3447 K Grafik digitálnych médií - študijný odbor 2682 K Mechanik počítačových sietí - študijný odbor 2697 K Mechanik elektrotechnik - študijný odbor 2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika - učebný odbor

Odbory denného štúdia / Vzdelávací program

3447 K Grafik digitálnych médií - študijný odbor

Celé znenie školského vzdelavacieho programu je k nahliadnutiu na sekretariáte školy.

Dĺžka štúdia:

4 roky 

Forma štúdia: 

denné  štúdium pre absolventov základnej školy

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

-     podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpisov prijímacom konaní na stredné školy,

-     zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

-      vysvedčenie o maturitnej skúške

-      výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

 

Úplné stredné odborné vzdelanie

ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti pracovníka v tlačiarni, vydavateľstve, redákcií, grafickom štúdiu, reklamnej agentúre a iné

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

- pomaturitné štúdium

 vysokoškolské štúdium

 


Škola (názov, adresa)

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická elektrotechnické P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava

Názov ŠkVP

Grafik digitálnych médií  

Kód a názov  ŠVP

34 Polygrafia a médiá

Kód a názov študijného odboru

3447 K Grafik digitálnych médií

Stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Denná

Druh školy

Cirkevná

Vyučovací jazyk

Slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

17

17

15

13

62

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

Cudzí jazyk

3

3

3

3

12

Človek a hodnoty

 

 

 

 

 

Katolícke náboženstvo

2

2

2

2

8

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

 

Dejepis

1

1

 

 

2

Občianska náuka

1

1

1

 

3

Človek a príroda

 

 

 

 

 

Fyzika

1

1

1

 

3

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

 

Matematika

3

3

3

3

12

Informatika

1

1

 

 

2

Zdravie a pohyb

 

 

 

 

 

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

17

17

19

21

74

Elektronické publikovanie

2

2

2

1

7

Dejiny umenia

0,5

 

 

 

0,5

Písmo a farba

0,5

 

 

 

0,5

Digitálne médiá

1

1

 

 

2

Aplikovaná výpočtová technika

2

 

 

 

2

Spracovanie obrazu a textu

2

3

1

 

6

Spracovanie sekvencií

 

 

2

3

5

Grafický dizajn digitálnych médií

3

1

 

1

5

Ekonomika

 

 

 

2

2

Odborný výcvik 

6

10

14

14

44

Spolu

34

34

34

34

136

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode

15

15

 

 

30

Kurz na ochranu života a zdravia

 

 

3 x 6

 

18

 

 

 

 

 

 

Účelové cvičenia/ súčasť prierezovej témy Ochrana života a zdravia

2x6

2x6

 

 

24

Maturitná skúška

 

 

 

 

 

 

Kategória a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Praktická príprava

 

 

 

 

 

Grafický dizajn digitálnych médií

2

2

 

 

4

Odborný výcvik 

6

6

14

14

40

 

Prehľad využitia týždňov

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Maturitná skúška

-

-

-

1

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie atd.)

7

6

6

6

Účasť na odborných akciách

-

1

1

-

Spolu týždňov

40

40

40

37

 

Poznámky k učebnému plánu

 1. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy.
 2. Cudzí jazyk - vyučuje sa len anglický jazyk.
 3. Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do viachodinových celkov.
 5. Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností i činností formou praktických cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) odbornej praxe alebo odborného výcviku. Na praktických cvičeniach a odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V študijných odboroch možno okrem vysvedčenia o maturitnej skúške vydať aj výučný list. Výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 1 400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1 200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik alebo odborná prax. Počet žiakov na jedného učiteľa alebo majstra odbornej výchovy sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 6. Účelové kurzy sa môžu realizovať v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci praktickej prípravy, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu odborný výcvik.
 7. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom:  riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy).
 8. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
 9. Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa
  +421 910 852 307 - riaditeľka

Fotogaléria