• Voľné miesta pre Grafikov digitálnych médií

  14. 7. 2017

  Oznamujeme rodičom a žiakom,

  že pre školský rok 2017/2018 máme ešte len 2 voľné miesta v 1. ročníku

  v odbore 3447 K Grafik digitálnych médií.

 • Opravné skúšky

  Oznamujeme žiakom, že opravné skúšky sa budú konať 24.8.2017 - 25.08.2017. Rozhodnutia o povolení konať opravnú skúšku si môžu prísť osobne prevziať na sekretariát školy v čase od 8:00 do 15:00 hod.

 • Doučovanie z ANJ

  Oznamujeme žiakom, ktorí majú opravnú skúšku z ANJ, že pani Walachová je od 4.7.2017 do 7.7.2017 v škole a je ochotná v prípade záujmu poskytnúť doučovanie v čase od 9:00 do 13:00 hod.

 • Vyučovanie od 27.6. - 30.6.2017

  27.6.2017 - odovzdávanie učebníc

  28.6.2017 - upratovanie tried

  29.6.2017 - riaditeľské voľno - cirkevný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla

  30.6.2017 - rozdávanie vysvedčení

  Každý deň je príchod do školy o 8:00, pokiaľ triedny učiteľ neurčí inak.

  Po ukončení určenej aktivity žiaci odchádzajú domov.

   

   

 • Úprava času vyučovania

  V dňoch 22.6. - 26.6.2017 bude teoretické vyučovanie prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

    Začiatok Koniec
  0. 7:20 7:50
  1. 8:00 8:30
  2. 8:35 9:05
  3. 9:15 9:45
  4. 10:00 10:30
  5. 10:40 11:10
  6. 11:20 11:50
  7. 12:00 12:30

   

  Odborný výcvik bude od 7:00 do 12:30 hod.

  Obedy sa vydávajú v čase od 11:00 do 13:00 hod.

   

   

 • Komunita Cenacolo

    Túto komunitu sme mali možnosť spoznať 25.5. 2017, kde nás sprevádzali jej členovia Milan a Igor. Informovali nás nielen o histórii a živote komunity, ale predovšetkým nám povedali svedectvo o sebe, svojej životnej ceste so závislosťou a rozhodnutím zmeniť svoj život. Komunita Cenacolo je kresťanské združenie, ktoré prijíma všetkých, ktorí sú túžiaci zmeniť svoj život - narkomani, gembleri, alkoholici, bezdomovci, ľudia bez zmyslu života, opustení pre svojské „netypické“ riešenie problémov. Všetci títo nachádzajú pochopenie, lásku, objatie, priateľstvo i prácu, pod ochrannými krídlami komunity Cenacolo. Milan a Igor nás informovali, že komunita  je postavená na troch základných pilieroch: na modlitbe, práci a priateľstve.  „Naša Komunita nie je liečebňa ale škola lásky a života“.

 • Účelové cvičenie (telesné aj duchovné)

    Marianka, ktorú sme navštívili 24.5. 2017, je považovaná za najstaršie pútnické miesto nielen na Slovensku, ale dokonca aj v celom bývalom Uhorsku. Základný kameň kláštora položil kráľ Ľudovít v roku 1377, dnes slúži ako pútnický a exercičný dom a celý areál spravuje Kongregácia bratov tešiteľov. Navštívili sme  Baziliku Narodenia Panny Márie ktorá bola postavená v 14. storočí a  je najstarším mariánskym kostolom v strednej Európe. Pri Lurdskej jaskynke sme sa zastavili nielen k prosbe a vzdaniu vďaky našej Matke Panne Márii, ale zároveň sme prispeli tým, že sme vyčistili tieto priestory od nečistôt. So žiakmi sme si vykonali krížovú cestu, ktorú sme obetovali za požehnanie pre všetkých žiakov, pedagógov, pracovníkov školy a naše rodiny.

