• 2020/2021

    • KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

      

      

      

      

      

       I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

      

     V zmysle Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, po rozhodnutí ministra školstva zo dňa 29.4.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade, stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o denné štúdium nasledovne:

      

     V  školskom roku 2020/2021 otvárame dve triedy prvých ročníkov denného štúdia s plánovaným počtom celkom 54 žiakov s odbormi, končiacimi maturitným vysvedčením a vyučným listom:

      

     študijný odbor -  3447  K  grafik digitálnych médií – 24 žiakov

     študijný odbor -  2682  K  mechanik počítačových sietí – 20 žiakov

     študijný odbor -  2697  K  mechanik elektrotechnik – 10 žiakov

      

       

      

       II.        Kritériá prijímacieho konania pre všetky odbory vzdelávania CSOŠE P.G.Frassatiho

      

     1.   ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

     Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

     1.1.      Dva povinné predmety:

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

     prvý povinný predmet: slovenský jazyk a literatúra

     druhý povinný predmet: matematika

      

     1.2.      Profilové predmety :

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

     prvý profilový predmet: anglický jazyk

     druhý profilový predmet: informatika

      

     1.3.      Doplnkové predmety:

      

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

     doplnkový predmet: fyzika

      

     2.     PROSPECH

     Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

      

     3.     ĎALŠIE KRITÉRIÁ

      

     3.1.            Predmetová olympiáda

     Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, ANJ, MAT, FYZ alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde: 30 bodov

     3.2.            Poslané prihlášky na 2 odbory CSOŠE P.G.Frassatiho: 80 bodov

      

     4.     V PRÍPADE rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

     a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

     b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

     c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

           Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

      

      

       III.  PODMIENKY PRE PRIJATIE

      

           Prijatí budú uchádzači, ktorí po zoradení od najvyššieho počtu bodov k najnižšiemu počtu bodov dosiahnu umiestnenie do počtu žiakov rovnajúcemu sa počtu v jednotlivých odboroch v čl. I.

      

      

       IV.  HARMONOGRÁM I. TERMÍNU PRIJÍMACIEHO KONANIA

      

     1.     Riaditeľka CSOŠE P.G.Frassatiho do 27. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

      

     2.    Riaditeľka CSOŠE P.G.Frassatiho do 27. mája 2020 do 14.00h. zverejní zoznam prijatých žiakov na www.csose.sk  a na vchodových dverách školy na Vazovovej 12. Zoznam bude obsahovať poradie žiakov podľa výsledkov prijímacieho konania, s vopred pridelenými číselnými kódmi.

      

     3.     Riaditeľka CSOŠE P.G.Frassatiho najneskôr do 29.mája 2020 doručí žiakovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

      

     4.     Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí CSOŠE P.G.Frassatiho potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a sa dá stiahnuť aj zo stránky školy.

      

     5.     Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa má doručiť CSOŠE P.G.Frassatiho cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mail csose@csose.sk alebo poštou na adresu CSOŠE P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava. Rozhodujúci je dátum doručenia.

      

     6.     Riaditeľka CSOŠE P.G.Frassatiho do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na www.csose.sk  a na vchodových dverách školy na Vazovovej 12.

      

      

           V.       HARMONOGRÁM II. TERMÍNU PRIJÍMACIEHO KONANIA

      

      

     1.     Riaditeľka CSOŠE P.G.Frassatiho do 15. júna 2020 zverejní na www.csose.sk rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

      

     2.     Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

      

     3.     Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľka CSOŠE P.G.Frassatiho odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.

      

     4.     Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 P.G.Frassatiho odoslaním naskenovaného záväzného potvrdenia , ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a sa dá stiahnuť aj zo stránky školy​​​​​​​, na csose@csose.sk alebo poštou na adresu CSOŠE P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava. Rozhodujúci je dátum doručenia.

      

      

        VI.      Záverečné ustanovenia

      

     1.     Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

      

     2.     Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne do 31.júla 2020.

      

     3.     Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.

      

      

     Kritériá platia od 03.5.2020.

      

      

       

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                                                           Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová

                                                                                                                                                            riaditeľka CSOŠE P.G.Frassatiho

      

      

     Príloha 1 

     (Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec, mob., email)

     ===================================================================================================

     CSOŠE P.G.Frassatiho

     Vazovova 12

     81107 Bratislava

      

                                                                                                                                                                 V ............................................., dňa ......................

     Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

      

     Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol prijatý/á na vašu strednú školu.

     Vyberiete jednu z nasledujúcich možností /nehodiace sa preškrtnite/ :

     o   Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium.

     o   Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej strednej škole.

      

      

     S pozdravom

     Podpis uchádzača / zákonného zástupcu