• Praktické vyučovanie

    •    Odborný výcvik a odborná prax sú základnými vyučovacími predmetmi v strednej odbornej škole, prostredníctvom ktorých sa uskutočňujú ciele odbornej prípravy žiakov. Sú zamerané na získavanie odborných zručností pre výkon povolania, na ktorý sa žiak v učebnom alebo študijnom odbore pripravuje. Uskutočňujú sa v súlade s učebnými osnovami, najmä súbornými a produktívnymi prácami. Svojim charakterom zodpovedajú hlavným rysom budúcej pracovnej činnosti. Žiaci si v nich na základe cvičných, súborných a produktívnych prác pod vedením majstrov odbornej výchovy osvojujú vedomosti, pracovné zručnosti, návyky, základné pracovné a typické práce učebného alebo študijného odboru, pre ktorý sa pripravujú. Odborný výcvik  a odborná prax v súčasnom období prudkého prenikania vedy a techniky do výroby nemajú iba charakter nácviku manuálnych pracovných činností, ale sú predmetmi, v ktorých žiaci využívajú osvojené si teoretické vedomosti na úspešné riešenie zložitých pracovných úloh. Práve úzke spojenie teoretických poznatkov o technike, technológii a organizácii práce s praktickým precvičením je charakteristickým rysom vyučovacích predmetov odborný výcvik a odborná prax. Spôsob organizácie odborného výcviku a odbornej praxe je skupinový. Podstatou skupinovej fázy odborného výcviku a odbornej praxe je jej  realizácia v skupine žiakov, ktorú vedie majster odbornej výchovy.

        Táto forma má niekoľko osvedčených výhod:
     - dodržiava sa jednota zložiek výchovy (spojenie teórie s praxou, hodnotenie žiakov podľa rovnakých kritérií,...)
     - rovnaké podmienky na prípravu žiakov z technického hľadiska (vybavenie odborných učební, prístrojov, súborné práce...)

        Zväčša sa odborný výcvik a odborná prax realizujú ako frontálny výcvik žiakov, teda celá skupina sa zúčastňuje práce na rovnakej úlohe v zmysle jednotných súborníkov prác pre jednotlivé triedy. Majster odbornej výchovy v tomto prípade, ľahšie vedie a kontroluje žiakov. Táto forma organizácie práce sa realizuje v triedach 1.- 3.ročníka. Spôsob organizácie odborného výcviku individuálny je realizovaný na pracoviskách právnických alebo fyzických osôb. Pri individuálnom výcviku sú pridelení žiaci kvalifikovaným zamestnancom - inštruktorom, ktorí sa popri svojich pracovných povinnostiach starajú o ich odborný výcvik. Táto forma je realizovaná v triedach 3.- 4.ročníka.

        Škola má k dispozícii 11 odborných učební pre vyučovanie odborného výcviku a odbornej praxe. Dve odborné učebne sú využívané pre vyučovanie žiakov 1. ročníkov študijného odboru 2682 K mechanik počítačových sietí, odboru 2697 K Mechanik elektrotechnik a učebného odboru 2683 H 15. Päť odborných učební je využívaných pre vyučovanie žiakov vyšších ročníkov 2683 H 15 a študijných odborov 2682 K, 2697 K, 2675 L 03 a učebného odboru 2683 H 15. Štyri učebne sú určené na výuku v odbore 3447 K Grafik digitálnych médií.

        Odborné učebne sú vybavené modernou meracou technikou, výpočtovou technikou, učebnými pomôckami, didaktickou technikou. Všetky odborné učebne vyhovujú požiadavkám, ktoré vyplývajú z učebných osnov, pri dodržiavaní bezpečnostných a právnych predpisov. Neustále sú kontrolované, inovované a doplňované.