Kritériá prijatia 2017/2018

KritÉRIA PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

 

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

   

 1. V zmysle Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade 27.01.2017 stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o denné štúdium nasledovne:

   

 2. V  školskom roku 2017/2018 otvárame dve triedy prvých ročníkov denného štúdia s plánovaným počtom celkom 60 žiakov s odbormi:

 

 • študijný odbor -  3447  K  grafik digitálnych médií

 • študijný odbor -  2682  K  mechanik počítačových sietí

 • študijný odbor -  2697  K  mechanik elektrotechnik

 

 

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE

 

 1. Kritériá pre prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky

   

 1. Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete SJL, MAT samostatne úspešnosť najmenej 90% (§ 65 ods.4 zákona č.245/2008).

   

   

 1. Kritériá pre prijatie uchádzačov na základe vykonania prijímacej skúšky

   

 1. Uchádzač o štúdium v študijných odboroch absolvuje prijímaciu skúšku

   

  Prvé kolo:

 1. termín  prijímacej skúšky -  9. máj 2017 (utorok)

 2. termín  prijímacej skúšky -  11. máj 2016 (štvrtok)

 

           Druhé kolo: 20.6.2017 (utorok)

 

 1. Forma prijímacej skúšky

   

  Uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku písomnou formou testu zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

   

 2. Pre nich platí bodové hodnotenie v prílohe 1.

   

 PODMIENKY PRE PRIJATIE

 

 1. Prijatí budú uchádzači, ktorí po zoradení od najvyššieho počtu bodov k najnižšiemu počtu bodov dosiahnu umiestnenie do počtu rovnajúcemu sa počtu voľných miest.

   

2. V prípade neodovzdania zápisného lístka, resp. zrušenia zápisu prijatým uchádzačom, bude na

uvoľnené miesto prijatý uchádzač, ktorý bol pôvodne neprijatý pre nedostatok miesta. Výber takéhoto uchádzača sa uskutoční na základe zoradenia podľa počtu dosiahnutých bodov.

 

      Všeobecnou podmienkou prijatia pre všetkých uchádzačov o štúdium je písomný súhlas zákonného zástupcu s katolíckou výchovou na škole, ako    i záväzok rešpektovať školský poriadok.

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

        Riaditeľka školy zverejní 11.5.2017 o 13 h. zoznam  prijatých uchádzačov na výveske školy a na internetovej stránke školy www.csose.sk podľa výsledkov prijímacieho konania. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred pridelenými číselnými kódmi zoradenými podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní.

 

Zápis  prijatých žiakov po prvom termíne sa uskutoční  od 11.5.2017 – do 19.5.2017.

 

Žiaci, prijatí bez prijímacej skúšky dostanú rozhodnutie o prijatí  najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacej skúšky.

 

 

Kritéria platia od 1.4.2017.

 

 

Príloha 1:  Bodové hodnotenie pre prijímacie konanie do prvých ročníkov denného štúdia študijných odborov na školský rok 2017/2018.

 

  

 

Za zriaďovateľa školy

  Mgr. Viera Kyselicová                                               Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová

                                   riaditeľka AŠÚ Bratislava                                          riaditeľka CSOŠE P.G.Frassatiho

 

 

Príloha  1                                                                                                                                            

 

 

B O D O V É   H O D N O T E N I E

 

pre prijímacie konanie do prvých ročníkov denného štúdia

študijných odborov na školský rok 2017/2018

 

1. Testovanie 9 ( Monitor 9)  SJ – max. 7b  +  MAT – max. 7b                  spolu       max. 14b                                                        

 

Úspešnosť v %

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

 60 - 69

69 a viac

Body

2

      3

4

   5

      6

     7

 

2. Známky z predmetov:                                                    max.32b                                                                                                                                                              

matematika, fyzika, slovenský jazyk a cudzí jazyk                                                                         

(z  8. ročníka a z  I. polroku  9. ročníka ZŠ)

 

 Známka

1

2

3

4

5

 Body

4

3

2

1

  0

 

3. Dosiahnutý priemer                                     max. 20 b

(z  8. ročníka a z  I. polroku  9. ročníka ZŠ)

 

Priemer

1-1,5

1,51-2,0

2,01-2,1

2,11-2,2

2,21-2,4

2,41-2,6

2,61-2,8

2,81-3,0

3,01-3,2

3,21-3,5

nad 3,51

Body

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

 

4.Prijímacia skúška zo SJL a MAT                      max. 20 b

 

5.Úspešný riešiteľ olympiády, alebo víťaz súťaže v krajskom alebo celoslovenskom kole, ktorá súvisí so študijnými odbormi                                                             

                                                                              max. 14 b

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                

Spolu:                                                                   max. 100 bodov

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria