Kritériá prijatia 2018/2019

KritÉRIA PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

 

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
   

V zmysle Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade 25.01.2018 stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o denné štúdium nasledovne:

 

V  školskom roku 2018/2019 otvárame dve triedy prvých ročníkov denného štúdia s plánovaným počtom celkom 62 žiakov s odbormi:

 

študijný odbor -  3447  K  grafik digitálnych médií

študijný odbor -  2682  K  mechanik počítačových sietí

študijný odbor -  2697  K  mechanik elektrotechnik

 

Podmienkou pre prijatie do 1.ročnika je:

 1. Riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole na tunajšej škole
 2. Umiestnenie na základe nasledujúcich kritérií

 

     II. KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE
 

 1. Kritériá pre prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky
   

Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete SJL, MAT samostatne úspešnosť najmenej 90% (§ 65 ods.4 zákona č.245/2008). Žiaci, prijatí bez prijímacej skúšky dostanú rozhodnutie o prijatí  najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacej skúšky.

 

 

      2.   Kritériá pre prijatie uchádzačov na základe vykonania prijímacej skúšky
 

 1. Uchádzač o štúdium v študijných odboroch absolvuje prijímaciu skúšku
   
  Prvé kolo:
 1. termín  prijímacej skúšky -  14. máj 2018 (pondelok) o 8.00 hod.
 2. termín  prijímacej skúšky -  17. máj 2018 (štvrtok) o 8.00 hod.

 

   Druhé kolo: 19.júna.2018 (utorok) o 8.00 hod.

  

      b. Forma prijímacej skúšky
 
          Uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku písomnou formou testu zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
 

       c. Bodové hodnotenie je v prílohe 1.
 

  III.  PODMIENKY PRE PRIJATIE

 

 1. Prijatí budú uchádzači, ktorí po zoradení od najvyššieho počtu bodov k najnižšiemu počtu bodov dosiahnu umiestnenie do počtu rovnajúcemu sa počtu 62 miest.
   

2.  V prípade neodovzdania zápisného lístka, resp. zrušenia zápisu prijatým uchádzačom, bude na

uvoľnené miesto prijatý uchádzač, ktorý bol pôvodne neprijatý pre nedostatok miesta. Výber takéhoto uchádzača sa uskutoční na základe zoradenia podľa počtu dosiahnutých bodov.

 

Všeobecnou podmienkou prijatia pre všetkých uchádzačov o štúdium je písomný súhlas zákonného zástupcu s katolíckou výchovou na škole, ako i záväzok rešpektovať školský poriadok.

 

 

IV.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 

        Riaditeľka školy zverejní 14.5.2018 o 11.00 hod. a 17.5.2018 o 11.00 hod. zoznam  prijatých uchádzačov na výveske školy a na internetovej stránke školy www.csose.sk podľa výsledkov prijímacieho konania. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred pridelenými číselnými kódmi zoradenými podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní.

 

Zápis  prijatých žiakov po prvom termíne sa uskutoční  od 14.5.2018 od 13.00 hod.– do 22.5.2018.

Náhradný termín zápisu – od 23.5.2018 do 25.5.2018.

 

Podmienky prijatia do prvého ročníka denného štúdia boli prerokované a schválené pedagogickou radou školy dňa 25. 01. 2018.

 

Kritéria platia od 23.3.2018.

 

Príloha 1:  Bodové hodnotenie pre prijímacie konanie do prvých ročníkov denného štúdia študijných odborov na školský rok 2018/2019.

 

 

Príloha  1                                                                                                                                            

B O D O V É   H O D N O T E N I E

 

pre prijímacie konanie do prvých ročníkov denného štúdia

študijných odborov na školský rok 2018/2019

 

1. Testovanie 9 SJL – max. 20b  +  MAT – max. 20b                                              spolu    max. 40b                                                        

 

Úspešnosť v %

1 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 70

 71 - 100

Body

4

8

12

   16

      20

 

 

2. Dosiahnutý priemer                                                                     spolu        max. 20 b

(z  8. ročníka a z  I. polroku  9. ročníka ZŠ)

 

Priemer

1-1,5

1,51-2,0

2,01-2,5

2,51-3,0

3,01-3,5

3,51-4,0

nad 4,01

Body

10

9

8

7

6

5

0

 

3. Prijímacia skúška zo SJL – max. 20b  +  MAT – max. 20b                        spolu   max. 40 b

 

4.Úspešný riešiteľ olympiády, alebo víťaz súťaže v okresnom, krajskom alebo 

celoslovenskom kole, ktorá súvisí so študijnými odbormi                                           50 b

 

5.Termín prihlásenia sa na prijímacie pohovory

 

Žiaci, prihlásení na obidva termíny (14. mája a 17. mája 2018) získajú naviac          50 b

                                                                               

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Spolu:                                                                                                                  max. 200 bodov

 

 

 

 

 

 

Za zriaďovateľa školy

Mgr. Viera Kyselicová                                               Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová

                                   riaditeľka AŠÚ Bratislava                                          riaditeľka CSOŠE P.G.Frassatiho

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa
  +421 901 707 796 - riaditeľka

Fotogaléria