 • Zážitkové centrum vedy Aurelium

    Dňa 23.5. 2017 naši žiaci spolu s učiteľmi navštívili Zážitkové centrum vedy Aurelium. Je to miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou,“  kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Pútavým spôsobom nám prezentovali najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Názov centra Aurelium je odvodený od krstného mena rodáka z Liptovského Mikuláša prof. Ing. Aurela Stodolu, ktorý bol významný slovenský fyzik, technik a zakladateľ teórie parných a plynových turbín. Dokonca bol profesorom Alberta Einsteina, ktorého známy citát „Dôležité je neprestať sa pýtať“  je aj mottom Zážitkového centra vedy Aurelium.
 • Výchovný koncert o ľudských právach

    Výchovný rockový koncert skupiny Clakson, pod vedením Valentína Čenakovského, sa uskutočnil 22. 5. 2017 v aule STU na Mýtnej ulici v Bratislave. Naši žiaci aj učitelia boli príjemne prekvapení kvalitou vystúpenia skupiny a jej výchovným pôsobením. Koncert, v ktorom odzneli známe skladby slovenských interpretov, bol zameraný najmä na výchovnú časť. Tvorili ju osobné rozhovory na pódiu so žiakmi na aktuálnu problematiku v oblasti ľudských práv.
 • Obnovenie platnosti ISIC preukazu - nová známka na ďalší školský rok

  Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že je od 01.06.2017 možné objednať si známku na ISIC preukaz, ktorá bude platná do 09/2018.

  Bližšie informácie sú v priloženom informačnom letáku, videu a na nástenkách v škole.

  Znamka_ISIC.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=41Vmu_uAXt4

  Zľavy čakajú len na vás, šetrite euráče všade kde sa dá !!!

   

   

   

 • Rodičovské spoločenstvo

  Srdečne pozývame všetkých rodičov na Konzultačné rodičovské spoločenstvo, ktoré sa bude konať dňa 06.06.2017 od 16:30 hod.

   

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Dňa 30.05.2017 budú našim absolventom slávnostne odovzdané maturitné vysvedčenia v kostole Blumentál.

  Slávnosť sa začína o 9:00 hod svätou omšou a po nej budú žiakom odovzdané maturitné vysvedčenia.

  Žiaci 1. - 3. ročníka prídu do školy riadne podľa rozvrhu a o 8:45 sa presunú do kostola. Po ukončení slávnosti končí vyučovací deň.

  Žiaci 4.ročníka prídu v oblekoch do kostola Blumentál najneskôr o 8.30 hod.

  Srdečne pozývame aj všetkých rodinných príslušníkov našich absolventov na túto milú slávnosť.

   

   

 • 2. kolo prijímacích skúšok na voľné miesta na školský rok 2017/2018

  19. 5. 2017

   

   

  Riaditeľka  Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava,

  ako príslušný orgán v zmysle § 66 ods.7 a 8  zákona NR SR č.254/2008 Z.z.. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   

  vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na voľné miesta na školský rok 2017/2018 v študijných odboroch:

   

  3447 K grafik digitálnych médií ,

  2697 K mechanik elektrotechnik.

   

  2. kolo prijímacích skúšok sa koná dňa 20. júna 2017 o 8.00 hod. v budove školy na Vazovovej 12 v Bratislave.

  Žiaci budú pripustení k prijímacej skúške po odovzdaní prihlášky na druhé kolo na sekretariát školy  - Vazovova 12,

  do 16. júna 2017 do 15.00 h. Prihláška sa môže poslať aj poštou.

  Prihlášku vydá základná škola.

  Telefón pre info: 02/55575979.

 • Sviatosť Eucharistie a sviatosť birmovania

     Aj tento školský rok niekoľkí naši žiaci absolvovali prípravu  na prijatie sviatosti Eucharistie a sviatosti birmovania, ktorú viedol pán kaplán Martin Šafárik. V nedeľu 23. apríla sa pri svätej omši konala slávnosť prvého svätého prijímania, kde päť našich žiakov rôznych ročníkov prijalo prvýkrát sviatosť Oltárnu, a v sobotu 29. apríla prijali sviatosť birmovania desiati naši žiaci. Vstup do duchovnej dospelosti im vyslúžil  Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita Slovenska. Prajeme a vyprosujeme našim žiakom radosť v srdci a plnosť Božích milostí z prijatia týchto sviatostí.
 • Výsledky prijímacieho konania

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční od 11.05.2017 do 19.05.2017 do 15:00 hod. na sekretariáte školy na Vazovovej 12.

  Na zápis si prineste: OP zákonného zástupcu, vyplnený zápisný lístok, ktorý si prevezmete na Základnej škole.

   

  Uchádzači prijatí do študijného odboru (4-ročný)

  3447 K grafik digitálnych médií pre školský rok 2017/2018

  p.č.

  kód žiaka

  body

  1

  GDM209

  70

  2

  GDM224

  70

  3

  GDM202

  69

  4

  GDM207

  69

  5

  GDM225

  69

  6

  GDM211

  68

  7

  GDM229

  65

  8

  GDM216

  63

  9

  GDM215

  59

  10

  GDM214

  58

  11

  GDM227

  57

  12

  GDM205

  54

  13

  GDM213

  54

  14

  GDM223

  51

  15

  GDM200

  47

  16

  GDM222

  47

  17

  GDM203

  46

  18

  GDM218

  46

  19

  GDM228

  44

  20

  GDM210

  41

  21

  GDM226

  41

  22

  GDM221

  40

  23

  GDM208

  39

  24

  GDM204

  35

  25

  GDM212

  28

  26

  GDM217

  25

  27

  GDM230

  18

                                                        

  Uchádzači prijatí do študijného odboru (4-ročný)

  2697 K  mechanik elektrotechnik pre školský rok 2017/2018

  p.č.

  kód žiaka

  body

  1

  ME314

  81

  2

  ME306

  77

  3

  ME300

  73

  4

  ME303

  72

  5

  ME315

  69

  6

  ME305

  64

  7

  ME322

  64

  8

  ME323

  61

  9

  ME313

  58

  10

  ME319

  58

  11

  ME309

  46

  12

  ME307

  45

  13

  ME318

  41

  14

  ME316

  39

  15

  ME308

  38

  16

  ME304

  37

  17

  ME311

  37

  18

  ME321

  35

  19

  ME312

  31

  20

  ME301

  17

   

  Uchádzači prijatí do študijného odboru (4-ročný)

  2682 K  mechanik počítačových sietí pre školský rok 2017/2018

  p.č.

  kód žiaka

  body

  1

  MPS118

  77

  2

  MPS100

  76

  3

  MPS116

  73

  4

  MPS124

  70

  5

  MPS117

  68

  6

  MPS101

  66

  7

  MPS122

  57

  8

  MPS104

  56

  9

  MPS120

  51

  10

  MPS123

  51

  11

  MPS103

  50

  12

  MPS115

  50

  13

  MPS114

  49

  14

  MPS126

  49

  15

  MPS106

  48

  16

  MPS125

  46

  17

  MPS105

  44

  18

  MPS110

  43

  19

  MPS112

  42

  20

  MPS111

  41

  21

  ME320

  41

  22

  MPS119

  36

  23

  MPS108

  32

  24

  MPS121

  32

  25

  MPS107

  29

  26

  MPS113

  28

   

  Neprijatí uchádzači, na základe nesplnenia prijímacích kritérií stanovených pre uchádzačov prijímaných do 1. ročníka

  pre školský rok 2017/2018:

  p.č.

  kód žiaka

  1.

  GDM201

  2.

  GDM206

  3.

  GDM2019

  4.

  GDM220

  5.

  MPS102

  6.

  MPS109

  7.

  MPS127

  8.

  ME302

  9.

  ME310

  10.

  ME3017

   

  Poznámka: Nesplnili podmienky prijatia.

   

 • Náhradný program počas ústnych maturitných skúšok 22.5.-.26.5.2017

  POZ  na náhradný program počas ústnych MS 2017 dňa 22. 5 . 2017 ĽUDSKÉ PRÁVA

  Zameranie zamestnania: Oboznámenie sa s niektorými pojmami ľudských práv formou zábavného programu

  Miesto : Aula STU Mýtna ulica, Bratislava

  Účastníci: žiaci prvých, druhých ročníkov školy 

  Zamestnanie: kultúrny program začiatok o 8.30 hod.

  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, vstupné – 2ks kultúrne poukazy

  Spôsob prepravy: peši 

  Stretnutie žiakov: I.GDME, I.MPS, II.GDME, II.MPS o 8,00 hod. pred budovou školy                                 

  Predpokladaný koniec: 10,30 hod.

  Rozchod /ukončenie /: pred budovou STU

  Vedúci akcie: Ing. Štefan Blažek

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená, žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov

  Pedagogický dozor: / pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch/

  Triedni učitelia a majstri OV:            I. GDME –  p. Blažek,

                                                      II. GDME – p. Cariková, Hrebeň,

                                                       I. MPS –  p. Adamec,

                                                      II. MPS – p. Lonček

   

  POZ na „Kurz ochrana života a zdravia“ s ukážkami práce a techniky Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta BA

  dňa 22.05.2017

  Zameranie: návšteva HZÚ hl.mesta BA s ukážkami ich práce a techniky

  Miesto: HZÚ hl.mesta BA, Radlinského 6

  Zamestnanie : návšteva HZÚ BA                          

     Účastníci : žiaci III.GDMPS

     Osobné potreby : preukaz poistenca , OP , električenka , lístok na MHD,

     Spôsob prepravy:  pešo po mestských komunikáciách

  Stretnutie žiakov a program :

   o  8,00 hod. v šk. posilňovni

      o  8,45 presun na Radlinského 6 – HZÚ hl.mesta BA

      po návrate do školy – premietnutie filmu k danej téme

  Predpokladaný koniec:  cca 14,00 hod. – ukončenie kurzu sa uskutoční v školskej posilňovni.

  Vedúci akcie: PaedDr.Jozef Géczy

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená , žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov

  Pedagogický dozor: / pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch/

                                                            III.GDMPS – Géczy, Mikláš

   

  POZ  na náhradný program počas ústnych MS 2017 dňa 23. 5 . 2017 návšteva Zážitkového centra

  Zameranie zamestnania: Popularizácia vedy a techniky v spoločnosti

  Miesto : Centrum vedy CVTI SR Aurelium - Zážitkové centrum vedy, Bojnická 3, Bratislava

  Účastníci: žiaci prvých a druhých ročníkov školy 

  Zamestnanie: prehliadka exponátov s animáciou určená pre vzdelávanie a motivovanie k štúdiu fyziky, biológie, matematiky a iných vied. Začiatok o 9.00 hod.

  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, električenka alebo lístky na MHD 2x15 min, peniaze

  Spôsob prepravy: električka č.4, na zastávku Jurajov dvor, peši 

  Stretnutie žiakov: I.GDME, I.MPS, II.GDME, II.MPS o 8,15 hod. pred budovou školy                                 

  Predpokladaný koniec: 11,30 hod.

  Rozchod /ukončenie /: pred budovou školy

  Vedúci akcie: Ing. Štefan Blažek

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená, žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov

  Pedagogický dozor: / pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch/

  Triedni učitelia a majstri OV:            I. GDME –  p. Blažek,

                                                      II. GDME – p. Cariková, Hrebeň,

                                                       I. MPS –  p. Mrllák,

                                                      II. MPS – p. Lonček

   

  POZ na „Kurz ochrana života a zdravia“ s návštevou ÚZS BA a ukážkami poskytovania 1.pomoci dňa 23.05.2017

  Zameranie: návšteva ÚZS BA – Červený kríž- prednášky s ukážkami prvej pomoci

  Miesto: ÚZS BA (ústav zdr. služieb) –Červený kríž, Miletičova 59, Bratislava

  Zamestnanie : návšteva ÚZS BA – Červený kríž                         

     Účastníci : žiaci  III.GDMPS

     Osobné potreby : preukaz poistenca , OP , električenka , lístok na MHD

     Spôsob prepravy: autobusmi MHD a pešo po mestských komunikáciách

  Stretnutie žiakov : pred budovou školy – Vazovova 12, o 8.00 hod.

