• Konverzácia v ANJ - projekt "Future me" s firmou DELL

  Oznamujeme všetkým žiakom, ktorí sú v projekte, že konverzácia z ANJ bude vo štvrtok 17.01.2019 od 14:30 hod v učebni U1 na prízemí Vazovova 10.

  Ostatní žiaci, ktorí majú záujem zúčastniť sa konverzácie majú tiež dvere otvorené, stačí prísť.

   

 • 14. 1. 2019

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • 14. 1. 2019

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • VÝZVA

  Riaditeľstvo CSOŠE vyhlasuje súťaž o najlepší

  GRAFICKÝ NÁVRH na MASKOTA ŠKOLY

  Hodnotí sa:

  - výstižné obsiahnutie našich študijných odborov,

  - kreativita,

  - estetická stránka (tvar, farba).

  Zapojiť sa môžu: jednotlivci aj celé skupiny

  Návrhy poslať na: olga.hlavackova@csose.sk

  Termín: 22.02.2019 (piatok)

  Grafický návrh dostane priestorovú podobu vďaka 3D tlačiarni.

  Autor/autori víťazného návrhu získava/získavajú odmenu.

  Milí naši žiaci, tešíme sa na Vaše tvorivé nápady!

 • Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

  Vyučovanie denného štúdia začína 8.1.2019 dňom 2 v rozvrhu.

   

  Žiaci diaľkového štúdia:

  II.DGDM, II.DE - 7.1.2019

  I.DMPS, I.DGDM, II.DMPS, III.DEM, IV.DGDM - 14.1.2019

   

 • Projektová činnosť na CSOŠE - eTwinning Contact Seminar, Entrepreneurship

  Našim žiakom ponúkame projektovú činnosť na medzinárodnej úrovni. Spolupracujeme so zahraničnými strednými školami v oblasti všeobecno-vzdelávacích, ako aj odborných predmetov.

  Od septembra 2018 sa zapájame do programu Erasmus+, v sekcii eTwinning - elektronické partnerstvá škôl, kde žiaci vypracúvajú rôzne zaujímavé zadania a svoje výsledky zdieľajú elektronicky so žiakmi z partnerských škôl v zahraničí. Komunikačným jazykom je angličtina.

  V rámci tohto programu sa v termíne od 22.11. do 25.11.2018 uskutočnilo medzinárodné stretnutie pedagógov stredných škôl v poľskom meste Wroclaw pod názvom eTwinning Contact Seminar, Entrepreneurship. Zúčastnili sa ho zástupcovia  z Česka, Poľska, Nemecka, Francúzska, Portugalska a Malty. Naša škola mala na tomto významnom a podujatí tiež svoje zastúpenie.  

  Počas seminára sme boli oboznámení s možnosťami podnikateľského vzdelávania žiakov pomocou IKT a s využitím 3D tlačiarní. Boli nám predstavené príklady dobrej praxe v eTwinningových projektoch. Odzneli tiež informácie o možnostiach v programe Erasmus+ pre školské vzdelávanie a stredné odborné vzdelávanie.

  Seminár bol výbornou príležitosťou nadviazať kontakty s kolegami z rôznych škôl z iných krajín a rozvinúť spoluprácu na projektoch nielen v rámci eTwinningu, ale aj v programe Erasmus+, ktorý umožňuje žiakom a pedagógom vycestovať na stáže do zahraničia, a tak získať cenné skúsenosti vo svojom odbore a zdokonaľovať sa v anglickom jazyku.  

  Práca na medzinárodných projektoch je vítaným spestrením a obohatením života žiakov na našej škole a prispieva k ich lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce. Naša škola sa dostala na úroveň tých škôl, ktoré už v eTwinningu rozvíjajú svoju činnosť a získala zároveň pridanú hodnotu v porovnaní so školami, ktoré v tejto oblasti nepracujú.

  Dovoľujeme si touto cestou vyjadriť naše poďakovanie Národnej službe pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá je súčasťou rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline za umožnenie a zabezpečenie našej účasti na tomto dôležitom seminári.

 • Skrátené vyučovanie - 19.12.2018

  Dňa 19.12.2018 (streda) bude skrátené vyučovanie z prevádzkových dôvodov.

 • Vianočná nočná adorácia

  dňa 14.12.2018 sa nuskutoční z dôvodu ochorenia viacerých prihlásených študentov.

   

 • Súťaž s ISIC-om

  Krátky kvíz s možnosťou vyhrať hodnotné ceny nájdete na:

  http://bit.ly/kviz-isic-euro26

   

   

 • Svätá omša, adventná duchovná obnova žiakov a pedagógov školy Streda - 12.12.2018

  Program:

  Začiatok svätej omše: 10.30 hod.

  Koniec svätej omše: 11.30 hod.

  Organizačné zabezpečenie:

  •  Žiaci prídu do školy na vyučovanie podľa rozvrhu.
  •  Vyučujúci pedagógovia  o 10.15 hod.  odvedú žiakov do kostola.  
  •  Pedagogický dozor počas celej svätej omše je pri určenej triede a zodpovedá za správanie študentov.
  •  Po ukončení svätej omše dozorujúci pedagógovia dajú žiakom rozchod domov.
  •  Pedagógovia majú po svätej omši duchovnú obnovu s vdp. Benjamínom, v škole Vazovová 12.

  Pedagogický dozor:              

  IA.GDMPS - PaedDr. Géczy, PaedDr. Hlavačková

  IB. GDMPS - Ing. Zsuzsa Szenczi, Ing. Blažek

  II. GDMPS - Ing. Mgr. Karaivanová, Ing. Žido

  II. GDME - Mgr. Židová,, Ing.Mgr. Miglierini

  III. MPS - Mgr. Švorcová, Bc. Andel

  III. GDME - Adamec, Mrllák

  IV. MPS - Ing. Michaláč, Mgr. Walachová

  Organizácia / svätá omša: Mgr. Cariková

 • Vianočná nočná adorácia - 14.12.2018 – 15.12.2018

  Miesto: Radlinského 28, Bratislava  -  Kaplnka

  Čas:  od 19. 00 hod. -  do 6.30 hod.

  Zraz študentov: Radlinského 28, Bratislava o 19.00 hod.

  Duchovný doprovod adorácie: Vdp. Benjamín Kosnáč, Vdp. Peter Sabol

  Pedagogický dozor: Mgr. Katarína Cariková

  Organizačné zabezpečenie :

  1. Oboznámiť žiakov o programe nočnej adorácie
  2. Študenti prinesú podpísaný súhlas od rodičov na nočnú adoráciu
  3. Po ukončení nočnej adorácie študenti dostanú rozchod /podľa ich spojov
  4. Priložený program Vianočnej nočnej adorácie

  Zodpovedná za priebeh nočnej adorácie -  Mgr. Katarína Cariková

 • Rodičovské spoločenstvo

  Pozývame Vás na konzultačnú schôdzku Rodičovského spoločenstva,

  ktorá sa bude konať

  dňa  15. 11. 2018  od 16:30 do 18:00 hod.

 • 7. 11. 2018

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • Skrátené vyučovanie

   

  Kvôli veľkým dopravným obmedzeniam v Bratislave pri návšteve francúzskeho prezidenta dnes skracujeme vyučovanie nasledovným spôsobom:

    

  Odborný výcvik v škole dnes končí o 11.50 h.

 • Riaditeľské voľno

  Dňa 29.10.2018 bude pre žiakov riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

  Vyučovanie diaľkového štúdia bude prebiehať podľa určeného rozvrhu !!!

   

  Upozorňujeme všetkých žiakov, ktorí chodia na obed do jedálne na Vazovovej, že na 29.10.2018 majú všetci odhlásené obedy!!!

   

 • Deň otvorených dverí

 • Diplom

 • Krúžková činnosť

 • Rodičovské spoločenstvo

  Pozývame všetkých rodičov / zákonných zástupcov na Rodičovské spoločenstvo, ktoré sa bude konať dňa 26.09.2018.

   

   

 • Rozvrh na piatok 21.9.2018

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa
  +421 901 707 796 - riaditeľka

Fotogaléria