Erasmus +

Našim žiakom ponúkame projektovú činnosť na medzinárodnej úrovni. Spolupracujeme so zahraničnými strednými školami v oblasti všeobecno-vzdelávacích, ako aj odborných predmetov.

Od septembra 2018 sa zapájame do programu Erasmus+, v sekcii eTwinning - elektronické partnerstvá škôl, kde žiaci vypracúvajú rôzne zaujímavé zadania a svoje výsledky zdieľajú elektronicky so žiakmi z partnerských škôl v zahraničí. Komunikačným jazykom je angličtina.

V rámci tohto programu sa v termíne od 22.11. do 25.11.2018 uskutočnilo medzinárodné stretnutie pedagógov stredných škôl v poľskom meste Wroclaw pod názvom eTwinning Contact Seminar, Entrepreneurship. Zúčastnili sa ho zástupcovia  z Česka, Poľska, Nemecka, Francúzska, Portugalska a Malty. Naša škola mala na tomto významnom a podujatí tiež svoje zastúpenie.  

Počas seminára sme boli oboznámení s možnosťami podnikateľského vzdelávania žiakov pomocou IKT a s využitím 3D tlačiarní. Boli nám predstavené príklady dobrej praxe v eTwinningových projektoch. Odzneli tiež informácie o možnostiach v programe Erasmus+ pre školské vzdelávanie a stredné odborné vzdelávanie.

Seminár bol výbornou príležitosťou nadviazať kontakty s kolegami z rôznych škôl z iných krajín a rozvinúť spoluprácu na projektoch nielen v rámci eTwinningu, ale aj v programe Erasmus+, ktorý umožňuje žiakom a pedagógom vycestovať na stáže do zahraničia, a tak získať cenné skúsenosti vo svojom odbore a zdokonaľovať sa v anglickom jazyku.  

Práca na medzinárodných projektoch je vítaným spestrením a obohatením života žiakov na našej škole a prispieva k ich lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce. Naša škola sa dostala na úroveň tých škôl, ktoré už v eTwinningu rozvíjajú svoju činnosť a získala zároveň pridanú hodnotu v porovnaní so školami, ktoré v tejto oblasti nepracujú.

Dovoľujeme si touto cestou vyjadriť naše poďakovanie Národnej službe pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá je súčasťou rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline za umožnenie a zabezpečenie našej účasti na tomto dôležitom seminári.

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa
    +421 901 707 796 - riaditeľka

Fotogaléria