  Predpokladaný koniec:  cca 14.00 hod.

  Rozchod /ukončenie / : pred hl. vchodom ÚZS BA,  Miletičova 59

  Vedúci akcie: PaedDr. Jozef Géczy

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená , žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov

  Pedagogický dozor: / pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch/

                                     III.GDMS -  Géczy, Mikláš              

   

  POZ na účelové cvičenie dňa 24.05. 2017

  Cieľom ÚC:  Integrovať vedomosti a zručnosti žiakov získané v povinných vyučovacích predmetoch, rozširovať, upevňovať ich, aby boli schopní vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách. Sú prostriedkom aj na ich overovania.                

  Miesto: Marianka

  Zamestnanie: Aktuálne problémy ľudstva, zdravotná príprava, civilná ochrana, pohyb a pobyt v prírode, technické činnosti a športy.

  Účastníci: žiaci I.  II. a III. ročníkov

  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, električenka, lístky na MHD, peniaze

  Spôsob prepravy: autobusmi MHD,  pešo  

  Stretnutie žiakov: I. ročník -  8.00 hod. pred budovou školy, Vazovova 12.

                           II. a III. ročník – 8.15 hod. na zastávke MHD Patrónka.

     Predpokladaný koniec: 14.00 hod.

  Rozchod /ukončenie:  I. ročník – pred budovou školy, Vazovova 12.

                                  II. a III. ročník na zastávke MHD Patrónka.

  Vedúci akcie: PaedDr. Jozef Géczy, Mgr. Katarína Cariková

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená , žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov

  Pedagogický dozor: / pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch/

   Majstri OV :     I.GDME - Géczy

                         I.MPS - Lonček

                        II. GDME - Matúš, Mrllák                                                                                              

                           II.MPS - Hrebeň   

                          III. GDMPS - Cariková                                                             

   

  POZ Duchovná obnova žiakov a pedagógov Nanebovstúpenie Pána /sviatok/  25.05. 2017

  Miesto:  Komunita Cenacolo /Kresťanské združenie pre liečenie závislosti/, Kráľová pri Senci

  Účastníci: žiaci  I.  II. a III. ročníkov

  Program: Svätá omša, svedectvá, prezentácia a prehliadka komunity 

  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, električenka, lístky na MHD, peniaze

  Spôsob prepravy: autobusom  

  Stretnutie žiakov: 8.00 hod. parkovisko Istropolis, Bratislava

      Predpokladaný koniec: 13.00 hod.

  Rozchod /ukončenie: parkovisko Istropolis, Bratislava

  Vedúci akcie: PaedDr. Jozef Géczy, Mgr. Katarína Cariková

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená, žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov

  Pedagogický dozor: / pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch/

   Majstri OV :    I.GDME - Géczy

                         I.MPS - Lonček

                        II. GDME - Szenczi Németh                                                                                             

                           II.MPS - Hrebeň   

                           III. GDMPS - Cariková, Mrllák                                                             

   

  26.05.2017 - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

   

   

 • Prípravka pre záujemcov o štúdium na našej škole

  Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium na našej škole bude prebiehať v nasledovných termínoch:

  MAT: 27.04.2017, 04.05.2017

  SJL: 26.04.2017, 03.05.2017

  Miesto: Vazovova 10, učebňa U1

  Čas: 15:00 hod

  Pomôcky: písacie potreby, zošit / papiere, na matematiku kalkulačka

  Prípravný kurz je zdarma pre všetkých žiakov, ktorí podajú prihlášku na našu školu!!!

   

 • Praktická maturita

  Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 24. 4. 2017
  Študijný odbor: 2682 K mechanik počítačových sietí
  Počet žiakov:     8 (IV.GDMPS)
   
   
  Časový harmonogram
  • Žrebovanie tém                 24. 4. 2017      700 – 710
  • Písomná príprava              24. 4. 2017      710 – 910
  • Prestávka                           24. 4. 2017      910 – 940
  • Praktická časť                   24. 4. 2017      940 – 1500
      
  Nástup žiakov 24. 4. 2017 o 645 hod. v OU12/ R28 vo vhodnom oblečení(oblek, košeľa, tesilové nohavice) Prinesú
  si písacie potreby (pero, farebné pero, ceruzku, pravítko, gumu), občiansky preukaz, pracovný odev (biely plášť),
  občerstvenie (žiaci nemajú možnosť opustiť budovu kvôli obedu) .
  Praktická časť OZMS sa koná od 24. do 28. 4. 2017. Žiaci, ktorí sa práve nezúčastňujú PČOZMS navštevujú
  vyučovanie podľa rozvrhu.
   

   
  Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 24. 4. 2017
  Študijný odbor: 2682 K mechanik počítačových sietí
  Počet žiakov:     8 (IV.GDMPS)
   
   
  Časový harmonogram
  • Žrebovanie tém                 24. 4. 2017      700 – 710
  • Písomná príprava              24. 4. 2017      710 – 910
  • Prestávka                           24. 4. 2017      910 – 940
  • Praktická časť                   24. 4. 2017      940 – 1500
      
  Nástup žiakov 24. 4. 2017 o 645 hod. v OU12/ R28 vo vhodnom oblečení(oblek, košeľa, tesilové nohavice) Prinesú
  si písacie potreby (pero, farebné pero, ceruzku, pravítko, gumu), občiansky preukaz, pracovný odev (biely plášť),
  občerstvenie (žiaci nemajú možnosť opustiť budovu kvôli obedu) .
  Praktická časť OZMS sa koná od 24. do 28. 4. 2017. Žiaci, ktorí sa práve nezúčastňujú PČOZMS navštevujú
  vyučovanie podľa rozvrhu.            
              
  Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 25. 4. 2017
   
  Časový harmonogram
  • Žrebovanie tém                 25. 4. 2017      700 – 710
  • Písomná príprava              25. 4. 2017      710 – 910
  • Prestávka                           25. 4. 2017      910 – 940
  • Praktická časť                   25. 4. 2017      940 – 1500

  Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 24. 4. – 25. 4. 2017
   
  Meno priezvisko
  dátum
  čas príchodu
  čas obhajoby
  1.  
  24. 4. 2017
  645
  730 – 800
  1.  
  24. 4. 2017
  700
  800 – 830
  1.  
  24. 4. 2017
  730
  830 – 900
  1.  
  24. 4. 2017
  1020
  1120 – 1150
  1.  
  24. 4. 2017
  1050
  1150 – 1220
  1.  
  24. 4. 2017
  1120
  1220 – 1250
  1.  
  24. 4. 2017
  1150
  1250 – 1320
  1.  
  25. 4. 2017
  645
  730 – 800
  1.  
  25. 4. 2017
  700
  800 – 830
  1.  
  25. 4. 2017
  730
  830 – 900
  1.  
  25. 4. 2017
  830
  930 – 1000
  1.  
  25. 4. 2017
  900
  1000 – 1030

  Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 26. 4. 2017 – 27. 4. 2017
  Počet žiakov:     3 (II.DE)
  1.  
  1.  
  1.  
   
   
   
   
  Časový harmonogram
  • Otvorenie PČOZMS         26. 4. 2017      700 – 705
  • Žrebovanie tém                 26. 4. 2017     705 – 710
  • Písomná príprava              26. 4. 2017     710 – 1000
  • Praktická časť                   26. 4. 2017      1000 – 1500
  • Praktická časť                   27. 4. 2017      700 – 1500

  Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 26. 4. 2017
   
   
  Časový harmonogram
  • Žrebovanie tém                 26. 4. 2017      700 – 710
  • Písomná príprava              26. 4. 2017      710 – 910
  • Prestávka                           26. 4. 2017      910 – 940
  • Praktická časť                   26. 4. 2017      940 – 1500

  Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 27. 4. 2017
   
   
  Časový harmonogram
  • Žrebovanie tém                 27. 4. 2017      700 – 710
  • Písomná príprava              27. 4. 2017      710 – 910
  • Prestávka                           27. 4. 2017      910 – 940
  • Praktická časť                   27. 4. 2017      940 – 1500

  Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 28. 4. 2017
   
   
  Časový harmonogram
  • Žrebovanie tém                 28. 4. 2017      700 – 710
  • Písomná príprava              28. 4. 2017      710 – 910
  • Prestávka                           28. 4. 2017      910 – 940
  • Praktická časť                   28. 4. 2017      940 – 1500

  Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 25. 4. 2017
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
   
  Časový harmonogram
  • Žrebovanie tém                 25. 4. 2017      700 – 710
  • Písomná príprava              25. 4. 2017      710 – 910
  • Prestávka                           25. 4. 2017      910 – 940
  • Praktická časť                   25. 4. 2017      940 – 1500

  Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 24. 4. 2014 – 25. 4. 2017
   
  Časový harmonogram
  • Otvorenie PČOZMS           24. 4. 2017      700 – 705
  • Žrebovanie tém                   24. 4. 2017      705 – 710
  • Písomná príprava                24. 4. 2017      710 – 1000
  • Praktická časť                     24. 4. 2017      1000 – 1500
  • Praktická časť                     25. 4. 2017      700 – 1500

  Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 25. 4. 2014 – 26. 4. 2017
   
  Časový harmonogram
  • Otvorenie PČOZMS           25. 4. 2017      700 – 705
  • Žrebovanie tém                   25. 4. 2017      705 – 710
  • Písomná príprava                25. 4. 2017      710 – 1000
  • Praktická časť                     25. 4. 2017      1000 – 1500
  • Praktická časť                     65. 4. 2017      700 – 1500 

  Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 26. 4. 2014 – 27. 4. 2017
   
  Časový harmonogram
  • Otvorenie PČOZMS           26. 4. 2017      700 – 705
  • Žrebovanie tém                   26. 4. 2017      705 – 710
  • Písomná príprava                26. 4. 2017      710 – 1000
  • Praktická časť                     26. 4. 2017      1000 – 1500
  • Praktická časť                     27. 4. 2017      700 – 1500

  Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 27. 4. 2014 – 28. 4. 2017
   
  Časový harmonogram
  • Otvorenie PČOZMS           27. 4. 2017      700 – 705
  • Žrebovanie tém                   27. 4. 2017      705 – 710
  • Písomná príprava                27. 4. 2017      710 – 1000
  • Praktická časť                     27. 4. 2017      1000 – 1500
  • Praktická časť                     28. 4. 2017      700 – 1500

  Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 26. 4. 2017
  Časový harmonogram
   
   
  Meno priezvisko
  čas príchodu
  čas obhajoby
  1.  
  700
  800 – 830
  1.  
  730
  830 – 900
  1.  
  800
  900 – 930
  1.  
  830
  930 – 1000
  1.  
  900
  1000 – 1030
  1.  
  930
  1030 – 1100
   
 • Náhradný program počas praktickej maturity

  Pondelok - 24.4.2017
  Miesto: Slovenské plynárenské múzeum, Mlynské nivy 44/c, Bratislava
  Zamestnanie: prehliadka
  Účastníci: žiaci I.GDME
  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP
  Spôsob prepravy: pešo
  Stretnutie žiakov: 8:40, Radlinského 28, Bratislava, 9:30 prehlliadka múzea
  Predpokladaný koniec a rozchod /ukončenie /: po ukončení prezretia výstav sa žiaci a pedagogický dozor vrátia do školy na Radlinského 28, Bratislava, kde bude rozchod
  Pedagogický dozor: Bc. Jozef Tarčík

