Diaľkové štúdium 2019/2020 Rozvrh 2019/2020 - 1.porok Zmeny v rozvrhu Rozvrh 2019/2020 - excel Rozvrh 2019/2020 - 2.polrok

Diaľkové štúdium

Diaľkové štúdium 2019/2020

Diaľkové štúdium 2019/2020

 

Odbory:

 

Študijný / štvorročné štúdium/ : Mechanik počítačových sietí -2682 4 / 2682 K

Učebný plán platný pre študentov so začiatkom štúdia od 1.9.2013

Škola (názov, adresa)

 

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická elektrotechnické P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava

Názov ŠkVP

Mechanik počítačových sietí

Kód a názov  ŠVP

26 Elektrotechnika

Kód a názov študijného odboru

2682 K Mechanik počítačových sietí

Stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Externá - diaľkové  vzdelávanie

Druh školy

Cirkevná

Vyučovací jazyk

Slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

95

89

70

52

306

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

17

17

17

16

67

Cudzí jazyk

17

17

17

16

67

Človek a hodnoty

 

 

 

 

 

Katolícke náboženstvo

12

12

12

8

44

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

 

Dejepis

12

12

 

 

24

Občianska náuka

12

6

6

 

24

Človek a príroda

 

 

 

 

 

Fyzika

9

9

8

6

32

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

 

Matematika

10

10

10

6

36

Informatika

6

6

 

 

12

Odborné vzdelávanie

101

107

126

128

462

Počítačové siete d)

9+2*

9+2*

9+2*

13+2*

48

Programové vybavenie počítačov d)

6

11

6

10

33

Technické vybavenie počítačov 

15

13

11

9

48

Základy elektrotechniky

17

6

 

 

23

Technológia

6

 

 

 

6

Elektrické merania d)

 

11

 

 

11

Elektronika

4

13

 

 

17

Ekonomika

 

 

 

10

10

Odborný výcvik  d)

42*

42*

98*

84*

266

Spolu

196

196

196

180

768

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Elektrotechnická spôsobilosť  f)

 

 

 

16

16

 

Študijný / štvorročné štúdium/ : Grafik digitálnych médií - 3447 K

Učebný plán platný pre študentov so začiatkom štúdia od 1.9.2013

Škola (názov, adresa)

 

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická elektrotechnické P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava

Názov ŠkVP

Grafik digitálnych médií

Kód a názov  ŠVP

34 Polygrafia a  médiá

Kód a názov študijného odboru

3447 K Grafik digitálnych médií

Stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Externá - diaľkové  vzdelávanie

Druh školy

Cirkevná

Vyučovací jazyk

Slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

95

89

70

52

306

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

17

17

17

16

67

Cudzí jazyk

17

17

17

16

67

Človek a hodnoty

 

 

 

 

 

Katolícke náboženstvo

12

12

12

8

44

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

 

Dejepis

12

12

 

 

24

Občianska náuka

12

6

6

 

24

Človek a príroda

 

 

 

 

 

Fyzika

9

9

8

6

32

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

 

Matematika

10

10

10

6

36

Informatika

6

6

 

 

12

Odborné vzdelávanie

101

107

126

128

462

Elektronické publikovanie

6

18

12

5

41

Dejiny umenia

6

 

 

 

6

Písmo 

6

 

 

 

6

Digitálne médiá

6

6

 

 

12

Aplikovaná výpočtová technika 

6

10

 

 

16

Spracovanie obrazu a textu

12

18

6

 

36

Spracovanie sekvencií

 

 

10

15

25

Grafický dizajn digitálnych médií d)

17

13

 

7

38

Ekonomika

 

 

 

10

10

Odborný výcvik  d)

42*

42*

98*

90*

272*

Spolu

196

196

196

180

768

 

  

Učebný /trojročné štúdium/:  Elektromechanik – úžitková technika 2683 H 15

Učebný plán platný pre študentov so začiatkom štúdia od 1.9.2013

 

Škola (názov, adresa)

 

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava

Názov ŠkVP

Elektromechanik

Kód a názov  ŠVP

26 Elektrotechnika

Kód a názov učebného odboru

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika

Stupeň vzdelania

Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Externá - diaľkové  vzdelávanie

Druh školy

Cirkevná

Vyučovací jazyk

Slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích oblastí a predmetov

Počet vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

74

52

32

158

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

10

10

5

25

Cudzí jazyk

18

18

16

52

Človek a hodnoty

 

 

 

 

Katolícke náboženstvo

6

6

5

17

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

Občianska náuka

16

-

-

16

Človek a príroda

 

 

 

 

Fyzika

8

8

-

16

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

Matematika

8

10

6

24

Informatika

8

-

-

8

Odborné vzdelávanie

122

144

150

418

Technické kreslenie 

6

-

-

6

Elektrotechnické  materiály

12

-

-

12

Základy elektrotechniky

20

12

-

32

Elektrické merania a merania na elektronických zariadeniach

-

12

-

12

Elektronika

-

12

14

26

Automatizácia

-

6

-

6

Rádioelektronika

-

-

10

10

Elektronické zariadenia

-

12

14

26

Ekonomika

-

6

10

16

Odborný výcvik g)

84*

84*

104*

272

Spolu

196

196

184

576

Účelové kurzy

 

 

 

 

Elektrotechnická spôsobilosť i)

 

 

16

16

 

 

Študijný /dvojročné nadstavbové štúdium/: Elektrotechnika - 2675 L 03 so zameraním na elektronické zariadenia – blok D spotrebná elektronika

Učebný plán platný pre študentov so začiatkom štúdia od 1.9.2013

Škola (názov, adresa)

 

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická  P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava

Názov ŠkVP

Elektrotechnika

Kód a názov  ŠVP

26 Elektrotechnika

Kód a názov študijného odboru

2675 L 03 elektrotechnika  

Stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

Externá - diaľkové  vzdelávanie

Druh školy

Cirkevná

Vyučovací jazyk

Slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

94

81

175

Jazyk a komunikácia

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

20

22

42

Cudzí jazyk

20

22

42

Človek a hodnoty

 

 

 

Katolícke náboženstvo

12

10

22

Človek a spoločnosť

 

 

 

Dejepis

6

4

10

Občianska náuka

6

 

6

Človek a príroda

 

 

 

Fyzika

8

8

16

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

Matematika

16

10

26

Informatika

6

5

11

Odborné vzdelávanie

104

105

209

Ekonomika

-

10

10

Elektronika

14

14

28

Elektrické merania

11

14

25

Automatizácia

6

-

6

Elektronické zariadenia

26

24

50

Číslicová technika

13

12

25

Odborná prax g)

34

31

65

Spolu

178

160

338

Účelové kurzy

 

 

 

Elektrotechnická spôsobilosť i)

 

16

16

 


Je potrebné vyplniť  prihlášku a priniesť  /poslať/ ju spolu s  potvrdením od lekára, že  budúci žiak môže študovať elektrotechnický odbor.

Vyučovanie sa začína v septembri a prebieha každý pondelok podľa rozvrhu.

Žiakom budú zapožičané učebnice po uhradení zálohy, ktorá bude po odovzdaní učebníc na konci šk.roka vrátená.

pre info: 02/55575979 alebo csose@csose.sk

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa
    +421 910 852 307 - riaditeľka

Fotogaléria