidelne sledovaná kontrolami a hospitáciami hlavným majstrom (viď zápisy z kontrol a hospitácii) a zároveň zhodnocovaná na pravidelných predmetových komisiách pre OVY a PRX.

        MOV vytvárali priaznivú klímu v skupinách žiakov. Počas školského roka boli problémoví žiaci prípadne s ich zákonnými zástupcami pozývaní  na osobné pohovory k hlavnému majstrovi spolu s príslušným MOV. Týmito krokmi sa predchádzalo vo väčšine prípadov pred opakovanými priestupkami. Tvorivo - humanistické vyučovanie bolo zabezpečované tým, že MOV zadávali žiakom vo veľkej miere problémové úlohy,  súborné  tímové práce, čo u žiakov rozvíjalo tvorivosť, samostatnosť a zároveň aj schopnosť pracovať v tímoch.

       MOV vo svojich výchovno - vzdelávacích postupoch sa zameriavali na neštandardné prístupy k riešeniu pedagogických problémov, zameriavali sa na zavádzanie nových vyučovacích metód, foriem a materiálnych prostriedkov. Vo veľkej miere využívali názorné vyučovanie pomocou výukových softwarov MULTISIM, EAGLE, PACKET TRACER.  MOV sa v priebehu školského roka zúčastnili viacerých odborných školení, kde získali nové poznatky a tieto vhodnou formou zavádzali do vyučovacieho procesu, hlavne čo sa týka výpočtovej techniky. Treba si uvedomiť, že všetko nové motivuje človeka k tvorivosti a iniciatíve. V tejto úlohe budeme neustále pokračovať.

      Vzdelávacie štandardy pre jednotlivé ročníky sú rozpracované a sústavne sa doplňujú a inovujú. V tejto úlohe je potrebné pokračovať a sústavne sa s ňou zaoberať i v školskom roku 2019/2020 v rámci Školských vzdelávacích programov.

     

 Žiaci týchto ročníkov sa zúčastnili exkurzii :

PPA Control                                                                            II.GDME, III.GDME

TV Markíza                                                                             II.MPS

Digitalis                                                                                   III. MPS

Motor – car                                                                              II. MPS

 

V tejto úlohe sme sa zamerali hlavne na to, aby žiaci poznávali predmety, javy a procesy priamo v pôvodnom prostredí a v typických podmienkach.

 

       Pre žiakov sme zabezpečili návštevy výstav, ktoré úzko súvisia s našimi odbormi ako napríklad :

Plynárenské múzeum

Kunsthalle

Autosalón

Mesiac fotografie

Národná cena za dizajn – Komunikačný dizajn

Robotika

 

      

V tomto školskom roku sa upravovali a doplňovali  odborné učebne pre I., II. a III. ročník študijného odboru mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí a grafik digitálnych médií.  V tejto práci je nutné pokračovať (je to náročná  úloha z finančného hľadiska).

       Formou pohovoru s rodičmi žiakov našej školy, právnickými a fyzickými osobami bola poskytnutá pomoc škole a to:

- silnoprúdový materiál (PPA control)

- zľavy na nákup súčiastok  a el. materiálu ( firma GM, SOS electronic s.r.o.)

- komponenty pre študijný odbor MPS ( firmy V net, NetCom, Motor – car )

Za túto pomoc môžeme byť veľmi vďační. Zariadenia takto získané, nám umožnili vytvárať so žiakmi viac cvičných prác, ktoré budú vykonávať i v nasledujúcom školskom roku.

 

       Doučovanie bolo hlavne u žiakov, ktorí v priebehu školského roka prestúpili na našu školu. MOV ich pripravovali na úspešné zvládnutie komisionálnych skúšok, ukončenie ročníkov a hlavne celého štúdia – praktickej časti odbornej zložky maturitných skúšok.

       Spôsob hodnotenia a klasifikácie bol sledovaný pri hospitáciách. Neboli zistené žiadne nedostatky. MOV dodržiavali zásady hodnotenia a klasifikácie.

       V priebehu školského roka boli sledovaní žiaci s poruchami učenia. Bol k nim zaujatý špeciálny prístup od jednotlivých MOV.

       MOV venovali zvýšenú pozornosť žiakom u ktorých boli zistené, alebo zaznamenané neurotické, alebo adaptačné problémy, alebo mali rôzne osobné problémy. Pristupovali k nim s individuálnym prístupom, navrhovali spolu so špeciálnou pedagogičkou, ako zabezpečiť, aby žiak ukončil daný ročník. Takýchto žiakov zaznamenávame stále viac. Je potrebné sa im venovať a pomáhať im prekonávať svoje problémy, ktoré niekedy nie sú pochopené ani vlastnými rodičmi.      

       MOV sa neustále starajú o výchovnú otázku. Sledujú správanie žiakov medzi sebou, medzi MOV a žiakom. Vedú ich k slušnému správaniu (ďakovať, prosiť, zdraviť, kultúrne komunikovať ...)

Pri náhlych zmenách v správaní žiakov spolupracovali MOV s triednymi učiteľmi, so špeciálnou pedagogičkou a koordinátorom drogovej prevencie.

     Nakoľko na našu školu boli prijatí žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, pristupovalo sa k nim s individuálnym prístupom. Bolo zabezpečené a sledované spoločné VVZ žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami so zdravými žiakmi.

       Vzhľadom na to, že MOV má v skupine max. 12 žiakov venovali sa MOV vo zvýšenej miere pro sociálnemu správaniu, žiak - žiak, žiak - pedagóg, žiak - zamestnanec, žiak - starší človek.

       Zvýšenú mieru sme venovali špecifickému charakteru školy,  čo sa prejavilo úpravou spoločných priestorov a OU a zároveň aj výchovným pôsobením na žiakov v tomto duchu.

 (ranné modlitby, prosby v úvode vyučovacieho dňa).

       V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa zamerali i na výchovu k ľudským právam v duchu Deklarácie OSN, právam dieťaťa, prednáškami, ktoré boli zamerané na diskrimináciu, intoleranciu, rasizmus, xenofóbiu, antisemitizmus a ostatné prejavy intolerancie.

       V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme sledovali a chránili žiakov pred nežiadúcimi javmi, ako sú záškoláctvo, agresívne správanie, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie delikvenciu, požívanie návykových látok, sexuálne zneužívanie a pod.

       V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu boli vytvorené aktivity, ktoré boli zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania žiakov. Aktivity boli realizované na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a pre sociálne cítenie.

       Vo všetkých OU v rámci environmentálnej výchovy bol zabezpečovaný zber druhotných surovín, triedenie druhotných surovín, elektro spotrebičov a elektro materiálu. Šetrenie elektrickej energie, úsporná prevádzka meracích prístrojov...

       Boli zorganizované dva  Dni otvorených dverí, propagačné výstavy, návštevy ZŠ, čo sa nám odzrkadlilo záujmom žiakov o štúdium na našej škole.

       V priebehu mesiaca máj 2019 prebehlo overovanie žiakov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 § 21 pre žiakov  IV.MPS, IV.GDME a II.DE. Overovanie prebiehalo v rámci maturitných skúšok.

       Bol zorganizovaný cvičný požiarny poplach v budove Vazovova 10, 12, a v budove Radlinského 28, Bratislava.

 

       Exkurzie na  PV

 

 • Žiaci II.GDME a III.GDME sa zúčastnili odborných exkurzie vo firme PPA Control - zameranie exkurzie -  výroba rozvádzačov.
 • Žiaci II.GDME a II.GDMPS sa zúčastnili odbornej exkurzii v Markíze – zameranie exkurzií – štúdiová a počítačová technika, spracovanie obrazu a zvuku
 • Žiaci III.MPS sa zúčastnili odbornej exkurzii vo  firme Digitalis – skladba a prevádzkovanie serverov, poskytovanie služieb cez internet, úložiská 
 • Žiaci II.MPS sa zúčastnili odbornej exkurzii vo  firme Motor - car – skladba a prevádzkovanie serverov

 

       Zamerali sme sa hlavne na to, aby žiaci poznávali predmety, javy a procesy priamo v pôvodnom prostredí a v typických podmienkach.

 

 

 1.  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy : 

 

Počet pedagogických zamestnancov:                           

  • učiteľov TV                                              12    

(1 so zníženým úväzkom)

  • majstrov OV                                              8     

(5 so zníženým úväzkom)

     Počet nepedagogických zamestnancov:                                       9

                           -     administratívnych zamestnancov                3

                           -     prevádzkových zamestnancov                    6

                          

     Odbornosť vyučovania

     Teoretické vyučovanie:                                                 12 učiteľov

  • s kvalifikáciou                               12                    
  • nekvalifikovaní                              0

     Praktické vyučovanie:                                                    8 majstrov OV

                       -      s kvalifikáciou                             8

                       -      nekvalifikovaní                            0

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad počtu hodín TV a odbornosť vyučovania v školskom roku 2018-2019

 

   

počet hodín

povinné

odbornosť

1

KNB

20

20

20

2

SJL

24

24

24

3

ANJ

30

30

30

4

DEJ

4

4

2

5

OBN

6

6

6

6

MAT

20

20

20

7

FYZ

6

6

6

8

TSV

24

24

24

9

INF

8

8

8

10

GRS

1

1

1

11

PCI

11

11

11

12

SWW

5

5

5

13

TEC

1

1

1

14

ESH

2

2

2

15

HWW

10

10

10

16

TPVP

1

1

1

17

ZEN

4

4

4

18

EKN

4

4

4

19

FIG

2

2

2

20

TCK

0

0

0

21

ELZ

4

4

4

22

ZAE

9

9

9

23

ZAEC

0,5

0,5

0,5

24

ELE

4

4

4

25

ELR

1

1

1

26

ČIS

1

1

1

27

EPU

11

11

11

28

DGM

3

3

3

29

APT

4

4

4

30

DEU

0,5

0,5

0,5

31

PIM

1

1

1

32

SOX

11

11

11

33

GDD

9

9

9

34

SSK

5

5

5

 

Vyučované hodiny spolu

247,0

247

245

 

Riad. úväzok

 

4

 

 

Zást. úväzok

 

9

 

 

Výchovné poradenstvo

 

1

 

 

Úväzok učiteľov TV

 

235

 

 

Počet učiteľov + riad. + zást.

 

12,68

 

         

 

 

Prehľad počtu hodín PV a odbornosť vyučovania v školskom roku 2018/2019

P. č.

Predmet

počet hodín

povinné

nepovinné

odbornosť

1

OVY

145

145

0

145

 

 

 1. Údaje o  vzdelávaní pedagogických zamestnancov na úseku PV a TV

 

 

Názov vzdelávania

Forma vzdelávania

Počet zamestnancov

Priebeh vzdelávania

Učiteľ nie je Google6 - Raabe

konferencia

2 (Šv, Ža)

ukončené

Flexibilné spôsoby zamestnávania

seminár

1 (Ka)

ukončené

Učme sa cudzie jazyky bez drilu

školenie

1 (Hl)

ukončené

Súčasné trendy v telekomunikačnej a IT (ICT) oblasti

prezentácia

2 (Mi, An)

ukončené

Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska

 

1 (Ka)

ukončené

Road show pro školy

konferencia

1 (Ka)

ukončené

Vzdelávanie pre budúcnosť (Microsoft)

konferencia

1 (Ka)

ukončené

Microsoft GDPR Roadshow

konferencia

1 (Ka)

ukončené

Realizovanie inkluzívneho vzdelávania v praxi

otvorená hodina

1 (Vl)

ukončené

e-Twinning

seminár

1 (Hl)

ukončené

Edumetria 2018

konferencia

1 (Šv)

ukončené

Funkčné inovačné vzdelávanie

vzdelávanie

1 (Šv)

ukončené

3D tlač a 3D modelovanie

školenie

3 (Ži, Mr, Ka)

ukončené

50. konferencia elektrotechnikov Slovenska

konferencia

1 (An)

ukončené

Žiak s aspergerovým syndrómom v škole

seminár

1 (Vl)

ukončené

Fórum riaditeľov stredných škôl so zástupcami štátnej a súkromnej sféry

 

1 (Ka)

ukončené

Kto sa hrá s jazykmi, učí sa CLIL trochu inak

roadshow

1 (Hl)

ukončené

Motivate

konferencia

1 (Hl)

ukončené

Získanie odborenej spôsobilosti v elektrotechnike

školenie

2 (Bl, Ma)

ukončené

Metodické stretnutie výchovných poradcov – efektívny pomáhajúci rozhovor

metodické stretnutie

1 (Ca)

ukončené

Metodické stretnutie špeciálnych pedagógov

metodické stretnutie

1 (Vl)

ukončené

Škola 2018/2019

konferencia

2 (Šv,Ka)

ukončené

Oxford University Press – Engage your maturita students

seminár

2 (Wa, Hl)

ukončené

Metodické dni učiteľov náboženstva

metodické stretnutia

1 (Ca)

ukončené

CISCO konferencia

konferencia

2 (Mi, Lo)

ukončené

Informačné dni k výzve 2019 k predkladaniu návrhov projektov programu ERASMUS+

seminár

1(Hl)

ukončené

Tréningový seminár ECVET – ako s ním správne pracovať

seminár

1 (Hl)

ukončené

Inštruktážny seminár k predkladaniu návrhov projektov KA1

seminár

2 (Ka, Hl)

ukončené

Inštruktážny seminár k príprave prihlášok KA2 – Strategické partnerstvá

seminár

2 (An, Hl)

ukončené

Manažment schválených projektov KA1

seminár

1 (Hl)

ukončené

Vykonanie prvej atestácie

 

2 (Ca, Ža)

ukončené

Vykonanie druhej atestácie

 

1 (Ge)

ukončené

Interaktívna tabuľa a mutimédiá vo vzdelávaní

vzdelávanie

2 (Mr, An)

ukončené

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

vzdelávanie

3 (Mr, Al, Vl)

ukončené

Výchova a učenie pomocou nenásilnej komunikácie

vzdelávanie

1 (Ma)

ukončené

Úvod do počítačových sietí

vzdelávanie

1 (Ma)

ukončené

Tvorba  avyužitie myšlienkových máp v edukačnom procese

vzdelávanie

1 (Hl)

ukončené

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

vzdelávanie

3 (Al, An, Vl)

ukončené

Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

vzdelávanie

1 (Vl)

ukončené

Mentoring a koučing v školskom prostredí

vzdelávanie

1 (Vl)

ukončené

Digitalizácia učebných materiálov

vzdelávanie

1 (Ža)

ukončené

Animácia ako nástroj pre nový rozmer učenia

vzdelávanie

1 (Ža)

ukončené

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti

 

Sme škola s technickým zameraním,  kde možno považovať za najväčšiu prezentáciu našej školy účasť na odborných súťažiach z toho dôvodu uvádzame údaje v danom poradí:

 • 36. ročník súťaže Z E N I T v elektronike – účasť žiakov

 

 • Grafické súťaže:
   • Život bez drog
   • Zelený svet
   • Slovensko, krajina v srdci Európy
   • Elektro odpad

 

 • Olympiáda z anglického jazyka
   • Žiak II.GDMPS zvíťazil na školskom kole

 

 • športové súťaže

Pre žiakov našej školy organizujeme turnaje vo futbale, flórbale, v stolnom tenise a zároveň sa pravidelne zúčastňujeme na športových súťažiach obvodného a krajského charakteru vo  futsale, flórbale, basketbale a vo futbale, kde naši žiaci získavajú popredné umiestnenie. V školskom roku 2018/2019 sa žiaci zúčastnili veľkého množstva športových súťaží. Školu reprezentovali žiaci rôznych tried. 

 • Futsal – 04.10.2018 - obvodné kolo o pohár župana BSK  -– II. miesto                       
 • Stolný tenis – 09.11.2018 - obvodné kolo – IV. miesto
 • Futsal – 25.10.2018, 04.11.2018, 07.11.2018, 22.11.2018, 10.01.2019 a 30.01.2019   - krajské kolo o pohár predsedu BSK   - IV. miesto
 • Florbal – 05.12.2018 - obvodné kolo o pohár župana BSK -  VI.miesto
 • Futsal – 12.12.2018 – turnaj o pohár riaditeľa OA Dudova 4 – IV. Miesto
 • Basketbal – 21.11.2018 – obvodné kolo o pohár predsedu BSK – IV. miesto
 • Veľký futbal -11.04.2019 – obvodné kolo o pohár predsedu BSK – II. miesto
 • Školský turnaj o putovný pohár P.G.Frassatiho vo futbale - 27.06.2019 - zvíťazila trieda III.MPS.

 

 • matematická súťaž KLOKAN

V  školskom roku 2018/2019 sa naši žiaci zapojili do matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov (13 v kategórii Kadet O12 - 1. a 2. ročník a 12 v kategórii Junior O34 - 3. a 4. ročník). Najlepší percentil z našej školy dosiahol žiak Patrik Kevický z II.GDMPS triedy a to 88,6. V poradí druhý bol Sebastian Lašak z II.GDME triedy s percentilom 85,8. Tretí v poradí bol Nicolas Bihari z II.GDME triedy s percentilom 84,6. Všetci traja menovaní sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže. Všetci zúčastnení žiaci  dostali diplomy. Dvanásť najlepších žiakov aj vecné ceny od školy.

 

 • environmentálna výchova
   • Konali sa účelové cvičenia v mesiacoch: september 2018 a máj 2019.
   • Zapojili sme sa do projektu Recyklohry, ktorého organizátorom je spoločnosť Asekol SR, ktorý je zameraný na triedenie a recykláciu odpadov.
   • Žiaci sa zapojili do prípravy podkladov pre ekologizáciu školy a jej okolia – úprava školského prostredia, šetrenie s energiou a materiálmi, hospodárenie s odpadom.
   • Zrealizovali sme školskú enviro – súťaž o najlepšiu prezentáciu a vytváranie grafických projektov s ekologickou tematikou: „Ekologická kríza“.
   • Žiaci sa zapojili do akcie Národný týždeň charity

 

 • 3. ročník Vedecký veľtrh

 

 • exkurzie:
   • PPA Control                                                                           
   • TV Markíza                                                                             
   • Digitalis                                                                                  
   • Motor – car                                                                             

                                                         

 • účasť žiakov školy na Dni otvorených dverí v Elektrotechnickom ústave Slovenskej akadémie vied
 • žiaci školy sa zapojili do podujatia „Strojárska GRAND PRIX“ spojeného s DOD na Strojníckej fakulte
 • škola sa aktívne zúčastnila na Vedeckom veľtrhu
 • škola sa zapojila do podujatia Európsky týždeň odborných zručností
 • žiaci a učitelia sa zúčastnili púte žiakov a učiteľov katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy
 • žiaci tretích ročníkov absolvovali Kurz prvej pomoci v rámci kurzu Ochrana života a zdravia 
 • spolupráca s tridsiatimi ôsmimi odbornými firmami (právnickými alebo fyzickými osobami) v ktorých žiaci vykonávali odborný výcvik za účelom ich prehlbovania a rozširovania vedomostí a zručností a uplatňovaní teoretických vedomostí v praxi a zabezpečenie rýchleho zaradenia žiakov do pracovných kolektívov po ukončení školy. Veľká časť žiakov, ktorí sa nedostali na VŠ v týchto firmách sa zamestnala v trvalom pracovnom pomere
 • uskutočnili sme dva Dni otvorených dverí
 • žiaci školy študujúci v odbore grafik digitálnych médií sa zúčastnili rôznych výstav a grafických súťaží, v ktorých získali nejedno ocenenie
 • škola úzko spolupracovala s  Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave:                        
  • v rámci profi orientácie – v oblasti poradenstva pri voľbe štúdia a povolania (pre žiakov maturitných ročníkov)
  • v rámci psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky v oblasti integrácie (začlenenia) žiakov a starostlivosti o nich
  • v oblasti skupinovej práce – pre žiakov prvých ročníkov
 • pre končiacich žiakov sme v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečili informačné stretnutie na tému „práva a povinnosti po ukončení SŠ“
 • už dlhodobo pracujeme s Okresným a krajským súdom v Bratislave I., kde sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili súdneho pojednávania (v rámci – občianskej náuky)
 • študenti našej školy sa zúčastnili na týždňovom lyžiarskom a snoubordingovom výcvikovom kurze v Oravskej Lesnej
 • na úrovni medzi predmetových vzťahov katolíckeho náboženstva a odborného výcviku žiaci vytvárali grafické, výtvarné a literárne projekty na tému Pôstne obdobie a Veľká noc
 • žiaci a pedagógovia sa zúčastnili na púti Katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy v Národnej Svätyni -  Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
 • žiaci  a pedagógovia sa stretli s tímom Katolíckeho projektu GODZONE, ktorý je zameraný na novú evanjelizáciu a prinášanie posolstva evanjelia moderným a zrozumiteľným spôsobom mladým ľuďom
 • žiaci boli v sprievode pedagogického dozoru hromadne počas školského roka darovať krv
 • žiaci školy sa zapojili do celonárodnej zbierky HODINA DEŤOM organizovanej charitatívnou organizáciou Nadácia pre deti Slovenska, ktorá rieši aj problémy detí, ktorým zlyháva rodina
 • žiaci školy sa zapojili do zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých BIELA PASTELKA na podporu ľudí so zrakovým postihnutím
 • žiaci školy sa zapojili do zbierky BELASÝ MOTÝĽ, ktorej cieľom je pomoc ľuďom so svalovou dystrofiou
 • škola sa zapojila do kampane a boja proti AIDS „Červené stužky“ prednáškami a prezentáciou filmov
 • žiaci školy v sprievode pedagógov navštívili Komunitu Cenacolo v Kráľovej pri Senci. Je to kresťanské združenie ľudí, ktorí  sa starajú o tých, ktorí v minulosti podľahli rôznym druhom závislostí a mladým ľuďom vydávajú svedectvo o liečbe a uzdravení v komunite
 • žiaci sa opäť stretli s nevidiacim mladým mužom Jurajom Pragerom, ktorý vydáva svedectvo o živote, prijatí svojho handicapu a dosiahnutí veľkých  výziev života, ako napríklad zdolanie vrcholu Mont Blanc
 • v rámci charitatívnych aktivít študenti s učiteľmi navštívili Domov sociálnych služieb, kde seniorov zariadenia potešili naši študenti vianočným programom a darčekmi

 

 

 • Projektová činnosť na CSOŠE P.G. Frassatiho v šk. roku 2018/2019
 • Koordinátorka medzinárodných projektov v septembri 2018 vypracovala dokument Európsky plán rozvoja CSOŠE a stratégia jej modernizácie a internacionalizácie na obdobie šk. rokov 2018/2019 až 2021/2022.
 • Škola sa zapojila do medzinárodného projektov:
 1. Program: Erasmus+

                         Sekcia Európsky program eTwinning - elektronické partnerstvá škôl                                                   Názov projektu: Let's go for a virtual walk! You will see, feel and create!

                        (Poďme na virtuálnu prechádzku! Budete vidieť, cítiť a tvoriť.) 

      

Projekt bol zameraný na spoluprácu medzi žiakmi cez internet. Žiaci III.GDME          spolupracovali so žiakmi z partnersých stredných škôl v Poľsku, Česku, Taliansku, Chorvátsku, Rumunsku a Turecku. 

Cieľom projektu bolo motivovať žiakov k štúdiu angličtiny, zlepšiť úroveň písomnej a ústnej komunikácie žiakov v anglickom jazyku prostredníctvom vzájomného spoznávania a rozvíjať svoju kreativitu. Žiaci vytvorili prezentácie a videá o zaujímavých miestach v meste, v ktorom sídli ich škola.

Na záver žiaci prezentovali výsledky svojej práce pred žiakmi nižších ročníkov a pred svojimi pedagógmi.

 

 1. Program: Erasmus+                                                                                                  Sekcia Európsky program eTwinning - elektronické partnerstvá škôl                                      Názov projektu: Famous Personalities & the Youth

(Slávne osobnosti & Mládež)

Cieľom projektu bolo motivovať žiakov k štúdiu angličtiny, zlepšiť úroveň písomnej a ústnej komunikácie žiakov v anglickom jazyku prostredníctvom IKT, posilniť národné povedomie a dozvedieť sa o významných osobnostiach z krajiny partnerskej      školy v Poľsku.

Žiaci vytvorili záložky do knihy s významnými osobnosťami zo Slovenska z histórie, športu, kultúry, vedy a techniky a spoločenského života.

Záložky poslúžia nielen pre našich žiakov, ale aj ako propagačný materiál školy na DOD, na 25. výročie založenia školy, pri návštevách v zahraničí a pod.

 

 1. Program: Erasmus+

                        Kľúčová aktivita: Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP (KA102)

                        Názov projektu: Computer Skills for Better Employment                                                               (Počítačové zručnosti pre lepšie zamestnanie sa)

                        Číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA102-060491

                        Začiatok projektu: 01.06.2019

                        Koniec projektu: 31.05.2021

Náplň projektu: dvadsať žiakov študijného odboru 3447 K Grafik digitálnych médií sa vo dvoch turnusoch zúčastní odbornej stáže v rozsahu 10 pracovných dní v partnerskej škole Magensinus-Empresa Promotora de Serviços de Ensino, S.A. v Lisabone, Portugalsko.

Sedem žiakov študijného odboru 2682 K Mechanik počítačových sietí sa zúčastní odbornej stáže v rozsahu 10 pracovných dní v partnerskej škole Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących v Bytome, Poľsko.

           

Dvaja majstri odborného výcviku sa zúčastnia všetkých troch odborných stáží, každý v rozsahu 5 pracovných dní.

 

         

 1. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila :

Škola je permanentne zapojená v projektoch:

 • Cisco Networking Academy
 • Kariérový rast pedagogických zamestnancov
 • Recyklohry
 • Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu
 • eTwinning - elektronické partnerstvá škôl
 • Erasmus+
 • „Future me“ s firmou DELL

 

 

 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:

 

V školskom roku 2018/2019 nebola na našej škole vykonaná žiadna inšpekcia.

 

 

 1. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

 

 

Odborný výcvik, odborná prax pre prvé až  tretie ročníky prebieha v 11 odborných učebniach. Odborné učebne prvých ročníkov sú vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, ktoré súvisia s plnením učebných osnov.

Odborné učebne vyšších ročníkov sú vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, ktoré súvisia s plnením učebných osnov. Odborné učebne sú vybavené výpočtovou technikou a zároveň sú zasieťované a pripojené na Internet. Tu možno pripomenúť, modernizáciu prístrojového zariadenia, čo v súčasnosti realizujeme v rámci finančných možností. Zborovňa je spoločná pre všetkých majstrov odbornej výchovy.

 

 

 1. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

 

 

            Rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2018 obdŕžala škola od Rímskokatolíckej cirkvi,  Bratislavskej arcidiecézy – Arcibiskupského školského úradu dňa 05.02.2018 v celkovej výške 587 798 €. Tento rozpočet bol v priebehu roka upravovaný zriaďovateľom niekoľkokrát na konečnú sumu 621 275 €.

Rozpis účelovo určených finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2018 bol taktiež zaslaný Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou – Arcibiskupským školským úradom dňa 31.01.2018 v celkovej výške 5 972 €. Tento rozpočet bol v priebehu roka upravený a dosiahol celkovú výšku 5 107 €.

Škola v školskom roku 2018/2019 získala nenormatívne finančné prostriedky na príspevok na kurz pohybových aktivít – lyžiarske kurzy 2019 vo výške  4 350 €.

V roku 2018 škola získala nenormatívne finančné prostriedky na nákup učebníc cudzieho jazyka pre žiakov 3. a 4. ročníka celkovo vo výške 1 245 €.

Finančné prostriedky, ktoré škola získala, stačili na prevádzku školy počas celého školského roka.

Výnosy

Hlavnú časť výnosov školy tvoria:

 • Rozpočet normatívnych finančných prostriedkov,
 • Rozpočet účelovo určených finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie,
 • Výnosy z prenájmu nebytových priestorov.

 

 

Porovnanie výšky celkového rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov v rokoch 2010-2018

 

 

 

 

Nárast normatívneho rozpočtu v roku 2018 oproti roku 2017 bol o 42 863 €. Z porovnania rokov 2010-2018 vyplýva, že škole každoročne narastá rozpočet normatívnych finančných prostriedkov, kvôli prírastku celkového počtu žiakov v jednotlivých rokoch. Z normatívneho rozpočtu finančných prostriedkov boli v roku 2018 hradené mzdy a odvody  zamestnancov, náklady spojené s prevádzkou školy. Prevažnú časť prevádzkových nákladov tvorili náklady na spotrebu zemného plynu, vody, elektrickej energie, údržby, revízie, materiálu, učebných pomôcok a potrieb. Medzi významné náklady patrilo zakúpenie počítačov, projektorov, meracích prístrojov na úsek praktického vyučovania, stavebníc pre žiakov a odbornej literatúry a náklady do priestorového vybavenia, ktoré zlepšia žiakov komfort pri priebehu vyučovacieho procesu.

 

Porovnanie výšky celkového rozpočtu finančných prostriedkov určených

na záujmové vzdelávanie v rokoch 2010-2018

 

 

V roku 2018 celková výška účelovo určených finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie klesla oproti roku 2017 o 589 €. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy na rok 2018 vo výške 5 107 € boli použité na úhradu miezd a odvodov pre pedagogických zamestnancov a to mzdy vo výške 2 899 €, poistné k mzdám vo výške 1020 € a na nákup a drobného majetku súvisiaceho s činnosťou krúžkov vo výške 1 188 €.

 

Mimorozpočtové finančné prostriedky – výnos z prenájmu

za nebytové priestory 2018

 

Výnos z prenájmu nebytových priestorov na základe platných nájomných zmlúv poklesol v roku 2018 oproti roku 2017 o 11 975 €, nakoľko niektoré nájomné zmluvy boli zrušené Arcidiecéznym úradom. Z výnosu z prenájmu nebytových priestorov sa financovali niektoré havarijné stavy budov a preddavky na daň z príjmov.

 

Nenormatívne finančné prostriedky na príspevok na kurz pohybových aktivít – lyžiarske kurzy 2018/2019

Nenormatívne finančné prostriedky na rok 2019 – príspevok na lyžiarsky kurz tvorili 4 350 €. Tento príspevok čerpalo 29 žiakov školy na lyžiarsky kurz, ktorý sa konal v čase od 10.02.2019 – 16.02.2019 v Oravskej Lesnej. Škola použila dané prostriedky na úhradu ubytovania a stravy pre daný počet žiakov.

 

Nenormatívne finančné prostriedky na príspevok na učebnice cudzieho jazyka na rok 2018

 

Nenormatívne finančné prostriedky na rok 2018 – príspevok na učebnice CJ tvorili čiastku 1 245 €. Z týchto prostriedkov sa zakúpili učebnice na výučbu anglického jazyka s názvom New Headway, 4Th Edition.

 

 

Náklady

Celkové náklady účtovnej jednotky pred zdanením v roku 2018 tvorili čiastku 641 357,38 €.

Náklady na spotrebu materiálu v celkovej výške 58 232,90 € predstavovali materiál na opravy a údržbu na škole vo výške 727,34 €, hygienické potreby vo výške 992,82 €, čistiace prostriedky vo výške 1 860,56 €, školské tlačivá tvorili čiastku 343,49 €, bezodplatný prevod majetku z Občianskeho združenia na školu bol vo výške 5 626,48 € (z účtovného hľadiska je zaúčtovaný na výnosoch aj nákladoch, teda nemá vplyv na výsledok hospodárenia), časopisy predstavovali 152,92 €, zakúpené počítače a IKT materiál činili 17 084,38 €, kancelárske potreby činili 1 932,34 €, učebné pomôcky tvorili  699,26 €, športové potreby tvorili 829,45 €, tonery 870,74 €, baterky 221,98 €, žiarovky 8,00 €, náradie tvorilo čiastku 19,99 €, zhotovenie kľúčov a výmena zámkov činilo 149,30 €, odborná literatúra predstavovala čiastku 646,10 €, zakúpenie materiálu na maľovanie predstavovalo čiastku 230,81 €, pomôcky na čistenie priestorov školy tvorili 145,93 €, náklady na zakúpenie mobilného telefónu a domáceho telefónu predstavovali 141,12 €, zakúpenie roliet na tienenie činilo 874,70 €, spotrebný materiál na cvičné práce na úsek praktického vyučovania činil 757,64 €, náklady na predlžovacie káble tvorili 63,45 €, zakúpenie učebníc na cudzí jazyk tvorilo čiastku 1245,11 €, vybavenie priestorov stoličkami tvorila čiastku 956,48 €, zakúpenie tlačiarní predstavovalo 129,26 €, vybavenie lekárničiek tvorilo 148 €, zakúpenie prístrojov ako učebných pomôcok na úsek praktického vyučovania predstavovalo 3172,62 €, zakúpenie projektorov činilo 1270,05 €, klimatizácie do tried na najvrchnejšom poschodí činili 2 746,80 €, zakúpenie dátového úložiska s pevnými diskami predstavovalo 1 063,30 €, náklady na stavebnice Arduino predstavovali 1 382,46 €, dosky a odkladacie koše na lavice činili 859,20 €,  zakúpenie chladničky činilo 150,80 €, náklady na RAM pamäť a pamäťové disky predstavovali 514,68 €, zakúpenie interiérových dverí činilo 112,95 €, vybavenie priestorov nábytkom a jeho príslušenstvom tvorilo čiastku 9 570,15 €, náklady na pečiatky a náplne činili 53,00 €, upratovacie pomôcky tvorili 205,68 €, výstražné pásky a značenia činili 110,27 €, zakúpenie rádiomagnetofónov tvorilo 50,40 € a ostatný spotrebný materiál činil 112,89 €.

 

Náklady na spotrebu energie činili v roku 2018 čiastku 20 831,70 €. Z toho:

 • Elektrická energia: 7 150,45 €
 • Vodné, stočné a odvod zrážkovej vody: 2 203,02 €
 • Zemný plyn: 11 478,23 €

Oproti roku 2017 nastal pokles nákladov na energie o 1 680,41 €.

            Náklady na opravu a údržbu činili čiastku 9 697,65 €. Z toho revízie a kontroly kotolne tvorili čiastku 1 039,66 €, oprava PVC krytiny predstavovala 1 686,00 €, maľovanie priestorov činilo 1 907,10 €, čistenie kanalizácie predstavovalo čiastku 414,00 €, oprava kotolne tvorila 951,00 €, servis zabezpečovacieho systému činil 30,00 €, bežné opravy v budove predstavovali 357,48 €, opravy a udržiavanie výpočtovej techniky predstavovali 501,17 €, opravy a udržiavanie strojov, náradia činili 91,94 €, revízia hasiacich prístrojov činila 75,00 €, revízia elektrických spotrebičov a náradia činila 2 424,30 €, revízia komínov predstavovala 120,00 a revízia náradia v posilňovni činila 100,00 € Väčšinu porúch v rámci šetrenia sa škola snaží opraviť svojpomocnými silami, tým že zakúpi len materiál na údržbu a samotnú prácu vykonáva údržbár školy.  Oproti roku 2017 vzrástli náklady na opravy a údržbu o 880,33 €.

            Náklady na cestovné činili v roku 2018 čiastku 1 051,69 € a náklady na reprezentáciu, v ktorých je zahrnuté propagovanie školy ku dňu otvorených dverí, odmeny žiakov za dobrý prospech, ocenenia za zúčastnenia sa žiakov rôznych súťaží činili čiastku 629,34 €. Náklady na reprezentáciu sú financované výlučne z mimorozpočtových prostriedkov. Z porovnania vyplýva, že náklady na cestovné v roku 2018 oproti roku 2017 vzrástli o 309,79 € a náklady na reprezentáciu poklesli v roku 2018 oproti roku 2017 o 2 798,00  €.

            Náklady na ostatné služby činili čiastku 21 756,57 €. Tieto náklady tvorili náklady na poistenie osôb vo výške 871,74 € (žiaci + zamestnanci školy), cena za služby za stravné lístky čiastku 265,62 €, poštovné čiastku 415,99 €, počítačová sieť SANET čiastku 597,48 €, členské príspevky čiastku 275,00 €, deratizácia priestorov školy predstavovala čiastku 180,00 €, technik informačných technológií čiastku 2 400,00 €, prevoz počítačov a iného materiálu čiastku 100,00 €, upgrade programov činilo 470,70 €, lyžiarsky výcvik ubytovanie a strava predstavoval čiastku 3 150,00 €, technikovi BOZP a PO škola zaplatila za jeho služby čiastku 1 440,00 €, sklenárske práce činili 42,00 €, dodávka pitnej vody s chladením činila 241,17 €, registrácia strednej školy v katalógu stredných škôl predstavovala 21,78 €, elektro práce činili 802,00 €, poistenie počítačov činilo 674,60 €, poistenie budov predstavovalo 417,00 €,  telekomunikačné služby činili 1 475,78 €, školenia a semináre spojené s ďalším vzdelávaním zamestnancov predstavovali 2 284,50 €, náklady za zhotovené kópie kopírovacieho stroja predstavovali čiastku 2 702,04 €, právne služby spojené s ochranou osobných údajov na škole činili 725,50 €, zakúpené kurzy v rámci vzdelávacích poukazov pre žiakov činili 139,00 €, webhosting a obnova domény predstavovali 102,00 €, služby spojené s výkonom zodpovednej osoby činili čiastku 411,84 €, nákup softwaru predstavoval 399,94 € a ostatné služby činili 19,00 €. V roku 2018 klesli náklady oproti roku 2017 na ostatné služby o 2 618,27 €.

V roku 2018  boli náklady na mzdy a odmeny vrátane dohôd vo výške 366 886,69 €. Účtovná jednotka vytvorila v roku 2018 aj rezervu na nevyčerpané dovolenky vo výške 14 387,22 €.

            Na škole pracovalo v roku 2018 celkovo 24,30 prepočítaných zamestnancov, z toho  16,98 pedagogických zamestnancov a zvyšok 7,32 nepedagogických zamestnancov. Pre porovnanie v roku 2017 bolo na škole zamestnaných celkovo 25,00 prepočítaných zamestnancov, z toho 16,50 pedagogických zamestnancov a 8,50 nepedagogických zamestnancov.

            Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie činili čiastku 130 881,31 €. V porovnaní s rokom 2017 vzrástli náklady na zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie o 7 034,79 €.

            Zákonné sociálne náklady predstavovali čiastku 13 575,99 €. Z toho tvorba sociálneho fondu bola vo výške 3 313,22 €, náhrada príjmu počas PN 964,54 €, stravné lístky a obedy pre zamestnancov 8 598,18 €, pracovné oblečenie činilo 490,05 € a odborné prehliadky u lekára preplácané zamestnávateľom tvorili 210,00 €.

            Odpisy dlhodobého hmotného  a dlhodobého nehmotného majetku činili čiastku 706,00 €.

            Ostatné dane a poplatky boli vo výške 1 875,36 € čo predstavovalo odvoz a likvidácia odpadu Hlavnému mestu SR Bratislavy, kolky a ostatné dane a poplatky. Ostatné pokuty a penále tvorili čiastku 12,30 €.

            Iné ostatné náklady – poplatky za vedenie bankových účtov činili čiastku 832,66 € a daň z príjmov právnických osôb bola vo výške 6 125,26 €.

 

Hospodársky výsledok

Porovnávajúc výnosy a náklady dosiahla CSOŠE P. G. Frassatiho v roku 2018 zisk po zdanení vo výške 10 957,15 €.

 

Stav finančných prostriedkov

Stav finančných prostriedkov na účtoch a v pokladnici bol k 31.12.2018 nasledovný:

Bankové účty spolu: 18 745,13 €

 • Bežný účet (príjem z prenájmu nebytových priestorov): 13 727,96 €
 • Dotačný účet: 4 156,08 €
 • Účet sociálneho fondu: 800,93€
 • Bežný účet:  39,08 €
 • Bežný účet: 21,08 €

 

pokladnica 280,60 € a ceniny (stravné lístky) 889,00 €.

 

Záver:

Hospodárenie školy v roku 2018 ovplyvnila tak ako aj v ostatných rokoch celková modernizácia priestorov školy.

Medzi významné náklady školy, patrilo zakúpenie počítačov, projektorov, tlačiarní do jednotlivých počítačových učební. Tak ako každý školský rok aj tento sa zakúpili  meracie prístroje na úsek praktického vyučovania, stavebnice pre žiakov, ktoré rozvíjajú ich analytické myslenie a tvorivosť, zakúpenie odbornej literatúry a investovalo sa aj do priestorového vybavenia, ktoré zlepšia žiakov komfort pri priebehu vyučovacieho procesu.

Počas roka 2018 si škola aj naďalej svoje záväzky voči dodávateľom za dodávky materiálu, energií a služieb ako i voči inštitúciám zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, daňovým úradom, zamestnancom a pod. uhrádzala po celý  rok v lehote splatnosti.

 

 1. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepcii rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:

 

V školskom roku 2018/2019 sme mali ciele:

 • dopracovať a aktualizovať ŠkVP,
 • zmodernizovať vybavenie v učebniach,
 • zviditeľniť školu.

Stanovené ciele boli splnené.

 

 1. XIII. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení:

 

   Dobré výsledky dosahujeme v týchto oblastiach:

 • starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
 • zabezpečenie rodinnej atmosféry a individuálny prístup k žiakom
 • zabezpečenie správneho fyzického vývoja žiakov – každodenne v popoludňajších     

hodinách je posilňovňa otvorená pre všetkých žiakov, ktorí chcú cvičiť

 • lokálna Cisco akadémia
 • súťaž ZENIT
 • spolupráca s fyzickými alebo právnickými osobami v rámci praktického vyučovania – odborného výcviku našich žiakov

 

Zoznam právnických osôb alebo fyzických osôb

u ktorých žiaci vykonávajú odborný výcvik v školskom roku 2018/2019

 

 

          P. č.

Názov a adresa právnickej osoby, alebo fyzickej osoby

 1.  

AB Comp, s.r.o.

Továrenská 3/B, Malacky 901 01

 

ADIR

Tomášikova 10, Bratislava

 

AlfaPro

Plynárenská 2 Bratislava

 1.  

ALVEX spol. s r. o.

Štefánikova 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji

 1.  

AMJ Group s.r.o

 Dvojkrížna 2, 821 06 Bratislava

 1.  

Bohuslav Blecha - Bobo výroba reklamy

 Bratislavská 37, Bratislava 841 06

 1.  

California Trading

Vlky 23, 900 44 Vlky

 1.  

CARSTAR SERVICE s. r. o.

Pasienkova 5/C, 821 06 Bratislava

 1.  

DATALAN a. s.

Púchovská 8, 831 06 Bratislava

 1.  

ELECTRIK s.r.o.

Mlynské nivy 54, 821 09 Bratislava

 1.  

Elektrostavby s.r.o.

Láb 585

 1.  

Electrosupport s. r. o.

Karpatské nám. 10/A, 831 06 Bratislava

 1.  

Faxcopy a. s.

Domkárska 15, 821 05 Bratislava

 1.  

FIDELIA SERVICE s. r. o.

Dvojkrížna 6, 821 07 Bratislava

 1.  

Forbo Siegling s. r. o.

Továrenská 15, 901 01 Malacky

 1.  

Generali Poisťovňa a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

 1.  

HAPET spol. s r. o.

Štefana Majera 9, 841 06 Bratislava

 1.  

HN Control

Školský rad 382/18,Štvrok na Ostrove 930 40

 1.  

KANCELÁRIA NR SR

Námestie A. Dubčeka 1, 811 01 Bratislava

 1.  

Kasi a. s.

Bratislavská 1125, 900 46 Most pri Bratislave

 1.  

MARTINUSÍK s. r. o.

Dolnočepeňská1641/57, 926 01 Sereď

 

MICROSYSTEM s.r.o.

Pionierska 7, Bratislava

 1.  

Motor – car

Tuhovská 5 Bratislava  83107

 1.  

Nemocnica sv. Michala

Satinského 1, Bratislava

 

N.NETCOM

Floriánske nám. 2, Bratislava

 

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.

Heydukova 10, Bratislava

 

OxyNet s.r.o.

Čenkovce 9, Čenkovce 930 39

pracovisko Hlavná 830, Zlaté Klasy930 39

 1.  

PPA ENERGO s. r. o.

Vajnorská 137, 830 00 Bratislava

 1.  

RadioLan

Kuklovská 9,841 05 Bratislava

 1.  

SITEL s. r. o.

Kopčianska 20C, Bratislava

 1.  

SLOVENSKÝ HYROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

 1.  

Slovak Telekom

Bajkalská 28, Bratislava 817 62

 1.  

SPP – distribúcia a.s.

Mlynské nivy 44/b, bratislava 825 11

 1.  

TheDarkRoom s.r.o.

Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava

 1.  

Tomra Sorting s. r. o.

ProLogis Park Senec, Diaľničná cesta 5019/26, Senec 903 01

 1.  

QUANTUMS TECHNOLGIS s. r. o.

Karpatské nám. 10/A, 831 06 Bratislava

 

VNET a.s.

Nám. Hraničiarov 39, Bratislava

 

VTR

Zelinárska 8, Bratislava

 

 

 • reprezentácia školy na športových súťažiach
 • hromadná účasť žiakov na darovaní krvi
 • rozširovanie a uskutočňovanie zaujímavých a prínosných projektov a aktivít na našej škole vo všetkých ročníkoch: Zdravá výživa a šport, Environmentálna kríza a jej možné riešenia, Ľudské práva.

 

 

Starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

V tejto oblasti úzko spolupracujeme s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Školská špeciálna pedagogička sa pravidelne stretáva so žiakmi so ŠVVP, konzultuje ich vzdelávanie a výsledky s učiteľmi.

 

Lokálna Cisco akadémia

Na školskej LCNA majú naši žiaci možnosť študovať pod vedením inštruktorov problematiku počítačových sietí, so zámerom rozšíriť možnosti výberu ponuky semestrov.

 

Súťaž odborných zručností ZENIT

V školskom roku 2018/2019 sme sa opäť zúčastnili tejto súťaže na krajskej úrovni.

 

Spolupráca s právnickými alebo fyzickými osobami v rámci praktického vyučovania – odborného výcviku našich žiakov

 V rámci praktického vyučovania sme mali uzavreté dohody o zabezpečení praktického vyučovania – odborného výcviku s tridsiatimi právnickými alebo fyzickými osobami za účelom prehĺbenia a rozšírenia vedomostí a zručnosti žiakov v uplatňovaní teoretických vedomostí v praxi a zabezpečenie rýchleho zaradenia žiakov do pracovných kolektívov po ukončení školy.

 

 

 1. Výsledky úspešnosti pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na  pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

 

V školskom roku 2018/2019 ukončilo štúdium 39 žiakov dennej formy štúdia.

 

Z toho: študuje na VŠ 11 absolventov

   pracuje  28 absolventov

           

 

Všetci žiaci, ktorí chceli ďalej študovať  boli prijatí na vysoké školy. Ostatní žiaci dostali ponuku práce v odbore. Niektorí žiaci sa zamestnali vo firmách (u právnických alebo fyzických osôb), v ktorých vykonávali odborný výcvik. Škola spolupracuje s viacerými firmami, ktoré ponúkajú našim absolventom po ukončení odborného rozvoja možnosť zamestnať sa u nich.

Považujeme to za veľký úspech v súčasnom období pomerne veľkej nezamestnanosti mladých ľudí. 

 

 

                                                                                                                                                Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová

      01.12.2019                                                                                                                                          riaditeľka CSOŠE P.G.Frassatiho

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa
  +421 910 852 307 - riaditeľka

Fotogaléria