  Utorok - 25. 4. 2017
  Miesto: Kostol Blumentál
  Zamestnanie: svätá omša
  Účastníci: žiaci III.GDMPS, skupina IV.GDMPS1 (skupina MOV Mrlláka), ostatní žiaci IV.GDMPS sú vo  firmách alebo sa zúčastňujú maturitných skúšok
  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP
  Spôsob prepravy: pešo
  Stretnutie žiakov: 11:40, Radlinského 28, Bratislava, 12:00 svätá omša
  Predpokladaný koniec a rozchod /ukončenie /: po ukončení svätej omše bude rozchod pred kostolom
  Pedagogický dozor: Filip Mrllák, Ing. Lukáš Žido

  Streda - 26. 4. 2017
  Zameranie: odborný výcvik vytváranie a prevádzkovanie počítačových sietí
  Miesto: firma Digitalis, Trnavská cesta 110B, Bratislava
  Zamestnanie: prehliadka, exkurzia
  Účastníci: žiaci III.GDMPS, skupina IV.GDMPS1 (skupina MOV Mrlláka), ostatní žiaci IV.GDMPS sú vo  firmách
  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP
  Spôsob prepravy: pešo, MHD
  Stretnutie žiakov: 9:00 hod, Radlinského 28,  Bratislava, začiatok exkurzie 10:00
  Predpokladaný koniec a rozchod /ukončenie /: po ukončení prehliadky bude rozchod pred firmou Digitalis
  Pedagogický dozor: Filip Mrllák, Mgr Fedor Matúš

  Štvrtok - 27. 4. 2017
  Miesto: Kostol Blumentál
  Zamestnanie: svätá omša
  Účastníci: žiaci II.GDME, I.MPS
  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP
  Spôsob prepravy: pešo
  Stretnutie žiakov: 11:40, Radlinského 28, Bratislava, 12:00 svätá omša
  Predpokladaný koniec a rozchod /ukončenie /: po ukončení svätej omše bude rozchod pred kostolom
  Pedagogický dozor: Filip Mrllák, Igor Lonček

  Štvrtok - 27. 4. 2017

   

  Miesto: Slovenské plynárenské múzeum, Mlynské nivy 44/c, Bratislava
  Zamestnanie: prehliadka
  Účastníci: žiaci II.MPS
  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, lístky na MHD (električenka)
  Spôsob prepravy: pešo, MHD
  Stretnutie žiakov: 8:50, Radlinského 28, Bratislava, 9:30 prehliadka múzea
  Predpokladaný koniec a rozchod /ukončenie /: po ukončení prezretia výstavy bude rozchod pred múzeom
  Pedagogický dozor:  Filip Mrllák
  Piatok - 28. 4. 2017
  Miesto: Kostol Blumentál
  Zamestnanie: svätá omša
  Účastníci: žiaci II.MPS
  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP
  Spôsob prepravy: pešo
  Stretnutie žiakov: 11:40, Radlinského 28, Bratislava, 12:00 svätá omša
  Predpokladaný koniec a rozchod /ukončenie /: po ukončení svätej omše bude rozchod pred kostolom
  Pedagogický dozor: Anton Adamec

  28. 4. 2017
   
  Miesto: Slovenské plynárenské múzeum, Mlynské nivy 44/c, Bratislava
  Zamestnanie: prehliadka
  Účastníci: žiaci II.GDME
  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, lístky na MHD (električenka)
  Spôsob prepravy: pešo, MHD
  Stretnutie žiakov: 8:50, Radlinského 28, Bratislava, 9:30 prehliadka múzea
  Predpokladaný koniec a rozchod /ukončenie /: po ukončení prezretia výstavy bude rozchod pred múzeom
  Vedúci akcie: Filip Mrllák
  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená, žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov
  Pedagogický dozor:  Filip Mrllák
strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria