Praktické vyučovanie Odborné učebne Súborné práce Exkurzie Súťaže Spolupráca Sponzori

Praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie

Odborný výcvik a odborná prax sú základnými vyučovacími predmetmi v strednej odbornej škole, prostredníctvom ktorých sa uskutočňujú ciele odbornej prípravy žiakov. Sú zamerané na získavanie odborných zručností pre výkon povolania, na ktorý sa žiak v učebnom, alebo študijnom odbore pripravuje. Uskutočňujú sa v súlade s učebnými osnovami, najmä súbornými a produktívnymi prácami. Svojim charakterom zodpovedajú hlavným rysom budúcej pracovnej činnosti. Žiaci si v nich na základe cvičných, súborných a produktívnych prác pod vedením majstrov odbornej výchovy osvojujú vedomosti, pracovné zručnosti, návyky, základné pracovné a typické práce učebného, alebo študijného odboru, pre ktorý sa pripravujú. Odborný výcvik  a odborná prax v súčasnom období prudkého prenikania vedy a techniky do výroby nemajú charakter nácviku manuálnych pracovných činností, ale sú predmetmi, v ktorých žiaci využívajú osvojené si teoretické vedomosti na úspešné riešenie zložitých pracovných úloh. Práve úzke spojenie teoretických poznatkov o technike, technológii a organizácii práce s praktickým precvičením je charakteristickým rysom vyučovaciích predmetov odborný výcvik a odborná prax. Spôsob organizácie odborného výcviku ja odbornej praxe je skupinový. Podstatou skupinovej fázy odborného výcviku a odbornej praxe je jej  realizácia v skupine žiakov, ktorú vedie majster odbornej výchovy. Táto forma má niekoľko osvedčených výhod:
- dodržiava sa jednota zložiek výchovy (spojenie teórie s praxou, hodnotenie žiakov podľa rovnakých kritérií...)
- rovnaké podmienky na prípravu žiakov z technického hľadiska (vybavenie odborných učební, prístrojov, súborné práce...) 

 

Zväčša sa odborný výcvik a odborná prax realizujú ako frontálny výcvik žiakov, teda celá skupina sa zúčastňuje práce na rovnakej úlohe v zmysle jednotných súborníkov prác pre jednotlivé triedy. Majster odbornej výchovy v tomto prípade, ľahšie vedie a kontroluje žiakov. Táto forma organizácie práce sa realizuje v triedach: II.ME, III.ME, I.MPS A, I.MPS B, II.MPS A, II.MPS B, III.MPS, I.E a II.E. Spôsob organizácie odborného výcviku individuálny je realizovaný na pracoviskách právnických osôb alebo fyzických osôb. Pri individuálnom výcviku sú pridelení žiaci kvalifikovaným zamestnancom - inštruktorom, ktorí sa popri svojich pracovných povinnostiach starajú o ich odborný výcvik. Táto forma je realizovaná v triede IV.ME.

Škola má k dispozícii 12 odborných učební pre vyučovanie odborného výcviku a odbornej praxe. Tri odborné učebne sú využívané pre vyučovanie žiakov 1. ročníkov študijného odboru 2682 4 mechanik počítačových sietí. Deväť odborných učební je využívaných pre vyučovanie žiakov vyšších ročníkov učebného odboru 2683 2 15 a študijných odborov 2682 4, 2697 4, 2675 4 03.

Odborné učebne sú vybavené modernou meracou technikou, výpočtovou technikou, učebnými pomôckami, didaktickou technikou. Všetky odborné učebne vyhovujú požiadavkám, ktoré vyplývajú z učebných osnov, bezpečnostných a právnych predpisov. Neustále sú kontrolované, inovované a doplňované.  

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa
    +421 910 852 307 - riaditeľka

Fotogaléria