• Opravné maturitné skúšky

  Opravné maturitné skúšky - EČ a PFIČ sa budú konať:

  SJL - 4.septembra na SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

  ANJ - 5.septembra na SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava

   

  Pozvánky jednotlivým žiakom s ďalšími informáciami boli zaslané poštou.

   

 • Opravné skúšky

  Opravné skúšky sa budú konať dňa 27.08.2018.

  ANJ, SJL - učebňa U8

  PCI - učebňa U6

  MAT, FYZ, EKN - učebňa U7

  Začiatok skúšania o 8:00 hod.

   

 • Opäť naši žiaci – športovci zvíťazili!

  Žiaci našej školy sa zúčastnili futsalového turnaja na SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárikova 1, Bratislava, v rámci akcie ku Dňu proti fajčeniu TABACCO FREE DAY

  Dosiahli krásne umiestnenie – vyhrali 1. miesto.

  Gratulujeme naším športovcom a prajeme im veľa ďalších úspechov !

 • Vyučovanie od 26.6.-29.6.2018

  26.6.2018 - 8:00 - 10:00 - odovzdávanie učebníc

   

  27.6.2018 - Súťaž o putovný pohár P.G. Frassatiho                                                            

   

  Zameranie :  Účasť žiakov na medzitriednom turnaji vo futbale organizovanom  CSOŠE P.G. Frassatiho, Vazovova12.

  Miesto : Futbalové ihrisko v športovom areáli Kuchajda, Bratislava

  Zamestnanie : medzitriedny turnaj vo futbale, čistenie životného prostredia v areáli Kuchajda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Osobné potreby : preukaz poistenca , OP

  Hrací systém : Hrá sa podľa pravidiel futbalu

  Ceny : zabezpečí CSOŠE P.G. Frassatiho

  Stretnutie žiakov o 8.15 hod. pri futbalovom ihrisku športový areál Kuchajda

  Koniec:  11.30 hod.

  Rozchod : pri futbalovom ihrisku športový areál Kuchajda o 11.30 h.

  Vedúci akcie:  Jozef Géczy

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená , žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov.

  Pedagogický dozor:

  Pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch, zabezpečí upratanie určeného rajónu, dáva neustále pozor na zverených žiakov aby nevchádzali do vody a neopúšťali areál Kuchajda, vykoná inštruktáž pred turnajom, počas celej akcii platí školský poriadok a poučenie o BOZP.

                        I.GDME – Židová, Krasoň

                        I.GDMPS  – Blažek, Hrebeň

                        II.MPS – Faboková

                        II.GDME  – Géczy, Adamec

                        III. GDME –  Lonček, Caríková

                        III.MPS –  Andel

   

  28.6.2018 - 8:00 - 10:00 - upratovanie tried

   

  29.6.2018 - svätá omša a odovzdávanie vysvedčení

  Stretnutie žiakov o 8.40 hod. na dvore Radlinského 28

   

   

 • Skrátené vyučovanie - pondelok - 25.06.2018

 • ISIC karta - predĺženie dopravnej licencie a platnosti preukazu na zľavy

 • Voľné miesto

      Cirkevná Materská škola sv. Filipa Neriho v Bratislave-Lamač prijme učiteľku/učiteľa do funkcie riaditeľky MŠ na zastupovanie počas dlhodobej MD a RD. Možnosť nástupu ihneď. Uchádzač/ka musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a mať najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.    Kontakt: msfilipaneriho@gmail.com, 0905 570 522, 02/57 200 610.

 • Výsledky prijímacích skúšok - 17.05.2018

 • Výsledky prijímacích skúšok

 • Veľkonočné sviatky

  Všetkým našim žiakom, ich rodinám,

  pracovníkom školy a našim priateľom 

  prajeme požehnané Veľkonočné sviatky.

  Nech obeta na kríži a zmŕtvychvstanie nášho Pána, 

  nám otvára srdce pre nasledovanie jeho lásky,

   vedie nás k múdrosti ako máme žiť tu na zemi

  a napĺňa radosťou pre večný život.

 • Súťaž ISIC

 • Škola a zbierky

  Do galérie Škola zbierky boli pridané fotografie.

  V roku 2017 sme sa zapojili do rôznych verejných finančných zbierok, Belasý motýľ - pomoc ľudom s ochorením svalovej dystrofie, Hodina deťom -  zbierka na projekty, ktoré  riešia problémy detí, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii, na rozvoj a budovanie bezpečného prostredia v komunitách, Deň úsmevu - pre deti z detských domovov, na podporu ohrozených a náhradných rodín,  na rozvoj centier pre obnovu rodiny. Biela pastelka - pomoc nevidiacim a slabozrakým.

  Naši ochotní študenti sa rozhodli aj takýmto spôsobom pomôcť svojmu blížnemu. V uliciach sa stretávajú s rôznymi postojmi ľudí, ale aj napriek ich častej neochote prispieť, tak ako naši študenti, mnohí otvorili svoje srdce pre potreby tých, ktorí pomoc druhého potrebujú.

 • Duchovný život

  Do galérie Duchovný život boli pridané fotografie.

  Modlitba a sviatostný život je pre veriaceho človeka pilierom duchovného života. Veríme, že ponuka duchovných aktivít, sväté omše a modlitbové stretnutia v školskej kaplnke alebo v kostole, vysluhovanie sviatosti zmierenia, nám pomôžu k zodpovednému a dôstojnému postoju života. 

 • Misie

  Do galérie Misie boli pridané fotografie.

  Našim maturantom, študentom, ktorí budú o krátky čas rozhodovať o svojom ďalšom životnom kroku, prišli predstaviť svoje zameranie a poslanie, dnes už pracovníci - misionári z  Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Predstavili nám čo je poslaním tejto fakulty -  vychovávať odborných pracovníkov pre misijné a rozvojové projekty sociálneho, charitatívneho, zdravotníckeho zamerania doma i v zahraničí. Pôsobenie fakulty vychádza z duchovných hodnôt evanjeliového posolstva a zo všeobecných humanitných princípov, hlavne úcta k človeku, ochrana života, rozvoj kultúry.

 • Rozvrh hodín

  Vyučovanie po zimných prázdninách sa začína 8.1.2018 -
  DEŇ 1.

 • Nový rok 2018

   Kristovo narodenie nech je všadeprítomné, v každom srdci, v každej rodine, v každom spoločenstve a nech Vás sprevádza počas nasledujúceho roka. Všetkým našim študentom, ich rodinám, pracovníkom našej školy a všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme požehnaný Nový rok 2018.

 • Ďalší úspech našich žiakov v športe

  Dňa 14.12.2017 sa uskutočnil Futsalový turnaj o pohár riaditeľa OA Dudova. Naši žiaci zvíťazili. Tešíme sa z ich úspechu a držíme palce na ďalších turnajoch.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria